مدیریت گله های مادر در شرایط آب و هوایی گرم

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

 

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره 172412 ت/41255 در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد در کشورهایی که دمای هوا اغلب به باالتر از 03 درجه سانتی گراد می رسد باید مدیریت خاصی را برای ثابت نگه داشتن تولید درگله اعمال نمود صنعت پرورش مرغ گوشتی امروزه نیاز به تولید جوجه ای با کارایی بسیار باال ، افزایش وزن سریع ، ضریب تبدیل غذایی خوب و ماندگاری باال دارد تا بیشترین میزان گوشت را تولید نماید . درعین حال متخصصین اصالح نژاد طیور باید سطح تولید را در گله های مادر، در حداکثر مقدار ممکن حفظ نمایند علت تاکید مداوم بر باالبودن میزان تولید ، بیشتر بودن تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشی است زیرا از این طریق می توان به تعداد بیشتری جوجه یکروزه گوشتی دست یافت همانگونه که گله های مادر به منظور بهبود مستمر و مداوم در عملکرد جوجه های گوشتی ، بهگزینی می شوند قابلیت افزایش وزن سریع در مرغ مادر نیز افزایش می یابد مدیران تولید گله های مادر باید با پذیرفتن این موضوع و تنظیم و بهبود روشهای مدیریتی به حداکثر توان ژنتیکی مرغهای گله خود در زمینه تولید دست یابند به طور مثال اگر در گله های مادر امروزی اصول تغذیه به خوبی رعایت نشود و یا اینکه از معیار نامناسبی برای کنترل وزن گله در این مرحله خوراک بیشتری مصرف کرده و زمانی که به مرحله تولید می رسد وزن بسیار باالیی داشته باشد در چنین گله ای سن بلوغ جنسی افزایش یافته و شروع تولید به تاخیر می افتد و عملکرد تولید گله پایین تر از حد انتظار خواهد بود . مشکالت در مناطق با آب و هوای گرم مشکل اصلی در مناطق گرمسیری باال بودن دمای هوا می باشد حرارت به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اثرات نامطلوب زیادی روی جوجه ها می گذارد اثرات مستقیم اثرات نامطلوب زیادی روی جوجه ها می گذارد اثرات مستقیم عبارتند از تلفات باال ، کاهش مصرف غذا و دارا بودن سرعت رشد آهسته ، ضریب تبدیل غذایی نامطلوب و کاهش در باروری . اثرات غیر مستقیم عبارتند از گرمازدگی گله ، بروز بیماریها به خصوص عفونتهای باکتریایی از قبیل اشریشیاکولی و سالمونال ، وقوع باالی کانیبالیسم به علت شدت نور زیاد در نواحی گرمسیری . اصول مدیریت هدف کلی در مزارع مرغ مادر تولید تعداد زیادی جوجه یکروزه گوشتی و تخمگذار با کیفیت عالی است جهت رسیدن به این هدف مدیریت اصولی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید تمام نکات زیر را مورد توجه قرار داد : 1- رعایت کامل اصول بهداشتی – ایزوله بودن مزرعه ، یک سن بودن جوجه ها در سالنهای یک مزرعه و تخلیه همزمان سالنها ، نظافت و سپس ضد عفونی کامل سالنها پس از تخلیه ، کنترل صحیح ورود و خروج در مزرعه و معدوم نمودن صحیح الشه های تلفات . 2- نوک چینی صحیح و با دقت 0- برنامه نوری کنترل شده . 4- برنامه غذایی کنترل شده . 5- برنامه واکسیناسیون مناسب . 6- مراقب صحیح از گله . 7- آب آشامیدنی با کیفیت خوب . 8- کنترل وزن بدن و یکنواختی گله . 9- تهویه مناسب . 13 – تغذیه صحیح و فرمولهای غذایی مناسب . پیشگیری و حل مشکالت دمای باال گرم بودن هوا در مناطق گرمسیری یک مشکل دائمی است زیرا در این کشورها دمای هوای باالتر از 03 درجه سانتی گراد طبیعی است حداکثر دمای روزانه می تواند به 09 تا 43 درجه نیز برسد مرغدار باید برای حل مشکالت مربوطه موارد زیر را رعایت نماید : 1- کاهش دمای سالن پرورش جوجه از طریق عایق سازی سقف و پاشیدن اب روی آن و استفاده از مه پاش در داخل سالن و داشتن یک سیستم تهویه خوب . 2- تهویه سالن جوجه ها را با نصب یک هواکش با اندازه بزرگتر از 06 اینچ افزایش دهید و در مناطقی که احتمال قطع برق وجود دارد باید به تعداد کافی دریچه هوا در سقف ویا در دیوار سالن نصب نمود تا در هنگام قطع برق بتوان از تهویه طبیعی بهره گرفت . 0- مصرف آب آشامیدنی را افزایش دهید برای خنک نگه داشتن آب لوله اصلی اب باید در زیر زمین نصب شده باشد در صورت وجود امکان آلودگی آب ، جهت از بین بردن عوامل بیماریزا از قبیل کلی فرمها آب باید ضد عفونی شود . 4- افزایش میزان مصرف غذا با تغییر دادن برنامه نوری به طوری که جوجه ها هنگام صبح که خنک ترین ساعات روز است قادر به مصرف غذا باشند در ضمن می توان با افزایش میزان تراکم مواد مغذی خوراک و تامین تهویه خوب به این مسئله کمک نمود . 5- کاهش تراکم سالن در مواقع گرما . مدیریت گله های مادر گوشتی کنترل وزن بدن مرغها : با توجه به اینکه جوجه های گوشتی طوری اصالح شده اند که دارای سرعت رشد زیاد وراندمان غذایی باالیی باشند بنابراین مرغهای گله های مادر نیز باید دارای صفات ژنتیکی مشابهی باشند با وجودی که افزایش وزن سریع در جوجه های گوشتی ضروری است ولی ثابت شده است که این مسئله میتواند مشکل افرین باشد کنترل وزن در مرحله رشد و قبل از تخمگذاری بسیار مشکل می باشد ولی از بیشترین اهمیت برخوردار است عدم توجه به وزن مرغها و خروسهای گله مادر گوشتی می تواند باعث به تاخیر افتادن آغاز تولید تا بعد از 25 هفتگی شود در نتیجه تعداد کمتری تخم از هر قطعه مرغ حاصل گشته ، باروری و جوجه درآوری کاهش می یابد و مرغ در حال تخمگذاری نسبت به هوای گرم حساستر می شود بدین ترتیب تلفات چنین گله ای بیشتر بوده و عملکرد پایین تری را نشان می دهد . کنترل وزن بدن 1- کنترل شدید وزن بدن مرغ در سنین اولیه ضروری است به ازا هر مرغ 3/5 کیلوگرم از خوراک پیش دان درنظر بگیرید این مقدار باید برای دو هفته تغذیه کامل کافی باشد سپس خوراک رشد را مورد استفاده قرار داده و محدودیت غذایی را اعمال نمایید وزن بدن مرغ در چهار هفتگی باید بین 433 تا 453 گرم باشد . 2- یک افزایش وزن دائمی و اهسته را بین سنین 5 تا 15 هفتگی حفظ نمائید افزایش وزن در طی سنین 5 تا 13 هفتگی باید در سطح پایین و 93 گرم درهفته از 11 تا 15 هفتگی ، 93 تا 113 گرم در هفته مناسب باشد . 0- افزایش وزن از سن 16 تا 26 هفتگی باید تسریع گردد در طی این دوران ، رشد و تکامل اندامهای تولید مثل نیمچه ها و بلوغ جنسی شروع شده است در صورتی که سالنها کامال بسته نیستند برای گله ای که با کوتاهتر شدن طول روز مواجه است افزایش وزن در این مرحله باید بیشتر از گله ای باشد که در فصلی است که طول روز افزایش می یابد هنگامی که نیمچه ها به سن 16 تا 23 هفتگی می رسند افزایش وزن آنها باید بیشتر از سایر مراحل باشد دراین مرحله وزن بدن باید 153 تا 163 گرم در هفته افزایش یابد برای گله هایی که با افزایش طول روز مواجه هستند افزایش وزن در سنین 16 تا 23 هفتگی باید کمتر یعنی حدود 11 تا 115 گرم در هفته باشد افزایش وزن بدن نیمچه ها در 21 تا 24 هفتگی باید به طور ناگهانی باال برود و به 153 تا 163 گرم در هفته برسد اما محدودیت غذایی باید با احتیاط صورت گیرد زیرا استرسی که دراثر محدودیت غذایی گله وارد می شود می تواند باعث بروز کانی بالیسم و یا کوکسیدیوز شد نوک چینی صحیح ، عملکرد مناسب دانخوری و کاهش شدت نورمی تواند این مشکالت را تا حدی کاهش دهد . رعایت این برنامه غذایی نه تنها حساسیت گله را نسبت به استرس گرمایی کاهش می دهد بلکه باعث می شود گله به موقع به تولیدبباید بهتری داشته باشد تداوم تخمگذاری بیشتر شود وجوجه با کیفیت بهتری تولید گردد قدرت باروری خروس و فعالیت ان نیز افزایش می یابد برای بدست آوردن درصد جوجه درآوری باالتر ، موارد زیر بایدمرود توجه قرار گیرند . تجهیزات و برنامه ها باید به سهولت قابل استفاده و اجرا باشند علی رغم آگاهی عمومی مبنی بر اینکه نیازهای غذایی مرغ و خروس متفاوت می باشند اما اغلب مردم ترجیح می دهند تا برای جلوگیری از بروز اشتباه درتغذیه که می تواند اثرات زیانباری برای تولید داشته باشد از یک فرمول غذایی برای هر دو جنس استفاده کنند بهتر است برای کنترل وزن خروسها از دانخوریهای بشقابی استفاده شود البته خروسها از دانخوریهای بشقابی استفاده شود البته مرغها و خروسها با هم در صبح زود تغذیه می شوند برنامه غذایی باید طوری تنظیم گردد که کنترل وزن جوجه خروسها به موازات جوجه مرغها صورت گیرد وزن خروسها در 4 تا 5 هفتگی باید 153 درصد وزن مرغها باشد در طی دوره تولید ، خروسها همیشه باید 03 درصد سنگین تراز مرغها باشند مقدار غذای روزانه خروسها در این دوره 115 تا 103 گرم است برای جلوگیری ازدسترسی مرغها ، دانخوری ها خروسها باید در موقعیت باالتری قرار گیرد وبرای جلوگیری از مصرف جیره مرغها توسط خروسها ازنرده های فلزی بر روی دانخوری مرغها استفاده می شود . استفاده از pad و یا پوشال جهت خنک سازی تبخیری دمای باالی هوا در مناطق گرمسیری یک مشکلی عمده می باشد تالش شده است تا با استفاده از سالنهای باز این مشکل برطرف گردد با وجود این سیستم های خنک کننده تبخیری روش موثری را به منظور حفاظت گله در برابر تلفات ، وقوع بیماری و افت تولیدناشی از استرس گرمایی برای صنعت طیور فراهم کرده است . در این سیستم ، هوا با فشار از میان الیه های پوشال مرطوب که دارای سطح زیادی می باشند عبور کرده و وارد سالن می شود حرارت هوا ، آب این سطوح را تبخیر کرده و در نتیجه از دمای هواکاسته شده و به رطوبت آن افزوده می شود . در 0 تا 4 سال اخیر در تایلند این سیستم برای گله های مرغ گوشتی بیشتراز گله های مرغ مادر مورد استفاده قرار گرفته است سالنها معموال به طول 123 متر ، عرض 12 متر و ارتفاع 4 متر می باشند pad یا الیه پوشالی که برای این نوع سیستم خنک سازی استفاده می شود دارای قطر 15 سانتی متر ، ارتفاع 1/5 متر و طول 24 متر است در ابتدا ، پوشال را در یک طرف سالن نصب می کردند اما بعدا طول 24 متر را نصف کرده و هر قسمت در یک طرف سالن درست در مقابل یکدیگر نصب شد تا از این طریق سالن به طور یکنواخت تری خنک شود . عایق بندی سقف به منظور جلوگیری از انتقال حرارت تشعشعی به داخل سالن ، اهمیت دارد در مراحل اولیه از نوعی میکروفیبر برای عایق سازی استفاده می شد ولی با توجه به نقاط ضعفی که این ماده داشت در حال حاضر از پلی اورتان در سطح داخلی سقف استفاده می شود آزمایشهایی در حال انجام است که ورقهای منعکس کننده حرارت برای نصب روی پشت بام استفاده شود این نوع ورقها در مقایسه با پوششهای شیمیایی پشت بام ارزانتر تمام می شوند و به همین دلیل احتماال در اینده استفاده از این نوع عایق بندی بر سایر انواع ترجیح داده خواهد شد . برای استفاده از سیستم خنک سازی تبخیری باید سالن کامال بسته باشد و هیچ راه دیگری برای ورود هوا به جز از طریق سیستم تهویه وجود نداشته باشد به منظور هدایت جریان هوا برروی پرنده ها ، صفحات برگرداننده هوا به فاصله 12 متر از سقف آویزان می شوند هوا با سرعت 12 متر دردقیقه و توسط 8 هواکش 48 اینچی به ظرفیت 23 هزار فوت مکعب در دقیقه که درانتهای دیگر سالن قرار گرفته اند به درون سالن کشیده می شود . فواید سیستم خنک سازی تبخیری این سیستم استرس گرمایی را کاهش داده و باعث بهبود سالمت گله می شود که منجر به تولید باالتر در گله های مادر می گردد تلفات به خصوص در فصول گرم کاهش می یابد . در مقایسه با سالنهای باز ، به تعداد کمتری هواکش نیاز است که این امر موجب صرفه جویی در مصرف برق می شود از ان جایی که در این سیستم میتوان سالن را تقریبا به طور کامل تاریک نمود برنامه های نوری به راحتی قابل اجرا بوده و در نتیجه می توان رشد گله را به خوبی تحت کنترل قرار داد هوا به طور یکنواخت در سالن جریان می یابد هوای تازه ای که میان این سیستم عبور میکند درمدت کوتاهتری توسط هواکش خارج می شود این عبور سریع باعث کاهش مقدار گاز امونیاک در سالن می گردد در هنگام استفاده از سیستم خنک کننده برای جوجه های گوشتی ، میران رشد وبازده غذایی افزایش می یابد . نکاتی را که در این سیستم باید مورد توجه قرار داد وجود سیستم برق اضطراری وسیستم هشدار دهنده از ضروریات این سیستم است در صورت قطع برق به مدت بیش از دوساعت ، پرندگان سریعا تلف می شوند . هواکش ها ، مسیرهای ورودی هوا و صفحات منحرف کننده هوا باید به طور مرتب کنترل شده و از کار کردن انها با حداکثر بازدهی اطمینان حاصل نمود . در صورتی که مقدارامالح کلسیمی آب باال است باید هر چند وقت یک بار سیستم را شستشو داد تا از تجمع امالح و بسته شدن منافذ عبور هوا جلوگیری به عمل اید . برای کنترل حشرات و جلبکها بر روی سیستم و حفظ کارایی آن ، استفاده از حشره کشها ضروری است . سالنهای بسته همان طور که قبال اشاره شد یکی از فواید سیستم خنک سازی تبخیری درمقایسه با استفاده از سالنهای باز ، توانایی ایجادتاریکی در سالنهایی است که به این سیستم مجهز هستند . هدف از بکارگیری سالن بسته ، کنترل بلوغ جنسی در نیمچه های مادر است به طوری که انها درزمان موردنظر یعنی در 25 هفتگی به تولید بیایند تحت شرایط طبیعی ، شروع تخمگذاری به وسیله ترکیبی از افزایش دائمی وزن بدن و بلوغ جنسی کنترل می شود اصوال در یک سالن بسته ، طول مدت روشنایی و همچنین شدت نور در طی دوران رشد ،در حد پایینی کنترل می شود زمانی که نیمچه ها ازنظر سن و وزن بدن به حد مناسب برسند برنامه نوردهی با افزایش طول مدت روشنایی و میزان شدت نور به حالت معمول برگردانده میشود از این طریق می توان نیمچه ها را به موقع به تولید آورد . خالصه اغلب نکاتی که مورد بحث قرار گرفت در رابطه با گله های مرغ مادرگوشتی بود معذالک به سادگی میتوان اصول مربوطه را در جهت پرورش گله های گوشتی و یا مدیریت گله های تخمگذار بکارگرفته اما به دلیل آنکه استفاده از طرحها وایده های جدید هزینه زیادی در بر دارد قبل از اجرا باید تحلیل اقتصادی الزم روی آنها صورت بگیرد اما مهمترین نکته ، نیروی انسانیست که باید تعلیم الزم را ببیند تا برداشت مناسبی از روشها و تجهیزات جدید داشته باشد و در ان صورت است که می توان به حداکثر عملکرد دست یافت . پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره 09123968671 09121986651 09131005836 09131007689                 تماس با ما                     درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

 

ariamontakhab
ariamontakhab

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

 

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ 94
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

 

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

 

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ

 

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار 3ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

مدیریت گله های مادر در شرایط آب و هوایی گرم
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ 94
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

قیمت شترمرغ بالغ در سال 94
قیمت شترمرغ در سال 94
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ 94
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی

 

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی

 

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

 

 

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
09121986651-02188433196آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ1 ماهه، 2 ماهه و 3 ماهه به نرخ اتحادیه
فروش جوجه شترمرغ 4، 5، 6 ماهه به نرخ اتحادیه
ارائه طرح توجیهی و مشاوره فنی، بهداشتی و جیره نویسی به صورت رایگان
بازدید و نمونه برداری دوره ای از مزارع تحت پوشش
خرید پوست شترمرغ خام و کراس شده
خرید پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

 

 

 

 

مدیریت گله های مادردرشرایط آبوهوایی گرم

 

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب09123968671
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02188433196

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 9 =