فرمول جیره پیشنهادی بوقلمون اریا منتخب پارسیان فروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمونجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
اجزای جیره 1تا3هفتگی ذرت 380 سویا 535 روغن سویا 27 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 28/5 جوش شیرین 2/4 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/5 لیزین 1/5 مولتی انزیم 0/5 نیتاز/0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 3تا7 هفتگی ذرت 432/5 سویا 485 روغن سویا 29 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 25 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/5 لیزین 1/5 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 7تا11 هفتگی ذرت 500 سویا 4200 روغن سویا 30 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 21 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/4 لیزین 1/5 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 11تا15هفتگی ذرت 566 سویا 355 روغن سویا 35 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 15/5 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/4 لیزین 1/5 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 15تا19هفتگی ذرت 625 سویا 294/4 روغن سویا 40 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 12 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/1 لیزین 1/2 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 19هفتگی تاکشتار ذرت 687 سویا 230 روغن سویا 44/4 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 10 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/1 لیزین 1/2 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
جیره دان بوقلمونفروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمون 09126450684 پليت و اردي كلويي 1850 تومان قيمت به روز بهترين جيرهجیره د,ان بوقلمونجیره دان بوقلمون اریا منتخب پارسیانروز اول 24 ساعت _الکترولید+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شودروز دوم 72 ساعت _لینکو اکپکسین+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شودروز سوم 24 ساعت _الکترولید+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود15 روزگی تک چینی20 روزگی ب1خراکی واکسن نیکاسل در اب فرانسوی40 روزگی لاسوتا خراکی واکسن در ابمشاوره رایگان 09121986651برنامه ی روشنایی در cdآموزشی ذکر شده است. به صورت رایگانفروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمون 09126450684 پليت و اردي كلويي 1850 تومان قيمت به روز بهترين جيره
قالب وردپرس