اهمیت سلامت دستگاه گوارش در تولید گوشت بدون آنتی بیوتیک

با افزایش تعداد گلههایی با سیستم پرورشی بدون استفاده از آنتیبیوتیکها، تولیدکنندگان طیور با چالش- هاي زیادي روبرو هستند. شیوههاي مدیریتی درست و افزودنیهاي خوراکی طبیعی که از سلامت روده پشتیبانی میکنند، در جهت مدیریت رشد و محافظت از گله به تولیدکنندگان کمک میکنند. طی چند سال گذشته با توجه به تقاضاي مصرف کنندگان و طرحهاي نظارتی تولیدکنندگان مرغ، تعداد گلههایی که از آنتیبیوتیک استفاده نمیکنند در حال افزایش است. در حال حاضر دهها کشور، استفاده از آنتیبیوتیکهاي محرك رشد را ممنوع کردهاند، اما بسیاري از کشورهایی که در آنها استفاده از آنتیبیوتیک ممنوع نیست، شاهد افزایش تقاضا براي محصولات بدون آنتیبیوتیک هستند. اصلیترین چالشی که تولیدکنندگان در اجراي برنامههاي بدون آنتیبیوتیک با آن روبرو هستند، حفظ سلامت روده به منظور جلوگیري از آنتریت نکروتیک (یکی از رایجترین و از لحاظ مالی فلج کنندهترین بیماريهاي طیور با میزان تلفات تا 50 درصد در جهان)، بدون استفاده از داروهاي خوراکی میباشد. ابزار کمتر در جعبه ابزار برنامههاي بدون آنتیبیوتیک استاندارد، استفاده از چندین عامل ضد باکتري از جمله آنتیبیوتیکهاي محرك رشد، آنتیبیوتیکها با مصارف درمانی و یونوفرها را منع میکنند. ماهنامه علمی سال پنجم - شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهاي ایتوك فردا دي ماه 1394 آنتیبیوتیکهاي محرك رشد به طور مداوم و در سطوح پایین (کمتر از دز درمانی) و به منظور بهبود عملکرد و یکنواختی گله، کاهش عفونتهاي باکتریایی و چالشهاي تحت بالینی و بهبود سلامت گله استفاده میشوند. آنتیبیوتیکهایی با مصارف درمانی براي درمان بیماريهاي باکتریایی استفاده میشوند، چرا که از رشد باکتري ممانعت به عمل میآورند. مقدار مصرف این آنتیبیوتیکها در سطوح توصیه شده انجام میگیرد و میکروارگانیسم به آنها مقاوم نمیشوند. درمان درگیريهاي بالینی منجر به کاهش مدت زمان بیماري و گسترش باکتري و نهایتا کاهش تلفات میشود. در نهایت، یونوفرها دستهاي از آنتیبیوتیکها هستند که صرفا به منظور جلوگیري از کوکسیدیوز که یک عامل مستعد کننده شناخته شده براي آنتریت نکروتیک است استفاده میشوند. ایجاد تغییرات حذف این ابزارها در برنامههاي بدون آنتیبیوتیک استاندارد، نگرانیهایی را براي تولیدکنندگان در خصوص عملکرد، یکنواختی گله و بروز بیماري، به ویژه آنتریت نکروتیک و دیگر پاتوژنهاي باکتریایی به ارمغان میآورد. علاوه بر این، از آن جایی که گلههاي تحت درمان آنتیبیوتیکی باید از این برنامه حذف شوند، تردید براي درمان پرندگان و هم چنین پذیرش وضعیت بدون استفاده از آنتیبیوتیک میتواند منجر به ایجاد مشکلات رفاهی و سلامت پرنده گردد و تلفات ناشی از بیماريها را افزایش دهد. عوامل متعددي میتوانند تاثیر قابل توجهی در تکثیر باکتري کلستریدیوم پرفرنژنس و ایجاد تغییر موفق به سمت تولید بدون آنتیبیوتیک داشته باشند که این عوامل شامل شیوههاي مدیریتی، عوامل تغذیهاي، کوکسیدیوز و آلودگی با مایکوتوکسینها میباشند که هر یک از آنها به صورت مجزا در بخشهاي بعدي توضیح داده شدهاند. شیوههاي مدیریتی بزرگترین عامل مدیریتی، در نظر گرفتن میزان بار باکتریایی محیط است. تعدادي از عوامل شناخته شده از جمله کاهش سلامت گله مادر، جوجه کشی و بهداشت نامناسب تخم مرغ، جوجه ریزيهاي متوالی، افزایش تراکم، مدیریت بستر نامناسب و انتقال آلودگی از طریق کارگران - بازدیدکنندگان و تردد وسیله نقلیه میتوانند خطر ابتلا به چالش باکتریایی را افزایش دهند. عوامل تغذیهاي رژیم خوراکی که بر بروز آنتریت نکروتیک در جوجههاي گوشتی تاثیر مهمی دارد به عنوان یک عامل خطر کلیدي به حساب میآید. پروتئینهاي غیر قابل هضم جیره، مانند آن چه که در پروتئینهاي حیوانی مانند پودر گوشت و پودر استخوان و یا پودر ماهی مشاهده میشود، نمیتوانند در قسمتهاي ابتدایی دستگاه گوارش مورد هضم و جذب قرار گیرند. در نتیجه، هضم این پروتئینها در بخشهاي انتهایی روده منجر به ایجاد یک سوبسترا براي جمعیت میکروبی روده میشود. تخمیر پروتئین منجر به تولید فرآوردههاي فرعی نامطلوب مانند آمینها و آمونیاك، افزایش pH روده و تشویق تکثیر باکتريهاي بیماريزا میشود. کنترل کوکسیدیوز عفونت کوکسیدیال که در نتیجه شیوع یک بیماري طبیعی و یا از طریق آلودگی سطوح پایین از طریق واکسیناسیون کوکسیدیوز زنده ایجاد میشود، میتواند به اپیتلیوم روده آسیب وارد کند و منجر به تراوش پروتئینهاي پلاسما (یک ماده مغذي غنی براي کلستریدیوم پرفرنژنس که میتواند براي تکثیر و تولید سم مورد استفاده قرار گیرد) به حفره روده گردد. این امر میتواند منجر به کاهش عملکرد و مستعد شدن پرندگان به آنتریت نکروتیک گردد. شکل 1. عوامل تاثیرگذار در توسعه آنتریت نکروتیک. با حذف داروهاي ضد کوکسیدیوز، مدیریت کوکسیدیوز باید بر پایه استفاده از داروهاي ضد کوکسیدیوز غیر آنتیبیوتیکی و یا واکسن کوکسیدیوز زنده و یا به احتمال زیاد بر پایه یک ماهنامه علمی سال پنجم - شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهاي ایتوك فردا دي ماه 1394 برنامه چرخشی بین این دو استوار گردد. متاسفانه بسیاري از داروهاي ضد کوکسیدیوز میتوانند منجر به ایجاد مقاومت کوکسیدیال شوند و بر خلاف یونوفرها، این داروهاي ضد کوکسیدیوز خواص آنتیبیوتیکی ندارند. آلودگی مایکوتوکسین مایکوتوکسینها متابولیتهاي سمی قارچها که توسط کپک- هاي رایج در بسیاري از اجزاي جیرههاي خوراك طیور تولید میشوند، میتوانند به طور مستقیم یکپارچگی روده را کاهش دهند و در نتیجه منجر به کاهش هضم و جذب مواد مغذي جیره و افزایش نفوذپذیري سد دیواره روده گردند. کاهش جذب مواد مغذي و تراوش پروتئینهاي پلاسما به داخل مجراي روده به علت ایجاد این نفوذپذیري، منجر به افزایش غلظت پروتئین در مجراي روده شده و سوبستراي مناسبی را براي تکثیر کلستریدیوم پرفرنژنس فراهم میکند. علاوه بر این، مایکوتوکسینها اثرات نامطلوبی بر ایمنی ایجاد کرده و همبستگی بالایی بین آنها و عفونتهاي رودهاي مشاهده شده است. راهکارهاي مدیریت سلامت دستگاه گوارش شیوههاي درست مدیریتی کمک خواهند کرد که قرارگیري پرندگان در معرض شرایطی که در آن کلستریدیوم پرفرنژنس به راحتی میتواند پایگاهی را براي خود به دست آورد محدود گردد (جدول 1). سلامت گله مادر و جوجه کشی و بهداشت مناسب تخم مرغ براي جلوگیري از ایجاد آلودگی باکتریایی در جوجهکشی نیاز به بررسیهاي متوالی دارد. عدم جوجهریزي- هاي متوالی منجر به کاهش جمعیت باکتریایی در گله و جلوگیري از انتقال باکتري از یک گله به گله جدید میشود. مدیریت بستر مناسب و کاهش تراکم گله نیز به کاهش خطر ابتلا به چالش باکتریایی و کاهش ریزش اووسیستهاي کوکسیدیال به علت کاهش رطوبت بستر کمک خواهد کرد. علاوه بر این، ایجاد و حفظ اقدامات امنیت زیستی موثر در مورد بهداشت پرسنل، بازدید کنندگان و تردد خودروها نیز در جلوگیري از آلودگی از منابع خارج از گله ضروري است. جدول 1. فهرست بررسی سلامت روده. عامل اقدام اصلاحی مدیریت آلودگی جوجه کشی حفظ سلامت گله مادر، جوجه کشی و بهداشت مناسب تخم مرغ عدم رعایت فاصله مناسب بین دو جوجهریزي افزایش فاصله بین دو جوجهریزي تراکم گله و اجراي یک برنامه مدیریت بستر مناسب افزایش تراکم گله کاهش مدیریت بستر نامناسب آلودگی منابع بیرونی اجراي یک طرح امنیت زیستی موثر در مورد بهداشت افراد، محدودیت در دسترسی به مزرعه و کنترل تردد وسایل نقلیه توسعه کلنیسازي نامناسب باکتریایی روده استفاده از بایومین ایمبو با دز مناسب در جوجه کشی تغذیه پروتئینهاي غیر قابل هضم (پروتئینهاي حیوانی) تغییر به سمت جیره هاي کاملا گیاهی استفاده از دایجستروم پی اي پی با دز مناسب استفاده از آنزیمهاي برون زادي هضم کننده پروتئین باکتريهاي بیماريزا کوکسیدیوز استفاده از برنامه چرخشی ضد کوکسیدیوزهاي غیر آنتیبیوتیکی و واکسن کوکسیدیوز زنده استفاده از بایومین ایمبو و دایجستروم پی اي پی با دز مناسب مایکوتوکسینها آلودگی خوراك به مایکوتوکسینها نظارت بر خوراك و استفاده از مایکوفیکس با دز مناسب دقیقا بلافاصله پس از تفریخ، یک دوره حیاتی براي توسعه دستگاه گوارش جوجه به حساب میآید. تغییرات انجام شده طی این دوره به طور کامل به کلنیسازي مناسب میکروبی بستگی دارد. استفاده از پروبیوتیکها در جوجه کشی یک فرصت ایدهآل براي باکتريهاي مفید فراهم میکند تا پیش از این که جوجهها در معرض باکتريهاي بیماريزا و قارچهاي بالقوه موجود در مزرعه قرار گیرند در دستگاه گوارش کلنی تشکیل دهند. این امر به توسعه دستگاه گوارش و محافظت روده در برابر عفونتها کمک میکند. یک راه حل براي کاهش رشد و فعالیت باکتريها، محدود کردن دسترسی آنها به پروتئین به عنوان یک منبع تغذیهاي کلیدي است. براي مثال، بسیاري از تولید کنندگان به سمت انتخاب یک رژیم خوراکی کاملا گیاهی تمایل پیدا کردهاند. افزایش قابلیت هضم مواد مغذي به طوري که به جاي استفاده شدن توسط جمعیت ماهنامه علمی سال پنجم - شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهاي ایتوك فردا دي ماه 1394 میکروبی توسط پرنده مورد جذب و استفاده قرار گیرند، گزینه دیگري است. برخی از افزودنیهاي خوراکی فایتوژنیکی قادر به افزایش فعالیت آنزیمهاي گوارشی درونزادي هستند چنان که توانایی پرنده را براي شکستن و جذب پروتئین و دیگر مواد مغذي افزایش میدهند و این مواد مغذي را از دسترس جمعیت میکروبی دور میکنند. استفاده از آنزیمهاي پروتئولیتیک برونزادي روش دیگري است که میتواند به هضم بهتر پروتئین کمک نماید. پروبیوتیکها و افزودنیهاي خوراکی فایتوژنیک، با یا بدون استفاده از داروهاي ضد کوکسیدیوز یا واکسنها، میتوانند به کاهش اثرات منفی عفونت کوکسیدیال کمک نمایند. نشان داده شده است که این مواد میتوانند به منظور کاهش ریزش اووسیت، شدت صدمات روده و اثرات سو بر عملکرد استفاده شوند که این امر نقش این افزودنیها را به عنوان یک ضد کوکسیدیوز امید بخش نشان میدهد. آلودگی مایکوتوکسین نیز تولیدات دام و طیور در سراسر جهان را در معرض یک تهدید جدي قرار میدهد. با توجه به اثرات مضر متعدد مایکوتوکسینها، برنامه مدیریت مناسب مایکوتوکسینها براي محافظت از یکپارچگی روده ضروري است. نتیجه گیري مهمترین چالشهاي تولیدکنندگان براي انتقال به سیستمهاي بدون آنتیبیوتیک استاندارد، منوط به سلامت روده و پیشگیري از کوکسیدیوز و آنتریت نکروتیک میباشد. استفاده از یک برنامه بدون آنتیبیوتیک استاندارد نیاز به تغییر الگو دارد به طوري که درك شود که هیچ راه حلی که بتواند به تنهایی به عنوان یک جایگزین براي آنتیبیوتیکها عمل کند وجود ندارد. اصلاحات متعددي براي موفقیت مورد نیاز می- باشند و یک برنامه جامع سلامت روده باید به عنوان یک مولفه ضروري در نظر گرفته شود.
قالب وردپرس