قيمت جوجه شترمرغ در سال95
قيمت جوجه شترمرغ در سال95|قيمت جوجه شترمرغ يك ماه09121986651 قيمت جوجه شترمرغ در سال95|قيمت جوجه شترمرغ يك ماه|قيمت جوجه شترمرغ دوماه|قيمت شترمرغ مولد|قيمت پرواري شترمرغ|قيمت گوشت شترمرغ|قيمت پوست شترمرغ 09121986651قيمت جوجه شترمرغ 1هفتي 210تومان+ وزن1تا 1.5 قيمت جوجه شترمرغ 15 روزه 220تومان+وزن1.5تا2 قيمت جوجه شترمرغ 1ماه250 تومان + وزن3.5تا4 قيمت جوجه شترمرغ 2ماه 275 تومان +وزن10تا12 قيمت جوجه شترمرغ 3 ماه340 تومان +وزن 17ت20 قيمت شترمرغ زنده 11.5 تا 12 كيلو كل استانها قيمت گشت شترمرغ مغز ران 40 تومان كيلو قيمت مواد ركوردار 2.5 تا 3ميليون قيمت پوست خام شترمرغ 30تا 40 تومان قيمت روي تعداد كمي تخفيف و كاهش دارد با تشكر عباسي اسماعيل
قالب وردپرس