آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

آماده سازی آشیانه(نظافت وضدعفونی)

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد دراین مرحله بهتر است که ازدستگاهها ویا پمپهائی که آب رابافشار به بیرون میفرستند استفاده نمود.استفاده از مواد پاک کننده وشوینده نیز بسیار موثراست درهنگام شستشو باید دقت کرد که مراحل کار ازبالابه پائین باشد به این ترتیب که ابتدا سقف راشستشونموده وسپس دیواره ها وکف شستشو شود.عمل شستشودرکلیه نقاط،منافذ،زوایا،ورودیهای هواکشهاوغیره…باید به خوبی وبادقت وحوصله انجام گیرد. اقدام بعدی انجام اولین مرحله ضد عفونی میباشدکه بهتراست بوسیله ماده ضدعفونی کننده مخلوط درآب انجام شود. در صورت لزوم سمپاشی بر علیه حشرات موذی از قبیل سوسک و کنه با حشره کشهای مناسب. توصیه میشود که یک تست باکتریولوژیکی صورت گیردتا بتوان بهترین نوع ترکیب ضدعفونی را بسته به موقعیت محل تعیین نمود. دومین وآخرین مرحله ضد عفونی قبل ازجوجه ریزی ،بصورت گازیا بخار فرم آلدئیدوبااستفاده از فرمالین میباشد،که اصطلاحاً این مرحله رادود دادن میگوئیم.این عمل درصورتی میتواند مؤثر باشد که آشیانه کاملاًبسته بوده وکلیه منافذوسوراخها مسدود شده باشد.اگر امکان مسدود کردن کامل آشیانه وجود نداشته باشد،که این مرحله بصورت اسپری کردن محلول فرمالین انجام شود. میزان پرمنگنات و فرمالین بشرح زیر است: فرمالین ۴۰%،۴۰میلی متر +نصف مقدار فوق پرمنگنات جهت یک متر مکعب فضا.بایستی توجه داشت هنگام ضد عفونی رطوبت آشیانه ها حدود ۷۵%وحرارت ۲۵درجه سانتیگراد باشد در آشینه هایی که به علتی نتوان منافذ آن را مسدود نمود و یا آشیانه های باز می توان یک لیتر فرمالین۴۰%را با ۹لیتر آب مخلوط و به صورت اسپری جهت ۵۰متر مربع استفاده نمود .در این حال درجه حرارت آشیانه ها نبایستی از ۲۵درجه سانتیگراد کمتر باشد. توجه: • جهت ضد عفونی با گاز فرمل فلزی یا سفالی با حجم کافی استفاده شود (حداقل پنج برابر حجم فرمالین و پرمنگنات). • ابتدا پرمنگنات را داخل ظرف ریخته سپس فرمالین را بر روی آن بریزند .عکس این عمل باعث انفجار خواهد شد. • حتما از ماسک ضد گاز استفاده نمائید. • سعی کنید حتی المقدور از ظروف بیشتری جهت ضد عفونی استفاده شود تا نتیجه عمل مؤثرتر باشد. اگر درگله قبلی بیماری کوکسیدیوزوجودداشته لازم است یک مرحله ضدعفونی دیگر،قبل ازنصب تجهیزات آشیانه انجام گیرد.این ضدعفونی باآهک وسولفات آمونیوم امکان پذیر به این نحوکه جهت هر۱۰۰متر مربع ازسطح کف آشیانه ،۱۰کیلوگرم آهک و۲۰کیلوگرم سولفات آمونیوم امکان پذیر است به این نحوکه جهت هر۱۰۰مترمربع ازسطح کف آشیانه ،۱۰کیلوگرم آهک و۲۰کیلوگرم سولفات آمونیوم رابطور یکنواخت برروی کف آشیانه پخش نمود وسپس جهت مقادیر فوق تقریبا ۱۰۰لیتر آب رابرروی آن اسپری نمود. درصورت نیاز به این مرحله ضد عفونی،بایستی قبل ازدوددادن انجام گیرد بعبارت دیگر مرحله دود دادن بایدهمیشه آخرین مرحله ضد عفونی آشیانه باشد. باید تو جه داشت درحین اجرای مراحل مختلف ضدعفونی کارکنان حتماًاز تجهیزات حفاظتی مثل ماسک وغیره استفاده نمایند. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱                     تماس با ما                       درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

*
*

سه × 5 =