اعلام قیمت جدیدگوشت مرغ و جوجه یکروزه گوشتی

بخشنامه ای از جهاد کشاورزی با موضوع اعلام قیمت جدیدگوشت مرغ و جوجه یکروزه گوشتی​ ارائه شده است که بدینوسیله قیمتهای جدید مرغ زنده، گوشت مرغ عمده فروشی درب کشتارگاه و جوجه یکروزه گوشتی به شرح ذیل اعلام گردید.

  1. قیمت مرغ زنده درب مرغداری از قرار هر کیلوگرم 197/000ریال
  2. قیمت گوشت مرغ عمده فروشی درب کشتارگاه از قرار هر کیلوگرم 280/000 ریال
  3. قیمت جوجه یکروزه گوشتی از قرار هر قطعه 60/000 ریال

ضمنا” به توجه به مراتب فوق نسبت به اجرای دقیق موارد اعلامی ذیل اقدام شود:
1) تسویه حساب با طرفهای قرارداد منعقده از بابت تحویل کالا بر مبنای نرخهای جدید فوق الذکر با تنظیم الحاقیه با رعایت جمیع ضوابط و مقررات ابلاغی انجام پذیرد .

2) با توجه به قیمت جدید جوجه یکروزه گوشتی از قرار هر قطعه 60/000 ریال، به استناد بند 8 ذیل ماده هفتم مفاد قرارداد پیش خرید گوشت مرغ ابلاغی طی نامه شماره 31/56/117541 مورخ 1400/06/24 فروشنده موظف است به ازای هر عدد تخم مرغ نطفه دار دریافتی ، مبلغ48/000 ریال به صورت نقدی به حساب خریدار پرداخت نماید. بدیهی است تسویه حساب نهایی پس از تنظیم صورتجلسه نهایی تحویل جوجه یکروزه فیمابین طرفین قرارداد صورت می پذیرد .

3) در ارتباط با قراردادهای منعقده قبلی با موضوع پیش خرید گوشت مرغ در قبال تحویل تخم مرغ نطفه دار گوشتی ، فروشنده موظف است نسبت به پرداخت مبلغ 14/400 ریال به ازای هر عدد تخم مرغ نطفه دار تحویلی (مابه التفاوت قیمت جوجه یکروزه جدید با قیمت قبلی به ازای هر قطعه 42/000 ریال به حساب خریدار (این شرکت ) واریز نماید .

قیمت-گوشت-مرغ-و-جوجه-گوشتی
بخشنامه-قیمت-جدید-گوشت-مرغ

شرکت آریا منتخب پارسیان در فروش انواع محصولات طیوری سرآمد می باشد: