پرورش جوجه شترمرغ
▪️نیوکاسل موارد وقوع بیماری نیوکاسل در گله های شتر مرغ تنها در نواحی از اسرائیل و افریقای جنوبی گزارش شده است جهت پیشگیری از بروز بیماری استفاده از واکسن کشته روغنی نیوکاسل به مقدار ۱ سی سی قابل توصیه است . بایستی این واکسن ۶ هفته بعد تکر ار شده و هر شش ماه یکبار یک یاد آوری تزریق شود. استفاده از واکسن زنده لاسو تا بصورت اسپری چشمی همزمان با واکسن کشته توصیه شده است ▪️ آبله طیور وقوع آبله درشتر مرغدر اسرائیل و آمریکا گزارش شده است . این بیماری جوجه شتر مرغها رادرگروه سنی یکهفته تا چهارماه و با میزان مرگ و میر تا ۱۵ درصد مبتلا میکند. بااستفاده از واکنسهای تجاری آبله این بیماری قابل کنترل میباشد . ▪️ آنفولانزای طیورچندین موردشیوع آنفلانزا درنواحی خاص از افریقای جنوبی گزارش شده است .درمورد این بیماری درمان شناخته شده ای وجودنداشته و واکسنهای موجود در پیشگیری از ابتلاء به بیماری موثر نمی باشد . شترمرغهای آلوده ویروس را به تخم خود منتقل نموه که خطر الوده کردن گرمخانه و تخم های سالم موجود در آن را در بر دراد. ضمنا این ویروس باعث مرگ و میر جنین میشود. عموما شترمرغها نیزمانند سایر طیور و پرورش به عفونتهای کرونا ویروس ها، هرپس ویروس ها و آدنو ویروس ها مبتلا می شوند.
قالب وردپرس