فروش مرغ تخمگذار بونز

فروش مرغ تخمگذار بونز

جوجه یکروزه بونز
نیمچه نود روزه و کوچکتر
مرغ بزرگتر از نود روز با احتساب خوراک روزانه
با مجوز جوجه ریزی و فروش ته بار (حداقل 500 عدد)
ارسال به سراسر کشور
با ماشین مخصوص حمل و بیمه ارسال (با مجوز)
فروش تجهیزات مرغداری به قیمت شرکتی با بهترین کیفیت
بونز سفید یک نژآد آرام و قابل تعیین جنسیت از طریق پر می باشد از لگهورن سفید ، دارای ضریب تبدیل غذایی عالی وقابلیت ماندگاری استثنایی و تولید عالی با کیفیت خیلی خوب تخم مرغ را دارد تمام اینها نتیجه سالها تحقیقات ژنتیکی می باشد . صفات ژنتیکی مطلوب وقتی بروز می کند که احتیاجات پرنده تامین گردد مانند کیفیت خوب دان وسالن پرورش و تولید مناسب و مدیریت صحیح . هدف این راهنما کمک و راهنمایی شما جهت تامین این احتیاجات می باشد . اطلاعات موجود در این راهنما بر اساس تجزیه وتحلیل گسترده و نتایج اخذ شده از گله های مختلف درون مزرعه می باشد .
فروش مرغ تخمگذار بونز
اعداد و ارقم ارائه شده در رابطه با عملکرد گله و همچنین توصیات ارائه شده در این راهنما به هیچ عنوان به معنای تعهد یا بیان تضمین یا دلالت بر عملکرد مناسب و سلامت گله و همچنین بازار تجاری مناسب یا مقاومت در برابر یک بیماری نمی باشد. سود آوری و عملکرد خوب یک گله تخمگذار تجارتی از هر واریته ونژاد بسته به شرایط محیطی و بیماری متغیر خواهد بود.