آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا

ویتامینھا مولکولھای آلی پیچیده ای ھستند کھ جھت انجام فعالیتھای طبیعی بدن ضروری ھستند. تغییرات ساختاری منجر بھ کاھش قابل توجھی در فعالیتھای آنھا می شود. عوامل مختلفی از قبیل حرارت، رطوبت، نور، ھوا-اکسیژن، مواد شیمیایی- اسیدھا،قلیاھا، عناصر معدنی، قندھای احیا کننده، عوامل مکانیکی-فشار،آرد کردن،خرد کردن و زمان سبب از بین رفتن مقدار و فعالیت ویتامینھا میشوند. در بین فرایندھای تھیھ خوراک، با وجود اینکھ پلت سازی خوراک دارای اثرات مطلوبی بر عملکرد طیور است ولی بھ ھر حال ملاحظاتی برای این فرایند وجود دارد یکی از آنھا تخریب بخشی از ویتامینھا در طی فرایند حرارتی کاندیشنینگ و اکسترودینگ پلت میباشد کھ میزان تخریب با افزایش حرارت از ٧٠ درجھ بھ بالا افزایش مییابد علاوه بر این اثبات گردیده نقش رطوبت در تخریب ویتامینھا بھ علت تسریع اکسیداسیوناز سایر عوامل-حتی حرارت- بیشتر است. ھمچنین، مشخص شده است کھ تخریب ویتامینھا طی فرآیند انبارداری دان کامل کمتر از فرآیند تولید نمیباشد. چربیھای دان بعلت آزاد سازی رادیکالھای آزاد سبب تسریع درتخریب ویتامینھا مخصوصا ویتامینھای محلول در چربی میشوند.واکنش ھای پراکسیدی ممکن است در مکملھا و غذاھا بھ وسیلھ وجود ھمزمان آب آزاد از مواد خام ومواد پراکسیدی ایجاد شود. این واکنش ھا در طی ساختن مکملھا و غذاھا بھ وسیلھ افزایش سیستم و حرارت و عملکرد ھای مکانیکی بدتر شده است.آب از سھ منبع ھوا، مواد خام (آب آزاد)، فرایندھای عمل آوری (بخارآب، آب اضافی)سر چشمھ میگیرد. فعالیت بالاتر آب در محصول غذایی، واکنش پذیری بیشتر محصول از لحاظ شیمیایی خواھد بود. ترکیبات جاذب الرطوبت مشخص (کولین،بتائین،پنتوتنات کلسیم،کلراید) بھ افزایش حجم آب در داخل غذا و مکمل کمک می کنند.pH، مواد معدنی، نور، درجھ حرارت، مجاورت، سطح محیط، منشاء مکانیکی PH و اشعھ ھای ماوراء بنفش عوامل پیش برنده واکنشھای پراکسیدی میباشند. ویتامینھای ,A D3, K3, B2مخصوصا بھ عملکرد نور حساس ھستندونیاسین حساسیت کمتری بھ گرما دارد. افزایش درجھ حرارت حرکات جنبشی واکنشھای پراکسید ویتامینھایE,B2,B12را تسریع میشود. ۵ درجھ سانتی گراد افزایش حرارت از ٢۵ درجھ سانتی گراد بھ بالا سرعت فعالیتھای مضر ویتامینھا را دو برابر می کند.در سطح وسیع تر بھ دلیل مجاورت ویتامینھا با محیط واسطھ، ویتامین بیشتر در معرض حملھ قرار دارند.اثرات مکانیکی (سایش، خرد کردن، بریدن) ممکن است سطح محیط را بھ وسیلھ قطعھ قطعھ کردن و افزایش تماس ویتامینھا با دیگر اجزاء ترکیبی واکنش پذیر مخلوط افزایش دھند. راھکارھای کاھش زیان حاصل از تخریب ویتامین ھا طی فرآیند تولید و انبارداری:  انبارداری مناسب ویتامینھا در کارخانجات تولیدی و مزارع پرورش در برابر عوامل محیطی  استفاده از میکسرھای مناسب از نظر نوع، جنس و اندازه جھت ساخت مکملھا  کنترل حرارت و رطوبت در حین ساخت مکمل و خوراک  استفاده از حرارت و رطوبت مناسب جھت پلت کردن مواد غذایی  افزایش ١٠ درصدی مکملھای ویتامینھ در فرمول دان پلت نسبت بھ دان آردی  ساخت و نگھداری مکملھای ویتامینھ بدون کولین و مواد معدنی  استفاده از آنتی اکسیدان مناسب وکافی در ترکیب مکملھای ویتامینھ  استفاده از آنتی اکسیدان بیشتر در دانھای حاوی چربی بالا  نگھداری مکملھا بھ دور از نور، رطوبت، حرارت و ھوای آزاد  اجتناب از نگھداری بلند مدت دان کامل  مصرف سریع دانھای حاوی رطوبت بالا پایداری ویتامینھا ویتامین ھا گروھی از ترکیبات شمیایی مختلف ھستند کھ بطور قابل توجھی در پایداری و حساسیت بھ تخریب توسط عوامل فیزیکی و شیمیایی متفاوتند پایداری ویتامینھا بھ تنھایی در پرمیکس ھا و خوراک نھایی بخاطر تعدادی از عوامل متفاوت است بنابراین روش ایده آل جھت اطمینان از فعالیت ویتامین در تولید محصول پایش فعالیت ویتامینی در نمونھ ھای خوراک نھایی راھنمایی برای فرمولاسیون و تاریخ انقضای محصول مورد استفاده قرار گیرد. است. در نبود این قبیل اطلاعات ، داده ھای مورد پذیرش کلی از قبیل اطلاعاتی کھ در این مبحث آمده است ، میتواند بھ عنوان تحقیقات گسترده توسط تولید کنندگان عمده ی ویتامین منجر بھ توسعھ ی تعدادی از اشکال تولید ویتامین از جملھ «فرمولاسیون ویتامین آ بھ روش linked beadlet» -cross جھت فراھم کردن پایداری با ھزینھ ی معقول گردیده است.( ١٣٩۴ ,Fye).از آنجاییکھ ھیچ شکل محصول نمیتواند اطمینان کامل و نامحدودی از پایداری یک ویتامین را داشتھ باشد، اشکال تولید پیشرفتھ ی جدیدی ھم اکنون در دسترس تولیدکنندگان تجاری پرمیکس و خوراک برای رسیدن بھ پایداری بمراتب بیستر نسبت بھ محصولات ویتامینی با افزایش قیمت برای تولید کنندگان خوراک ، دامداران و مالکین حیوانات خانگی قرار گرفتھ است.در کنار پایداری، فاکتورھای ابتدایی مورد توجھ در توسعھ ی اشکال محصول ویتامینی شامل زیست فراھمی، فعالیت ویتامینی یکنواخت در شکل محصول، و صفات بھینھ ی میکس و استفاده از ویتامین از جملھ: قابلیت لغزیدن، گرد و خاک کم، رطوبت گیری و کلوخھ شدن کم و حداقل کردن اثرات جابجایی و تفکیک محصول میباشد. این صفات بخصوص در ویتامین ھا حائز اھمیت است چراکھ این ریزمغذی ھای ضروری بطور معمول در مقدار بسیار اندک جھت جیره ھای دام و طیور اضافھ شده کھ وجود یا عدم وجودشان در نسبت ھای مشخص، بطور محسوسی عملکرد و سلامت حیوان را تحت تاثیر قرار میدھد. شکل ٣ مفھوم توازن بین ٣ جز۶ اصلی تشکیل دھنده ی کیفیت محصول ویتامینی را نشان می دھد. زیست فراھمی پایداری و قابلیت میکس فاکتورھای موثر در پایداری ویتامین تعدادی از فاکتورھای فیزیکی و شیمیایی موثر در پایداری ویتامین در پرمیکس ھا و خوراک نھایی (شکل ۴) در معرض قرار گرفتن ھمزمان چندین استرس بطور کلی تاثیر روی پایداری ویتامین را چندین برابر میکند. برای مثال در معرض قرارگرفتن رطوبت بخاطر رطوبت نسبی بالا در حین انبارکردن ویتامین، بطور معنی داری سرعت تخریب ویتامینھایی کھ در حال تخریب توسط عوامل شیمیایی نظیر اکسیداسیون ھستند را افزایش میدھد. شرایط مشابھی میتواند در مورد در معرض قرار گرفتن ویتامینھا با دمای بالا یا نور شدید در حین انبارداری اتفاق بیفتد. پس دوستان توجھ داشتھ باشند اثرات تخریب ویتامینھا کھ در ادامھ ی بحث آورده میشود فقط یک عامل بھ تنھایی را با عوامل دیگر مقایسھ کرده و درصورتیکھ چند عامل ھمزمان اتفاق بیفتد اثر تخریبی آنھا جمع اثر ھر عامل بھ تنھایی نیست و این تخریب ھا تصاعد خواھد داشت . ھر ویتامین بھ تنھایی در پایداری اش نسبت بھ تخریب توسط فاکتورھای فیزیکی و شیمیایی متفاوت است( رتبھ بندی ھا ممکن است بستھ بھ شکل و شرایط تولید و انبارداری محصول متفاوت باشد. بھرحال، ارتباط کلی بین ویتامین ھا با نتایج مطالعات گذشتھ سازگار است( ١٩٩۴,Frye).ترکیب پرمیکس پایداری ویتامین را تحت تاثیر قرار میدھد ترکیب پرمیکس پایداری ویتامین را تحت تاثیر قرار میدھد علی الخصوص با توجھ بھ وجود یا عدم وجود کولین و عناصر کمیاب غیر آلی. این ترکیبات با ویتامینھا قابل واکنش بوده و پایداریشان را کاھش میدھند.بطور مشابھ، فرآوری مورد استفاده در کاندیشنینگ و تولید خوراک فعالیت ویتامین را تحت تاثیر قرار میدھد. دوستان اصطلاح aggressive premix بھ مکمل ھای ویتامینی کھ نسبت مواد ویتامینی و معدنی نسبت بھ پرکننده ھا و حجم دھنده ھا زیاد است گفتھ میشود.
ariamontakhab

ariamontakhab

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

*
*

نوزده − 17 =