قبل
بعدی
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

جوجه یکروزه گوشتی

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت

از تاریختا تاریخمیانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتی۰۰-۷-۱۰۰۰-۷-۱۱۰۰-۷-۱۴۰۰-۷-۱۷۰۰-۷-۱۸۰۰-۷-۲۰۰۰-۷-۲۱۰۰-۷-۲۴۰۰-۷-۲۵۰۰-۷-۲۷۰۰-۷-۲۸۰۰-۸-۱۰۰-۸-۴۰۰-۸-۵۰۰-۸-۸۶۶,۰۰۰۶۸,۰۰۰۷۰,۰۰۰

تاریخ میانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتی
۰۰-۷-۱۰ ۶۴,۴۵۲
۰۰-۷-۱۱ ۶۶,۴۵۲
۰۰-۷-۱۴ ۶۶,۴۵۲
۰۰-۷-۱۷ ۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۱۸ ۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۰ ۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۱ ۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۴ ۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۵ ۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۷ ۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۸ ۶۸,۴۵۲
۰۰-۸-۱ ۷۰,۴۵۲
۰۰-۸-۴ ۷۰,۴۵۲
۰۰-۸-۵ ۷۰,۴۵۲
۰۰-۸-۸ ۷۰,۴۵۲

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ
۰۰/۰۸/۰۸ روز شنبهاستان / نام محصول راس پلاس کاب میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر
تهران ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
آذربايجان شرقي ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۱۶۷ ۱۴:۲۰
آذربايجان غربي ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
گيلان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۱۶۷ ۱۴:۲۰
مازندران ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۱۶۷ ۱۴:۲۰
اصفهان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
يزد ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
همدان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
زنجان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
سمنان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۱۴:۲۰
قزوين ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
اردبيل ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
خوزستان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۱۴:۲۰
کردستان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۱۴:۲۰
گلستان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۱۶۷ ۱۴:۲۰
کرمان ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
مرکزي ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۱۴:۲۰
خراسان رضوی ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۱۴:۲۰
چهارمحال بختياري ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۱۴:۲۰
فارس ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۱۴:۲۰
کرمانشاه ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۱۴:۲۰
خراسان جنوبي ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۵۰۰ ۱۴:۲۰
قم ۷۱,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ ۱۴:۲۰
هرمزگان ۶۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۱۴:۲۰
میانگین ۷۱,۵۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۷۰,۴۵۲
  • – قیمت ها به ریال می باشد
  • – رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • – رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به
    آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • – رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به
    آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • – علامتبه معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

 

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

به صورت «روزانه»

و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

میانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتیسال گذشته۸-۱۰۸-۲۴۹-۵۹-۱۸۹-۳۰۱۰-۱۰۱۰-۲۳۱۱-۷۱۱-۱۹۱۲-۳۱۲-۱۶۱۲-۲۷۱-۱۷۱-۲۹۲-۱۱۲-۲۵۳-۱۲۴-۱۴-۱۵۴-۲۷۵-۱۰۵-۲۳۶-۶۶-۱۷۶-۳۰۷-۱۱۷-۲۵۲۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰

تاریخ میانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتی سال گذشته
۸-۱۰ ۱۹,۶۷۳ ۳۱,۰۱۳
۸-۱۱ ۱۶,۶۷۳ ۳۱,۰۱۳
۸-۱۴ ۱۶,۶۷۳ ۳۰,۴۶۳
۸-۱۷ ۱۸,۶۷۳ ۳۰,۴۶۳
۸-۱۸ ۱۹,۶۷۳ ۳۰,۹۶۳
۸-۲۰ ۱۹,۶۷۳ ۳۰,۹۶۳
۸-۲۱ ۲۱,۶۷۳ ۳۱,۴۶۳
۸-۲۴ ۲۳,۶۷۳ ۳۱,۴۶۳
۸-۲۵ ۲۳,۶۷۳ ۳۱,۴۶۳
۸-۲۷ ۲۳,۶۷۳ ۳۲,۴۶۳
۸-۲۸ ۲۳,۶۷۳ ۳۲,۴۶۳
۹-۱ ۲۳,۴۶۹ ۳۲,۴۶۳
۹-۲ ۲۳,۴۶۹ ۳۲,۴۶۳
۹-۴ ۲۸,۴۶۹ ۳۲,۴۶۳
۹-۵ ۳۳,۴۶۹ ۳۲,۹۶۳
۹-۸ ۴۱,۴۶۹ ۳۵,۰۰۰
۹-۹ ۴۱,۴۶۹ ۳۶,۰۰۰
۹-۱۱ ۳۷,۴۶۹ ۳۶,۰۰۰
۹-۱۲ ۳۱,۴۶۹ ۳۶,۰۰۰
۹-۱۵ ۳۱,۴۶۹ ۳۴,۶۶۷
۹-۱۶ ۳۲,۴۶۹ ۳۰,۱۹۰
۹-۱۸ ۳۴,۴۶۹ ۲۴,۶۹۰
۹-۱۹ ۳۵,۴۶۹ ۲۵,۶۹۰
۹-۲۲ ۳۵,۴۶۹ ۲۷,۶۹۰
۹-۲۳ ۳۵,۴۶۹ ۲۸,۴۴۰
۹-۲۵ ۳۵,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۹-۲۶ ۳۵,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۹-۲۹ ۳۴,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۹-۳۰ ۳۲,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۱۰-۲ ۲۷,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۱۰-۳ ۲۵,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۱۰-۶ ۲۵,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۱۰-۷ ۲۷,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۱۰-۸ ۲۷,۴۶۹ ۲۹,۴۰۷
۱۰-۹ ۳۲,۴۶۹ ۲۹,۷۰۲
۱۰-۱۰ ۳۴,۴۶۹ ۳۰,۲۰۲
۱۰-۱۳ ۳۷,۴۶۹ ۳۰,۷۰۲
۱۰-۱۴ ۴۰,۶۰۲ ۳۱,۷۰۲
۱۰-۱۶ ۴۰,۶۰۲ ۳۳,۲۰۲
۱۰-۱۷ ۳۹,۶۰۲ ۳۵,۲۰۲
۱۰-۲۰ ۳۹,۶۰۲ ۳۶,۷۰۲
۱۰-۲۱ ۳۸,۶۰۲ ۳۸,۷۰۲
۱۰-۲۳ ۳۸,۶۰۲ ۴۰,۲۰۲
۱۰-۲۴ ۳۸,۶۰۲ ۴۱,۲۰۲
۱۰-۲۷ ۳۸,۶۰۲ ۴۲,۷۰۲
۱۰-۳۰ ۳۹,۶۰۲ ۴۲,۷۰۲
۱۱-۱ ۴۰,۶۰۲ ۴۲,۷۰۲
۱۱-۴ ۴۲,۶۰۲ ۴۲,۷۰۲
۱۱-۵ ۴۴,۶۰۲ ۴۳,۲۰۲
۱۱-۷ ۴۵,۶۰۲ ۴۲,۷۵۷
۱۱-۸ ۴۶,۶۰۲ ۴۲,۷۵۷
۱۱-۱۱ ۴۷,۶۰۲ ۴۲,۷۳۸
۱۱-۱۲ ۴۸,۶۰۲ ۴۲,۶۷۳
۱۱-۱۴ ۴۸,۶۰۲ ۴۲,۱۹۲
۱۱-۱۵ ۴۸,۶۰۲ ۴۱,۱۶۳
۱۱-۱۸ ۴۱,۶۰۲ ۳۸,۶۶۹
۱۱-۱۹ ۳۵,۷۷۶ ۳۱,۲۷۲
۱۱-۲۱ ۳۰,۷۷۶ ۲۹,۳۹۱
۱۱-۲۵ ۳۲,۷۷۶ ۲۸,۳۹۹
۱۱-۲۶ ۳۳,۷۷۶ ۲۸,۲۷۰
۱۱-۲۸ ۳۴,۷۷۶ ۲۸,۲۷۶
۱۱-۲۹ ۳۴,۷۷۶ ۲۸,۲۵۵
۱۲-۲ ۳۴,۷۷۶ ۲۶,۷۶۰
۱۲-۳ ۳۴,۷۷۶ ۲۳,۲۶۶
۱۲-۵ ۳۴,۷۷۶ ۱۹,۷۶۰
۱۲-۶ ۳۴,۷۷۶ ۱۴,۷۶۶
۱۲-۹ ۳۴,۷۷۶ ۱۴,۷۶۰
۱۲-۱۰ ۳۴,۷۷۶ ۱۶,۷۶۰
۱۲-۱۲ ۳۴,۷۷۶ ۱۷,۷۶۰
۱۲-۱۳ ۳۵,۷۷۶ ۱۹,۷۸۱
۱۲-۱۶ ۳۶,۷۷۶ ۱۹,۷۸۱
۱۲-۱۷ ۳۷,۷۷۶ ۱۳,۰۶۱
۱۲-۱۹ ۳۹,۷۷۶ ۸,۵۶۱
۱۲-۲۰ ۴۰,۷۷۶ ۶,۰۶۱
۱۲-۲۳ ۴۱,۷۷۶ ۶,۰۶۱
۱۲-۲۴ ۴۳,۷۷۶ ۸,۰۶۱
۱۲-۲۶ ۴۵,۷۷۶ ۹,۰۶۱
۱۲-۲۷ ۴۷,۷۷۶ ۷,۰۶۱
۱-۷ ۵۱,۷۷۶ ۴,۹۹۰
۱-۸ ۵۱,۷۷۶ ۴,۹۹۰
۱-۱۰ ۵۱,۷۷۶ ۴,۵۳۶
۱-۱۱ ۵۱,۷۷۶ ۴,۱۹۹
۱-۱۴ ۵۱,۷۷۶ ۴,۱۹۹
۱-۱۵ ۵۱,۷۷۶ ۴,۱۹۹
۱-۱۷ ۵۲,۷۷۶ ۶,۱۹۹
۱-۱۸ ۵۲,۷۷۶ ۷,۱۹۹
۱-۲۱ ۵۲,۷۷۶ ۷,۱۹۹
۱-۲۲ ۵۲,۷۷۶ ۶,۱۹۹
۱-۲۴ ۵۲,۷۷۶ ۴,۹۴۹
۱-۲۵ ۵۲,۷۷۶ ۴,۹۴۹
۱-۲۸ ۵۲,۷۷۶ ۴,۹۴۹
۱-۲۹ ۵۴,۷۷۶ ۷,۹۴۹
۱-۳۱ ۵۶,۷۷۶ ۹,۹۴۹
۲-۱ ۵۶,۷۷۶ ۹,۹۴۹
۲-۴ ۵۶,۷۷۶ ۹,۹۴۹
۲-۵ ۵۶,۷۷۶ ۶,۹۴۹
۲-۷ ۵۶,۷۷۶ ۶,۹۴۹
۲-۸ ۵۶,۷۷۶ ۹,۹۴۹
۲-۱۱ ۵۶,۷۷۶ ۹,۹۴۹
۲-۱۲ ۵۶,۷۷۶ ۹,۹۴۹
۲-۱۵ ۵۶,۷۷۶ ۷,۹۴۹
۲-۱۸ ۵۶,۷۷۶ ۷,۰۴۱
۲-۱۹ ۵۶,۷۷۶ ۵,۰۴۱
۲-۲۱ ۵۶,۷۷۶ ۵,۰۴۱
۲-۲۲ ۶۳,۱۶۳ ۵,۶۰۷
۲-۲۵ ۶۳,۱۶۳ ۸,۶۷۳
۲-۲۶ ۶۳,۱۶۳ ۱۳,۶۷۳
۳-۴ ۵۶,۲۳۸ ۱۳,۶۷۳
۳-۵ ۵۴,۲۳۸ ۱۳,۶۷۳
۳-۸ ۵۳,۲۳۸ ۱۳,۶۷۳
۳-۹ ۵۳,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۳-۱۱ ۵۳,۲۳۸ ۱۷,۶۷۳
۳-۱۲ ۵۳,۲۳۸ ۱۷,۶۷۳
۳-۱۸ ۵۳,۲۳۸ ۱۶,۶۷۳
۳-۱۹ ۵۳,۲۳۸ ۱۴,۶۷۳
۳-۲۲ ۵۳,۲۳۸ ۱۴,۶۷۳
۳-۲۳ ۵۳,۲۳۸ ۱۳,۱۷۳
۳-۲۹ ۵۳,۲۳۸ ۱۰,۱۷۳
۳-۳۰ ۵۳,۲۳۸ ۸,۱۷۳
۴-۱ ۵۳,۲۳۸ ۱۰,۱۷۳
۴-۲ ۵۳,۲۳۸ ۱۲,۶۷۳
۴-۵ ۵۳,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۴-۶ ۵۳,۲۳۸ ۱۷,۶۷۳
۴-۸ ۵۳,۲۳۸ ۱۸,۶۷۳
۴-۹ ۵۳,۲۳۸ ۱۸,۶۷۳
۴-۱۳ ۵۳,۲۳۸ ۲۲,۶۷۳
۴-۱۵ ۵۳,۲۳۸ ۲۴,۶۷۳
۴-۱۶ ۵۳,۲۳۸ ۲۸,۶۷۳
۴-۱۹ ۵۳,۲۳۸ ۳۱,۶۷۳
۴-۲۰ ۵۳,۲۳۸ ۲۹,۶۷۳
۴-۲۲ ۵۳,۲۳۸ ۲۴,۶۷۳
۴-۲۳ ۵۳,۲۳۸ ۱۸,۶۷۳
۴-۲۶ ۵۳,۲۳۸ ۱۷,۶۷۳
۴-۲۷ ۵۳,۲۳۸ ۱۷,۶۷۳
۴-۲۹ ۵۳,۲۳۸ ۱۹,۶۷۳
۵-۲ ۵۳,۲۳۸ ۱۹,۶۷۳
۵-۳ ۵۳,۲۳۸ ۱۷,۶۷۳
۵-۵ ۵۳,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۵-۶ ۵۳,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۵-۹ ۵۸,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۵-۱۰ ۵۸,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۵-۱۲ ۵۸,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۵-۱۳ ۵۸,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۵-۱۶ ۶۱,۲۷۵ ۱۵,۶۷۳
۵-۱۷ ۶۳,۲۳۸ ۱۴,۶۷۳
۵-۱۹ ۶۵,۲۳۸ ۱۰,۶۷۳
۵-۲۰ ۶۵,۲۳۸ ۸,۶۷۳
۵-۲۳ ۶۵,۲۳۸ ۸,۶۷۳
۵-۲۴ ۶۵,۲۳۸ ۸,۶۷۳
۵-۲۶ ۶۷,۲۳۸ ۸,۶۷۳
۵-۳۰ ۶۷,۲۳۸ ۸,۶۷۳
۵-۳۱ ۶۷,۲۳۸ ۶,۶۷۳
۶-۲ ۶۷,۲۳۸ ۶,۶۷۳
۶-۳ ۶۷,۲۳۸ ۶,۶۷۳
۶-۶ ۶۷,۲۳۸ ۶,۶۷۳
۶-۷ ۶۷,۲۳۸ ۶,۶۷۳
۶-۹ ۶۷,۲۳۸ ۵,۶۷۳
۶-۱۰ ۶۷,۲۳۸ ۴,۶۷۳
۶-۱۳ ۶۷,۲۳۸ ۴,۶۷۳
۶-۱۴ ۶۷,۲۳۸ ۴,۶۷۳
۶-۱۶ ۶۷,۲۳۸ ۴,۶۷۳
۶-۱۷ ۶۷,۲۳۸ ۴,۶۷۳
۶-۲۰ ۶۷,۲۳۸ ۳,۶۷۳
۶-۲۱ ۶۷,۲۳۸ ۳,۶۷۳
۶-۲۳ ۶۵,۲۳۸ ۳,۶۷۳
۶-۲۴ ۶۲,۲۳۸ ۵,۶۷۳
۶-۲۷ ۶۲,۲۳۸ ۷,۶۷۳
۶-۲۸ ۶۲,۲۳۸ ۱۱,۶۷۳
۶-۳۰ ۶۲,۲۳۸ ۱۶,۶۷۳
۶-۳۱ ۶۲,۲۳۸ ۱۶,۶۷۳
۷-۳ ۶۳,۲۳۸ ۱۵,۶۷۳
۷-۴ ۶۴,۴۵۲ ۱۳,۶۷۳
۷-۶ ۶۴,۴۵۲ ۹,۶۷۳
۷-۷ ۶۴,۴۵۲ ۹,۶۷۳
۷-۱۰ ۶۴,۴۵۲ ۱۲,۶۷۳
۷-۱۱ ۶۶,۴۵۲ ۱۷,۶۷۳
۷-۱۴ ۶۶,۴۵۲ ۲۲,۶۷۳
۷-۱۷ ۶۸,۴۵۲ ۲۰,۶۷۳
۷-۱۸ ۶۸,۴۵۲ ۱۵,۶۷۳
۷-۲۰ ۶۸,۴۵۲ ۱۳,۶۷۳
۷-۲۱ ۶۸,۴۵۲ ۱۵,۶۷۳
۷-۲۴ ۶۸,۴۵۲ ۲۰,۶۷۳
۷-۲۵ ۶۸,۴۵۲ ۲۰,۶۷۳
۷-۲۷ ۶۸,۴۵۲ ۲۴,۶۷۳
۷-۲۸ ۶۸,۴۵۲ ۲۴,۶۷۳
۸-۱ ۷۰,۴۵۲ ۲۴,۶۷۳
۸-۴ ۷۰,۴۵۲ ۲۱,۶۷۳
۸-۵ ۷۰,۴۵۲
۸-۸ ۷۰,۴۵۲