مصرف هورمون در صنعت مرغداری

فروش جوجه خروس یک روزه1

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

امروزه گوشت مرغ با مصرف سرانه ۶۲ کیلو گرم مهمترین منبع تامین پروتئین برای ما ایرانیان است. به عبارت دیگر به طور متوسط هر ایرانی در هر سال ۶۲ کیلو گرم مرغ مصرف میکند . در حالیکه ۵۹ سال پیش مصرف سرانه مرغ در ایران ۵۱ کیلوگرم بود .دالیل اصلی این رشد به طور خالصه عبارتند از : ۵- ارزش غذایی گوشت مرغ : گوشت مرغ جزو گوشتهای سفید بوده از لحاظ مقدار پروتئین باالتر از گوشتهای قرمز قرار می گیرد . از لحاظ کلسترول و کالری هم پائین تر و مطلوبتر از گوشتهای قرمز می باشد . ۶- سالمت بهداشتی گوشت طیور : طیور از لحاظ بهداشتی بسیار سالم هستند به طوری که تعداد بیماری مشترک میکروبی بین انسان و طیور بسیار محدود و قابل کنترل است و تقریبا هیچ بیماری انگلی و قارچی و ویروسی بین انسان و طیور مشترک نیست در حالیکه گاو گوسفند و بز تعداد بسیار زیادی بیماری مشترک با انسان دارند . ۳- در مقایسه با ارزش غذایی قیمت گوشت مرغ بسیار مقرون به صرفه است و هر گرم پروتئین تامین شده از گوشت مرغ تقریبا یک سوم پروتئین تامین شده از هر گرم گوشت قرمز هزینه دارد . ۴- تولید گوشت قرمز به شدت به منابع طبیعی ) مراتع و علوفه چراگاهی ( وابسته است و امروزه با محدودیت های بوجود امده در مراتع و تغییرات اقلیمی در تولید گوشت قرمز محدودیت داریم . ۹- مسائلی از قبیل اگاهی جامعه و امکان تولید انبوه گوشت مرغ و کشتار و دستیابی به استانداردهای بهداشتی و صنعتی مطلوب تاریخچه پرورش مرغ گوشتی : از حدود سالهای ۵۳۳۱ به بعد در آمریکا نژادهای سنگین مرغ مانند کورنیش ,برهما ,کوشین ,نیوهمشایر و غیره به عنوان مرغ گوشتی پرورش داده می شدند . این نژادها در زمان بلوغ به وزنهای حدود ۴ تا ۹ کیلوگرم می رسیدند ولی مدت زمان الزم برای رسیدن به وزن ۶ کیلو گرم حدود ۵۱ تا ۵۶۱ روز طول می کشید . این روش پرورش تا حدود ۵۵۹۱ ادامه داشت از این زمان به بعد کمپانی های اصالح نژاد طیور با عرضه نژادهای هیبرید مرغ گوشتی تحول عظیمی در این صنعت ایجاد کردند . با ورود ابن نژادها هم مدت زمان پرورش کاهش یافت و هم وزن بهتر بدست آمد و هم اینکه بازدهی و راندمان غذایی بهبود قابل توجهی پیدا نمود . به عبارت دیگر پرورش دهنده با مصرف خوراک کمتر به وزن باالتر دست می یافت . روند اصالح نژاد طیور گوشتی که از ۵۵۹۱ میالدی شروع شد تا امروز ادامه دارد . علم ژنتیک و اصالح نژاد به عنوان یکی از تخصص های علوم دامی است که با استفاده از آن تولید پروتئین های ارزشمند حیوانی را برای میلیاردها نفر ساکنین کره زمین امکان پذیر شده است . این روند امروز بحدی پیشرفت نموده که زمان الزم برای رسیدن یک جوجه یک روزه گوشتی به وزن دو کیلوگرم به کمتر از ۳۴ روز رسیده است . همچنین خوراک الزم برای تولید هرکیلو وزن زنده از حدود ۳ کیلو به کمتر از ۵٫۹ کیلو کاهش یافته و هزینه های تولید را شدیدا کاهش داده است . صالح نژاد چیست ؟ زمانی که تک تک افراد یک جمعیت یا گله را بررسی کنیم تفاوتهای بین افراد مشاهده می کنیم . این تفاوتها بعضا نشان دهنده یک حالت بوده با چشم قابل مشاهده هستند مثال رنگ پر و بال یا رنگ چشم . بعضی از این تفاوتها مقداری و کمی هستند مانند قد و وزن و غیره . علم ژنتیک ویژگی های یک موجود زنده را به دو دسته کلی تقسیم می کند . ویژگیها یا صفات کیفی که نشان دهنده یک حالت هستند ,مانند رنگ پوست و نوع تاج و غیره . ویژگی ها یا صفات کمی که نشان دهنده یک مقدار هستند ,مانند وزن بدن ,مقدار شیر تولیدی ,تعداد تخم . تولیدی و غیره بین صفات کمی افراد یک جمعیت همیشه تنوع و اختالف وجود دارد ,مثال بین قد افراد یک کالس پسرانه هم سن و سال تفاوتهای چشمگیری مشاهده می شود . این تفاوت از عوامل مختلفی ناشی می شود که بخشی از آن به تفاوت و تنوع ژنتیکی افراد باز می گردد و بخشی هم به تفاوت بین محیط رشد افراد ,مثال نوع تغذیه ، ورزش و غیره . علم ژنتیک و اصالح نژاد تفاوت ژنتیکی بین افراد را دستمایه کار خود قرار داده و از ان برای ایجاد نسل برتر استفاده می کند . به این ترتیب که اجازه می دهد افراد ممتاز و برتر از نظر یک صفت مطلوب در بوجود آوردن نسل بعد سهیم باشند و افراد ضعیف و معیوب هیچگونه نقشی در تولید مثل و ایجاد نسل بعد نداشته باشند . به این ترتیب میانگین یک صفت در نسل بعد نسبت به نسل قبل بهبود خواهد یافت . این فرایند طی صدها و هزاران نسل موجب بوجود آمدن نژادهای صنعتی شده است . البته روشهای جدید تر اصالح نژادی مانند بوجود آوردن الین و دورگ گیری با کمک علم آمار و ریاضی و نرم افزارهای محاسباتی سرعت پیشرفت و اثر بخشی آن را باال برده اند . حاصل بکار گیری این علوم پیشرفت حیرت آور سرعت رشد در جوجه های گوشتی بوده به طوری که امروزه بجای ۵۶۱ روز پرورش برای رسیدن به وزن ۶ کیلو گرم تنها ۳۴ روز یا کمتر زمان نیاز داریم . و این فقط حاصل اصالح و بهبود نژادی مرغ های گوشتی است . نقش علم تغذیه در بهبود عملکرد : نکته بسیار مهم اینکه علم تغذیه نیز طی چند دهه گذشته پیشرفت فوق العاده ای داشته و کشف ریزترین و ظریف ترین نیازمندی های غذایی طیور منجر به دستیابی به نتایج خیره کننده گشته است . به عبارت دیگر چنانچه ما بهترین نژادها را در اختیار داشته باشیم ولی تغذیه غیر اصولی برای آنها اعمال کنیم نتایج خوبی نخواهیم داشت . در واقع بروز پتانسیل ژنتیکی نژادهای اصالح شده در گرو تغذیه صحیح و دقیق است . امروزه در تغذیه طیور حدود ۴۱ ماده مغذی بطور کمی ) مقداری ( مورد مطالعه قرار گرفته و نیاز دقیق نژادهای مختلف به آنها مشخص گردیده اند . تنظیم جیره غذایی برای هر نژاد صنعتی مطابق با نیازمندی اعالم شده از سوی کمپانی اصالح نژاد صورت می گیرد . به عنوان مثال نیاز ید در مرغ تخمگذار ال اس ال ۱٫۹ میلی گرم در کیلوگرم و در نژاد هایالین برابر ۶٫۵ میلیگرم در کیلوگرم خوراک است . این اعداد برای تمامی ویتامینها ,مواد معدنی ,انرژی ,اسیدهای آمینه ,اسیدهای چرب و پروتئین برای تمام نژادها طی هزاران آزمایش انجام شده و در حال انجام می باشد مرتبا محاسبه شده و می شود . به این ترتیب ما می دانیم هر نژاد را چگونه تغذیه کنیم تا بهترین تولید و بیشترین بهره دهی را داشته باشیم . شایعه مصرف هورمون از کجا شروع شد؟ طی سالهای ۵۵۴۱ تا ۵۵۹۱ میالدی در کشور امریکا قبل از ظهور نژادهای صنعتی امروزی نژادهای سنگین مانند کورنیش و برهما به عنوان مرغ گوشتی پرورش داده می شدند . به علت اینکه زمانی حدود ۵۱۱ تا ۵۶۱ روز برای رسیدن به وزن کشتار نیاز بود گوشت جوجه های نر تردی و لطافت خود را از دست داده و گوشتی دیرپز و نامطلوب آنهم به دلیل نزدیک شدن به بلوغ جنسی و افزایش هورمون تستوسترون در خون جوجه های نر ایجاد می شد . در این زمان برخی پرورش دهنده ها محصول جدیدی بنام کاپونز را به بازار عرضه نمودند . برای تولید کاپونز در پرورش جوجه های گوشتی نر ) خروسها ( از دو روش استفاده می شد . ۵- نوعی ایمپلنت هورمونی ) کاشت زیر پوستی ( که آنها را عقیم می کرد و در واقع بیضه های حیوان تحت مصرف هورمون استروژن غیر فعال می شد و تولید تستوسترون را در آن متوقف مینمود. ۶- از طریق عمل جراحی بیضه حیوان از بدن خارج شده و تولید تستوسترون آن متوقف میگردید . خروسهای تولید شده به این دو روش رشد کمتری داشتند ولی لطافت و تردی و طعم گوشت آنها بهتر بود . به عبارت روشن مصرف هورمون در این تولیدات به دلیل باال بردن رشد نبود و بلکه به دلیل افزایش بازار پسندی صورت می گرفت . از سال ۵۵۹۱ به بعد سازمان غذا دارو ایاالت متحده آمریکا مصرف هورمون به شکل ایمپالنت و یا خوراکی را ممنوع نمود . در اواسط دهه ۵۵۲۱ میالدی زمانی که نژادهای سریع الرشد مرغ گوشتی توسط کمپانی های اصالح نژاد در حال تکامل بود یک تولید کننده مرغ در آمریکا جهت تمایز تبلیغاتی بین مخصول خود و رقبا عبارت ” فاقد هورمون ” را بر روی بسته بندی محصوالت خود بکار برد و از آن زمان برخی شائبه ها در خصوص مصرف هورمون در تولید مرغ مطرح گردید . پس از این در مجالت و روزنامه ها در نقاط مختلف دنیا مطالبی در باره مصرف هورمون در تولید مرغ گوشتی منتشر شد که تنها ادله ارائه شده در آنها این بود که یک جوجه یک روزه به وزن ۴۱ گرم چگونه ظرف مدت دو ماه به وزن ۶ کیلوگرم ) ۹۱ برابر ( می رسد ،البته امروز این اتفاق ظرف ۳۴ روز یا کمتر انجام می شود . هورمونها را بشناسیم : هورمونها ترکیبات فعال بیولوژیکی هستند که در مقادیر بسیار کم اثرات قابل توجهی در بدن موجود زنده دارند . هورمونها از لحاظ ساختمان شیمیایی چندین نوع هستند ولی مهمترین گروهها عبارتند از ۵- هورمونهای پروتئینی مانند هورمون انسولین و هورمون رشد ۶- هورمون های استروئیدی که ساختمان چربی مانند دارند مانند هورمونهای جنسی به طور کلی هورمونهای پروتئینی از طریق خوراک قابل مصرف نیستند چون با هضم شیمیایی در دستگاه گوارش نابود شده و خواص خود را از دست می دهند . هورمونهای استروئیدی از طریق خوراک قابل مصرف هستند ولی تاثیر انها به عوامل ژنتیکی و محیطی زیادی بستگی دارد . ترکیبات هورمونی در بسیاری از غذا ها و بافتهای گیاهی و حیوانی وجود دارند و جزئی از زندگی روزانه هر موجود زنده هستند چرا در پرورش طیور از هورمونها استفاده نمی شود ؟ ۵- اصالح نژاد بقدری سرعت رشد جوجه های گوشتی را باال برده که پرورش دهنده با رقیق کردن جیره یا بکار بردن برنامه نوری سعی در کاهش سرعت رشد دارد تا از بوجود آمدن مشکالتی مانند مشکالت اسکلتی و مشکالت تنفسی- قلبی جلوگیری کند . بنابراین هورمون یا هر وسیله یا روش دیگری که سرعت رشد را افزایش دهد کمکی به مرغدار نخواهد نمود . ۶- ترکیبات هورمونی استروئیدی دو دسته هستند هورمونهای جنسی نر ) تستوسترون ( و هورمونهای جنسی ماده ) پروژسترون و استروژن (. هورمونهای جنسی نر در مرغهای گوشتی عالوه بر اینکه ممنوعیت قانونی دارند بسیار گران و غیر قابل توجیه از لحاظ اقتصادی هستند . به عالوه اینکه اثر آنها بر رشد بسیار ناجیز بوده و بیشتر موجب رشد بافتهای پیوندی و افزایش پروتئینهای االستین و کالژن در گوشت شده و در نتیجه لطافت و تردی گوشت را کاهش داده و موجب سفتی و نامطبوع شدن گوشت می شوند . به شکلی که گوشت جوجه گوشتی شبیه مرغ و خروس های پیر خواهد شد . هورمونهای جنس ماده در افزایش رشد تاثیر معکوس دارند . میدانیم که شبیه انسان در طیور نیز در هر جنس هر دو نوع هورمون مربوط به نر و ماده وجود دارد و تعادل بین انها با توجه به جنسیت ،رشد و تکامل پرنده را به پیش می برد . در صورت مصرف هورمونهای جنسی ماده به عنوان فیدبک منفی بر هورمون جنسی نر عمل کرده و آن را کاهش می دهد که این موضوع تا حدی از رشد هر دوجنس می کاهد . ۳- هورمون رشد که از جنس پروتئین می باشد تنها به شکل تزریق قابل مصرف است. میدانیم که هر هورمون در بدن نیمه عمر خاصی دارد و کارایی آن به نیمه عمر در خون بستگی پیدا میکند . و نیز میدانیم که هورمون رشد در بدن طیور در چرخه های ۵۱ دقیقه ای ترشح میگردد . به عبارت دیگر ۵۱ دقیقه پس از تولید یا تزریق هورمون رشد ،مقدار آن در خون به کمترین حد می رسد و نیاز است مجددا تزریق یا تولید شود . بنابراین به غیر از مبحث هزینه و قیمت ،تزریق در گله های چند صد هزار قطعه ایی طیور غیر ممکن بوده و عملی نیست . ۴- تمام مواد اولیه مصرفی در پرورش طیور شامل اجزاء غذایی ,داروها ,واکسنها ,محرک های رشد و غیره نیاز به تائیدیه های بهداشتی دارند . سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی مسائل بهداشتی در صنعت دام و طیور و آبزیان کشور هر محصول تولیدی یا وارداتی را از جنبه های مواد تشکیل دهنده ,پروسه تولید ,پایداری و داشتن مجوزهای تولیدی مورد بررسی قرار می دهد و در این زمینه با کمیسیون های مشورتی از دانشکده های دامپزشکی و علوم دامی در ارتباط می باشد . با توجه به ممنوعیت مصرف ترکیبات هورمونی در تغذیه و پرورش طیور و عبور همه مواد تولید داخل و وارداتی از کانال کنترلی سازمان دامپزشکی کشور برای اخذ مجوز مصرف برای موادی که شامل یا حاوی هرگونه ترکیب هورمونی باشند غیر ممکن است . ۹- پرورش طیور یک فعالیت اقتصادی است و مصرف هرگونه هورمون با توجه به هزینه های بسیار باال جوابگویی اقتصادی و توجیه فنی الزم را ندارد . بررسی مقدار هورمون استروئیدی در چند ماده غذایی : با گسترش رسانه های اطالعاتی و انتشار مطالب فراوان در مورد مصرف هورمون در صنعت مرغداری در کشور های مختلف بررسی های متعدد انجام شد . بررسی انجام شده در سال ۶۱۵۱ توسط هاندا و همکاران برروی سطوح استروژن در بدن انسان و برخی منابع غذایی در جدول زیر نمایش داده شده است : منبع استروژن مقدار بر حسب نانوگرم منبع استروژن مقدار بر حسب نانوگرم دختر نابالغ روزانه ۳ ۹۴۱۱۱ اونس روغن سویا ۵۲۳۱۱۱ پسر نابالغ روزانه ۳٫۹ ۴۵۹۱۱ اونس پروتئین سویا ۵۱۶۱۱۱ دختر نوجوان روزانه ۵۳۱۱۱ یک فنجان شیر سویا ۳۱۱۱۱ زن باردار روزانه ۳۴۵۹۱۱۱ سه اونس جوانه گندم ۳۴۱۱ زن روزانه ۳ ۴۳۱۱۱۱ اونس تخم مرغ ۶۲۶۹ مرد روزانه ۳ ۵۳۲۱۱۱ اونس کلم ۶۱۵۲ قرص ضد بارداری دوز پایین ۳ ۶۱۱۱۱ اونس بستنی ۹۶۱ قرص ضد بارداری دوزمعمولی ۳ ۳۹۱۱۱۱-۳۱۱۱۱ اونس نخود ۳۴۱ قرص ضد بارداری دوز باال ۳ ۹۱۱۱۱ اونس سیب زمینی ۶۶۹ ۳ اونس استیک گوشت گاو ۵٫۵ ۳ اونس چربی مرغ ۵٫۳ ۳ اونس گوشت مرغ کمتر از ۱ آنچه در این جدول مشاهده می شود مقدار استروژن موجود در گوشت و حتی چربی مرغ از تمام ترکیبات گیاهی پایین تر است . مشابه همین نتایج در تخقیقات بسیاری از محققین در کشورهای مختلف بدست آمده که نشان می دهد گوشت مرغ و فراورده های طیور بی جهت در مظان اتهام قرار کرفته اند . نتیجه گیری : با توجه به موارد فوق آنچه شائبه مصرف هورمون را در پرورش طیور بوجود آورده است سرعت رشد و وزن باالی مرغ های گوشتی است . چنانکه ذکر شد روش های اصالح نژاد و علم ژنتیک به همراه پیشرفت های علم تغذیه این امکان را بوجود آورده اند که سریعتر از هر زمان دیگری جوجه های گوشتی به دست مصرف کننده برسند به طوری که امروزه در سطح کشور پرورش سالیانه ۳۱۱ تا ۵۱۱ میلیون قطعه جوجه گوشتی یک روزه ،نیاز جمعیت ۳۱ میلیونی کشور را به پروتئین تامین میکنند .انجام این کار توسط یکی از پر استرس ترین مشاغل و یکی از زحمت کش ترین اقشار جامعه یعنی مرغداران انجام می گیرد که متاسفانه به نادرستی با برچسب مصرف هورمون حاصل زحمات آنان مخدوش می گردد . بررسی ها نشان داده اند که مقدار هورمون استروژن موجود در گوشت مرغ بسیار ناچیز و پائین تر از بسیاری از مواد غذایی گیاهی است . بنابراین گوشت مرغ به عنوان یکی از بهترین و مغذی ترین منابع پروتئین برای انسان همچنان می تواند جایگاه ممتازی در رقع نیاز پروتئینی انسان داشته باشد .

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

مصرف هورمون در صنعت مرغداری

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

1 × 4 =