آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر

ویتامین ھااجزای کلیدی وضروری متابولیسم ھستندکھ علاوه بر شرکت درفعالیت ھای مربوط بھ رشد وتولید مثل، حیات پرنده راحفظ مکنند *ویتامین ھا دربسیاری از واکنشھای بیوشیمیایی شرکت دارند ودر متابولیسم موادغذایی حاصل از ھضم پروتیین ھاوکربوھیدراتھا وچربیھانیز دخالت دارندووجود ویتامین برای کارکردھای سلولی لازم است ویک ویتامین ممکن است در چندین کارکرد فیزیولوژیک دخیل می باشد *ویتامینھا مواد مغذی وضروری در تغذیھ انسان ودام بشمار می روند’ھمانطوریکھ اشاره شد در وظایف حیاتی بدن از جملھ نگھداری، رشد،سلامت وتولید مثل نقش کلیدی دارند *ویتامینھا دو ویژگی مھم دارند: ١) احتیاج روزانھ بھ ھر ویتامین ناچیز بوده واز این رو بامواد مغذی پر مصرف مثل پروتیینھا،چربیھاوکربوھیدراتھا متفاوت میباشند.ویتامینھا در فرایند ساخت وتجزیھ نقش واسطھ دارند بدون انکھ بعنوان ترکیب ساختاری عمل کنند ٢)ویتامینھا ترکیبات آلی بوده واز این نظر از موادمعدنی کم مصرف مثل آھن،منگنزو….کھ آنھا جز ترکیبات ضروری می باشند متمایز می گردنند….ھدف کلی صنعت طیور،دستیابی بھ بھترین سرعت رشد،ضریب تبدیل مناسب،کسب عملکرد مطلوب و سلامت گلھ می باشد.تمام مواد مغذی شامل پروتیینھا،کربوھیدراتھا،چربی ھا ومواد معدنی و اب برای اعمال حیاتی ضروری می باشند.اما ویتامینھا یک ویژگی اضافی دارند وآن اینکھ حیوان برای مصرف موثرسایر مواد مغذی دان،نیاز بھ مقدار کافی از ویتامینھا دارد.بنابراین تغذیھ بھینھ تنھا زمانی رخ میدھد کھ دانی کھ بھ پرنده میدھیم، مخلوطی مناسب ازموادمغذی کم مصرف و پرمصرف باشد بطوریکھ مواد مغذی آن بتواند بھ نحوه موثر برای رشد،سلامت وتولید مثل بھ مصرف برسد. امروزه بااعمال شیوه ھای نوین تولید در صنعت طیور، بھ گزینی ھای مستمر ژنتیکی وپیشرفتھای ژنتیکی در سویھ ھای تجارتی،اصلاحات تغذیھ ای وبھبود تجھیزات وبرنامھ ھای مدیریتی و…..جھت بدست آوردن عملکردمطلوب از گلھ ھا، نیاز بھ ویتامین ھا بھ میزان قابل توجھی افزایش یافتھ.علاوه براین پرورش متراکم، استرسھای متابولیکی ومحیطی،آلودگیھای دان با مایکوتوکسینھا،بیماریھاواستفاده ازداروھاو…..می تواندموجب محدودیت یا حتی ممانعت ازعمل بعضی از ویتامینھا شود. باتوجھ بھ اینکھ تھیھ ومصرف ویتامینھا ازمنابع طبیعی بخاطر اختلافات موجود درمقدارویتامینھا درعلوفھ ومواداولیھ دان(بستھ کھ احنیاجات ویتامین طیور از طریق مکمل ھای غذایی و…تامین بشھ. بھ شرایط کاشت،زمان برداشت،فرآوری، نقل وانتقال وذخیره و…) قابلیت دسترسی بھ ویتامینھا غیرقابل پیشبینی ھست.لذا بھتره (١)ویتامینھا محلول در چربی **ویتامینھا. براساس قابلیت حل در چربی یا آب بھ دو گروه تقسیم می شوند : K ,E ,D ,A ویتامینھا شامل ویتامینھا محلول درچربی دارای کربن، ھیدروژن واکسیژن می باشند وبرای متابولیز شدن بھ مقداری چربی نیاز دارند.این ویتامینھا معمولا بصورت پروویتامین درگیاه وجوددارند کھ دربدن طیوربھ سرعت تبدیل بھ ویتامین حقیقی می شوند. درچربی موجب ذخیره سازی در کبد و بھ مقدار کمتر در سایر بافتھای بدن می شود. این ویتامینھا درسلولھای چربی پرنده ذ خیره میشوندواضافی ازطریق مدفوع دفع میگردد ومصرف بیش از نیاز ویتامینھا محلول از بین ویتامینھا محلول درچربی، ویتامین K در دستگاه گوارش(سکوم وروده بزرگ) بوسیلھ میکروامرگانیسم ساختھ می شود ویتامینھا محلول درچربی، در متابولیسم اجزای ساختاری بدن نقش دارند.مثلا ویتامین A در حفظ ونگھداری یافتھای اپیتلیوم وچشم،ویتامین D در متابولیسم استخوان،وینامین E در نگھداری بافتھای پیوندی و ویتامین K در انعقاد خون نقش دارد. (٢) ویتامینھا محلول درآب شامل ویتامینھا گروه B : تیامین( ١B)،ریبوفلاوین(٢B)،اسیدپانتوتنیک،پیریدوکسین(۶B)، نیاسین، اسید فولیک، بیوتین، کوبالامین (١٢B)،ویتامین C و کولین ویتامینھا محلول درآب دارای کربن، ھیدروژن، اکسیژن بھ اضافھ نیتروژن و کبالت یاگوگرد ھستند.وبرای انتقال انرژی مورد نیاز میباشند. ویتامینھا محلول درآب دربافت بدن ذخیره نمی شوند(بجز ویتامین ١٢B) بنابراین باید از طریق جیره بطور روزانھ تامین شوند. ویتامینھا محلول درآب جزو کوآنزیم ھای دخیل در متابولیسم مواد مغذی ھستند وباتوجھ بھ نقش اساسی آنھا در متابولیسم انرژی وپروتیین، نیاز بھ آنھا بطور مستقیم تحت تاثیر مصرف انرژی وپروتیین است.. “روشھای مصرف ویتامینھا درگلھ ھا مرغ مادر!” میشود. اصولا ویتامینھا بصورت مکمل ھای ویتامینھ وپرمیکسھا دردان ویا بشکل محلول در آب بھ روش آشامیدنی برای گلھ ھا مصرف روشی کھ خودم فعلادر گلھ ھای مرغ مادر گوشتی انجام میدھم بدین ترتیب است کھ: در دوره پر ورش تا ھفتھ ۶ از مکمل دوره پرورش براساس نیازمندی سویھ مربوطھ بادوز t/Kg۵.۴وادامھ تا ھفتھ ١۵ بھ میزان t/kg۵ واز ھفتھ ١۶ بھ بعد از مکمل دوره تولید براساس نیازمندی سویھ مربوطھ تاھفتھ ٢١ میزان مصرف t/kg۵ واز ھفتھ ٢٢الی حدودا ھفتھ ۴٠_ ٣٧ مقدار t/kg۵.۴ وادامھ آن با دوز kg۵ تاt/kg۵.۴ می باشد. شود. از پر میکسھای ویتامینھ معمولا استفاده نمیشود مگرباتوجھ شرایط، بطور مقطعی ممکن است استفاده در ضمن در زمان خرید مکمل حتماً کارشناسی از طرف فارم مادر در پروسھ تولید مکمل در کارخانھ سازنده مکمل حضور دارد.البتھ مکملھای ویتامینھ ومعدنی فاقد کولین ھستند وکولین بصورت جداگانھ در دان مصرف میشود. *از ویتامینھا بصورت آشامیدنی در زمان واکسیناسیون (٢_١ روز قبل از واکسن و روز واکسن و٢ روز بعد از واکسن) استفاده میشود. در دوره تولید ھفتھ ای ٣ الی ۴ روز از ویتامینھا بروش آشامیدنی ھمزمان بامصرف دان برای مدت حدود ۶الی٨ ساعت نیز استفاده میشود.
ariamontakhab

ariamontakhab

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

*
*

سه + هفت =