شکل ظاهري تخم مرغ جوجه کشی|تخم مرغ های مناسب برای دستگاه جوجه کشیجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
باتوجه به صرف وقت وهزینه توسط شما پرورش دهنده عزیز تخمها را حتما از محل مطمئنی خریداري نموده و دقت داشته باشید که تخمهاي کثیف ،کوچک، شکسته،تغییر شکل یافته،(غیر متعارف)وخشن مناسب براي جوجه کشی نیستند و حتی الامکان از تخمهاي تمیز و عاري از فضله پرنده براي جوجه کشی استفاده کنید. حتی اگر تخم مورد نظر شما ترك بسیارریزي داشته باشد باعث ورودانواع باکتري ها به داخل زده تخم شده و نطفه را از بین میبرد و معمولا این گونه تخمها در اثر حرارت داخل دستگاه جوجه کشی منفجر شده و باعث عفونی شدن دستگاه خواهند شد. کیفیت جیره غذائی ارتباط دارد از این روهر چه پوسته تخم D پوسته تخم مرغ به مقدار کلسیم و ویتامین مرغ بهتر باشد رشد جنین نیز بهتر صورت میگیرد زیرا جنین کلسیم مورد احتیاج استخوانهاي خود را از پوسته تخم تامین میکند از طرف دیگر اگر پوسته ضعیف باشد در طی جوجه کشی مایع آن تبخیر میشود و در نتیجه رشد جنین متوقف میگردد. ضمنا ضخیم بودن بیش از حد پوسته تخم مرغ باعث میشود تا بیرون آمدن جوجه ها و شکستن پوسته با مشکل مواجه شود. بهترین وزن تخم مرغهاي جوجه کشی تخم مرغهائی که براي جوجه کشی مورد استفاده قرار میگیرند بهتر است از وزن متوسطی برخوردار باشند یعنی نه زیاد ریز باشند نه خیلی درشت در ارتباط با مرغ بهترین وزن تخم مرغ جوجه کشی در نژادهاي تخمگذار 51 تا 65 گرم ودر نژادهاي گوشتی 54 تا 68 گرم میباشد. طریقه نگهداري تخمهاي مخصوص جوجه کشی به منظور سالم بودن تخمهاي داخل دستگاه حتما باید پرنده مادر سالم بوده و تخمهائی که بیشاز یک هفته تا ده روز از گذاشتن آن توسط پرنده گذشته باشد شانس کمتري براي هچ شدن دارند ضمنا سن پدر و مادر دخالت مستقیم در باروري نطفه دارد. همچنین تخمهارا از زمان تخم گذاري پرنده تا قبل از ورود به دستگاه جوجه کشی حتما در مکانی خنک با دماي 10 تا 16 درجه سانتیگرادو 18 نیز میتواند / رطوبت نسبی 75 درصد نگهداري نمائید (درجه حرارت اتاق نگهداري تخمهاتا 3 افزایش یابد به شرط آنکه این دما حفظ گرددوتهویه در این اتاق به آرامی انجام گیرد )تا در اثر تبخیر شدن سریع مایع سفیده تخم باعث صدمه به نطفه وکاهش درصد جوجه در آوري نگردد (زیرزمینهاي قدیمی در صورت در دسترس بودن بهترین گزینه میباشد )ضمنا در صورت نیاز به رطوبت بیشتر در صورتی که زیر زمین شما با آجر فرش شده است میتوانید با خیس کردن آجرها رطوبت را بالا ببرید به شرطی که مراقب تخمها باشید تا مرطوب نگردند. )ضمنابه همین منظور از دستگاههاي بخور سرد در اتاق نگهداري تخمها میتوانید استفاده کنید. آیا تخمهاي نطفه دار قبل از چیده شدن در دستگاه جوجه کشی احتیاج به چرخش دارند وقتی تخم مرغهاي نطفه دار را پیش از قراردادن در دستگاه کمتر از یک هفته نگهداري کنیم لزومی ندارد که در این دوره آنها را بچرخانیم ولی در صورتی که بیش از یک هفته از تخمها نگهداري میکنید تخمها را باید 90 درجه از یک پهلوبه پهلوي دیگر بچرخانیم. روش چرخاندن تخمها بدین صورت است که تخمهارادر در یک شانه مقوائی یا پلاستیکی (ترجیحا شانه پلاستیکی) قرار داده و یک آجر یا بلوك 25 سانتی متري زیر یک انتهاي آنها قرار میدهیم. روز بعد ،آجر را بر میداریم و آن رازیر انتهاي دیگرشانه قرار میدهیم ضمنا در طی دوره نگهداري کمتر از 10 روز تخمها باید روي انتهاي کوچکشان روي شانه ها قرار گیرند لذا در صورتی که تخمها بیش از 10 روز نگهداري میشوند اگر انتهاي کوچکشان به سمت بالا باشد قدرت جوجه در آوري آنها کمتر آسیب خواهد دید به منظور حفظ قدرت جوجه کشی در حد بالا، دستکاري تخم مرغهاي قابل جوجه کشی از زمان تولید تا زمان چیدن در انکوباتور باید با دقت انجام شود. گرم کردن تخمها پیش از گذاشتن در انکوباتور تقریبا 6 ساعت پیش از قرار دادن تخمهادر انکوباتور باید آنها را از اتاق نگهداري تخم مرغها به اتاقی منتقل کرد که 22 درجه سانتیگرادحرارت داشته باشد گرم کردن تخمها پیش از قرار دادن در انکوباتور داراي مزایائی است. قرار دادن تخم مرغ هاي سرد در ماشین باعث کاهش دماي ماشین به مدت چندین ساعت شده و بنابر این زمان جوجه در آوري تخم مرغ هائی که در ماشین قرار دارند به تاخیر خواهد افتاد ضمن آنکه شوك حرارتی به تخمها وارد مینماید. درجه حرارت آستانه براي رشد جنین اگر چه درجه حرارت مطلوب براي رشدجنینی در یک انکوباتور که با سیستم اجباري گردش هوا کار 37 درجه است، ولی این بدین معنا نیست که در درجه حرارت هاي پائین تر رشد / میکند در حدود 5 جنینی رخ نخواهد داد درجه حرارت آستانه 20 درجه سانتیگراد است یعنی در حرارت هاي بیش از این رشد جنینی رخ خواهد دادو پائین تر از آن رشد جنینی متوقف خواهد شدچون جنین داخل تخم مرغ تازه گذاشته شده تا حدي خونسرد است (همانند خزندگان) بنابر این تغییرات درجه حرارت محیط (بالا و پائین تر از حد آستانه) ممکن است باعث مرگ جنین نگردد ، ولی هر بار که درجه حرارت بالا و پائین تر از حد آستانه برود جنین ضعیف تر شده و شانس خروج آن از تخم مرغ کاهش می یابد
قالب وردپرس