جوجه یکروزه گوشتی

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

به صورت

از تاریختا تاریخمیانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتی۰۰-۷-۱۰۰۰-۷-۱۱۰۰-۷-۱۴۰۰-۷-۱۷۰۰-۷-۱۸۰۰-۷-۲۰۰۰-۷-۲۱۰۰-۷-۲۴۰۰-۷-۲۵۰۰-۷-۲۷۰۰-۷-۲۸۰۰-۸-۱۰۰-۸-۴۰۰-۸-۵۰۰-۸-۸۶۶,۰۰۰۶۸,۰۰۰۷۰,۰۰۰

تاریخمیانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتی
۰۰-۷-۱۰۶۴,۴۵۲
۰۰-۷-۱۱۶۶,۴۵۲
۰۰-۷-۱۴۶۶,۴۵۲
۰۰-۷-۱۷۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۱۸۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۰۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۱۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۴۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۵۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۷۶۸,۴۵۲
۰۰-۷-۲۸۶۸,۴۵۲
۰۰-۸-۱۷۰,۴۵۲
۰۰-۸-۴۷۰,۴۵۲
۰۰-۸-۵۷۰,۴۵۲
۰۰-۸-۸۷۰,۴۵۲

جدول قیمت جوجه یکروزه گوشتی در تاریخ
۰۰/۰۸/۰۸ روز شنبهاستان / نام محصولراسپلاسکابمیانگینساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
آذربايجان شرقي۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۱۶۷۱۴:۲۰
آذربايجان غربي۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
گيلان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۱۶۷۱۴:۲۰
مازندران۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۱۶۷۱۴:۲۰
اصفهان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
يزد۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
همدان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
زنجان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
سمنان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۷۱,۵۰۰۱۴:۲۰
قزوين۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
اردبيل۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
خوزستان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۷۱,۵۰۰۱۴:۲۰
کردستان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۷۱,۵۰۰۱۴:۲۰
گلستان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۱۶۷۱۴:۲۰
کرمان۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
مرکزي۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۷۱,۵۰۰۱۴:۲۰
خراسان رضوی۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۷۱,۵۰۰۱۴:۲۰
چهارمحال بختياري۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۶۹,۵۰۰۱۴:۲۰
فارس۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۶۹,۵۰۰۱۴:۲۰
کرمانشاه۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۶۹,۵۰۰۱۴:۲۰
خراسان جنوبي۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰۱۴:۲۰
قم۷۱,۰۰۰۷۲,۰۰۰۷۱,۵۰۰۱۴:۲۰
هرمزگان۶۹,۰۰۰۷۰,۰۰۰۶۹,۵۰۰۱۴:۲۰
میانگین۷۱,۵۰۰۶۹,۵۰۰۶۹,۵۰۰۷۰,۴۵۲
  • – قیمت ها به ریال می باشد
  • – رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • – رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به
    آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • – رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به
    آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • – علامتبه معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

 

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

به صورت «روزانه»

و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

میانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتیسال گذشته۸-۱۰۸-۲۴۹-۵۹-۱۸۹-۳۰۱۰-۱۰۱۰-۲۳۱۱-۷۱۱-۱۹۱۲-۳۱۲-۱۶۱۲-۲۷۱-۱۷۱-۲۹۲-۱۱۲-۲۵۳-۱۲۴-۱۴-۱۵۴-۲۷۵-۱۰۵-۲۳۶-۶۶-۱۷۶-۳۰۷-۱۱۷-۲۵۲۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰

تاریخمیانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتیسال گذشته
۸-۱۰۱۹,۶۷۳۳۱,۰۱۳
۸-۱۱۱۶,۶۷۳۳۱,۰۱۳
۸-۱۴۱۶,۶۷۳۳۰,۴۶۳
۸-۱۷۱۸,۶۷۳۳۰,۴۶۳
۸-۱۸۱۹,۶۷۳۳۰,۹۶۳
۸-۲۰۱۹,۶۷۳۳۰,۹۶۳
۸-۲۱۲۱,۶۷۳۳۱,۴۶۳
۸-۲۴۲۳,۶۷۳۳۱,۴۶۳
۸-۲۵۲۳,۶۷۳۳۱,۴۶۳
۸-۲۷۲۳,۶۷۳۳۲,۴۶۳
۸-۲۸۲۳,۶۷۳۳۲,۴۶۳
۹-۱۲۳,۴۶۹۳۲,۴۶۳
۹-۲۲۳,۴۶۹۳۲,۴۶۳
۹-۴۲۸,۴۶۹۳۲,۴۶۳
۹-۵۳۳,۴۶۹۳۲,۹۶۳
۹-۸۴۱,۴۶۹۳۵,۰۰۰
۹-۹۴۱,۴۶۹۳۶,۰۰۰
۹-۱۱۳۷,۴۶۹۳۶,۰۰۰
۹-۱۲۳۱,۴۶۹۳۶,۰۰۰
۹-۱۵۳۱,۴۶۹۳۴,۶۶۷
۹-۱۶۳۲,۴۶۹۳۰,۱۹۰
۹-۱۸۳۴,۴۶۹۲۴,۶۹۰
۹-۱۹۳۵,۴۶۹۲۵,۶۹۰
۹-۲۲۳۵,۴۶۹۲۷,۶۹۰
۹-۲۳۳۵,۴۶۹۲۸,۴۴۰
۹-۲۵۳۵,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۹-۲۶۳۵,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۹-۲۹۳۴,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۹-۳۰۳۲,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۱۰-۲۲۷,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۱۰-۳۲۵,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۱۰-۶۲۵,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۱۰-۷۲۷,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۱۰-۸۲۷,۴۶۹۲۹,۴۰۷
۱۰-۹۳۲,۴۶۹۲۹,۷۰۲
۱۰-۱۰۳۴,۴۶۹۳۰,۲۰۲
۱۰-۱۳۳۷,۴۶۹۳۰,۷۰۲
۱۰-۱۴۴۰,۶۰۲۳۱,۷۰۲
۱۰-۱۶۴۰,۶۰۲۳۳,۲۰۲
۱۰-۱۷۳۹,۶۰۲۳۵,۲۰۲
۱۰-۲۰۳۹,۶۰۲۳۶,۷۰۲
۱۰-۲۱۳۸,۶۰۲۳۸,۷۰۲
۱۰-۲۳۳۸,۶۰۲۴۰,۲۰۲
۱۰-۲۴۳۸,۶۰۲۴۱,۲۰۲
۱۰-۲۷۳۸,۶۰۲۴۲,۷۰۲
۱۰-۳۰۳۹,۶۰۲۴۲,۷۰۲
۱۱-۱۴۰,۶۰۲۴۲,۷۰۲
۱۱-۴۴۲,۶۰۲۴۲,۷۰۲
۱۱-۵۴۴,۶۰۲۴۳,۲۰۲
۱۱-۷۴۵,۶۰۲۴۲,۷۵۷
۱۱-۸۴۶,۶۰۲۴۲,۷۵۷
۱۱-۱۱۴۷,۶۰۲۴۲,۷۳۸
۱۱-۱۲۴۸,۶۰۲۴۲,۶۷۳
۱۱-۱۴۴۸,۶۰۲۴۲,۱۹۲
۱۱-۱۵۴۸,۶۰۲۴۱,۱۶۳
۱۱-۱۸۴۱,۶۰۲۳۸,۶۶۹
۱۱-۱۹۳۵,۷۷۶۳۱,۲۷۲
۱۱-۲۱۳۰,۷۷۶۲۹,۳۹۱
۱۱-۲۵۳۲,۷۷۶۲۸,۳۹۹
۱۱-۲۶۳۳,۷۷۶۲۸,۲۷۰
۱۱-۲۸۳۴,۷۷۶۲۸,۲۷۶
۱۱-۲۹۳۴,۷۷۶۲۸,۲۵۵
۱۲-۲۳۴,۷۷۶۲۶,۷۶۰
۱۲-۳۳۴,۷۷۶۲۳,۲۶۶
۱۲-۵۳۴,۷۷۶۱۹,۷۶۰
۱۲-۶۳۴,۷۷۶۱۴,۷۶۶
۱۲-۹۳۴,۷۷۶۱۴,۷۶۰
۱۲-۱۰۳۴,۷۷۶۱۶,۷۶۰
۱۲-۱۲۳۴,۷۷۶۱۷,۷۶۰
۱۲-۱۳۳۵,۷۷۶۱۹,۷۸۱
۱۲-۱۶۳۶,۷۷۶۱۹,۷۸۱
۱۲-۱۷۳۷,۷۷۶۱۳,۰۶۱
۱۲-۱۹۳۹,۷۷۶۸,۵۶۱
۱۲-۲۰۴۰,۷۷۶۶,۰۶۱
۱۲-۲۳۴۱,۷۷۶۶,۰۶۱
۱۲-۲۴۴۳,۷۷۶۸,۰۶۱
۱۲-۲۶۴۵,۷۷۶۹,۰۶۱
۱۲-۲۷۴۷,۷۷۶۷,۰۶۱
۱-۷۵۱,۷۷۶۴,۹۹۰
۱-۸۵۱,۷۷۶۴,۹۹۰
۱-۱۰۵۱,۷۷۶۴,۵۳۶
۱-۱۱۵۱,۷۷۶۴,۱۹۹
۱-۱۴۵۱,۷۷۶۴,۱۹۹
۱-۱۵۵۱,۷۷۶۴,۱۹۹
۱-۱۷۵۲,۷۷۶۶,۱۹۹
۱-۱۸۵۲,۷۷۶۷,۱۹۹
۱-۲۱۵۲,۷۷۶۷,۱۹۹
۱-۲۲۵۲,۷۷۶۶,۱۹۹
۱-۲۴۵۲,۷۷۶۴,۹۴۹
۱-۲۵۵۲,۷۷۶۴,۹۴۹
۱-۲۸۵۲,۷۷۶۴,۹۴۹
۱-۲۹۵۴,۷۷۶۷,۹۴۹
۱-۳۱۵۶,۷۷۶۹,۹۴۹
۲-۱۵۶,۷۷۶۹,۹۴۹
۲-۴۵۶,۷۷۶۹,۹۴۹
۲-۵۵۶,۷۷۶۶,۹۴۹
۲-۷۵۶,۷۷۶۶,۹۴۹
۲-۸۵۶,۷۷۶۹,۹۴۹
۲-۱۱۵۶,۷۷۶۹,۹۴۹
۲-۱۲۵۶,۷۷۶۹,۹۴۹
۲-۱۵۵۶,۷۷۶۷,۹۴۹
۲-۱۸۵۶,۷۷۶۷,۰۴۱
۲-۱۹۵۶,۷۷۶۵,۰۴۱
۲-۲۱۵۶,۷۷۶۵,۰۴۱
۲-۲۲۶۳,۱۶۳۵,۶۰۷
۲-۲۵۶۳,۱۶۳۸,۶۷۳
۲-۲۶۶۳,۱۶۳۱۳,۶۷۳
۳-۴۵۶,۲۳۸۱۳,۶۷۳
۳-۵۵۴,۲۳۸۱۳,۶۷۳
۳-۸۵۳,۲۳۸۱۳,۶۷۳
۳-۹۵۳,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۳-۱۱۵۳,۲۳۸۱۷,۶۷۳
۳-۱۲۵۳,۲۳۸۱۷,۶۷۳
۳-۱۸۵۳,۲۳۸۱۶,۶۷۳
۳-۱۹۵۳,۲۳۸۱۴,۶۷۳
۳-۲۲۵۳,۲۳۸۱۴,۶۷۳
۳-۲۳۵۳,۲۳۸۱۳,۱۷۳
۳-۲۹۵۳,۲۳۸۱۰,۱۷۳
۳-۳۰۵۳,۲۳۸۸,۱۷۳
۴-۱۵۳,۲۳۸۱۰,۱۷۳
۴-۲۵۳,۲۳۸۱۲,۶۷۳
۴-۵۵۳,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۴-۶۵۳,۲۳۸۱۷,۶۷۳
۴-۸۵۳,۲۳۸۱۸,۶۷۳
۴-۹۵۳,۲۳۸۱۸,۶۷۳
۴-۱۳۵۳,۲۳۸۲۲,۶۷۳
۴-۱۵۵۳,۲۳۸۲۴,۶۷۳
۴-۱۶۵۳,۲۳۸۲۸,۶۷۳
۴-۱۹۵۳,۲۳۸۳۱,۶۷۳
۴-۲۰۵۳,۲۳۸۲۹,۶۷۳
۴-۲۲۵۳,۲۳۸۲۴,۶۷۳
۴-۲۳۵۳,۲۳۸۱۸,۶۷۳
۴-۲۶۵۳,۲۳۸۱۷,۶۷۳
۴-۲۷۵۳,۲۳۸۱۷,۶۷۳
۴-۲۹۵۳,۲۳۸۱۹,۶۷۳
۵-۲۵۳,۲۳۸۱۹,۶۷۳
۵-۳۵۳,۲۳۸۱۷,۶۷۳
۵-۵۵۳,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۵-۶۵۳,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۵-۹۵۸,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۵-۱۰۵۸,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۵-۱۲۵۸,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۵-۱۳۵۸,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۵-۱۶۶۱,۲۷۵۱۵,۶۷۳
۵-۱۷۶۳,۲۳۸۱۴,۶۷۳
۵-۱۹۶۵,۲۳۸۱۰,۶۷۳
۵-۲۰۶۵,۲۳۸۸,۶۷۳
۵-۲۳۶۵,۲۳۸۸,۶۷۳
۵-۲۴۶۵,۲۳۸۸,۶۷۳
۵-۲۶۶۷,۲۳۸۸,۶۷۳
۵-۳۰۶۷,۲۳۸۸,۶۷۳
۵-۳۱۶۷,۲۳۸۶,۶۷۳
۶-۲۶۷,۲۳۸۶,۶۷۳
۶-۳۶۷,۲۳۸۶,۶۷۳
۶-۶۶۷,۲۳۸۶,۶۷۳
۶-۷۶۷,۲۳۸۶,۶۷۳
۶-۹۶۷,۲۳۸۵,۶۷۳
۶-۱۰۶۷,۲۳۸۴,۶۷۳
۶-۱۳۶۷,۲۳۸۴,۶۷۳
۶-۱۴۶۷,۲۳۸۴,۶۷۳
۶-۱۶۶۷,۲۳۸۴,۶۷۳
۶-۱۷۶۷,۲۳۸۴,۶۷۳
۶-۲۰۶۷,۲۳۸۳,۶۷۳
۶-۲۱۶۷,۲۳۸۳,۶۷۳
۶-۲۳۶۵,۲۳۸۳,۶۷۳
۶-۲۴۶۲,۲۳۸۵,۶۷۳
۶-۲۷۶۲,۲۳۸۷,۶۷۳
۶-۲۸۶۲,۲۳۸۱۱,۶۷۳
۶-۳۰۶۲,۲۳۸۱۶,۶۷۳
۶-۳۱۶۲,۲۳۸۱۶,۶۷۳
۷-۳۶۳,۲۳۸۱۵,۶۷۳
۷-۴۶۴,۴۵۲۱۳,۶۷۳
۷-۶۶۴,۴۵۲۹,۶۷۳
۷-۷۶۴,۴۵۲۹,۶۷۳
۷-۱۰۶۴,۴۵۲۱۲,۶۷۳
۷-۱۱۶۶,۴۵۲۱۷,۶۷۳
۷-۱۴۶۶,۴۵۲۲۲,۶۷۳
۷-۱۷۶۸,۴۵۲۲۰,۶۷۳
۷-۱۸۶۸,۴۵۲۱۵,۶۷۳
۷-۲۰۶۸,۴۵۲۱۳,۶۷۳
۷-۲۱۶۸,۴۵۲۱۵,۶۷۳
۷-۲۴۶۸,۴۵۲۲۰,۶۷۳
۷-۲۵۶۸,۴۵۲۲۰,۶۷۳
۷-۲۷۶۸,۴۵۲۲۴,۶۷۳
۷-۲۸۶۸,۴۵۲۲۴,۶۷۳
۸-۱۷۰,۴۵۲۲۴,۶۷۳
۸-۴۷۰,۴۵۲۲۱,۶۷۳
۸-۵۷۰,۴۵۲
۸-۸۷۰,۴۵۲