آماده سازی آشیانه(نظافت وضدعفونی)جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
دراین مرحله بهتر است که ازدستگاهها ویا پمپهائی که آب رابافشار به بیرون میفرستند استفاده نمود.استفاده از مواد پاک کننده وشوینده نیز بسیار موثراست درهنگام شستشو باید دقت کرد که مراحل کار ازبالابه پائین باشد به این ترتیب که ابتدا سقف راشستشونموده وسپس دیواره ها وکف شستشو شود.عمل شستشودرکلیه نقاط،منافذ،زوایا،ورودیهای هواکشهاوغیره...باید به خوبی وبادقت وحوصله انجام گیرد. اقدام بعدی انجام اولین مرحله ضد عفونی میباشدکه بهتراست بوسیله ماده ضدعفونی کننده مخلوط درآب انجام شود. در صورت لزوم سمپاشی بر علیه حشرات موذی از قبیل سوسک و کنه با حشره کشهای مناسب. توصیه میشود که یک تست باکتریولوژیکی صورت گیردتا بتوان بهترین نوع ترکیب ضدعفونی را بسته به موقعیت محل تعیین نمود. دومین وآخرین مرحله ضد عفونی قبل ازجوجه ریزی ،بصورت گازیا بخار فرم آلدئیدوبااستفاده از فرمالین میباشد،که اصطلاحاً این مرحله رادود دادن میگوئیم.این عمل درصورتی میتواند مؤثر باشد که آشیانه کاملاًبسته بوده وکلیه منافذوسوراخها مسدود شده باشد.اگر امکان مسدود کردن کامل آشیانه وجود نداشته باشد،که این مرحله بصورت اسپری کردن محلول فرمالین انجام شود. میزان پرمنگنات و فرمالین بشرح زیر است: فرمالین 40%،40میلی متر +نصف مقدار فوق پرمنگنات جهت یک متر مکعب فضا.بایستی توجه داشت هنگام ضد عفونی رطوبت آشیانه ها حدود 75%وحرارت 25درجه سانتیگراد باشد در آشینه هایی که به علتی نتوان منافذ آن را مسدود نمود و یا آشیانه های باز می توان یک لیتر فرمالین40%را با 9لیتر آب مخلوط و به صورت اسپری جهت 50متر مربع استفاده نمود .در این حال درجه حرارت آشیانه ها نبایستی از 25درجه سانتیگراد کمتر باشد. توجه: • جهت ضد عفونی با گاز فرمل فلزی یا سفالی با حجم کافی استفاده شود (حداقل پنج برابر حجم فرمالین و پرمنگنات). • ابتدا پرمنگنات را داخل ظرف ریخته سپس فرمالین را بر روی آن بریزند .عکس این عمل باعث انفجار خواهد شد. • حتما از ماسک ضد گاز استفاده نمائید. • سعی کنید حتی المقدور از ظروف بیشتری جهت ضد عفونی استفاده شود تا نتیجه عمل مؤثرتر باشد. اگر درگله قبلی بیماری کوکسیدیوزوجودداشته لازم است یک مرحله ضدعفونی دیگر،قبل ازنصب تجهیزات آشیانه انجام گیرد.این ضدعفونی باآهک وسولفات آمونیوم امکان پذیر به این نحوکه جهت هر100متر مربع ازسطح کف آشیانه ،10کیلوگرم آهک و20کیلوگرم سولفات آمونیوم امکان پذیر است به این نحوکه جهت هر100مترمربع ازسطح کف آشیانه ،10کیلوگرم آهک و20کیلوگرم سولفات آمونیوم رابطور یکنواخت برروی کف آشیانه پخش نمود وسپس جهت مقادیر فوق تقریبا 100لیتر آب رابرروی آن اسپری نمود. درصورت نیاز به این مرحله ضد عفونی،بایستی قبل ازدوددادن انجام گیرد بعبارت دیگر مرحله دود دادن بایدهمیشه آخرین مرحله ضد عفونی آشیانه باشد. باید تو جه داشت درحین اجرای مراحل مختلف ضدعفونی کارکنان حتماًاز تجهیزات حفاظتی مثل ماسک وغیره استفاده نمایند.
قالب وردپرس