راهکارهائی براي جوجه کشی موفق

فروش جوجه خروس یک روزه1

راهکارهائی براي جوجه کشی موفق

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد شما دوست عزیز که براي اولین بار تصمیم به جوجه کشی انواع پرندگان یا ماکیان گرفته اید باید بدانید که دستگاه جوجه کشی معجزه نمیکند و براي رسیدن به نتیجه مطلوب کاربر مربوطه باید از دانش و آگاهی کافی در ارتباط با جوجه کشی ماکیان یا پرنده مورد نظر برخوردار بوده و یک سري پارامتر ها را رعایت نماید تا از اتلاف وقت و صرف هزینه مضاعف جلوگیري شود. شرایط مورد نیاز اطاق جوجه کشی یکی از موارد مهم و موثر در راندمان کار،تنظیم دما ، رطوبت و تهویه مناسب اطاق جوجه کشی است به همین منظوراتاق جوجه کشی بهتر است نورگیر و روشن بوده و به آسانی قابل شستشو ، تمیز کردن وضد عفونی باشد ( توجه داشته باشید که نور مستقیم خورشید بر روي دستگاه نتابد ) سطح کف اتاق باید مسطح و تراز بوده و تهویه به نحوي باشد که سالن را در تابستان خنک و در زمستان گرم کند و مانع از تراکم گاز کربنیک در سالن گرددوهواي تازه داخل اتاق جریان داشته باشد بهترین محل براي قرار دادن ماشین هاي جوجه کشی زیر زمین است( به شرط آنکه تهویه آن مناسب باشد ) زیرا معمولا زیر زمین ها در تابستان خنک و در زمستان گرم و از نظر رطوبت نیز مناسب است بهترین دما ما بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد مطابق با ۶۸ تا ۷۷ درجه فارنهایت میباشد. بالا یا پائین بودن دماي اتاق جوجه کشی باعث میشود تا سنسور دستگاه انکوباتور شما با اشکال مواجه شود. بهترین درجه حرارت ، رطوبت وفشار هوادر سالن هاي مختلف جوجه کشی ۱۸ درجه سانتیگرادبا رطوبت نسبی ۷۵ درصد وفشار / بهترین درجه حرارت اتاق نگهداري تخم مرغ ۳ ۲۳ درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی ۵۰ درصد و فشار هواي هم / هواي هم تراز ، براي سالن ستر ۹ ۲۳ درجه سانتیگراد ورطوبت ۵۰ درصدو فشار منفی و سالن نگهداري / تراز،سالن هچر با دماي ۹ ۲۳ درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی ۶۵ درصد و فشار هواي منفی میباشد. / جوجه ۹ توضیح اینکه وقتی حجم ورودي هوا بیش از حجم خروجی آن باشد فشار مثبت هوا در سالن بوجود میآیدو در حالتی معکوس فشار منفی هوا در سالن بوجود میآیدو زمانی که مقدار هواي ورودي با هواي خروجی برابر باشد به این حالت اصطلاحا فشار هواي هم تراز گفته میشود. انتخاب تخم مرغ جوجه جوجه کشی از هر تخم مرغی به منظور جوجه کشی نمی توان استفاده کرد بلکه تخم باید حتما داراي نطفه باشد (از برخورد اسپرماتوزوئید و اوول در قسمت شیپور مجراي تخمدان ، تخم مرغ نطفه دار تشکیل میشود) عواملی که در میزان نطفه داري موثرند چند دسته اند که به ترتیب عبارتند از: الف- عواملی که به خروس مربوط است و در نطفه داري موثر است ب- عواملی که به مرغ مربوط است ج- عواملی که به پرورش دهنده مربوط است در ارتباط با عواملی که به خروس مربوط است به چهار دسته تقسیم میشوند اولین عامل سن خروس است به این معنی که استفاده از خروسهاي زیاد جوان و یا زیاد مسن درصد نطفه دار بودن تخم را پائین می آورد معمولا در سال اول خروسها در صورت تغذیه خوب بالاترین درصد نطفه را دارا میباشند و این مورد در سال دوم یا سوم به طرز چشمگیري کاهش مییابد که البته این امر بستگی کامل به نژاد ، وضع تغذیه ، محیط جغرافیائی و فصل دارد. دومین عامل وضعیت سلامت و تغذیه میباشد یعنی به هر میزان خروس سالمتر و سرحال تر و داراي وضعیت جسمی بهتري باشد خاصیت نطفه داري آن بیشتر است به همین منظور باید جیره غذائی از نداشته باشد. E و A نظر پروتئین غنی بوده و کمبود ویتامین ، بخصوص ویتامین سومین عامل فصل است معمولا با توجه به فصل و شرایط جوي تغییراتی در تولید اسپرم خروسها بوجود میآید هواي سرد و گرم تغییرات محسوسی را در خاصیت باروري خروسها ایجاد میکند و در نقاط گرم تمایلات جنسی خروسها کاهش مییابد و به جفتگیري رغبتی نشان نمیدهند که در این مورد باید تعداد خروسها را افزایش داده و تغییرات حرارتی را کنترل نمودهمچنین نور و روشنائی هم به میزان قابل ملاحظه اي در تولیداسپرم موثر است. آخرین عامل که در نطفه داري خروس موثر است اثر توارث و ژنتیک است به این معنا که مثلا در بعضی از نژادها به علت سنگینی جثه تمایلات جنسی ومیل به جفتگیري بسیار کم است که این مورد را پرورش دهندگان میتوانند با افزایش تعداد خروسها به نسبت مرغها جبران نمایند. دو عامل نیز در میزان نطفه داري وجود دارد که به مرغ مربوط است اولین عامل سن مرغ است که درست مانند خروسها ، مرغهاي خیلی جوان و خیلی مسن اغلب خاصیت نطفه داریشان کم است . عامل دوم مقدار تولید است بدین معنا که هر چه مقدار تولید تخم در مرغ بیشتر باشد میزان نطفه داري آن نیز بیشتر است علت این امر نیز کاملا روشن است زیرا مرغی که از نظر تولید در وضعیت مناسبی قرار دارد نشانه آن است که اعمال فیزیولوژیکی بدن او به خوبی انجام میگیرد از این رو از نظر تمایلات جنسی در شرایط خوبی قرار داشته و میتواند به آسانی تولید مقدار کافی تخم نطفه دار بنماید. میزان نطفه داري در مرغ به اندازه تخم مرغ نیز بستگی دارد معمولا مرغهائی که تازه به تخم می آیند اندازه تخم مرغشان کوچک است و میزان نطفه داري آنها پائین است همچنین در تابستان و روزهاي گرم اندازه تخم مرغها کوچکتر از مواقع دیگر بوده و این مورد نیز در میزان نطفه داري موثر است. از جمله عواملی که به پرورش دهنده مربوط است رعایت میزان بین مرغ و خروس بوده و این نسبت باید با توجه به نژاد و فصل رعایت گردد مثلا در نژادهاي سبک چون از نظر جنسی فعالترند احتیاج به خروس کمتري در گله میباشد و در نژادهاي سنگین بر عکس باید تعداد خروسها را افزایش داد . مورد دوم اختلاط صحیح مرغ و خروس از نظر نژادو جلوگیري از جفتگیري مرغ و خروس هم خون است که این مورد میتواند باعث کم شدن بنیه و افزایش مرگ و میر و کاهش درصد باروري گردد. طریقه چیدن تخم در دستگاه جوجه کشی به استثناء برخی دستگاههاي جوجه کشی جدید که تخمها را به صورت خوابیده (به همان روشی که پرندگان در طبیعت بر روي تخمهایشان میخوابند) در دستگاه قرار میدهند در مابقی دستگاههاي جوجه کشی با روش چرخش گهواره اي باید حتما تخمها به گونه اي در دستگاه قرار گیرند که سر پهن آنها به سمت بالا و سر تیز تخم به سمت پائین باشد. اینگونه قرار گرفتن تخمها در دستگاه باعث میشود که سر پرنده در روزهاي آخر خروج از تخم بطور صحیح در اطاقک هوائی قرار گیرد و روند عملیات جوجه کشی با مشکل مواجه نگردد. اندازه گیري نطفه داري (کندلینگ ) با توجه به اینکه تخمهاي بی نطفه و ترك دار ممکن است در حرارت ماشین جوجه کشی فاسدشده وماشین را آلوده و متعفن نماید (تخمهاي انفجاري ) لذا بهتر است در ارتباط با تخم مرغ روز هفتم نسبت به آزمایش تخمهاي نطفه دار اقدام نمود بدین منظور از روز هفتم به بعدزمانی که هوا تاریک است یک چراغ قوه ال ئی دي (ترجیحا از نوع عدسی دار ) را زیر قسمت پهن تخم نگه می داریم و داخل تخم را به دقت برسی مینمائیم.به منظور تمرکز بهتر نور میتوانیم از یک دوك بزرگ خالی نخ استفاده کنیم بدین ترتیب که دوك مقوائی را از وسط به دو نیم کرده قسمت نازکتر انتهاي دوك را به سر چراغ قوه نصب مینمائیم وقسمت قطورتر دوك را برروي تخم مرغ قرار داده و داخل آن را مشاهده مینمائیم. (در ارتباط با تخمهاي رنگی و تیره پرندگان مانند تخم بلدرچین حتما باید از نطفه سنج اصل استفاده نمود و چراغ قوه ال ئی دي قادر به شناسائی نطفه نمی باشد. ) شفاف بودن داخل تخم نشانه آن است که تخم فاقد نطفه میباشدکه چنین تخمهائی را از دستگاه خارج نموده و به دور میاندازیم و وجود رگهاي خونی در داخل تخم و کدر بودن قسمتی از تخم نشانه وجود نطفه و رشد آن است که اینگونه تخمها را در دستگاه قرار داده و دیگر تا پایان عملیات جوجه کشی درب دستگاه را باز نمیکنیم نکته مهم این است که انجام این عمل باید در نهایت دقت و سرعت انجام گیرد چرا که مخصوصا در ارتباط با دستگاههاي جوجه کشی خانگی و کوچک باز کردن درب دستگاه به مدت زیاد موجب میشود دما و رطوبت دستگاه به سرعت خارج شده و در نهایت باعث از بین رفتن نطفه میگردد لزوم تهیه دستگاه اضطراري مولد برق سئوالی که براي بیشتر پرورش دهندگان بوجود میآید این است که با توجه به اینکه دستگاههاي انکوباتور جدید تمام اتوماتیکو معمولا فاقد ژنراتور اضطراري میباشد. در زمان قطع برق چه اقداماتی باید انجام دهیم .در ارتباط با جواب این سئوال باید عرض کنم هر پرورش دهنده طیور که قصد آن داردکه دستگاه جوجه کشی تهیه کند بهتر است بعد از خرید دستگاه جوجه کشی و مشخص شدن مقدار مصرفی برق دستگاه مربوطه( ترجیحا با مشورت با یک مهندس برق) اقدام به خریددستگاه مولد برق اتوماتیک نماید تا در صورت قطع برق، به صورت اتوماتیک دستگاه جوجه کشی در مدار قرار گیرد بدین منظور می توان از انواع یو،پی،اسبا قدرت هاي مختلف که در کارخانه هاي معتبر مانند فاراتل تولید میشود بهره برد. استفاده از موتور برق بدلیل تولید برق با ولتاژ متغیر توصیه نمی شود چرا که در اثر نوسان در برق موجب سوختن فیوز دستگاهها و در نهایت آسیب به کیت الکترونیکی انکوباتور خواهد شد. چندین ساعت قطعی برق در زمان ستري مثلا در ارتباط با مرغ ( ۱ تا ۱۸ روزگی ) مشکل خاصی را بوجود نخواهد آورد ولی قطعی برق در زمان هچري ( ۳ روز آخر)میتواند نتایج مصیبت باري داشته باشد. دردستگاههاي جوجه کشی از چه نوع آبی باید استفاده کنیم در کلیه دستگاههاي جوجه کشی از آب به جهت تامین رطوبت استفاده میشود لذا با توجه به اینکه درآب اکثر نقاط کشورمان املاح زیادي وجود دارد اکیدا توصیه میشودکه حتما از آب مقطر ، آب دیونیزه (دو بار تقطیر) یا ازآب برگشت کولرهاي گازي استفاده نمائید تا سیستم رطوبت ساز دستگاههاي انکوباتور شما به علت رسوبات فراوان از کار نیفتند. پس حتما این مسئله را جدي بگیرید و تصور نکنید در صورتی که آب را بجوشانید میتوانید املاح آب را از بین ببرید.جوشاندن آب فقط میتواند میکروبهاي آب را از بین ببردو در صورت استفاده از آب جوشیده یا حتی آب تصفیه شده بعد از مدتی سیستم رطوبت سازدستگاه شما از هر نوعی که باشد(مه پاش ، المنتی یا . . . )دچار مشکل خواهد شد ضمنا آب مقطر را میتوانید از فروشندگان لوازم آزمایشگاهی تهیه فرمائید ( مثلا در تهران سه را جمهوري به وفوروبا قیمتی ارزان یافت میشود.) طریقه ضد عفونی کردن تخمها و دستگاه جوجه کشی از موارد مهم دیگر در جوجه کشی ضد عفونی کردن تخمها میباشد بر روي تخم انواع ماکیان یا پرندگان حتی زمانی که به تازگی گذاشته شده اند مقدار زیادي باکتري به صورت طبیعی وجود دارد که هرگاه این تعداد باکتري از حد معینی افزایش یافته و به داخل غشاء تخم نفوذ یابند موجب از بین رفتن نطفه میگردد پس بهتر است به جهت عدم آلودگی تخمها اولا پس از آن که پرنده تخم گذاري نمود بدلیل آلودگی احتمالی بسترو آغشته شدن فضولات با تخمها نسبت به جمع آوري سریع تخمها اقدام نمود تخمها را میتوان با یک پارچه حوله اي زبروخشکتمیزکرد به منظور تمیز کردن تخمها هرگز از آب استفاده نکنیدچرا که شستشوي تخمها باآب باعث میشود که آلودگیها و باکتریها از منافذ ریز تخم عبور کرده و نطفه شما را از بین ببرد لذا بهترین روش براي ضد عفونی این است که دو قسمت حجمی فرمالین را با یک قسمت وزنی پرمنگنات پتاسیم ترکیب میکنند غلظت معمولی با ۲ متر مکعب فضا براي مدت ۲۰ / ترکیب ۴۰ سی سی فرمالین با ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم براي هر ۸۳ دقیقه استفاده میشود. پس از چند لحظه ترکیب حاصله تولید حرارت کرده و گازفرمالدئید از آن متصاعد میگردد روش کار بدین صورت است که ابتدا پرمنگنات را داخل ظرفی سفالی یا سنگی میریزندگنجایش ظرف باید حداقل چند برابرمقدار پرمنگنات باشد (این ظروف نباید ترك داشته باشند )و سپس ظرف را داخل اطاق بخار قرار داده فرمالین را به آن اضافه کرده و سریعا اتاق را ترك مینمائیم از ترکیب پرمنگنات دو پتاس و فرمالین گاز فرمالدئید حاصل میشود که با توجه به سمی بودن این گازبراي انسان هنگام عملیات گاز دهی باید مراقب چشم و ریه مان باشیم حتما از ماسک وعینک مخصوص استفاده کنیم نکته مهم این است که در صورتی که میخواهیم بهترین نتیجه گیري را از ضد عفونی تخمها ببریم باید ضد عفونی در اتاقی با درجه حرارت بالاتر از ۲۴ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۷۵ درصد انجام گیرد. روش دیگر ضد عفونی استفاده از آجر فرمالین است که در حقیقت همان ترکیب بالا است و معمولا در بسته هاي ۴۵۰ گرمی عرضه شده و براي ۴۰۰ متر مکعب فضا کافی میباشد( یعنی براي ضد عفونی ۱ گرم آجر فرمالین لازم است ) در صورتی که تعداد تخمها به منظور ضد عفونی / ۱ متر مکعب فضا ۱۲۵ کم است میتوانید یک یخدان یونولیتی تهیه کنید تخمهارا در یک شانه مخصوص حمل پلاستیکی قرار داده سپس یک ظرف سنگی یا سفالی را در گوشه یخدان قرار داده با توجه به محاسبه محیط یخدان مورد نظر آجر فرمالین داخل ظرف ریخته و با کبریت یا فندك آن را شعله ور میکنیم به محظ آن که آجر فرمالین شروع به دود کردن نمود درب فلاکس را میبندیم و پس از مدت ۱۰ تا حدکثر ۱۵ دقیقه درب فلاکس را باز نموده و تخمها را در دستگاه جوجه کشی قرار میدهیم. پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹                       تماس با ما                     درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

هجده − 3 =