تشخیص تفریقی بیماریهاي طیور|بیماریهای طیورجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
 تاج وریش تاج بی رنگ و چروکیده ( آلودگی انگلی – بیماري هاي مزمن – تغذیه بد ) تاج سفید و پوسته پوسته و پودري ( قارچ تریکوفیتون گالینه ) طاول و زگیل بروي تاج ( آبله ) زخم بروي تاج ( در اثر نوك زدن در جنگ خروس ها – کانی بالیسم ) وجود آماس و ضخیم شدن ریش ( وبا – یکطرفه حاد و دو طرفه مزمن ) ورم ادماتوزي ریش ( آنفلوآنزاي فوق حاد و تماس با آهک ) تاج رنگ پریده ( معمولا در مرغ هایی که تازه به تخم آمده اند – خونریزي داخلی – کوکسیدیوز حاد ) تاج سیاه ( سرمازدگی – گرما زدگی –پاستورلوز- آنفلوآنزاي فوق حاد  پاها پاي رنگ پریده ( سوء تغذیه – کمبود ویتامین A – سن بالا ) پاي بد شکل ( SCALY LEG در اثر جرب کنمیدوکوپتنس موتانس ) پاي سیاه ( آنفلوآنزاي فوق حاد ) پاي کلفت شده ( استئو پتروزیس ) انحراف پا و خمیدگی ها ( پروزیس – ریکتز – SPALY LEG - FIELD RIKETS - واروس – والگوس )  چشم ها و سینوس ها پوسته پوسته شدن پلک چشم ( کمبود اسید پانتوتنیک ) زخم در پلک چشم ( جنگ خروس ها ) کراتئوکونژیوکتیویت ( گاز آمونیاك ) پلاك ها بطانه اي در پشت پلک سوم ( کمبود ویتامین A ) کاتارکت و کدورت قرنیه ( بدنبال آنسفالو میلیت در زمان جوجگی ) قرنیه غیر یکنواخت یا عنبیه بی رنگ ( مارك چشمی ) تورم بافت اطراف چشم ( کوریزا – مایکوپلاسموز ) آماس سینوس ها و ترشحات بینی ( کوریزا – مایکو پلاسموز ) مفاصل : سینویت عفوني ویروسی ( رئو ویروس ها حاوي اگزوداي کاهی رنگ ) کلی باسیلوزي سالمونلایی ( عموما یکطرفه با ایجاد بافت فیبروزه در مفصل ) استافیلوکوکی ( محتویات مفصل سفت و چرکی و داغ ) مایکوپلاسمایی همراه آبسه سینه اي(حاد شیري ، مزمن کازئوزي زرد ) شبه سل سینویت غیر عفوني نقرس پروزیس کمبود منگنز و نیاسین ازدیاد کلسیم دان کمبود ویتامین 12B و کولین و اسید پانتوتنیک ازدیاد پروتئین گیاهی بدون وجود پروتئین حیوانی پارگی وتر آشیل در مرغان تخمگذار و سنگین تغییررنگ متمایل به سبزبا خونریزي درزیرجلدي با ورم بالاي مفصل خرگوشی : پارگی زردپی بطنی  عضلات : کم رنگی عضلات ( خونریزي داخلی – انگل هاي خارجی یا داخلی ) صورتی بودن عضلات ( مسمومیت با منو کسید کربن ) ادم عمومی عضلات ( مسومیت با نمک – بی آبی ) آبسه سینه اي ( تورم مفصل عفونی – گامبورو ) خونریزي درعضلات(گامبورو– تورم ویروسی کبد– سندرم هموراژیک– کلی باسیلوز– ضربه – کمبود ویتامین K ) تومور ( مارك ) دانه هاي سفید در روي عضلات ( مایت زیر جلدي لامینو زیوتیس سیستیکاله )  کیسه هاي هوایی کیسه هاي هوایی پر از چرکهاي پنیري ( CRD ) کیسه هاي هوایی حاوي دانه هاي ریز ( آسپرژیلوزیس ) کیسه هاي هوایی کدر ( برونشیت عفونی – نیوکاسل ) کیسه هاي هوایی ضخیم شده ( عفونت هاي ثانویه باکتریایی ) دانه هاي ندول مانند در کیسه هاي هوایی ( مایت سیستودتیس نودوس )  کبد بیرنگی کبد ( خونریزي داخلی و خارجی و آلودگی به انگلهاي داخلی و خارجی ) کبد زرد چرب ( مسمومیت با سموم فسفره – دژنرسانس چربی ) کبد قرمز روشن ( اریترولکوز – مسمومیت با گاز منوکسید کربن ) رسوب اورات روي کبد( نقرس احشایی– زیادي صدف جیره – کم آبی – پروتئین بالا- کمبود VITA) اگزوداي فیبرینی بروي کبد( کلی باسیلوز ) بزرگ شدن زیاد از حد کبد ( لکوز لمفویید یا میلویید – مارك ) کبد بزرگ وپرخون و شکننده ( سپتی سمی - اسپیروکتوز – بیماري مرغان جوان ) نقاط خونریزي در لبه هاي کبد و دو رنگ شدن کبد ( مسمومیت ها ) نکروز نردبانی بروي کبد ( گامبورو ) نقاط نکروز کوچک متمایل به رنگ صفرا و شکننده بودن کبد ( اسبیروکتوز ) نقاط نکروزه خیلی کوچک بروي کبد ( وبا ) نکروز بزرگتر ( شبه سل ) کبد ترد و شکننده با دانه هاي خونریزي و نکروتیک ( تورم کبد ویبریونی ) نقاط نکروزه و ندول خیلی بزرگ بروي کبد ( سل و کلی گرانولوما ) آبسه بروي کبد ( بولوروم ) جراحات نکروزه دایره اي ( تورم روده و کبد عفونی سر سیاه ) لخته خون بروي کبد ( همانژیوما ) پارگی کبد ( ضربه چربی زیاد کبد ) فیبروز کبد و سیروز ( مایکوتوکسیکوز – مسمومیت هاي مزمن – عفونت هاي باکتریایی مزمن )  محوطه صفاقی : تورم موضعی صفاق ( بارگی سنگدان در اثر جسم خارجی - پیچ خوردگی روده – بدنبال کوکسیدیوز – اواخر کلی باسیلوز – شکستگی تخم – کانی بالیسم – وبا – سالمونلوز – تورم روده و کبد ) تورم صفاق در جوجه هاي جوان ( عفونت کیسه زرده – کلی باسیلوز – تورم کلیه یا نفریت ) لخته خونی در صفاق ( پارگی کبد و طحال – بد سکسینگ کردن جوجه ها ) وجود موارد زیاد مواد زرده اي در حفره بطنی ( پارگی فولیکول زرده – اسپیروکتوز – نیوکاسل – آنفلوآنزاي فوق حاد – نفروز عمومی ) وجود مایع در پرده قلب ( مسمومیت با نمک – تورم ویروسی کبدي – مسمومیت با جوش شیرین – سیروز کبدي –  قلب و پرده قلب: آنگارا ) مواد فیبرینی در پرده قلب ( کلی باسیلوز) اورات در پرده قلب ( نقرس احشایی ) تحلیل قلب ( ضعف و آلودگی انگلی ) شل شدن و انبساط قلب ( سیروزکبد – مسمومیت با نمک ) نقاط خونریزي در عضلات قلب و چربی هاي اطراف ( نیوکاسل ) لکه هاي بزرگ خونریزي روي قلب ( وباي حاد – تورم ویروسی کبد – تیفوئید ) آبسه در عضله قلب ( پولوروم ) تورم عضله همراه درجات مختلف نکروز ( پولوروم مزمن – لیستریوز – بعضی حالات تیفوئید و سالمونلوز ) تومور در عضله فلب ( مارك و لکوز ) پر و منبسط بودن کیسه صفرا در جوجه ها ( سرما خوردگی – مسافرت طولانی – غذا نخوردن – کمبود ویتامین  – A کیسه صفرا و کبد : تورم روده ها – پولوروم ) پر و منبسط بودن کیسه صفرا در بالغین ( تورم کبد ویبریونی – تیفویید ) مرمري شدن طحال ( اسپیروکتوز ) تورم و پرخونی طحال ( مسمومیت با فورازولیدون ) توموري شدن طحال ( لکوز و مارك ) وجود دانه هاي کازئوزي در طحال ( سل ) خونریزي و نقاط خونریزي در طحال ( نیوکاسل – آنفلوآنزاي فوق حاد – سندرم خونریزي ) طحال به رنگ گیلاس ( تیفوئید )  پیش معده و سنگدان : بزرگ شدن پیش معده ( انسداد با پر و مواد بستر ) کلفت شدن جدار پیش معده ( مارك آلودگی هاي کرمی ) خونریزي در محل اتصال پیش معده به سنگدان ( اول و آخر و بروي غدد = نیوکاسل – مارك ) خونریزي در انتهاي پیش معده ( گامبورو ) خونریزي بروي سطح پیش معده ( جسم خارجی – مسمومیت – سندرم خونریزي ) بزرگ شدن سنگدان ( انسداد ) تحلیل سنگدان ( تورم کلیه مزمن – بیماري میکروبی یا انگلی مزمن ) نکروز موضعی با تورم صفاق ناحیه اي ( پارگی در اثر جسم خارجی ) نقاط خونریزي روي دیواره و چربی هاي اطراف سنگدان ( نیوکاسل ) ضخیم شدن عضلات سنگدان ( پولورو مزمن ) نازك شدن عضلات سنگدان ( مارك و انباشتگی مزمن )  روده ها : روده هاي شل و وارفته ( کرم ها – کوکسیدیوز تحت حاد و مزمن ) نقاط خونریزي در روده ها ( سندرم خونریزي – نیوکاسل – مسمومیت ها – آنتریت نکروتیک – کوکسیدیوز ) دانه هاي کازئوزي در روده ها ( کلی گرانولوما – سل ) دانه هاي کوچک در روده ها ( عفونت هاي استافیلوکوکی – تنیا ) ورم در روده کور ( کوکسیدیوز – بیماري سر سیاه – سالمونلوز ) محتویات سفت ورقه ورقه همراه لکه هاي نکروزه ( سر سیاه – تورم روده و کبد عفونی ) وجود مواد پنیري در روده ( سالمونلوز و در جوجه هاي جوان پلوروم ) بزرگ شدن فولیکول هاي لمفاوي در روده کور ( تورم روده و عفونت هاي عمومی )  تخمدان و مجراي تخم و بیضه ها : استحاله و پرخونی شدید تخمدان ( نیوکاسل – تیفوئید – استرس هاي شدید – کمبود آب ) استحاله مزمن تخمدان ( تیفوئید – سالمونلوز ) توموري شدن تخمدان ( مارك – آدنو کارسینوما ) نقاط خونریزي در زرده همراه شکستگی تخم ( نیوکاسل – تیفوئید – وبا ) انسدادمجراي تخم با مواد سفید ضخیم کرمی ( ضربه – صدمه حین تعیین جنسیت ) بیرون زدگی مجراي تخم ( تخم مرغ هاي بزرگ در سنین پیري ) تورم بیضه ( بیماریهاي تب دار – بدي تغذیه – کمبود ویتامین ها – ازدحام )  کلیه ها و بورس فابریسیوس : تورم کلیه ها و وجود اورات ( کمبود ویتامین A – بدي مدیریت ) تورم و بیرنگی متمایل به زرد با نقاط خونریزي در زیر کپسول ( سندرم کبد و کلیه چرب ) تورم و پر خونی کلیه ها ( بیماري هاي تب دار ) تورم ورنگ صورتی متمایل به خاکستري با انبساط لوله هاي اداري ( نفروز عمومی ) وجود اورات در سطح کلیه ( نقرس ) تومور کلیه ها ( لکوز و مارك ) بزرگی غدد فوق کلیوي ( استرس ها ) مواد پنیري در کیسه فابریسیوس ( کمبود ویتامین A ) بزرگ شدن بورس ( گامبورو ) تحلیل بورس ( تورم ویروسی کبد – آخر گامبورو – مایکوتوکسیکوز )  دهان ، حلق ، مري ، چینه دان : طاول هاي سفید نکروزه بصورت لکه هاي سفید و منظم ( کمبود ویتامین A ) نکروز منتشر غیر یکنواخت و طاول در دهان و حلق و حنجره ( آبله ) مناطق نکروز وسیع در مري ( خوردن آهک خوردن – خوردن کات کبود ) وجود چرك در شکاف زیر بینی در دهان ( باستورلا – کوریزا – مایکوبلاسموز ) انسدادچینه دان ( بستر خوري – ازبین رفتن فعالیت عضلات در چینه دان در مارك ) محتویات خونی در چینه دان ( نوك چینی غلط - آلودگی با مایت – بارگی کیست خونی – کانی بالیسم ) مخاط حوله اي چینه دان ( کاندیدیازیس – مونیلیازیس ) ضخیم شدن و تظاهر خشن در سطح داخلی چینه دان ( کرم کابیلاریا آنولاتا )  حنجره و ناي : صفحات چرکی کازئوزي در حنجره و قسمت فوقانی ناي ( وبا- نیوکاسل تحت حاد – آبله مخاطی – لارنگوتراکئیت ) تورم ناي ( در تمام بیماریهاي تنفسی تورم ناي همراه خونریزي ( آنفلوآنزا – برونشیت – نیوکاسل ) تورم حنجره و ناي همراه غشا هاي کاذب ( لارنگوتراکئیت عفونی ) تورم ناي موکوئیدي با موکوس فراوان ( برونشیت – آنفلو آنزا ) موکوس زیاد در ناي ( مایکوبلاسموز ) کرم در ناي ( سینگاموس تراکئا )  ریه ها : ادم و کمی بر خونی ( در طیوري که مدت کمی از مرگ آنها می گذرد ) ادم مشخص و بر خونی ( خفگی ) تغییر رنگ ریه متمایل به سبز یا قهوه اي محتوي مایع خون آلود ( تیفوئید ) ذات الریه وسیع همراه یا بدون کبدي شدن ( وباي حاد ) کبدي شدن ریه ها ( باستورلا بزودو توبرکلوزیس ) آبسه در ریه ( بولوروم – آسبرژیلوس ریوي )  اعصاب : از بین رفتن خطوط عرضی اعصاب و قطور شدن غیر یکنواخت آنها ( مارك ) تورم یکنواخت اعصاب اصلی درجوجه هاي 2 تا 6هفته با تغییر رنگ متمایل به زرد(کمبود 2VITB)  استخوان ها : خم شدگی استخوانها ( ریکتز دربرندگان جوان –بروزیس در بالغین ) استخوان به سادگی وبا صداي ترد میشکند وخم نمی شود( استئوبروز– خستگی مرغان تخمی درقفس ) ضخیم شدن استخوان ها با مجراي مغز استخوان باریک ( استئوبتروزیس ) رنگ مغز استخوان قرمز گیلاسی ( اریترولکوز ) رنگ مغز استخوان صورتی روشن ( مسمومیت با گاز منو کسید کربن ) مغز استخوان بی رنگ ( سندرم خونریزي – آلودگی شدید با کنه و مایت – تورم ویروسی کبد ) توده هاي سلولی بی رنگ در مغز استخوان ( لکوز میلویید ) دانه هاي کازئوزي در مغز استخوان ( سل )  مغز : ادم و خونریزي در مخچه ( آنسفالو مالاسی کمبود ویتامین E – گرمازدگی )
قالب وردپرس