نکات اساسی در جیره غذایی مرغ بومی تخمگذار

نکات اساسی در جیره غذایی مرغ بومی تخمگذار

غذای کامل در رشد و تولیـد تخـم مـرغ نقـش بسـیار مهمـی ایفـا مـی کنـد. غـذای کامـل عبـارت اسـت از آب – قندها و چربیها جهت تولیـد انـرژی مـورد نیـاز – پـروتئین – ویتـامین هـای مـورد نیـاز و مـواد معـدنی کـه بـدن بدانها احتیاج دارد. انرژی تولیدی در بدن باید بیشـتر از سـوختن قنـدها و چربـی هـا حاصـل شـود ، کـه در جیـره غذائی مرغان از ذرت و گندم و چربیهای خوراکی که مرغـداران بـه جیـره اضـافه مـی کننـد ، بدسـت مـی آیـد. در اینجا نکتۀ بسیار مهمی که مطـرح اسـت آن اسـت کـه اگـر از گنـدم در جیـره غـذائی مرغـان اسـتفاده مـی شـود حتماً از مولتیآنزیمها جهت هضم گندم استفاده شود. منبع اصلی پروتئین دان سویا مـی باشـد ، مقـدار ی نیـز از طریـق گنـدم تـأمین مـی شـود ، پـروتئین ذرت کمتـر از پروتئین موجود در گندم است. ساختمان پـروتئین از اسـیدهای آمینـه تشـکیل شـده اسـت کـه دو عـدد از ایـن اسـیدهای آمینـه را مرغـداران بخوبی میشناسند که عبارتند از متیونین و دیگری لیزین میباشـد البتـه تعـداد اسـید آمینـه هـا کـه بـدن بـدانها نیاز دارد حدود 25 عدد میباشد که میزان هر کدام در جیره بایـد کـاملاً محاسـبه و بـر اسـاس نیـاز مرغـان باشـد. لذا زمانی که باید متیونین و لیزین به جیـره اضـافه شـود ابتـدا بایـد متیـونین و لیـزین موجـود در مـواد اولیـه دان را محاسبه کرده و کمبود آنرا برحسب نیاز مرغان بـه جیـره اضـافه نمـود بنـابراین بـدون محاسـبه نبایـد متیـونین و لیزین را اضافه نمود چرا که زیادی و یا کمی آن اثرات سـوئی از خـود بجـای خواهـد گـذارد. اسـامی دیگـر اسـید آمینهای که در جیره مطرح میباشد و باید متناسب بـا نیـاز مرغـان محاسـبه و تنظـیم گـردد ، عبارتنـد از آرژنـین ، گلایسین+ سرین(این دو بـا هـم بایـد محاسـبه شـود.) ، هیسـتیدین ، ایزولوسـین، لوسـین، سیسـتین(متیونین بـه سیســتین تبــدیل میشــود لــذا بایــد متیــونین و سیســتین بــاهم محاســبه گــردد.) ، فنیــل آلانــین، فنیلآلانین+تیروزین (جمـع ایـن دو نیـز بـا هـم بایـد محاسـبه شـود.) ، پـرولین، ترئـونین، تریپتوفـان و والـین و غیره. البته همانگونه که بیان گردید تعداد آنها 25 عدد میباشد. حتی در مورد ویتامینها و مواد معدنی این امر نیز صادق است که حتمـاً بـا محاسـبه و بـر اسـاس نیـاز مرغـان ایـن مواد اضافه گـردد. بطـور مثـال در مـورد کلسـیم و یـا فسـفر ابتـدا کلسـیم و فسـفر موجـود در مـواد اولیـه دان محاسبه شود سپس کمبود آنها را برحسـب نیـاز مرغـان از طریـق صـدف و یـا فسـفات کلسـیم تـأمین نمـود ، والا هرگز بطور تخمین و یا حدس نباید افزودنیها را اضافه نمود. بنابراین تمام مواد و خصوصیات فرمول دان باید متناسب با نیـاز مرغـان در هـر سـنّی از سـنّ مرغـان باشـد. و اگـر در جیره چیـزی کـم و یـا اضـافه باشـد مشـکلاتی را در رشـد و تولیـد و سـلا متی مرغـان از خـود بجـای خواهـد گذاشت. بطور مثال چربیهـائی کـه در قسـمت هـای مختلـف لاشـه گوشـت مرغـان انباشـته شـده اسـت و باعـث پایین آمدن کیفیت لاشه میشود، دلیل بر تنظیم نبودن جیره غذائی میباشد. از موارد دیگریکه در تنظیم جیره غذائی بسیار مهـم مـی باشـد نسـبت انـرژی جیـر ه بـه پـروتئین دان در سـنین مختلف است، لذا در هر سنّی این نسبت باید کاملاً تنظیم باشـد در غیـر ایـن صـورت اثـرات سـوئی از خـود بجـای خواهد گذاشت. نکتهای دیگر در مورد جیره آن است که جیرهای ممکن اسـت غلـیظ و یـا رقیـق باشـد بـدین معنـی کـه چـه بسـا میزان انرژی و پروتئین بالا و یا حتی میزان آنها پـایین باشـد. ولـی نسـبت انـرژی بـه پـروتئین بایـد کـاملاً نسـبت ثابتی و متناسب با سنّ خاصی از گلّه باشد. در جیره اول که به جیره آغازین معروف است و از صفر تا 42 روزگی میباشد، حداقل پروتئین 20 درصد و میزان انرژی حدود 2970 کیلوکالری در هرکیلوگرم دان است که نسبت انرژی به پروتئین حدود 148/5 میباشد. جیره دوم که جیره رشد نامیده میشود و از 43 الی 63 روزگی است، پروتئین آن حدود 18 درصد و انرژی در حدود 3025 کیلوکالری در هرکیلوگرم دان در نظر گرفته که نسبت آنها 168 میباشد. جیره سوم که به جیره تکاملی گفته میشود، و از 64 الی 112 روزگی بوده که، میزان پروتئین آن حدود 16درصـد و انرژی دان در حدود 3080 کیلوکالری در هر کیلوگرم دان میباشد. که نسبت انرژی به پروتئین در حدود 192/5 است. جیره چهارم که جیره مربوط به 5 درصد تولید تخممرغ میباشد، و از 113 روزگی آغاز میشود، میزان پـروتئین آن در حدود 15/5 درصد و انرژی آن حدود 3040 کیلوکالری در هر کیلوگرم دان است. که نسـبت انـرژی بـه پـروتئین در حدود 196 میباشد. و بالاخره جیره تولید که از بعد از 5 درصد تولید تخممرغ شروع میشود، پروتئین آن حدود 17/5 درصد و انرژی آن در حدود 2942 کیلوکالری در هر کیلوگرم دان است که نسبت انرژی به پروتئین آن حدود 168 میباشد. بنابراین در تنظیم جیره اگر میزان انرژی یا پروتئین بالا یا پایین رفت به همان نسبت انرژی یا پـروتئین و یـا سـایر مشخصات جیره باید بالا یا پایین برود. که جهت تنظیم مشخصات جیره در هر سن از نسبت انرژی به پروتئین اسـتفاده میشود. لذا اگر جیرهای غلیظ باشد و میزان انرژی و پروتئین آن بالا باشد،مقدار مصرف آن توسط باید کم شـده و اگـر جیره رقیق باشد نسبت به رقیق بودن آن میزان مصرف توسط مرغان باید بالا رود، بطوریکه در مصرف دان غلـیظ و یـا رقیق به یک میزان مواد غذائی به بدن برسد. بهرحال دان و جیرهای کامل است که از نظر انرژی، پروتئین، ویتامینها و مواد معدنی نیازهای مرغ را کـاملاً تـأمین نماید و حتی ماده غذائی اضافی به بدن وارد نشود، چون همانگونه که کمبـود آن مشـکل سـاز اسـت ، اضـافی آن نیـز اشکالات تغذیهای بهمراه خوهد داشت. درشتی دان امروزه با دستگاههائی که تهیه شده است دان را از شکل آردی بصورت دانههای درشتی که درشتی نیـز آن قابـل تنظیم میباشد و به دان پلت معروف است، در میآورند. و بعبارت دیگر دستگاههای فوق ذرات آرد شده دان را بـه یکدیگر چسبانده و به اندازههائی که مورد نظر میباشد در میآورد. و اما محاسن آن: ضریب تبدیل پایینتر میآید. دان یکنواخت بوده در نتیجه گلّه نیز از نظر چثه و وزن یکنواخت میشود. در شکل آردی بودن دان، مرغان مواد اولیه را انتخاب و جدا کرده و میخورند، در نتیجه باعث سوء تغذیه میشود، در صورتی که در شکل پلت نمیتوانند چنین عمل نمایند. ریخت و پاش دان کمتر میشود.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

09131005836

09121986651

09131007689

09123968671

 

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومی

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جیره بوقلمون

فروش دان مرغ بومی

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 11 =