مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)

فروش جوجه خروس یک روزه1

مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)

در مزارع توام (گله مولد به همراه پرواربندي) نیاز است سالن پرورش جوجه تا یک ماهگی از سالن پرورش از یک تا ۳ ماهگی جدا باشد. در این صورت امکان کنترل و پیشگیري بیماري ها و نیز ایجاد شرایط گرمایش، تهویه و … براي جوجه ها بهتر فراهم می گردد. در مزارع پرورشی پرواربندي یک سالن براي پرورش جوجه از تولد تا سن ۳ ماهگی کافی است. چون در این مراکز فقط یک یا چند گروه جوجه وارد سالن شده و نگهداري می شوند ولی در مزارع پرورشی توام هفتگی این کار صورت می پذیرد. اندازه هر پن در سالن پرورش تولد تا یک ماهگی جوجه شترمرغ حدودا ۲ در ۴ کافی است و فضاي نگهداري براي ۳۰ قطعه جوجه فراهم می گردد. توجه داشته باشید یک مترمربع فضا براي پرورش ۴ قطعه جوجه کافی است و اگر قصد دارید پن ها را بزرگتر در نظر بگیرید ابعاد را طوري انتخاب نمائید که فضا براي پرورش حداکثر ۵۰ قطعه جوجه شترمرغ با رعایت حداکثر ۴ جوجه در هر مترمربع فراهم گردد. هرچه تعداد جوجه ها در پن کمتر باشد امکان کنترل جوجه ها و شناسایی مشکلات بهتر فراهم می گردد و خطر گسترش بیماري ها نیز کمتر است. در مناطق سردسیر توصیه می شود فضاي انتخابی براي هر پرنده کمی بیشتر در نظر گرفته شود، زیرا ممکن است بدلیل شرایط جوي، جوجه ها اجباراً مدت زمان بیشتري را در سالن سپري نمایند و شرایط براي انتقال جوجه ها در روز به گردشگاه ( فضاي آزاد ) فراهم نگردد. در این مناطق بهتر است پن ها از طول بیشتري نسبت به عرض برخوردار باشند تا شرایط براي دویدن و گردش جوجه ها فراهم گردد. کف سالن بتن انتخاب شود تا شرایط براي ضدعفونی و شعله گرفتن فراهم شود. ارتفاع جداکننده هر پن کوتاه و حداکثر ۳۰ سانتی متر کافی است. این امر براي گردش و تهویه هوا بسیار حائز اهمیت بوده و براي جوجه نیز آرامش بیشتري را فراهم می نماید و از طرفی از نظر صرف هزینه نیز کمتر است. در یک طرف سالن، بهتر است راهرو در نظر گرفته شود. در انتهاي سالن یک اتاق براي نگهداري خوراك و یک اتاق نیز براي نگهداري تجهیزات در نظر بگیرید. حوضچه ضدعفونی در مدخل ورودي درب سالن فراموش نشود. سالن پرورش جوجه باید نورطبیعی کافی داشته باشد. پنجره ها براي تهویه طبیعی در ارتفاع یک متري قرار گیرند. حتماً براي پنجره ها توري مناسب به منظور جلوگیري از ورود حشرات در نظر گرفته شود. پنجره ها در دو طرف سالن قرار گیرند. بسته به ابعاد سالن در انتهاي سالن یک یا دو فن تهویه (محاسبه شده بر اساس طول و عرض سالن و نیز تراکم حداکثر جوجه در سالن) با قدرت مناسب قرار گیرد. ارتفاع فن هاي تهویه از کف سالن یک متر در نظر گرفته شود. در صورت لزوم و در روز و یا شب هاي گرم تابستان می توانید پنجره ها را باز نموده و فن ها را روشن نمائید تا اکسیژن و هواي تازه در اختیار جوجه ها قرار گیرد. در مناطق گرم یا در ماه هاي گرم تابستان می توانید جوجه ها را ساعات گرم روز به داخل منتقل نموده و با نصب چند کولر آبی در عرض ( در انتهاي مخالف فن هاي تهویه) سالن را خنک نموده و از استرس گرمایی بکاهید. جوجه ها در استرس گرمایی کم اشتها شده و از رشد کمتري برخوردارند و شرایط براي بروز بیماري ها نیز فراهم می گردد. روش دیگر استفاده از سیستم کولینگ پد براي خنک کردن سالن است. بدین صورت که در یک انتهاي سالن و در دوطرف، اتاقک هاي کوچک با دیوارهاي آجري یا سیمانی با در نظر گرفتن سوراخ هاي متعدد براي ورود هوا احداث نموده و درون اتاقک یک دیواره با استفاده از پوشال ایجاد نمود. از طریق پمپ آب پوشالها خیس شده و با روشن نمودن فن هاي انتهاي سالن و بستن سایر پنجره ها، محیطی خنک و مناسب را براي جوجه ها فراهم نمائید. این سیستم در مرغداري ها استفاده شده و در کاهش استرس گرمایی بسیار موثر است. ممکن است در ابتدا براي شما هزینه اي را در بر داشته باشد ولی قطعاً در کوتاه مدت هزینه صورت گرفته جبران خواهد شد. همچنین می توانید طول سالن (بیرون سالن) را با حصیر یا برزنت مجهز نمائید و براي کاهش نفوذ گرما و اشعه خورشید از شیشه ها و پنجره ها در فصل تابستان از آن استفاده نمائید. در زمستان نیز براي جلوگیري از نفوذ سرما در شب موثر است. سیستم گرمایش از کف براي سالن پرورش جوجه (تولد تا ۱ ماهگی) بخصوص براي فصول سرد سال ضروري است. فقط داخل پن ها به این سیستم مجهز شود و حتی براي صرفه جوئی در هزینه ها می توانید قسمتی از پن را به این امر اختصاص دهید. سیستم گرمایش از کف محیطی مطلوب را براي جوجه ها فراهم نموده و مانع از سرد شدن ناحیه شکمی جوجه می گردد. سرد شدن ناحیه شکم جوجه باعث تاخیر در جذب کیسه زرده، اختلال در سیستم گوارشی و سلب آرامش جوجه می گردد. توجه داشته باشید که سیستم گرمایش از کف نباید بعنوان منبع حرارتی براي گرم کردن سالن در نظر گرفته شود. دیده شده که از این سیستم با هدف گرم نمودن سالن استفاده شده، کف سالن بیش از حد گرم شده و در نتیجه جوجه ها بیش از حد احساس گرما نموده که در این صورت جوجه دهیدراته شده و آرامش خود را از دست می دهد و از خوردن آب و خوراك دست می کشد. بتن کف فقط باید سرد نباشد و وقتی با دست کف سالن را لمس می کنید احساس سرما ننمائید. لذا نباید گرم و داغ باشد. بنابراین علاوه بر گرمایش از کف، باید منبع حرارتی مطمئن (هیتر یا فن جت) براي گرم نمودن سالن نیز در نظر بگیرید.
ariamontakhab

ariamontakhab

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
مشخصات سالن پرورش جوجه شترمرغ(تولد تا ۱ ماهگی)
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

پانزده + هشت =