اهمیت سلامت دستگاه گوارش در تولید گوشت بدون آنتی بیوتیک

فروش جوجه خروس یک روزه1

 

با افزایش تعداد گلههایی با سیستم پرورشی بدون استفاده از آنتیبیوتیکها، تولیدکنندگان طیور با چالش- هاي زیادي روبرو هستند. شیوههاي مدیریتی درست و افزودنیهاي خوراکی طبیعی که از سلامت روده پشتیبانی میکنند، در جهت مدیریت رشد و محافظت از گله به تولیدکنندگان کمک میکنند. طی چند سال گذشته با توجه به تقاضاي مصرف کنندگان و طرحهاي نظارتی تولیدکنندگان مرغ، تعداد گلههایی که از آنتیبیوتیک استفاده نمیکنند در حال افزایش است. در حال حاضر دهها کشور، استفاده از آنتیبیوتیکهاي محرك رشد را ممنوع کردهاند، اما بسیاري از کشورهایی که در آنها استفاده از آنتیبیوتیک ممنوع نیست، شاهد افزایش تقاضا براي محصولات بدون آنتیبیوتیک هستند. اصلیترین چالشی که تولیدکنندگان در اجراي برنامههاي بدون آنتیبیوتیک با آن روبرو هستند، حفظ سلامت روده به منظور جلوگیري از آنتریت نکروتیک (یکی از رایجترین و از لحاظ مالی فلج کنندهترین بیماريهاي طیور با میزان تلفات تا ۵۰ درصد در جهان)، بدون استفاده از داروهاي خوراکی میباشد. ابزار کمتر در جعبه ابزار برنامههاي بدون آنتیبیوتیک استاندارد، استفاده از چندین عامل ضد باکتري از جمله آنتیبیوتیکهاي محرك رشد، آنتیبیوتیکها با مصارف درمانی و یونوفرها را منع میکنند. ماهنامه علمی سال پنجم – شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهاي ایتوك فردا دي ماه ۱۳۹۴ آنتیبیوتیکهاي محرك رشد به طور مداوم و در سطوح پایین (کمتر از دز درمانی) و به منظور بهبود عملکرد و یکنواختی گله، کاهش عفونتهاي باکتریایی و چالشهاي تحت بالینی و بهبود سلامت گله استفاده میشوند. آنتیبیوتیکهایی با مصارف درمانی براي درمان بیماريهاي باکتریایی استفاده میشوند، چرا که از رشد باکتري ممانعت به عمل میآورند. مقدار مصرف این آنتیبیوتیکها در سطوح توصیه شده انجام میگیرد و میکروارگانیسم به آنها مقاوم نمیشوند. درمان درگیريهاي بالینی منجر به کاهش مدت زمان بیماري و گسترش باکتري و نهایتا کاهش تلفات میشود. در نهایت، یونوفرها دستهاي از آنتیبیوتیکها هستند که صرفا به منظور جلوگیري از کوکسیدیوز که یک عامل مستعد کننده شناخته شده براي آنتریت نکروتیک است استفاده میشوند. ایجاد تغییرات حذف این ابزارها در برنامههاي بدون آنتیبیوتیک استاندارد، نگرانیهایی را براي تولیدکنندگان در خصوص عملکرد، یکنواختی گله و بروز بیماري، به ویژه آنتریت نکروتیک و دیگر پاتوژنهاي باکتریایی به ارمغان میآورد. علاوه بر این، از آن جایی که گلههاي تحت درمان آنتیبیوتیکی باید از این برنامه حذف شوند، تردید براي درمان پرندگان و هم چنین پذیرش وضعیت بدون استفاده از آنتیبیوتیک میتواند منجر به ایجاد مشکلات رفاهی و سلامت پرنده گردد و تلفات ناشی از بیماريها را افزایش دهد. عوامل متعددي میتوانند تاثیر قابل توجهی در تکثیر باکتري کلستریدیوم پرفرنژنس و ایجاد تغییر موفق به سمت تولید بدون آنتیبیوتیک داشته باشند که این عوامل شامل شیوههاي مدیریتی، عوامل تغذیهاي، کوکسیدیوز و آلودگی با مایکوتوکسینها میباشند که هر یک از آنها به صورت مجزا در بخشهاي بعدي توضیح داده شدهاند. شیوههاي مدیریتی بزرگترین عامل مدیریتی، در نظر گرفتن میزان بار باکتریایی محیط است. تعدادي از عوامل شناخته شده از جمله کاهش سلامت گله مادر، جوجه کشی و بهداشت نامناسب تخم مرغ، جوجه ریزيهاي متوالی، افزایش تراکم، مدیریت بستر نامناسب و انتقال آلودگی از طریق کارگران – بازدیدکنندگان و تردد وسیله نقلیه میتوانند خطر ابتلا به چالش باکتریایی را افزایش دهند. عوامل تغذیهاي رژیم خوراکی که بر بروز آنتریت نکروتیک در جوجههاي گوشتی تاثیر مهمی دارد به عنوان یک عامل خطر کلیدي به حساب میآید. پروتئینهاي غیر قابل هضم جیره، مانند آن چه که در پروتئینهاي حیوانی مانند پودر گوشت و پودر استخوان و یا پودر ماهی مشاهده میشود، نمیتوانند در قسمتهاي ابتدایی دستگاه گوارش مورد هضم و جذب قرار گیرند. در نتیجه، هضم این پروتئینها در بخشهاي انتهایی روده منجر به ایجاد یک سوبسترا براي جمعیت میکروبی روده میشود. تخمیر پروتئین منجر به تولید فرآوردههاي فرعی نامطلوب مانند آمینها و آمونیاك، افزایش pH روده و تشویق تکثیر باکتريهاي بیماريزا میشود. کنترل کوکسیدیوز عفونت کوکسیدیال که در نتیجه شیوع یک بیماري طبیعی و یا از طریق آلودگی سطوح پایین از طریق واکسیناسیون کوکسیدیوز زنده ایجاد میشود، میتواند به اپیتلیوم روده آسیب وارد کند و منجر به تراوش پروتئینهاي پلاسما (یک ماده مغذي غنی براي کلستریدیوم پرفرنژنس که میتواند براي تکثیر و تولید سم مورد استفاده قرار گیرد) به حفره روده گردد. این امر میتواند منجر به کاهش عملکرد و مستعد شدن پرندگان به آنتریت نکروتیک گردد. شکل ۱٫ عوامل تاثیرگذار در توسعه آنتریت نکروتیک. با حذف داروهاي ضد کوکسیدیوز، مدیریت کوکسیدیوز باید بر پایه استفاده از داروهاي ضد کوکسیدیوز غیر آنتیبیوتیکی و یا واکسن کوکسیدیوز زنده و یا به احتمال زیاد بر پایه یک ماهنامه علمی سال پنجم – شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهاي ایتوك فردا دي ماه ۱۳۹۴ برنامه چرخشی بین این دو استوار گردد. متاسفانه بسیاري از داروهاي ضد کوکسیدیوز میتوانند منجر به ایجاد مقاومت کوکسیدیال شوند و بر خلاف یونوفرها، این داروهاي ضد کوکسیدیوز خواص آنتیبیوتیکی ندارند. آلودگی مایکوتوکسین مایکوتوکسینها متابولیتهاي سمی قارچها که توسط کپک- هاي رایج در بسیاري از اجزاي جیرههاي خوراك طیور تولید میشوند، میتوانند به طور مستقیم یکپارچگی روده را کاهش دهند و در نتیجه منجر به کاهش هضم و جذب مواد مغذي جیره و افزایش نفوذپذیري سد دیواره روده گردند. کاهش جذب مواد مغذي و تراوش پروتئینهاي پلاسما به داخل مجراي روده به علت ایجاد این نفوذپذیري، منجر به افزایش غلظت پروتئین در مجراي روده شده و سوبستراي مناسبی را براي تکثیر کلستریدیوم پرفرنژنس فراهم میکند. علاوه بر این، مایکوتوکسینها اثرات نامطلوبی بر ایمنی ایجاد کرده و همبستگی بالایی بین آنها و عفونتهاي رودهاي مشاهده شده است. راهکارهاي مدیریت سلامت دستگاه گوارش شیوههاي درست مدیریتی کمک خواهند کرد که قرارگیري پرندگان در معرض شرایطی که در آن کلستریدیوم پرفرنژنس به راحتی میتواند پایگاهی را براي خود به دست آورد محدود گردد (جدول ۱). سلامت گله مادر و جوجه کشی و بهداشت مناسب تخم مرغ براي جلوگیري از ایجاد آلودگی باکتریایی در جوجهکشی نیاز به بررسیهاي متوالی دارد. عدم جوجهریزي- هاي متوالی منجر به کاهش جمعیت باکتریایی در گله و جلوگیري از انتقال باکتري از یک گله به گله جدید میشود. مدیریت بستر مناسب و کاهش تراکم گله نیز به کاهش خطر ابتلا به چالش باکتریایی و کاهش ریزش اووسیستهاي کوکسیدیال به علت کاهش رطوبت بستر کمک خواهد کرد. علاوه بر این، ایجاد و حفظ اقدامات امنیت زیستی موثر در مورد بهداشت پرسنل، بازدید کنندگان و تردد خودروها نیز در جلوگیري از آلودگی از منابع خارج از گله ضروري است. جدول ۱٫ فهرست بررسی سلامت روده. عامل اقدام اصلاحی مدیریت آلودگی جوجه کشی حفظ سلامت گله مادر، جوجه کشی و بهداشت مناسب تخم مرغ عدم رعایت فاصله مناسب بین دو جوجهریزي افزایش فاصله بین دو جوجهریزي تراکم گله و اجراي یک برنامه مدیریت بستر مناسب افزایش تراکم گله کاهش مدیریت بستر نامناسب آلودگی منابع بیرونی اجراي یک طرح امنیت زیستی موثر در مورد بهداشت افراد، محدودیت در دسترسی به مزرعه و کنترل تردد وسایل نقلیه توسعه کلنیسازي نامناسب باکتریایی روده استفاده از بایومین ایمبو با دز مناسب در جوجه کشی تغذیه پروتئینهاي غیر قابل هضم (پروتئینهاي حیوانی) تغییر به سمت جیره هاي کاملا گیاهی استفاده از دایجستروم پی اي پی با دز مناسب استفاده از آنزیمهاي برون زادي هضم کننده پروتئین باکتريهاي بیماريزا کوکسیدیوز استفاده از برنامه چرخشی ضد کوکسیدیوزهاي غیر آنتیبیوتیکی و واکسن کوکسیدیوز زنده استفاده از بایومین ایمبو و دایجستروم پی اي پی با دز مناسب مایکوتوکسینها آلودگی خوراك به مایکوتوکسینها نظارت بر خوراك و استفاده از مایکوفیکس با دز مناسب دقیقا بلافاصله پس از تفریخ، یک دوره حیاتی براي توسعه دستگاه گوارش جوجه به حساب میآید. تغییرات انجام شده طی این دوره به طور کامل به کلنیسازي مناسب میکروبی بستگی دارد. استفاده از پروبیوتیکها در جوجه کشی یک فرصت ایدهآل براي باکتريهاي مفید فراهم میکند تا پیش از این که جوجهها در معرض باکتريهاي بیماريزا و قارچهاي بالقوه موجود در مزرعه قرار گیرند در دستگاه گوارش کلنی تشکیل دهند. این امر به توسعه دستگاه گوارش و محافظت روده در برابر عفونتها کمک میکند. یک راه حل براي کاهش رشد و فعالیت باکتريها، محدود کردن دسترسی آنها به پروتئین به عنوان یک منبع تغذیهاي کلیدي است. براي مثال، بسیاري از تولید کنندگان به سمت انتخاب یک رژیم خوراکی کاملا گیاهی تمایل پیدا کردهاند. افزایش قابلیت هضم مواد مغذي به طوري که به جاي استفاده شدن توسط جمعیت ماهنامه علمی سال پنجم – شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهاي ایتوك فردا دي ماه ۱۳۹۴ میکروبی توسط پرنده مورد جذب و استفاده قرار گیرند، گزینه دیگري است. برخی از افزودنیهاي خوراکی فایتوژنیکی قادر به افزایش فعالیت آنزیمهاي گوارشی درونزادي هستند چنان که توانایی پرنده را براي شکستن و جذب پروتئین و دیگر مواد مغذي افزایش میدهند و این مواد مغذي را از دسترس جمعیت میکروبی دور میکنند. استفاده از آنزیمهاي پروتئولیتیک برونزادي روش دیگري است که میتواند به هضم بهتر پروتئین کمک نماید. پروبیوتیکها و افزودنیهاي خوراکی فایتوژنیک، با یا بدون استفاده از داروهاي ضد کوکسیدیوز یا واکسنها، میتوانند به کاهش اثرات منفی عفونت کوکسیدیال کمک نمایند. نشان داده شده است که این مواد میتوانند به منظور کاهش ریزش اووسیت، شدت صدمات روده و اثرات سو بر عملکرد استفاده شوند که این امر نقش این افزودنیها را به عنوان یک ضد کوکسیدیوز امید بخش نشان میدهد. آلودگی مایکوتوکسین نیز تولیدات دام و طیور در سراسر جهان را در معرض یک تهدید جدي قرار میدهد. با توجه به اثرات مضر متعدد مایکوتوکسینها، برنامه مدیریت مناسب مایکوتوکسینها براي محافظت از یکپارچگی روده ضروري است. نتیجه گیري مهمترین چالشهاي تولیدکنندگان براي انتقال به سیستمهاي بدون آنتیبیوتیک استاندارد، منوط به سلامت روده و پیشگیري از کوکسیدیوز و آنتریت نکروتیک میباشد. استفاده از یک برنامه بدون آنتیبیوتیک استاندارد نیاز به تغییر الگو دارد به طوري که درك شود که هیچ راه حلی که بتواند به تنهایی به عنوان یک جایگزین براي آنتیبیوتیکها عمل کند وجود ندارد. اصلاحات متعددي براي موفقیت مورد نیاز می- باشند و یک برنامه جامع سلامت روده باید به عنوان یک مولفه ضروري در نظر گرفته شود.

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

هفده − چهار =