بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی

ویتامینھا از سھم اندک اما بھ شدت تاثیرگذاری در تغذیھ حیوانات تک معده ای برخوردار میباشند. این سھم برای خوک و طیور صنعتی در حدود 5/50 درصد وزنی و 1 تا 2 درصد ھزینھ تمام شده خوراک میباشد. افزودن ویتامینھا بھ خوراک مازاد بر نیاز گلھ، در بسیاری از موارد راھگشا بوده اما در اغلب موارد بھ دلیل دانش کم و عدم تشخیص عامل بروز مشکلا ت در گلھ رخ داده و ھزینھ ھای قابل توجھی را بھ خود اختصاص میدھد. اھمیت تامین سطح مطلوب ویتامینھا در گلھ ھای مادر در مطالعات علمی متعددی تایید شده است اما در مورد اثرات تامین مازاد بر نیاز ویتامینھا اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و تنھا اثرات سودمند تامین مازاد بر نیاز ویتامینھای E و D3 (بھ ھمراه ترکیبات ھم خانواده آن) از نظر علمی تایید شده است. این اثر در مورد ویتامین E کاملا مشھود است و غلظتھای بالای آن در جیره مرغھای مادر، نھ تنھا سبب بھبود قابلیت جوجھ- درآوری و قدرت بقای جوجھ ھا میشود بلکھ واجد اثرات مثبت بر توان ایمنی پرنده میباشد. در مورد ویتامین A، اثرات نامطلوب بھ دلیل مصرف مازاد بھ کرات گزارش شده است کھ جدیدترین آن مربوط بھ تشدید پراکسیداسیون چربیھای کبدی در گلھ ھای مادر گوشتی در اثر مصرف سطوح باالی 13555 واحد بین المللی در ھر کیلوگرم خوراک است. در مورد مکمل مازاد بر نیاز ویتامین K در گلھ ھای مادر، اثر قابل توجھی مشاھده نشده است و در مطالعھ ای کھ توسط الول و ھمکاران(1991) صورت گرفت، تنھا اثر کمبود مختصر ویتامینK، افزایش زمان انعقاد خون بود. در مورد بیوتین اغلب مطالعات در رابطھ با کمبود آن بوده (کراونز و ھمکاران، 1911 و وایت ھد و ھمکاران، 1950) کھ علایمی چون مشکلات پا، کاھش رشد و توان بقای جوجھ ھا و وزن پایینتر جوجھ ھا گزارش شده است و تنھا ھارنر و ھمکاران (1999) نشان دادند کھ مصرف بیوتین مازاد میتواند سبب امتیاز بھتر پا از نظر ابتال بھ FPD شود. مصرف مقادیر باالی ویتامین D (تا 0555 IU/Kg) بھ طور قابل ملاحظھ ای سبب افزایش وزن، کاھش نرخ بروز ریکتز، افزایش ذخیره فسفر تیبیا و کاھش تلفات در جوجھ ھا میشود. در این میان گاه با وجود مکملسازی جیره ھا، علایم کمبود ویتامین ھا مشاھده میشود. فارغ از مبحث تشخیص درست کمبود ویتامینھا و لزوم مکملسازی آن کھ بھ نظر اینجانب نیازمند بررسی موشکافانھ در ایران است و بسیاری از موارد تجویز ویتامینھا بھ علت تشخیص نادرست است مھمترین فاکتورھای موثر بر بروز کمبود ویتامینھا در گلھ شامل موارد زیر است: ١)کیفیت اقالم اصلی خوراک: با وجود اینکھ در اغلب موارد ویتامینھای موجود در اقلام اصلی خوراک منجملھ ذرت، کنجالھ سویا و غیره در نظر گرفتھ نمیشود اما نمیتوان از سھم آنھا در تامین نیاز مواد معدنی و ویتامینھا چشم پوشی کرد. در این ارتباط بھ عنوان مثال ھنگامی کھ غلات در مرحلھ داشت دچار استرس سرمایی میشوند (اتفاقی کھ در مورد ذرت اکراین و گندم قزاق بسیار اتفاق میافتد)، ضمن افزایش رطوبت دانھ ھای برداشت شده، سطوح ویتامینھا بھ خصوص ویتامین E و کریپتوگزانتین دچار افت قابل توجھی می- شود. در این رابطھ، ارتباط بسیار نزدیکی بین دانسیتھ ذرت و مواد مغذی آن بھ ویژه ویتامینھا و انرژی وجود دارد و کاھش دانسیتھ نشانھ افت این مواد مغذی است. ٢) اثر عمل آوری و انبارداری: بخش قابل توجھی از ویتامینھا میتواند بھ دلیل انبارداری یا عمل آوری نامناسب در خوراک یا پرمیکس نابود شود و لزوم مکملسازی مازاد بر نیاز پرنده را اجتناب ناپذیر کند. عوامل مخرب ویتامینھا شامل رطوبت، فشار (پلت)، گرما، نور، اکسیداسیون- احیا، فساد اکسیداتیو چربیھا، عناصر معدنی کم نیاز، اسیدیتھ، اثرات متقابل با سایر ویتامینھا، آنزیمھا، نوع کریر مکمل و نوع افزودنیھا میباشند. در این ارتباط، رطوبت بیشترین اثر تخریبی را روی ویتامینھای موجود در پرمیکسھا و مواد غذایی دارد و بھ عنوان مثال در مورد ویتامین A سبب افزایش حساسیت آن بھ تخریب اکسیداتیو میشود. اثر تخریبی اسیدھا، بازھا، کولین کلراید و عناصر معدنی صرفا در حضور رطوبت انجام میپذیرد. اثر منفی رطوبت روی ویتامینھای موجود در مکمل خالص، پرمیکسھا و خوراک کامل ادامھ پیدا میکند و با عث تخریب بخش قابل توجھی از ویتامینھای حساس بھ رطوبت بھ ویژه اسیدفولیک، A ،B6 و D3 میشود. این آسیب تا این حد جدی است کھ سطح ویتامین A پس از سھ ماه در پرمیکس ویتامینھای کھ در شرایط مرطوب نگھداری میشود، از 155 بھ کمتر از 2 درصد افت میکند. این در حالی است کھ افت ویتامین A در مدت مشابھ در پرمیکسی کھ در شرایط خشک نگھداری میشود، تنھا 12 درصد است. عامل اصطکاک جزو فاکتورھای تخریبی ویتامینھای خالص است کھ کمتر مد نظر قرار میگیرد. اصطکاک با از بین بردن لایھ محافظ (Coating) ویتامینھای خالص سبب قرار گرفتن آنھا در معرض تخریب میشود. فرآوری خوراک (پلت، اکسترود و اکسپند)و حضور عناصر معدنی از مھمترین عوامل افزایش اصطکاک در سطح دانھ ھای تشکیل دھنده ویتامینھا میباشد. با از بین رفتن لایھ محافظ بھ ویژه در مورد ویتامینھایی ھمچون H2 ،D3 ،A ،E و K و حضور نمکھای معدنی و رطوبت بالا، تخریب ویتامین با سرعت بسیار بالایی انجام میپذیرد. در این رابطھ کیفیت تولید، انتخاب کریر و بستھ بندی در زمان تولید مکمل خالص ویتامین اھمیت پیدا میکند و تفاوت بین برندھای مختلف ویتامینھای خالص ایجاد میکند. برندھای مختلف ویتامین-ھای خالص موجود در بازار شاید از نظر خلوص ویتامینھا تفاوت چندانی با ھم نداشتھ باشند اما تفاوت در تکنولوژی محافظت از ویتامینھا، انتخاب کریر و کیفیت بستھ بندی نمود پیدا میکند. بھ نحوی کھ در یک مطالعھ علمی کھ در سال 2012 انجام شد، مکمل خالص ویتامین A در سھ برند معروف کھ سابقھ حضور در ایران را نیز دارند، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد کھ سطح تخریب این ویتامین در شرایط مشابھ نگھداری در یکی از این مکملھای خالص تا 35 درصد بیشتر از دو برند دیگر است. در تحقیقی کھ توسط اینجانب در سال گذشتھ انجام شد، میزان فعالیت ویتامینھای B2 ،D3 ،E، A و B6 در چھار برند فعال در بازار ایران پس از یک ماه حضور در مکمل ساختھ شده ویتامینھ مورد آزمایش قرار گرفت و اختلاف قابل توجھی مشاھده گردید کھ لزوم توجھ بھ برند تولیدکننده ویتامین خالص را دو چندان میکند. مبحث تخریب ویتامینھا در حضور نمکھای معدنی امری بدیھی است کھ بھ طور مستقیم از طریق ایجاد رادیکالھای آزاد و غیرمستقیم از طریق اصطکاک تاثیر منفی خود را وارد میسازند. در این میان عناصر مس، روی و آھن از اثر تخریبی بیشتری نسبت بھ سلنیوم و منگنز برخوردار میباشند. یون آزاد فلزھا از بیشترین اثر تخریبی برخوردار است و پس از آن بھ ترتیب سولفات، کربنات و اکسید اثر تخریبی بیشتری دارند. کمترین اثر تخریبی فلزات در فرم کیلاتھ مشاھده میشود زیرا امکان تشکیل رادیکال آزاد تقریبا وجود ندارد. رادیکال آزاد حاصل از نمکھای فلز از بیشترین اثر تخریبی روی ویتامین A برخوردار میباشند زیرا پنج پیوند دوگانھ در ساختار این ویتامین بھ شدت حساس بھ اکسیداسیون میباشد. فعالیت آلفا توکوفرول محافظت شده در ترکیب مکمل ویتامینھ و مکمل ویتامینھ-میزالھ مخلوط شده پس از 3 ماه بھ ترتیب بھ میزان 05 و 55 درصد افت می- کند. افزودن 210 میلیگرم مس در قالب سولفات مس بھ مکمل ویتامینھ موجب توقف کامل فعالیت ویتامین A پس از 10 روز میشود. حضور کولین کلراید در کنار ویتامینھای خالص نیز اثر مشابھی با عناصر فلزی دارد. اثرات نامطلوب تابش نور بیشترین اثر را روی ریبوفلاوین، B6 ، فولاسین و C دارد و محافظت ویتامینھای خالص از انواع تابشھا در حفظ فعالیت آنھا ضروری است. فراوری خوراک با وجود آنکھ سبب بھبود قابلیت ھضم انرژی و پروتئین میشود اما واجد اثرات تخریبی روی ویتامینھا میباشد. در زمان پلت کردن، چھار فاکتور مخرب ویتامینھا در کنار ھم حضور دارند کھ شامل اصطکاک، رطوبت، حرارت و فشار میباشد. با افزایش دمای کاندیشنر، آسیب پذیری ویتامینھا افزایش مییابد. واکنش ویتامینھا نسبت بھ تنش حاصل از پخت خوراک متفاوت است و در این میان ویتامین B12 ،K3، فولاسین، B6 و A بھ ترتیب بیشترین تخریب را متحمل میشوند. در این میان استفاده از بخار مرطوب در کاندیشنر کھ یکی از معضلات شایع در کارخانجات تولیدی خوراک دام و طیور ایران است سبب تخریب بیشتر ویتامینھا میشود. اختلاف میزان تخریب ویتامینھا در اثر استفاده از بخار خشک و مرطوب در مورد ویتامین- ھایی مانند بیوتین، فولاسین و K3 تا 25 درصد میرسد. این نکتھ را ھم باید در نظر داشت کھ پلت کردن خوراک سبب افزایش زیست فراھمی ویتامینھای بیوتین و نیاسین موجود در غلات میشود. از مواردی کھ در حین پلت کردن خوراک کمتر مورد توجھ قرار میگیرد، فشار و اصطکاک حاصل از عبور از دای است کھ بھترین شاخص آن اختلاف دمای خوراک پس از کاندیشنر (قبل از ورود بھ دای) و پس از پلت (قبل از ورود بھ کولر)میباشد. ھنگامیکھ این اختلاف بھ بالای 12 درجھ سانتیگراد افزایش پیدا میکند، نشانگر اصطکاک بسیار بالا در دای بوده کھ علاوه بر تخریب ویتامینھا موجب واکنش میلا رد و مقاوم شدن نشاستھ بھ ھضم میشود. 3( کاھش مصرف خوراک : ھنگامی کھ بھ ھر دلیلی مصرف خوراک کاھش می یابد، سطوح ویتامینھا بھ منظور حفظ عملکرد باید اصلاح شود. اعمال محدودیت خوراک از جملھ مواردی است کھ میتواند سبب کاھش دریافت ویتامینھا در گلھ شود. این کاھش مصرف خوراک میتواند بھ دلیل استرس یا بیماری باشد کھ در این شرایط مکمل سازی آب آشامیدنی با ویتامینھا توجیھ پیدا میکند. در نظر گرفتن سطح انرژی خوراک در تنظیم سطح ویتامینھای جیره از دیگر مواردی است کھ بھ سبب تغییر میزان مصرف خوراک باید مورد توجھ قرار بگیرد. از مھمترین استرسھای شایع در گلھھای مادر میتوان بھ استرس گرمایی اشاره کرد کھ اثر قابل ملاحظھ ای روی مصرف خوراک داشتھ و افزایش سطوح کلیھ ویتامینھا در این شرایط توصیھ میشود. 1( تنشھا: براساس مطالعات متعدد، سطوح نیاز ویتامینھا برای رشد، ضریب تبدیل و تولید تخم مرغ کمتر از نیاز برای دستیابی بھ حداکثر توان ایمنی در پرنده است. بیماریھا و انگلھا اغلب موجب کاھش راندمان جذب ویتامینھا از منبع خوراک شده و از طرفی میزان تولید آنھا توسط میکروارگانیسم ھای دستگاه گوارش را کاھش میدھند. جذب ویتامینھای محلول در چربی بھ سرعت در صورت درگیری با بیماریھایی ھمچون کوکسیدیوز و آنتریت کاھش مییابد کھ بروز اسھال این کاھش را تشدید میکند. مایکوتوکسینھا نیز اثرات مشابھی داشتھ و بھ ویژه سبب کاھش جذب ویتامینھای محلول در چربی میشوند. اثر منفی مایکوتوکسینھا تا حدی است کھ ذرت کپک زده میتواند سبب بروز مشکلات پا و آنسفالومالاشیا (کمبود ویتامین D و E )با وجود افزودن مقادیر کافی این ویتامینھا بھ جیره شود. اثر نامطلوب قارچھای فوزاریومی در افزایش نیاز تیامین ھم گزارش شده است. کوکسیدیوز ھم از سھ طریق موجب افزایش نیاز ویتامین K در طیور میشود: کاھش مصرف خوراک آسیب اپیتلیوم روده و کاھش میزان جذب ویتامینھای محلول در چربی مصرف کوکسیدیوستاتھا کھ سبب افزایش نیاز ویتامین K میشود. علاوه بر موارد مذکور، فاکتورھای دیگری مشتمل بر میزان ذخیره بدنی ویتامینھا (بھ خصوص در مورد D3 ،A ،B12 و E)، سطوح سایر مواد مغذی جیره، داروھا، آنتاگونیستھای طبیعی ویتامینھا، سیستم و روش نگھداری گلھ، شرایط فیزیولوژیک گلھ (میزان تولید، سن، جنسیت، وزن بدن و غیره)و زیست فراھمی ویتامینھا در مواد غذایی میتواند روی نیاز ویتامینھا موثر باشد. تامین مناسبترین سطوح ویتامینھا یکی از معتبرترین و قدیمیترین منابع جھت ارائھ نیاز ویتامینھا NRC میباشد کھ در مورد اغلب ویتامینھا، نیاز را معادل عدم مشاھده عالئم کمبود برآورد میکند. متخصصین تغذیھ از NRC صرفا بھ عنوان شاخصی جھت برآورد حداقل نیاز ویتامینھا استفاده میکنند و بنا بھ ھدف پرورش و نوع فرمول نویسی خوراک، سطوح ویتامینھا را در خوراک اصلاح میکنند. در زمان مکملسازی آب و خوراک با ویتامینھا، دو گروه از عوامل باید مد نظر قرار بگیرند: عواملی کھ سبب کاھش سطوح ویتامینھا در خوراک میشوند عواملی کھ نیاز یا توان استفاده حیوان از ویتامینھا را تغییر میدھند. با درنظر گرفتن این دو گروه از عوامل، نیاز بالاتر طیور صنعتی بھ ویتامینھا در مقایسھ با NRC91 قابل درک است. مناسبترین سطوح ویتامینھا در خوراک و آب آشامیدنی معادل آن سطح از ویتامینھا است کھ موجب حداکثر تولید، بھترین ضریب تبدیل و بالاترین پاسخ ایمنی شود و از طرفی امکان ذخیره کافی از آن ویتامین در بدن را فراھم سازد. بھ طور کلی مقادیر بالاتر از سطحی از ھر ویتامین کھ علائم کمبود آن مشاھده نشود بھ پنج سطح تقسیم میشوند: ١) سطح حاشیھ ای: سطحی از ھر ویتامین کھ عوامل محیطی میتوانند موجب بروز عللئم کمبود آن ویتامین شود. ٢) سطح نیاز: سطحی از ھر ویتامین کھ دیگر عوامل محیطی بھ ندرت میتوانند موجب بروز علایم کمبود شود. ٣) سطح مناسب)اپتیموم(: سطحی از ھر ویتامین کھ نھ تنھا علائم کمبود بروز پیدا نمیکنند بلکھ عملکرد حیوان بھ حداکثر خود نزدیک میشود و امکان ذخیره ویتامین در بدن ھم فراھم میشود. ۴)سطحی مازاد: سطحی از ھر ویتامین کھ عللوه بر تامین تمام نیازھای پرنده و حداکثر سازی ذخیره آن ویتامین در بدن، بخش قابل توجھی از آن دفع میشود. ۵)سطح مسمومیت: سطحی از ھر ویتامین کھ دفع مقادیر مازاد آن تبدیل بھ چالش برای متابولیسم بدن میشود علایم مسمومیت با ویتامین بروز مییابد. بھ این نکتھ باید توجھ داشت کھ نیاز اعلام شده ویتامینھا در کتابچھ ھای راھنمای سویھ ھای صنعتی طیور، اغلب در سطح اپتیموم ارائھ شده است و این موضوع در ھنگام تجویز سطوح بالاتر ویتامینھا باید مدنظر قرار بگیرد. در صورتی کھ مقایسھ ای بین سطوح ویتامینھا در جیره ھای مرغ مادر در سال 1993 و 2011 در آمریکا بھ عمل آید، سطوح اغلب ویتامینھا افزایش یافتھ است و تنھا استثنا در این رابطھ مربوط بھ ویتامین A و پیریدوکسین میباشد کھ مصرف آنھا طی این مدت 6 درصد کاھش یافتھ است. در این ارتباط، بیشترین افزایش مصرف ویتامینھا مربوط بھ ویتامین E میباشد کھ تا 161 درصد بیشتر شده است. پس از آن سطوح اسیدفولیک و B12 بیشترین افزایش را طی این مدت داشتھ اند کھ میتواند بھ دلیل اثر مستقیم آنھا روی جوجھ درآوری بوده باشد. در مورد دیگر ویتامینھا این افزایش در حدود 25 تا 05 درصد است.
ariamontakhab
ariamontakhab

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ 94
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار 3ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ 94
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال 94
قیمت شترمرغ در سال 94
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ 94
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
بررسی تاثیر ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
09121986651-02188433196آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ1 ماهه، 2 ماهه و 3 ماهه به نرخ اتحادیه
فروش جوجه شترمرغ 4، 5، 6 ماهه به نرخ اتحادیه
ارائه طرح توجیهی و مشاوره فنی، بهداشتی و جیره نویسی به صورت رایگان
بازدید و نمونه برداری دوره ای از مزارع تحت پوشش
خرید پوست شترمرغ خام و کراس شده
خرید پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب09123968671
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

02188433196

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 8 =