عملیات بعد از هچ|نحوه پرورش چوچه شترمرغجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
جوجه شترمرغ بيست روزه
زمانی که جوجه ها از تخم خارج شدند خسته بوده و به یک استراحت کامل نیازمندند. به جوجه ها بایستی اجازه داد که فقط براي یک مدت کافی در هچر باقیمانده و خشک شوند بدون این که دهیدراته شوند. متوسط زمان نگهداري در هچر برای جوجه هایی که پوسته تخم را خود شکسته اند و از تخم خارج شده اند 8 تا 12 ساعت است. توجه داشته باشید افزایش رطوبت نسبی در هچر از دهیدراته شدن جوجه ها در حرارت بالاي هچر جلوگیري نمی نماید. تنها کاهش دما می تواند از دهیدراته شدن جوجه ها جلوگیري کند. جوجه ها را پس از خروج از هچر در زیر لامپ حرارتی (مادر مصنوعی) قرار دهید. حرارت زیر چراغ در سطح پشت جوجه ها در حدود 32درجه سانتیگراد تنظیم شود. دماي اتاق در حدود 25 درجه سانتیگراد کافی است. جوجه ها به مدت حداکثر یک روز استراحت و سپس به سالن پرورش جوجه منتقل می شوند. در این مدت جوجه ها نیاز به تغذیه ندارند. پس از انتقال جوجه ها به سالن پرورش و اتمام هچ، دستگاه هچر و اتاق و محل نگهداري جوجه ها کاملا شسته و ضدعفونی میگردند. جوجه ها ي با کیفیت از تخم هایی با کاهش وزن مطلوب میانگین 15 درصد تولید میشوند. بدیهی است همه تخم ها با توجه به وزن تخم و عوامل مختلف ممکن است این کاهش وزن را نداشته و دامنه آن بین 10 تا 20 درصد متغیر باشد. کاهش وزن بیشتر از 20 درصد جوجه هاي دهیدراته را بدنبال دارد که این جوجه ها ضعیف و از رشد مناسی برخوردار نخواهند بود. کاهش وزن کمتر از 10 تا 12 درصد نیز در صورت هچ شدن، جوجه هاي آبدار را تولید می نماید که این جوجه ها معمولا بزرگ تر و در نشستن و ایستادن ناتوان خواهند بود و اغلب پاهاي گسترده (باز) دارند و کم تحرك و تنبل می باشند. معمولا چند روز طول می کشد تا این جوجه ها آب اضافی بدن خود را از دست بدهند و به وزن طبیعی باز گردند. جوجه هاي سالم و با کیفیت هوشیار بوده و نسبت به محیط اطراف عکس العمل دارند. پرها درخشان و چشمها گرد و براق است. بدرستی بر روي پاها نشسته، بدون اینکه تعادل خود را از دست بدهد و پاها بهنگام نشستن در زیر بدن قرار می گیرد. بهنگام راه رفتن تعادل دارند و کنجکاو بوده و به هر چیزي نوك میزند. ناف کاملا خشک و فاقد بیرون زدگی است. وقتی جوجه را برمی دارید باید وزن داشته و سبک و پوك نباشد. جوجه با کیفیت بسرعت شروع به خوردن دان و آب نموده و مدفوع آنان شبیه خمیردندان و به رنگ سبز یشمی است.
قالب وردپرس