تغذیه در جوجه هاي شترمرغ|جیره و نحوه جیره دادن به جوجه های شترمرغجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
تغذیه جوجه شترمرغها مسئله اي بسیار مهم جهت آغاز و تداوم رشدي خوب و موثر است که در دراز مدت می تواند بر روي آینده تولیدي پرندگان نیز بسیار موثر باشد. در طی سه ماه اول، پرورش، جوجهها بسیار حساس بوده و درصد تلفات آنان بیشتر از سنین دیگر میباشند .براي به حداقل رساندن تلفات رعایت کامل بهداشت و تغذیه مناسب و دقیق امري ضروري است. براي دستیابی به بازده بیشینه در امر خوراك دهی پرندگان می توان از راه کارهائی ساده استفاده نمود که در ادامه مقاله به برخی از آنها اشاره می گردد: استفاده از سنگریزه در خوراك بهمنظور خرد شدن غذا در سنگدان، شترمرغ نیاز به تکههاي کوچک سنگریزه دارد. تا زمانیکه جوجهها از طریق گردش و چرا به چنین منابعی دست نیافتهاند بایستی به غذاي آنان سنگریزه اضافه گردد. سنگریزهها بایستی نصف اندازه ناخن انگشت پرنده باشند. براي جوجههاي تازه متولد شده این اندازه در حد یک دانه برنج است. بعضی از پرورشدهندگان، سنگریزه یا ماسه زبر و خشن را بهطور آزاد در اختیار جوجهها قرار میدهند (شن و ماسه باید کاملاً خشک باشد) و بعضی دیگر بهدلیل ترس از انباشتگی معده یا روده حیوان قویاً این روش را رد مینمایند. آنها اضافه نمودن این مواد را به جیره ترجیح میدهند. 2 تا 3 سنگریزه کوچک براي هر جوجه در روز کافی بهنظر میرسد. البته برخی منابع نیز سنگریزه را فقط بعد از سه هفتگی پیشنهاد میکنند. توجه داشته باشید که سنگهاي صنعتی بهدلیل امکان بروز یبوست نبایستی مورد استفاده قرار گیرند. ویتامین ها اضافه نمودن ویتامینهاي محلول به آب آشامیدنی براساس دستورالعمل مصرفی کارخانه در دو تا سه هفته اول پرورش جوجه براي افزایش مقاومت در مقابل بیماريها، توصیه میگردد. بسیاري از ویتامینها تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم در رشد و بازده پرندگان دارند. به طور مثال در هنگام بروز استرسهاي گوناگون از قبیل استرسهاي گرمائی استفاده از ویتامین C می تواند تاثیرات بسیار خوبی در کاهش اینگونه تنشها داشته باشد. خوراندن کود فلورمیکروبی لازم جهت هضم میکروبی در روده کور و بزرگ جوجه در اولین روزهاي زندگی شکل میگیرد. در حیات وحش این فرآیند با بلعیدن مدفوع والدین بهعنوان اولین غذا صورت میپذیرد. کود حاوي جمعیت باکتريهاي مورد نیاز پرنده است. به این منظور بعضی از پرورشدهندگان کود تازه پرندگان بالغ را براي جوجهها توصیه مینمایند. البته خطر انتقال انگلهاي رودهاي و عوامل بیماريزا به جوجهها وجود دارد (در برخی کشورها خوراندن کود ممنوع است). حداقل براي جلوگیري از انتقال انگلها و عوامل بیماريزاي خاص شترمرغ، بعضی از پرورشدهندگان، کود تازه گاو را پیشنهاد مینمایند. این روش مورد بحث بسیار بوده و توسط بعضی از پرورشدهندگان رد شده است. در طی روزهاي اول زندگی، جوجهها مدفوع خود را میخورند که این امر باعث بروز مشکلات بهداشتی فوقالاشاره تغذیه در جوجه هاي شترمرغ استفاده از سنگریزه در خوراك ویتامینها میشود. براي جلوگیري از این خطرات، مدفوع بایستی مرتباً جمعآوري گردد. در بعضی از مزارع آمریکا جوجهها ابتدا روي توريهاي فلزي پرورش مییابند تا مدفوع از دسترس آنها خارج گردد آب آشامیدنی به همراه اولین وعده غذا در دو یا سه روزگی، بایستی آب نیز در اختیار جوجهها قرار گیرد. پرندگان بایستی همانند غذا خوردن چگونگی آشامیدن آب را نیز یاد بگیرند. رنگی نمودن آب توسط رنگهاي خوراکی و یا چسباندن یک عکس رنگی در داخل آبخوري باعث جذب پرندگان میگردد. آبخوريها نبایستی در ارتفاع بلند قرار گرفته و باید توسط یک شیء سنگین (مثل یک سنگ) مهار شوند. به ازاء هر سه دانخوري، یک آبخوري در نظر گرفته میشود. جوجهها چه در پناهگاه نگهداري شوند و چه در محوطه باز، آب مصرفی و مدفوع و ادرار آنها بایستی کاملاً کنترل گردد. ادرار طبیعی به رنگ سفید است. انتظار میرود جوجههاي ضعیف آب بیشتري خورده و در نتیجه دچار اسهال شوند. در این صورت پیشنهاد میشود2 تا 3 بار در روز و به مدت محدود آب در اختیار جوجهها قرار گیرد .بهعنوان یک قاعده کلی میزان آب بایستی 1/5 تا 2 برابر مقدار غذاي کنسانتره باشد. آبخوريها بایستی بهطور روزانه تمیز و با آب تازه پر شوند .جوجهها و پرندگان در حال رشد هرگز نباید آب مانده و گرم استفاده نمایند .اگرچه هیچگونه مدرك علمی در این رابطه وجود ندارد، ولی این مسئله موجب بیماري و تلفات میشود. بنابراین نبایستی آبخوريها در معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرند.
قالب وردپرس