مدیریت تخم های بارور و اصول جوجه کشی در بلدرچین

فروش جوجه خروس یک روزه1

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

بلدرچین پرنده یی می باشد که در ۴۲ روزگی بالغ می شود و نشانه آن تخمگذاری بلدرچین های ماده و  آوازه خوانی بلدرچین نر برای جفت گیری می باشد. این آواز صدایی شبیه  ” بد بده” یا ” پیت پیلیت” می باشد. اما تعیین گله مولد مناسب در سن سه هفتگی بهتر انجام می باشد. برای تعیین گله مولد مناسب، بلدرچین های انتخابی باید وزن مناسب داشته و بدنی سالم با رنگ طبیعی داشته باشند. سپس مولدین نر و ماده را تا ۶ هفتگی جدا نگهداری نمایید.

 

 

از آنجایی که نسبت مناسب نر به ماده در گله مولد بلدرچین ۱ نر به ازای ۳ الی ۴ ماده است، نرهای مازاد را می توان فروخت یا پس از پروار نمودن به صورت گوشتی به بازار عرضه نمود. بعد از رسیدن بلدرچین ها به سن ۸ هفتگی ، یعنی ۲ هفته بعد از بالغ شدن آنها، می توان بلدرچین های مولد را در گروه های مناسب با نسبت ۱ نر به ازای ۳ ماده در کنار همدیگر قرار داد تا شروع به تولید تخم نطفه دار کنند. با شروع تولید تخم نطفه دار این تخم ها تا ۳ الی ۴ روز به دلیل پایین بودن نطفه داری، مناسب جوجه کشی نیستند و از بعد از این ۴ روز، می توان تخم های نطفه دار را جمع آوری نموده و برای جوجه کشی بکار برد. بهترین سن مناسب تولید تخم نطفه دار در بلدرچین های ماده، سنین ۲ تا ۶ ماهگی و به نظر برخی منابع تا سن ۸ ماهگی است. در سنین باالتر، تمایل بلدرچین ماده به جفت گیری کم می شود و ۲ نطفه داری تخم ها به شدت کاهش پیدا می کند. وزن تخم بلدرچین از حدود ۱۰ تا ۱۵ گرم متغیر بوده ولی وزن مناسب تخم های جوجه کشی حدود ۱۲ تا ۱۴ گرم است. تخم هایی که برای جوجه کشی انتخاب می شوند باید تمیز و عاری از آلودگی به فضوالت بوده و دارای شکل، ابعاد و وزن طبیعی)نرمال( و مناسب باشند. از این رو تخم های خیلی کوچک یا خیلی درشت، گرد، دراز، بدشکل، کمردار، ترک خورده، کهنه و یا داری پوسته کلفت یا پوسته سفید رنگ) بدون لکه( مناسب جوجه کشی نیستند و این تخم ها را از تخم های جوجه کشی باید جدا نمود. تخم ها بایستی ۳ تا ۵ مرتبه در روز جمع آوری شوند تا از آلودگی آنها جلوگیری شود. مدت زمان مناسب نگه داری و ذخیره تخم بلدرچین از زمان تولید تا قرار گرفتن در دستگاه جوجه کشی از حداقل ۲۴ ساعت ) زمان الزم برای تشکیل اطاقک هوا در تخم( تا یک هفته است. گزارش شده که با افزایش مدت زمان نگه داری تخم های نطفه دار به ۲ هفته، میزان قابلیت جوجه درآوری از ۷۰ به ۵۳ درصد کاهش یافته و در هفته چهارم نگه داری به ۴۵ درصد رسیده است. قبل از ذخیره کردن تخم ها بهتر است تخم ها را در اتاق مخصوص گازدهی)اتاق گاز( وارد نموده و نسبت به ضدعفونی اولیه تخم ها اقدام نمود اگرچه برخی تولیدکنندگان، تخم ها را در زمان وارد کردن در دستگاه جوجه کشی و همراه با خود دستگاه جوجه کشی ضد عفونی می کنند. قبل از ضدعفونی الزم است تخم های کثیف توسط یک پارچه زبر یا کاغذ سمباده نرم به صورت خشک تمیز شده و سپس توسط بخار فرمالدئید ضد عفونی شوند. برای این نوع ضد عفونی از مخلوط کردن فرمالین مایع با پرمنگنات پتاسیم به میزان ۴۰میلی لیتر فرمالین۴۰ درصد با ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم به ازای هر متر مکعب فضای محیط به مدت ۲۰ دقیقه استفاده می شود. برای این منظور ابتدا پرمنگنات را در یک ظرف سفالی و یا لعابی ریخته )اندازه ظرف به میزان ۱۰ برابر بزرگتر از حجم مواد مورد استفاده باشد( و سپس فرمالین را اضافه نمائید. با آزاد شدن گاز ۳ فرمالین درب اتاق گاز را ببندید و سریعاً از این مکان خارج شوید زیرا گاز فرمالدهاید بسیار خطرناک و کشنده است. توجه داشته باشید همیشه مایع فرمالین را بر روی پرمنگنات بریزید و به هیچ وجه پرمنگنات را به فرمالین اضافه نکنید که موجب آتش سوزی خواهد شد. در طول ضدعفونی، برای اینکه گاز فرمالدئید بیشترین تأثیر میکروب کشی را داشته باشد میزان رطوبت باید در حدود ۷۰ درصد و دما ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد باشد. دمای مناسب نگهداری تخم ها در انبار ۱۲ تا ۱۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۷۰ تا ۸۰ درصد است. تخم هایی که برای مدت ۵ تا ۶ روز ذخیره می شوند نیازی به چرخش تخم ها در این مدت ندارند. در مدت ذخیره، سر پهن تخم ها باید رو به باال و سر باریک رو به پایین باشد. پس از جمع آوری و ذخیره تعداد کافی تخم نطفه دار، تخم ها به سالن جوجه کشی حمل می شوند و اولین اقدامی که بر روی آنها انجام می شود درجه بندی کردن آنها است. تخم های قابل جوجه کشی قبل از قرار دادن در دستگاه جوجه کشی بایستی پیش گرم شوند. زیرا در صورتی که تخم ها مستقیماً و بدون پیش گرم کردن وارد دستگاه ستر شوند در برخورد با هوای گرم ستر، عرق کرده و آب از دست می دهند که مطلوب نیست. عالوه براین درصورت عرق کردن تخم ها در اثر فشار منفی که در داخل آنها ایجاد می شود میکروب ها از طریق منافذ پوسته به داخل تخم کشیده شده و موجب آلودگی میکروبی تخم ها می شود. برای پیش گرم کردن تخم های ذخیره شده، تخم ها را به مدت ۶ تا ۱۲ ساعت در یک اتاق دارای دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار می دهند تا به آرامی گرم شده و دمای آنها به دمای اتاق برسد. این تخم ها سپس به مدت ۱۸ ساعت در سالن جوجه کشی قبل از قرار گرفتن در دستگاه جوجه کشی استراحت می کنند. برای وارد کردن تخم ها در ستر ابتدا تخم ها در راک های مخصوص جوجه کشی چیده می شوند به نحوی که سر پهن تخم ها رو به باال باشد. در این مرحله نیز در صورت نیاز مشابه نحوه ضدعفونی در اتاق گاز اقدام به ضد عفونی مجدد تخم ها و دستگاه جوجه کشی می شود. در ۴ دستگاه هائی که با فشار هوا کار می کنند، در طول عملیات ضدعفونی هواکش ها را بکار انداخته و خروجی ها را ببندید و پس از ۲۰ دقیقه خروجی را باز نمائید. دمای مناسب ستر در دستگاه های مجهز به سیستم گردش هوا ۳۷/۲ تا ۳۷/۷ درجه سانتی گراد ) به طور متوسط ۳۷/۵ درجه سانتی گراد( و رطوبت نسبی آن ۶۰ تا ۶۵ درصد است. تخم ها به مدت ۱۴ روز در ستر نگهداری شده و در این مدت هر روز بایستی ۳ تا ۵ مرتبه چرخانده شوند تا از چسبیدن جنین به پوسته تخم جلوگیری شود. تخم ها را در روز هفتم جوجه کشی می توان در محیط گرم و بهداشتی سالن جوجه کشی نوربینی)کندلینگ( نمود و از نظر وضعیت نطفه دار ی مورد بررسی قرار داد. تخم های نطفه دار در موقع نوربینی دارای سایه ای قرمز رنگ بوده ولی تخم های بی نطفه، نطفه مرده و یا جنین مرده شفاف بوده و یا دارای لکه زرد کمرنگ خواهند بود. تخم های شفاف باید از ستر خارج شده و بقیه تخم ها به آرامی به ستر برگردانده شوند و برای جلوگیری از اختالل در گردش هوای دستگاه، بایستی تخم ها به طور یکنواخت در ستر توزیع شوند و یا بجای تخم های خارج شده تعدادی تخم سالم قرار داده شود. در این مرحله میزان تخم های شفاف در گله های جوان از ۲ تا ۳ درصد و در گله های پیر از ۷ تا ۸ درصد کل تخم ها نباید تجاوز کند. تخم های شفاف در صورتی که بیشتر از این مقادیر باشند باید در یک مکان مناسب شکسته شده و درصد تخم های بی نطفه، نطفه مرده و جنین مرده مشخص شوند تا با استفاده از این اطالعات بتوان به منشاء اشکال جوجه کشی پی برد. نکته حائز اهمیت اینکه بهتر است همیشه حداقل یک دماسنج جیوه ایی و رطوبت سنج دستی کالیبر شده در دستگاه جوجه کشی قرار داده شود تا دما و رطوبت دستگاه به طور دقیق تری تحت کنترل باشد و در صورت خرابی دستگاه و یا اشتباه بودن اعداد دماسنج و رطوبت سنج سریعاً بتوان به آن پی برد. ۵ پس از ۱۴ روز نگهداری تخم ها در ستر، در پایان روز چهاردهم چرخش تخم ها را متوقف نموده و روز پانزدهم تخم ها به دستگاه هچر)جوجه گیر( منتقل می شوند. دمای مناسب هچر ۳۶/۵ تا ۳۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی آن ۷۰ تا ۸۰ درصد) به طور متوسط ۷۵ درصد( است. در هچر تخم ها باید در داخل سینی هایی در تماس با همدیگر باشند. جوجه ها از روز ۱۶ تا هجدهم از تخم خارج شده و بیشتر آنها در روز هفدهم خارج می شوند. باید توجه داشت نباید به جوجه ها برای خارج شدن از تخم کمک کرد. جوجه هایی که نتوانند از تخم خارج شوند، جوجه های ضعیفی هستند که حتی اگر به آنها کمک شود یک یا دو روز بعد از تولد خواهند مرد. جوجه های تازه متولد شده تا زمان خشک شدن بدن و مخملی شدن کرک های آنها باید در هچر باقی بمانند و البته نباید بیش از حد در هچر نگه داشته شوند تا دچار از دست دادن آب بدن) دهیدراته شدن( نشوند. بهترین زمان برای خروج جوجه ها زمانی است که بدن جوجه ها خشک شده، کرک ها مخملی شده باشد و هنوز پشت گردن آنها کمی خیس باشد. یک توصیه دیگر نیز این است که هر ۶ ساعت یک بار درب هچر باز شده و جوجه هایی که کامال خشک شده اند از هچر خارج شده و به زیر مادر مصنوعی منتقل شوند. در یک جوجه کشی موفق میزان جوجه درآوری حداقل ۷۵ درصد است. اگر جوجه درآوری کمتر از این مقدار باشد توصیه می شود حداقل ۱۰ درصد تخم هایی که به جوجه تبدیل نشده اند، یکی یکی شکسته شده و از نظر درصد تخم های بدون نطفه، نطفه مرده، جنین مرده و جوجه مرده بررسی شوند. از این اطالعات می توان برای اشکال یابی جوجه کشی استفاده نمود پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹                     تماس با ما                     درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

 

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد

 

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی

 

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده

 

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار

 

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب

 

 

 

 

 

 

مدیریت تخمهای بارورواصول جوجه کشی دربلدرچین

اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

10 − 10 =