نبود جوجه بوقلمون چه با مجوز چه بی مجوز كمبودي جوجهجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
بوقلمون پروار
نبود جوجه بوقلمون چه با مجوز چه بی مجوز به علت همایت از تولید کندد جوجه بوقلمون واردات قط شوده و مرغ مادر بوقلمون در کورچ شوده و واردات تخم از سر گرفته شوده این کمبود مقطی مباشد و در ایند دروست مشوداین مشکل باعث سردر گمی پرورش دهندها شوده است
قالب وردپرس