بوقلمون پروار
نبود جوجه بوقلمون چه با مجوز چه بی مجوز به علت همایت از تولید کندد جوجه بوقلمون واردات قط شوده و مرغ مادر بوقلمون در کورچ شوده و واردات تخم از سر گرفته شوده این کمبود مقطی مباشد و در ایند دروست مشود این مشکل باعث سردر گمی پرورش دهندها شوده است
قالب وردپرس