-_D8_B7_D9_8A_D9_88_D8_B1-e1481005347544_54c8acd75168f9540da2f45bb36b6a68 | جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردکجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک

-_D8_B7_D9_8A_D9_88_D8_B1-e1481005347544_54c8acd75168f9540da2f45bb36b6a68

دومین کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان یزد شناسایی شد

دومین کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان یزد شناسایی شد