آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور

 تاج وریش تاج بی رنگ و چروکیده ( آلودگی انگلی – بیماري هاي مزمن – تغذیه بد ) تاج سفید و پوسته پوسته و پودري ( قارچ تریکوفیتون گالینه ) طاول و زگیل بروي تاج ( آبله ) زخم بروي تاج ( در اثر نوك زدن در جنگ خروس ها – کانی بالیسم ) وجود آماس و ضخیم شدن ریش ( وبا – یکطرفه حاد و دو طرفه مزمن ) ورم ادماتوزي ریش ( آنفلوآنزاي فوق حاد و تماس با آهک ) تاج رنگ پریده ( معمولا در مرغ هایی که تازه به تخم آمده اند – خونریزي داخلی – کوکسیدیوز حاد ) تاج سیاه ( سرمازدگی – گرما زدگی –پاستورلوز- آنفلوآنزاي فوق حاد  پاها پاي رنگ پریده ( سوء تغذیه – کمبود ویتامین A – سن بالا ) پاي بد شکل ( SCALY LEG در اثر جرب کنمیدوکوپتنس موتانس ) پاي سیاه ( آنفلوآنزاي فوق حاد ) پاي کلفت شده ( استئو پتروزیس ) انحراف پا و خمیدگی ها ( پروزیس – ریکتز – SPALY LEG – FIELD RIKETS – واروس – والگوس )  چشم ها و سینوس ها پوسته پوسته شدن پلک چشم ( کمبود اسید پانتوتنیک ) زخم در پلک چشم ( جنگ خروس ها ) کراتئوکونژیوکتیویت ( گاز آمونیاك ) پلاك ها بطانه اي در پشت پلک سوم ( کمبود ویتامین A ) کاتارکت و کدورت قرنیه ( بدنبال آنسفالو میلیت در زمان جوجگی ) قرنیه غیر یکنواخت یا عنبیه بی رنگ ( مارك چشمی ) تورم بافت اطراف چشم ( کوریزا – مایکوپلاسموز ) آماس سینوس ها و ترشحات بینی ( کوریزا – مایکو پلاسموز )  مفاصل : سینویت عفوني ویروسی ( رئو ویروس ها حاوي اگزوداي کاهی رنگ ) کلی باسیلوزي سالمونلایی ( عموما یکطرفه با ایجاد بافت فیبروزه در مفصل ) استافیلوکوکی ( محتویات مفصل سفت و چرکی و داغ ) مایکوپلاسمایی همراه آبسه سینه اي(حاد شیري ، مزمن کازئوزي زرد ) شبه سل سینویت غیر عفوني نقرس پروزیس کمبود منگنز و نیاسین ازدیاد کلسیم دان کمبود ویتامین ۱۲B و کولین و اسید پانتوتنیک ازدیاد پروتئین گیاهی بدون وجود پروتئین حیوانی پارگی وتر آشیل در مرغان تخمگذار و سنگین تغییررنگ متمایل به سبزبا خونریزي درزیرجلدي با ورم بالاي مفصل خرگوشی : پارگی زردپی بطنی  عضلات : کم رنگی عضلات ( خونریزي داخلی – انگل هاي خارجی یا داخلی ) صورتی بودن عضلات ( مسمومیت با منو کسید کربن ) ادم عمومی عضلات ( مسومیت با نمک – بی آبی ) آبسه سینه اي ( تورم مفصل عفونی – گامبورو ) خونریزي درعضلات(گامبورو– تورم ویروسی کبد– سندرم هموراژیک– کلی باسیلوز– ضربه – کمبود ویتامین K ) تومور ( مارك ) دانه هاي سفید در روي عضلات ( مایت زیر جلدي لامینو زیوتیس سیستیکاله )  کیسه هاي هوایی کیسه هاي هوایی پر از چرکهاي پنیري ( CRD ) کیسه هاي هوایی حاوي دانه هاي ریز ( آسپرژیلوزیس ) کیسه هاي هوایی کدر ( برونشیت عفونی – نیوکاسل ) کیسه هاي هوایی ضخیم شده ( عفونت هاي ثانویه باکتریایی ) دانه هاي ندول مانند در کیسه هاي هوایی ( مایت سیستودتیس نودوس )  کبد بیرنگی کبد ( خونریزي داخلی و خارجی و آلودگی به انگلهاي داخلی و خارجی ) کبد زرد چرب ( مسمومیت با سموم فسفره – دژنرسانس چربی ) کبد قرمز روشن ( اریترولکوز – مسمومیت با گاز منوکسید کربن ) رسوب اورات روي کبد( نقرس احشایی– زیادي صدف جیره – کم آبی – پروتئین بالا- کمبود VITA) اگزوداي فیبرینی بروي کبد( کلی باسیلوز ) بزرگ شدن زیاد از حد کبد ( لکوز لمفویید یا میلویید – مارك ) کبد بزرگ وپرخون و شکننده ( سپتی سمی – اسپیروکتوز – بیماري مرغان جوان ) نقاط خونریزي در لبه هاي کبد و دو رنگ شدن کبد ( مسمومیت ها ) نکروز نردبانی بروي کبد ( گامبورو ) نقاط نکروز کوچک متمایل به رنگ صفرا و شکننده بودن کبد ( اسبیروکتوز ) نقاط نکروزه خیلی کوچک بروي کبد ( وبا ) نکروز بزرگتر ( شبه سل ) کبد ترد و شکننده با دانه هاي خونریزي و نکروتیک ( تورم کبد ویبریونی ) نقاط نکروزه و ندول خیلی بزرگ بروي کبد ( سل و کلی گرانولوما ) آبسه بروي کبد ( بولوروم ) جراحات نکروزه دایره اي ( تورم روده و کبد عفونی سر سیاه ) لخته خون بروي کبد ( همانژیوما ) پارگی کبد ( ضربه چربی زیاد کبد ) فیبروز کبد و سیروز ( مایکوتوکسیکوز – مسمومیت هاي مزمن – عفونت هاي باکتریایی مزمن )  محوطه صفاقی : تورم موضعی صفاق ( بارگی سنگدان در اثر جسم خارجی – پیچ خوردگی روده – بدنبال کوکسیدیوز – اواخر کلی باسیلوز – شکستگی تخم – کانی بالیسم – وبا – سالمونلوز – تورم روده و کبد ) تورم صفاق در جوجه هاي جوان ( عفونت کیسه زرده – کلی باسیلوز – تورم کلیه یا نفریت ) لخته خونی در صفاق ( پارگی کبد و طحال – بد سکسینگ کردن جوجه ها ) وجود موارد زیاد مواد زرده اي در حفره بطنی ( پارگی فولیکول زرده – اسپیروکتوز – نیوکاسل – آنفلوآنزاي فوق حاد – نفروز عمومی ) وجود مایع در پرده قلب ( مسمومیت با نمک – تورم ویروسی کبدي – مسمومیت با جوش شیرین – سیروز کبدي –  قلب و پرده قلب: آنگارا ) مواد فیبرینی در پرده قلب ( کلی باسیلوز) اورات در پرده قلب ( نقرس احشایی ) تحلیل قلب ( ضعف و آلودگی انگلی ) شل شدن و انبساط قلب ( سیروزکبد – مسمومیت با نمک ) نقاط خونریزي در عضلات قلب و چربی هاي اطراف ( نیوکاسل ) لکه هاي بزرگ خونریزي روي قلب ( وباي حاد – تورم ویروسی کبد – تیفوئید ) آبسه در عضله قلب ( پولوروم ) تورم عضله همراه درجات مختلف نکروز ( پولوروم مزمن – لیستریوز – بعضی حالات تیفوئید و سالمونلوز ) تومور در عضله فلب ( مارك و لکوز ) پر و منبسط بودن کیسه صفرا در جوجه ها ( سرما خوردگی – مسافرت طولانی – غذا نخوردن – کمبود ویتامین  – A کیسه صفرا و کبد : تورم روده ها – پولوروم ) پر و منبسط بودن کیسه صفرا در بالغین ( تورم کبد ویبریونی – تیفویید ) مرمري شدن طحال ( اسپیروکتوز ) تورم و پرخونی طحال ( مسمومیت با فورازولیدون ) توموري شدن طحال ( لکوز و مارك ) وجود دانه هاي کازئوزي در طحال ( سل ) خونریزي و نقاط خونریزي در طحال ( نیوکاسل – آنفلوآنزاي فوق حاد – سندرم خونریزي ) طحال به رنگ گیلاس ( تیفوئید )  پیش معده و سنگدان : بزرگ شدن پیش معده ( انسداد با پر و مواد بستر ) کلفت شدن جدار پیش معده ( مارك آلودگی هاي کرمی ) خونریزي در محل اتصال پیش معده به سنگدان ( اول و آخر و بروي غدد = نیوکاسل – مارك ) خونریزي در انتهاي پیش معده ( گامبورو ) خونریزي بروي سطح پیش معده ( جسم خارجی – مسمومیت – سندرم خونریزي ) بزرگ شدن سنگدان ( انسداد ) تحلیل سنگدان ( تورم کلیه مزمن – بیماري میکروبی یا انگلی مزمن ) نکروز موضعی با تورم صفاق ناحیه اي ( پارگی در اثر جسم خارجی ) نقاط خونریزي روي دیواره و چربی هاي اطراف سنگدان ( نیوکاسل ) ضخیم شدن عضلات سنگدان ( پولورو مزمن ) نازك شدن عضلات سنگدان ( مارك و انباشتگی مزمن )  روده ها : روده هاي شل و وارفته ( کرم ها – کوکسیدیوز تحت حاد و مزمن ) نقاط خونریزي در روده ها ( سندرم خونریزي – نیوکاسل – مسمومیت ها – آنتریت نکروتیک – کوکسیدیوز ) دانه هاي کازئوزي در روده ها ( کلی گرانولوما – سل ) دانه هاي کوچک در روده ها ( عفونت هاي استافیلوکوکی – تنیا ) ورم در روده کور ( کوکسیدیوز – بیماري سر سیاه – سالمونلوز ) محتویات سفت ورقه ورقه همراه لکه هاي نکروزه ( سر سیاه – تورم روده و کبد عفونی ) وجود مواد پنیري در روده ( سالمونلوز و در جوجه هاي جوان پلوروم ) بزرگ شدن فولیکول هاي لمفاوي در روده کور ( تورم روده و عفونت هاي عمومی )  تخمدان و مجراي تخم و بیضه ها : استحاله و پرخونی شدید تخمدان ( نیوکاسل – تیفوئید – استرس هاي شدید – کمبود آب ) استحاله مزمن تخمدان ( تیفوئید – سالمونلوز ) توموري شدن تخمدان ( مارك – آدنو کارسینوما ) نقاط خونریزي در زرده همراه شکستگی تخم ( نیوکاسل – تیفوئید – وبا ) انسدادمجراي تخم با مواد سفید ضخیم کرمی ( ضربه – صدمه حین تعیین جنسیت ) بیرون زدگی مجراي تخم ( تخم مرغ هاي بزرگ در سنین پیري ) تورم بیضه ( بیماریهاي تب دار – بدي تغذیه – کمبود ویتامین ها – ازدحام )  کلیه ها و بورس فابریسیوس : تورم کلیه ها و وجود اورات ( کمبود ویتامین A – بدي مدیریت ) تورم و بیرنگی متمایل به زرد با نقاط خونریزي در زیر کپسول ( سندرم کبد و کلیه چرب ) تورم و پر خونی کلیه ها ( بیماري هاي تب دار ) تورم ورنگ صورتی متمایل به خاکستري با انبساط لوله هاي اداري ( نفروز عمومی ) وجود اورات در سطح کلیه ( نقرس ) تومور کلیه ها ( لکوز و مارك ) بزرگی غدد فوق کلیوي ( استرس ها ) مواد پنیري در کیسه فابریسیوس ( کمبود ویتامین A ) بزرگ شدن بورس ( گامبورو ) تحلیل بورس ( تورم ویروسی کبد – آخر گامبورو – مایکوتوکسیکوز )  دهان ، حلق ، مري ، چینه دان : طاول هاي سفید نکروزه بصورت لکه هاي سفید و منظم ( کمبود ویتامین A ) نکروز منتشر غیر یکنواخت و طاول در دهان و حلق و حنجره ( آبله ) مناطق نکروز وسیع در مري ( خوردن آهک خوردن – خوردن کات کبود ) وجود چرك در شکاف زیر بینی در دهان ( باستورلا – کوریزا – مایکوبلاسموز ) انسدادچینه دان ( بستر خوري – ازبین رفتن فعالیت عضلات در چینه دان در مارك ) محتویات خونی در چینه دان ( نوك چینی غلط – آلودگی با مایت – بارگی کیست خونی – کانی بالیسم ) مخاط حوله اي چینه دان ( کاندیدیازیس – مونیلیازیس ) ضخیم شدن و تظاهر خشن در سطح داخلی چینه دان ( کرم کابیلاریا آنولاتا )  حنجره و ناي : صفحات چرکی کازئوزي در حنجره و قسمت فوقانی ناي ( وبا- نیوکاسل تحت حاد – آبله مخاطی – لارنگوتراکئیت ) تورم ناي ( در تمام بیماریهاي تنفسی تورم ناي همراه خونریزي ( آنفلوآنزا – برونشیت – نیوکاسل ) تورم حنجره و ناي همراه غشا هاي کاذب ( لارنگوتراکئیت عفونی ) تورم ناي موکوئیدي با موکوس فراوان ( برونشیت – آنفلو آنزا ) موکوس زیاد در ناي ( مایکوبلاسموز ) کرم در ناي ( سینگاموس تراکئا )  ریه ها : ادم و کمی بر خونی ( در طیوري که مدت کمی از مرگ آنها می گذرد ) ادم مشخص و بر خونی ( خفگی ) تغییر رنگ ریه متمایل به سبز یا قهوه اي محتوي مایع خون آلود ( تیفوئید ) ذات الریه وسیع همراه یا بدون کبدي شدن ( وباي حاد ) کبدي شدن ریه ها ( باستورلا بزودو توبرکلوزیس ) آبسه در ریه ( بولوروم – آسبرژیلوس ریوي )  اعصاب : از بین رفتن خطوط عرضی اعصاب و قطور شدن غیر یکنواخت آنها ( مارك ) تورم یکنواخت اعصاب اصلی درجوجه هاي ۲ تا ۶هفته با تغییر رنگ متمایل به زرد(کمبود ۲VITB)  استخوان ها : خم شدگی استخوانها ( ریکتز دربرندگان جوان –بروزیس در بالغین ) استخوان به سادگی وبا صداي ترد میشکند وخم نمی شود( استئوبروز– خستگی مرغان تخمی درقفس ) ضخیم شدن استخوان ها با مجراي مغز استخوان باریک ( استئوبتروزیس ) رنگ مغز استخوان قرمز گیلاسی ( اریترولکوز ) رنگ مغز استخوان صورتی روشن ( مسمومیت با گاز منو کسید کربن ) مغز استخوان بی رنگ ( سندرم خونریزي – آلودگی شدید با کنه و مایت – تورم ویروسی کبد ) توده هاي سلولی بی رنگ در مغز استخوان ( لکوز میلویید ) دانه هاي کازئوزي در مغز استخوان ( سل )  مغز : ادم و خونریزي در مخچه ( آنسفالو مالاسی کمبود ویتامین E – گرمازدگی )
ariamontakhab

ariamontakhab

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

*
*

4 + 20 =