اجزای جیره 1تا3هفتگی ذرت 380 سویا 535 روغن سویا 27 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 28/5 جوش شیرین 2/4 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/5 لیزین 1/5 مولتی انزیم 0/5 نیتاز/0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 3تا7 هفتگی ذرت 432/5 سویا 485 روغن سویا 29 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 25 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/5 لیزین 1/5 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 7تا11 هفتگی ذرت 500 سویا 4200 روغن سویا 30 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 21 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/4 لیزین 1/5 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 11تا15هفتگی ذرت 566 سویا 355 روغن سویا 35 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 15/5 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/4 لیزین 1/5 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 15تا19هفتگی ذرت 625 سویا 294/4 روغن سویا 40 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 12 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/1 لیزین 1/2 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
اجزای جیره 19هفتگی تاکشتار ذرت 687 سویا 230 روغن سویا 44/4 کربنات کلسیم 13 دیکلسیم فسفات18% 10 جوش شیرین 2/2 نمک 2 مکمل ویتامینه ومعدنی 5 متیونین 2/1 لیزین 1/2 مولتی انزیم 0/5 نیتاز 0/6 توکسین پایندر 2 مجموع 1000
جیره دان بوقلمون فروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمون 09126450684 پليت و اردي كلويي 1850 تومان قيمت به روز بهترين جيره جیره د,ان بوقلمون جیره دان بوقلمون اریا منتخب پارسیان روز اول 24 ساعت _الکترولید+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود روز دوم 72 ساعت _لینکو اکپکسین+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود روز سوم 24 ساعت _الکترولید+Bکمپلکس حل شده درآب به جوجه خورانده شود 15 روزگی تک چینی 20 روزگی ب1خراکی واکسن نیکاسل در اب فرانسوی 40 روزگی لاسوتا خراکی واکسن در اب مشاوره رایگان 09121986651 برنامه ی روشنایی در cdآموزشی ذکر شده است. به صورت رایگان فروش دان بوقلمون فروش خراك بوقلمون 09126450684 پليت و اردي كلويي 1850 تومان قيمت به روز بهترين جيره
قالب وردپرس