بررسی سطوح بیشینھ و کمینھ ویتامینھا در تغذیھ مرغ مولد گوشتی
خرداد ۱۹, ۱۳۹۵
نقش تغذیه ویتامین ها در گله مادر بر جوجه آوری
خرداد ۲۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا

مدیریت کاھش تخریب ویتامینھا|ویتامین های طیور09121986651|ویتامبن جیره غذایی طیور|ویتامین های مورد نیاز طیور|ویتامین مکمل طیور|ویتامین مصرفی جوجه|

ویتامینھا مولکولھای آلی پیچیده ای ھستند کھ جھت انجام فعالیتھای طبیعی بدن ضروری ھستند. تغییرات ساختاری منجر بھ کاھش قابل توجھی در فعالیتھای آنھا می شود. عوامل مختلفی از قبیل حرارت، رطوبت، نور، ھوا-اکسیژن، مواد شیمیایی- اسیدھا،قلیاھا، عناصر معدنی، قندھای احیا کننده، عوامل مکانیکی-فشار،آرد کردن،خرد کردن و زمان سبب از بین رفتن مقدار و فعالیت ویتامینھا میشوند. در بین فرایندھای تھیھ خوراک، با وجود اینکھ پلت سازی خوراک دارای اثرات مطلوبی بر عملکرد طیور است ولی بھ ھر حال ملاحظاتی برای این فرایند وجود دارد یکی از آنھا تخریب بخشی از ویتامینھا در طی فرایند حرارتی کاندیشنینگ و اکسترودینگ پلت میباشد کھ میزان تخریب با افزایش حرارت از ٧٠ درجھ بھ بالا افزایش مییابد علاوه بر این اثبات گردیده نقش رطوبت در تخریب ویتامینھا بھ علت تسریع اکسیداسیوناز سایر عوامل-حتی حرارت- بیشتر است. ھمچنین، مشخص شده است کھ تخریب ویتامینھا طی فرآیند انبارداری دان کامل کمتر از فرآیند تولید نمیباشد. چربیھای دان بعلت آزاد سازی رادیکالھای آزاد سبب تسریع درتخریب ویتامینھا مخصوصا ویتامینھای محلول در چربی میشوند.واکنش ھای پراکسیدی ممکن است در مکملھا و غذاھا بھ وسیلھ وجود ھمزمان آب آزاد از مواد خام ومواد پراکسیدی ایجاد شود. این واکنش ھا در طی ساختن مکملھا و غذاھا بھ وسیلھ افزایش سیستم و حرارت و عملکرد ھای مکانیکی بدتر شده است.آب از سھ منبع ھوا، مواد خام (آب آزاد)، فرایندھای عمل آوری (بخارآب، آب اضافی)سر چشمھ میگیرد. فعالیت بالاتر آب در محصول غذایی، واکنش پذیری بیشتر محصول از لحاظ شیمیایی خواھد بود. ترکیبات جاذب الرطوبت مشخص (کولین،بتائین،پنتوتنات کلسیم،کلراید) بھ افزایش حجم آب در داخل غذا و مکمل کمک می کنند.pH، مواد معدنی، نور، درجھ حرارت، مجاورت، سطح محیط، منشاء مکانیکی PH و اشعھ ھای ماوراء بنفش عوامل پیش برنده واکنشھای پراکسیدی میباشند. ویتامینھای ,A D3, K3, B2مخصوصا بھ عملکرد نور حساس ھستندونیاسین حساسیت کمتری بھ گرما دارد. افزایش درجھ حرارت حرکات جنبشی واکنشھای پراکسید ویتامینھایE,B2,B12را تسریع میشود. ۵ درجھ سانتی گراد افزایش حرارت از ٢۵ درجھ سانتی گراد بھ بالا سرعت فعالیتھای مضر ویتامینھا را دو برابر می کند.در سطح وسیع تر بھ دلیل مجاورت ویتامینھا با محیط واسطھ، ویتامین بیشتر در معرض حملھ قرار دارند.اثرات مکانیکی (سایش، خرد کردن، بریدن) ممکن است سطح محیط را بھ وسیلھ قطعھ قطعھ کردن و افزایش تماس ویتامینھا با دیگر اجزاء ترکیبی واکنش پذیر مخلوط افزایش دھند. راھکارھای کاھش زیان حاصل از تخریب ویتامین ھا طی فرآیند تولید و انبارداری:  انبارداری مناسب ویتامینھا در کارخانجات تولیدی و مزارع پرورش در برابر عوامل محیطی  استفاده از میکسرھای مناسب از نظر نوع، جنس و اندازه جھت ساخت مکملھا  کنترل حرارت و رطوبت در حین ساخت مکمل و خوراک  استفاده از حرارت و رطوبت مناسب جھت پلت کردن مواد غذایی  افزایش ١٠ درصدی مکملھای ویتامینھ در فرمول دان پلت نسبت بھ دان آردی  ساخت و نگھداری مکملھای ویتامینھ بدون کولین و مواد معدنی  استفاده از آنتی اکسیدان مناسب وکافی در ترکیب مکملھای ویتامینھ  استفاده از آنتی اکسیدان بیشتر در دانھای حاوی چربی بالا  نگھداری مکملھا بھ دور از نور، رطوبت، حرارت و ھوای آزاد  اجتناب از نگھداری بلند مدت دان کامل  مصرف سریع دانھای حاوی رطوبت بالا پایداری ویتامینھا ویتامین ھا گروھی از ترکیبات شمیایی مختلف ھستند کھ بطور قابل توجھی در پایداری و حساسیت بھ تخریب توسط عوامل فیزیکی و شیمیایی متفاوتند پایداری ویتامینھا بھ تنھایی در پرمیکس ھا و خوراک نھایی بخاطر تعدادی از عوامل متفاوت است بنابراین روش ایده آل جھت اطمینان از فعالیت ویتامین در تولید محصول پایش فعالیت ویتامینی در نمونھ ھای خوراک نھایی راھنمایی برای فرمولاسیون و تاریخ انقضای محصول مورد استفاده قرار گیرد. است. در نبود این قبیل اطلاعات ، داده ھای مورد پذیرش کلی از قبیل اطلاعاتی کھ در این مبحث آمده است ، میتواند بھ عنوان تحقیقات گسترده توسط تولید کنندگان عمده ی ویتامین منجر بھ توسعھ ی تعدادی از اشکال تولید ویتامین از جملھ «فرمولاسیون ویتامین آ بھ روش linked beadlet» -cross جھت فراھم کردن پایداری با ھزینھ ی معقول گردیده است.( ١٣٩۴ ,Fye).از آنجاییکھ ھیچ شکل محصول نمیتواند اطمینان کامل و نامحدودی از پایداری یک ویتامین را داشتھ باشد، اشکال تولید پیشرفتھ ی جدیدی ھم اکنون در دسترس تولیدکنندگان تجاری پرمیکس و خوراک برای رسیدن بھ پایداری بمراتب بیستر نسبت بھ محصولات ویتامینی با افزایش قیمت برای تولید کنندگان خوراک ، دامداران و مالکین حیوانات خانگی قرار گرفتھ است.در کنار پایداری، فاکتورھای ابتدایی مورد توجھ در توسعھ ی اشکال محصول ویتامینی شامل زیست فراھمی، فعالیت ویتامینی یکنواخت در شکل محصول، و صفات بھینھ ی میکس و استفاده از ویتامین از جملھ: قابلیت لغزیدن، گرد و خاک کم، رطوبت گیری و کلوخھ شدن کم و حداقل کردن اثرات جابجایی و تفکیک محصول میباشد. این صفات بخصوص در ویتامین ھا حائز اھمیت است چراکھ این ریزمغذی ھای ضروری بطور معمول در مقدار بسیار اندک جھت جیره ھای دام و طیور اضافھ شده کھ وجود یا عدم وجودشان در نسبت ھای مشخص، بطور محسوسی عملکرد و سلامت حیوان را تحت تاثیر قرار میدھد. شکل ٣ مفھوم توازن بین ٣ جز۶ اصلی تشکیل دھنده ی کیفیت محصول ویتامینی را نشان می دھد. زیست فراھمی پایداری و قابلیت میکس فاکتورھای موثر در پایداری ویتامین تعدادی از فاکتورھای فیزیکی و شیمیایی موثر در پایداری ویتامین در پرمیکس ھا و خوراک نھایی (شکل ۴) در معرض قرار گرفتن ھمزمان چندین استرس بطور کلی تاثیر روی پایداری ویتامین را چندین برابر میکند. برای مثال در معرض قرارگرفتن رطوبت بخاطر رطوبت نسبی بالا در حین انبارکردن ویتامین، بطور معنی داری سرعت تخریب ویتامینھایی کھ در حال تخریب توسط عوامل شیمیایی نظیر اکسیداسیون ھستند را افزایش میدھد. شرایط مشابھی میتواند در مورد در معرض قرار گرفتن ویتامینھا با دمای بالا یا نور شدید در حین انبارداری اتفاق بیفتد. پس دوستان توجھ داشتھ باشند اثرات تخریب ویتامینھا کھ در ادامھ ی بحث آورده میشود فقط یک عامل بھ تنھایی را با عوامل دیگر مقایسھ کرده و درصورتیکھ چند عامل ھمزمان اتفاق بیفتد اثر تخریبی آنھا جمع اثر ھر عامل بھ تنھایی نیست و این تخریب ھا تصاعد خواھد داشت . ھر ویتامین بھ تنھایی در پایداری اش نسبت بھ تخریب توسط فاکتورھای فیزیکی و شیمیایی متفاوت است( رتبھ بندی ھا ممکن است بستھ بھ شکل و شرایط تولید و انبارداری محصول متفاوت باشد. بھرحال، ارتباط کلی بین ویتامین ھا با نتایج مطالعات گذشتھ سازگار است( ١٩٩۴,Frye).ترکیب پرمیکس پایداری ویتامین را تحت تاثیر قرار میدھد ترکیب پرمیکس پایداری ویتامین را تحت تاثیر قرار میدھد علی الخصوص با توجھ بھ وجود یا عدم وجود کولین و عناصر کمیاب غیر آلی. این ترکیبات با ویتامینھا قابل واکنش بوده و پایداریشان را کاھش میدھند.بطور مشابھ، فرآوری مورد استفاده در کاندیشنینگ و تولید خوراک فعالیت ویتامین را تحت تاثیر قرار میدھد. دوستان اصطلاح aggressive premix بھ مکمل ھای ویتامینی کھ نسبت مواد ویتامینی و معدنی نسبت بھ پرکننده ھا و حجم دھنده ھا زیاد است گفتھ میشود.

دیدگاه ها بسته شده است

آریا منتخب پارسیان.
با ده سال سابقه
در زمینه فروش طیور

شماره های تماس ما

09121986651

09131007689

09123968671

09131005836