شناخت کبک ایرانی بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,
شناخت کبک ایرانی
خرداد ۱۶, ۱۳۹۵
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
خرداد ۱۹, ۱۳۹۵
نمایش همه

اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر

اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر|جیره بندی مرغ09121986651|ویتامین های مورد نیاز طیور|روش مصرف ویتامین ها|انواع ویتامین مورد نیاز طیور|

ویتامین ھااجزای کلیدی وضروری متابولیسم ھستندکھ علاوه بر شرکت درفعالیت ھای مربوط بھ رشد وتولید مثل، حیات پرنده راحفظ مکنند *ویتامین ھا دربسیاری از واکنشھای بیوشیمیایی شرکت دارند ودر متابولیسم موادغذایی حاصل از ھضم پروتیین ھاوکربوھیدراتھا وچربیھانیز دخالت دارندووجود ویتامین برای کارکردھای سلولی لازم است ویک ویتامین ممکن است در چندین کارکرد فیزیولوژیک دخیل می باشد *ویتامینھا مواد مغذی وضروری در تغذیھ انسان ودام بشمار می روند'ھمانطوریکھ اشاره شد در وظایف حیاتی بدن از جملھ نگھداری، رشد،سلامت وتولید مثل نقش کلیدی دارند *ویتامینھا دو ویژگی مھم دارند: ١) احتیاج روزانھ بھ ھر ویتامین ناچیز بوده واز این رو بامواد مغذی پر مصرف مثل پروتیینھا،چربیھاوکربوھیدراتھا متفاوت میباشند.ویتامینھا در فرایند ساخت وتجزیھ نقش واسطھ دارند بدون انکھ بعنوان ترکیب ساختاری عمل کنند ٢)ویتامینھا ترکیبات آلی بوده واز این نظر از موادمعدنی کم مصرف مثل آھن،منگنزو....کھ آنھا جز ترکیبات ضروری می باشند متمایز می گردنند....ھدف کلی صنعت طیور،دستیابی بھ بھترین سرعت رشد،ضریب تبدیل مناسب،کسب عملکرد مطلوب و سلامت گلھ می باشد.تمام مواد مغذی شامل پروتیینھا،کربوھیدراتھا،چربی ھا ومواد معدنی و اب برای اعمال حیاتی ضروری می باشند.اما ویتامینھا یک ویژگی اضافی دارند وآن اینکھ حیوان برای مصرف موثرسایر مواد مغذی دان،نیاز بھ مقدار کافی از ویتامینھا دارد.بنابراین تغذیھ بھینھ تنھا زمانی رخ میدھد کھ دانی کھ بھ پرنده میدھیم، مخلوطی مناسب ازموادمغذی کم مصرف و پرمصرف باشد بطوریکھ مواد مغذی آن بتواند بھ نحوه موثر برای رشد،سلامت وتولید مثل بھ مصرف برسد. امروزه بااعمال شیوه ھای نوین تولید در صنعت طیور، بھ گزینی ھای مستمر ژنتیکی وپیشرفتھای ژنتیکی در سویھ ھای تجارتی،اصلاحات تغذیھ ای وبھبود تجھیزات وبرنامھ ھای مدیریتی و.....جھت بدست آوردن عملکردمطلوب از گلھ ھا، نیاز بھ ویتامین ھا بھ میزان قابل توجھی افزایش یافتھ.علاوه براین پرورش متراکم، استرسھای متابولیکی ومحیطی،آلودگیھای دان با مایکوتوکسینھا،بیماریھاواستفاده ازداروھاو.....می تواندموجب محدودیت یا حتی ممانعت ازعمل بعضی از ویتامینھا شود. باتوجھ بھ اینکھ تھیھ ومصرف ویتامینھا ازمنابع طبیعی بخاطر اختلافات موجود درمقدارویتامینھا درعلوفھ ومواداولیھ دان(بستھ کھ احنیاجات ویتامین طیور از طریق مکمل ھای غذایی و...تامین بشھ. بھ شرایط کاشت،زمان برداشت،فرآوری، نقل وانتقال وذخیره و...) قابلیت دسترسی بھ ویتامینھا غیرقابل پیشبینی ھست.لذا بھتره (١)ویتامینھا محلول در چربی **ویتامینھا. براساس قابلیت حل در چربی یا آب بھ دو گروه تقسیم می شوند : K ,E ,D ,A ویتامینھا شامل ویتامینھا محلول درچربی دارای کربن، ھیدروژن واکسیژن می باشند وبرای متابولیز شدن بھ مقداری چربی نیاز دارند.این ویتامینھا معمولا بصورت پروویتامین درگیاه وجوددارند کھ دربدن طیوربھ سرعت تبدیل بھ ویتامین حقیقی می شوند. درچربی موجب ذخیره سازی در کبد و بھ مقدار کمتر در سایر بافتھای بدن می شود. این ویتامینھا درسلولھای چربی پرنده ذ خیره میشوندواضافی ازطریق مدفوع دفع میگردد ومصرف بیش از نیاز ویتامینھا محلول از بین ویتامینھا محلول درچربی، ویتامین K در دستگاه گوارش(سکوم وروده بزرگ) بوسیلھ میکروامرگانیسم ساختھ می شود ویتامینھا محلول درچربی، در متابولیسم اجزای ساختاری بدن نقش دارند.مثلا ویتامین A در حفظ ونگھداری یافتھای اپیتلیوم وچشم،ویتامین D در متابولیسم استخوان،وینامین E در نگھداری بافتھای پیوندی و ویتامین K در انعقاد خون نقش دارد. (٢) ویتامینھا محلول درآب شامل ویتامینھا گروه B : تیامین( ١B)،ریبوفلاوین(٢B)،اسیدپانتوتنیک،پیریدوکسین(۶B)، نیاسین، اسید فولیک، بیوتین، کوبالامین (١٢B)،ویتامین C و کولین ویتامینھا محلول درآب دارای کربن، ھیدروژن، اکسیژن بھ اضافھ نیتروژن و کبالت یاگوگرد ھستند.وبرای انتقال انرژی مورد نیاز میباشند. ویتامینھا محلول درآب دربافت بدن ذخیره نمی شوند(بجز ویتامین ١٢B) بنابراین باید از طریق جیره بطور روزانھ تامین شوند. ویتامینھا محلول درآب جزو کوآنزیم ھای دخیل در متابولیسم مواد مغذی ھستند وباتوجھ بھ نقش اساسی آنھا در متابولیسم انرژی وپروتیین، نیاز بھ آنھا بطور مستقیم تحت تاثیر مصرف انرژی وپروتیین است.. "روشھای مصرف ویتامینھا درگلھ ھا مرغ مادر!" میشود. اصولا ویتامینھا بصورت مکمل ھای ویتامینھ وپرمیکسھا دردان ویا بشکل محلول در آب بھ روش آشامیدنی برای گلھ ھا مصرف روشی کھ خودم فعلادر گلھ ھای مرغ مادر گوشتی انجام میدھم بدین ترتیب است کھ: در دوره پر ورش تا ھفتھ ۶ از مکمل دوره پرورش براساس نیازمندی سویھ مربوطھ بادوز t/Kg۵.۴وادامھ تا ھفتھ ١۵ بھ میزان t/kg۵ واز ھفتھ ١۶ بھ بعد از مکمل دوره تولید براساس نیازمندی سویھ مربوطھ تاھفتھ ٢١ میزان مصرف t/kg۵ واز ھفتھ ٢٢الی حدودا ھفتھ ۴٠_ ٣٧ مقدار t/kg۵.۴ وادامھ آن با دوز kg۵ تاt/kg۵.۴ می باشد. شود. از پر میکسھای ویتامینھ معمولا استفاده نمیشود مگرباتوجھ شرایط، بطور مقطعی ممکن است استفاده در ضمن در زمان خرید مکمل حتماً کارشناسی از طرف فارم مادر در پروسھ تولید مکمل در کارخانھ سازنده مکمل حضور دارد.البتھ مکملھای ویتامینھ ومعدنی فاقد کولین ھستند وکولین بصورت جداگانھ در دان مصرف میشود. *از ویتامینھا بصورت آشامیدنی در زمان واکسیناسیون (٢_١ روز قبل از واکسن و روز واکسن و٢ روز بعد از واکسن) استفاده میشود. در دوره تولید ھفتھ ای ٣ الی ۴ روز از ویتامینھا بروش آشامیدنی ھمزمان بامصرف دان برای مدت حدود ۶الی٨ ساعت نیز استفاده میشود.

دیدگاه ها بسته شده است

آریا منتخب پارسیان.
با ده سال سابقه
در زمینه فروش طیور

شماره های تماس ما

09121986651

09131007689

09123968671

09131005836