نبود جوجه بوقلمون چه با مجوز چه بی مجوز كمبودي جوجهاريا منتخب|جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ| جوجه مرغ بومي
بوقلمون پروار
نبود جوجه بوقلمون چه با مجوز چه بی مجوز به علت همایت از تولید کندد جوجه بوقلمون واردات قط شوده و مرغ مادر بوقلمون در کورچ شوده و واردات تخم از سر گرفته شوده این کمبود مقطی مباشد و در ایند دروست مشوداین مشکل باعث سردر گمی پرورش دهندها شوده است
قالب وردپرس