اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر|جیره بندی مرغجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک

اهمیت ویتامینها؛طبقه بندی و روشهای مصرف در مرغ مادر

ویتامین ھااجزای کلیدی وضروری متابولیسم ھستندکھ علاوه بر شرکت درفعالیت ھای مربوط بھ رشد وتولید مثل، حیات پرنده راحفظ مکنند *ویتامین ھا دربسیاری از واکنشھای بیوشیمیایی شرکت دارند ودر متابولیسم موادغذایی حاصل از ھضم پروتیین ھاوکربوھیدراتھا وچربیھانیز دخالت دارندووجود ویتامین برای کارکردھای سلولی لازم است ویک ویتامین ممکن است در چندین کارکرد فیزیولوژیک دخیل می باشد *ویتامینھا مواد مغذی وضروری در تغذیھ انسان ودام بشمار می روند'ھمانطوریکھ اشاره شد در وظایف حیاتی بدن از جملھ نگھداری، رشد،سلامت وتولید مثل نقش کلیدی دارند *ویتامینھا دو ویژگی مھم دارند: ١) احتیاج روزانھ بھ ھر ویتامین ناچیز بوده واز این رو بامواد مغذی پر مصرف مثل پروتیینھا،چربیھاوکربوھیدراتھا متفاوت میباشند.ویتامینھا در فرایند ساخت وتجزیھ نقش واسطھ دارند بدون انکھ بعنوان ترکیب ساختاری عمل کنند ٢)ویتامینھا ترکیبات آلی بوده واز این نظر از موادمعدنی کم مصرف مثل آھن،منگنزو....کھ آنھا جز ترکیبات ضروری می باشند متمایز می گردنند....ھدف کلی صنعت طیور،دستیابی بھ بھترین سرعت رشد،ضریب تبدیل مناسب،کسب عملکرد مطلوب و سلامت گلھ می باشد.تمام مواد مغذی شامل پروتیینھا،کربوھیدراتھا،چربی ھا ومواد معدنی و اب برای اعمال حیاتی ضروری می باشند.اما ویتامینھا یک ویژگی اضافی دارند وآن اینکھ حیوان برای مصرف موثرسایر مواد مغذی دان،نیاز بھ مقدار کافی از ویتامینھا دارد.بنابراین تغذیھ بھینھ تنھا زمانی رخ میدھد کھ دانی کھ بھ پرنده میدھیم، مخلوطی مناسب ازموادمغذی کم مصرف و پرمصرف باشد بطوریکھ مواد مغذی آن بتواند بھ نحوه موثر برای رشد،سلامت وتولید مثل بھ مصرف برسد. امروزه بااعمال شیوه ھای نوین تولید در صنعت طیور، بھ گزینی ھای مستمر ژنتیکی وپیشرفتھای ژنتیکی در سویھ ھای تجارتی،اصلاحات تغذیھ ای وبھبود تجھیزات وبرنامھ ھای مدیریتی و.....جھت بدست آوردن عملکردمطلوب از گلھ ھا، نیاز بھ ویتامین ھا بھ میزان قابل توجھی افزایش یافتھ.علاوه براین پرورش متراکم، استرسھای متابولیکی ومحیطی،آلودگیھای دان با مایکوتوکسینھا،بیماریھاواستفاده ازداروھاو.....می تواندموجب محدودیت یا حتی ممانعت ازعمل بعضی از ویتامینھا شود. باتوجھ بھ اینکھ تھیھ ومصرف ویتامینھا ازمنابع طبیعی بخاطر اختلافات موجود درمقدارویتامینھا درعلوفھ ومواداولیھ دان(بستھ کھ احنیاجات ویتامین طیور از طریق مکمل ھای غذایی و...تامین بشھ. بھ شرایط کاشت،زمان برداشت،فرآوری، نقل وانتقال وذخیره و...) قابلیت دسترسی بھ ویتامینھا غیرقابل پیشبینی ھست.لذا بھتره (١)ویتامینھا محلول در چربی **ویتامینھا. براساس قابلیت حل در چربی یا آب بھ دو گروه تقسیم می شوند : K ,E ,D ,A ویتامینھا شامل ویتامینھا محلول درچربی دارای کربن، ھیدروژن واکسیژن می باشند وبرای متابولیز شدن بھ مقداری چربی نیاز دارند.این ویتامینھا معمولا بصورت پروویتامین درگیاه وجوددارند کھ دربدن طیوربھ سرعت تبدیل بھ ویتامین حقیقی می شوند. درچربی موجب ذخیره سازی در کبد و بھ مقدار کمتر در سایر بافتھای بدن می شود. این ویتامینھا درسلولھای چربی پرنده ذ خیره میشوندواضافی ازطریق مدفوع دفع میگردد ومصرف بیش از نیاز ویتامینھا محلول از بین ویتامینھا محلول درچربی، ویتامین K در دستگاه گوارش(سکوم وروده بزرگ) بوسیلھ میکروامرگانیسم ساختھ می شود ویتامینھا محلول درچربی، در متابولیسم اجزای ساختاری بدن نقش دارند.مثلا ویتامین A در حفظ ونگھداری یافتھای اپیتلیوم وچشم،ویتامین D در متابولیسم استخوان،وینامین E در نگھداری بافتھای پیوندی و ویتامین K در انعقاد خون نقش دارد. (٢) ویتامینھا محلول درآب شامل ویتامینھا گروه B : تیامین( ١B)،ریبوفلاوین(٢B)،اسیدپانتوتنیک،پیریدوکسین(۶B)، نیاسین، اسید فولیک، بیوتین، کوبالامین (١٢B)،ویتامین C و کولین ویتامینھا محلول درآب دارای کربن، ھیدروژن، اکسیژن بھ اضافھ نیتروژن و کبالت یاگوگرد ھستند.وبرای انتقال انرژی مورد نیاز میباشند. ویتامینھا محلول درآب دربافت بدن ذخیره نمی شوند(بجز ویتامین ١٢B) بنابراین باید از طریق جیره بطور روزانھ تامین شوند. ویتامینھا محلول درآب جزو کوآنزیم ھای دخیل در متابولیسم مواد مغذی ھستند وباتوجھ بھ نقش اساسی آنھا در متابولیسم انرژی وپروتیین، نیاز بھ آنھا بطور مستقیم تحت تاثیر مصرف انرژی وپروتیین است.. "روشھای مصرف ویتامینھا درگلھ ھا مرغ مادر!" میشود. اصولا ویتامینھا بصورت مکمل ھای ویتامینھ وپرمیکسھا دردان ویا بشکل محلول در آب بھ روش آشامیدنی برای گلھ ھا مصرف روشی کھ خودم فعلادر گلھ ھای مرغ مادر گوشتی انجام میدھم بدین ترتیب است کھ: در دوره پر ورش تا ھفتھ ۶ از مکمل دوره پرورش براساس نیازمندی سویھ مربوطھ بادوز t/Kg۵.۴وادامھ تا ھفتھ ١۵ بھ میزان t/kg۵ واز ھفتھ ١۶ بھ بعد از مکمل دوره تولید براساس نیازمندی سویھ مربوطھ تاھفتھ ٢١ میزان مصرف t/kg۵ واز ھفتھ ٢٢الی حدودا ھفتھ ۴٠_ ٣٧ مقدار t/kg۵.۴ وادامھ آن با دوز kg۵ تاt/kg۵.۴ می باشد. شود. از پر میکسھای ویتامینھ معمولا استفاده نمیشود مگرباتوجھ شرایط، بطور مقطعی ممکن است استفاده در ضمن در زمان خرید مکمل حتماً کارشناسی از طرف فارم مادر در پروسھ تولید مکمل در کارخانھ سازنده مکمل حضور دارد.البتھ مکملھای ویتامینھ ومعدنی فاقد کولین ھستند وکولین بصورت جداگانھ در دان مصرف میشود. *از ویتامینھا بصورت آشامیدنی در زمان واکسیناسیون (٢_١ روز قبل از واکسن و روز واکسن و٢ روز بعد از واکسن) استفاده میشود. در دوره تولید ھفتھ ای ٣ الی ۴ روز از ویتامینھا بروش آشامیدنی ھمزمان بامصرف دان برای مدت حدود ۶الی٨ ساعت نیز استفاده میشود.
قالب وردپرس