دومین کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان یزد شناسایی شد
تاج وریش تاج بی رنگ و چروکیده ( آلودگی انگلی – بیماری های مزمن – تغذیه بد ) تاج سفید و پوسته پوسته و پودری ( قارچ تریکوفیتون گالینه ) طاول و زگیل بروی تاج ( آبله ) زخم بروی تاج ( در اثر نوک زدن در جنگ خروس ها – کانی بالیسم ) وجود آماس و ضخیم شدن ریش ( وبا – یکطرفه حاد و دو طرفه مزمن ) ورم ادماتوزی ریش ( آنفلوآنزای فوق حاد و تماس با آهک ) تاج رنگ پریده ( معمولا در مرغ هایی که تازه به تخم آمده اند – خونریزی داخلی – کوکسیدیوز حاد ) تاج سیاه ( سرمازدگی – گرما زدگی –پاستورلوز- آنفلوآنزای فوق حاد ) پاها پای رنگ پریده ( سوء تغذیه – کمبود ویتامین A – سن بالا ) پای بد شکل ( SCALY LEG در اثر جرب کنمیدوکوپتنس موتانس ) پای سیاه ( آنفلوآنزای فوق حاد ) پای کلفت شده ( استئو پتروزیس ) انحراف پا و خمیدگی ها ( پروزیس – ریکتز –SPALY LEG - FIELD RIKETS - واروس – والگوس ) چشم ها و سینوس ها پوسته پوسته شدن پلک چشم ( کمبود اسید پانتوتنیک ) زخم در پلک چشم ( جنگ خروس ها ) کراتئوکونژیوکتیویت ( گاز آمونیاک ) پلاک ها بطانه ای در پشت پلک سوم ( کمبود ویتامین A ) کاتارکت و کدورت قرنیه ( بدنبال آنسفالو میلیت در زمان جوجگی ) قرنیه غیر یکنواخت یا عنبیه بی رنگ ( مارک چشمی ) تورم بافت اطراف چشم ( کوریزا – مایکوپلاسموز ) آماس سینوس ها و ترشحات بینی ( کوریزا – مایکو پلاسموز ) مفاصل سینویت عفونی ویروسی ( رئو ویروس ها حاوی اگزودای کاهی رنگ ) کلی باسیلوزی سالمونلایی ( عموما یکطرفه با ایجاد بافت فیبروزه در مفصل ) استافیلوکوکی ( محتویات مفصل سفت و چرکی و داغ ) مایکوپلاسمایی همراه آبسه سینه ای(حاد شیری ، مزمن کازئوزی زرد ) شبه سل سینویت غیر عفونی نقرس پروزیس کمبود منگنز و نیاسین ازدیاد کلسیم دان کمبود ویتامین B12 و کولین و اسید پانتوتنیک ازدیاد پروتئین گیاهی بدون وجود پروتئین حیوانی پارگی وتر آشیل در مرغان تخمگذار و سنگین تغییررنگ متمایل به سبزبا خونریزی درزیرجلدی با ورم بالای مفصل خرگوشی : پارگی زردپی بطنی عضلات کم رنگی عضلات ( خونریزی داخلی – انگل های خارجی یا داخلی ) صورتی بودن عضلات ( مسمومیت با منو کسید کربن ) ادم عمومی عضلات ( مسومیت با نمک – بی آبی ) آبسه سینه ای ( تورم مفصل عفونی – گامبورو ) خونریزی درعضلات(گامبورو– تورم ویروسی کبد– سندرم هموراژیک– کلی باسیلوز– ضربه – کمبود ویتامین K ) تومور ( مارک ) دانه های سفید در روی عضلات ( مایت زیر جلدی لامینو زیوتیس سیستیکاله ) کیسه های هوایی کیسه های هوایی پر از چرکهای پنیری ( CRD ) کیسه های هوایی حاوی دانه های ریز ( آسپرژیلوزیس ) کیسه های هوایی کدر ( برونشیت عفونی – نیوکاسل ) کیسه های هوایی ضخیم شده ( عفونت های ثانویه باکتریایی ) دانه های ندول مانند در کیسه های هوایی ( مایت سیستودتیس نودوس ) کبد بیرنگی کبد ( خونریزی داخلی و خارجی و آلودگی به انگلهای داخلی و خارجی ) کبد زرد چرب ( مسمومیت با سموم فسفره – دژنرسانس چربی ) کبد قرمز روشن ( اریترولکوز – مسمومیت با گاز منوکسید کربن ) رسوب اورات روی کبد( نقرس احشایی– زیادی صدف جیره – کم آبی – پروتئین بالا- کمبود VITA) اگزودای فیبرینی بروی کبد( کلی باسیلوز ) بزرگ شدن زیاد از حد کبد ( لکوز لمفویید یا میلویید – مارک ) کبد بزرگ وپرخون و شکننده ( سپتی سمی - اسپیروکتوز – بیماری مرغان جوان ) نقاط خونریزی در لبه های کبد و دو رنگ شدن کبد ( مسمومیت ها ) نکروز نردبانی بروی کبد ( گامبورو ) نقاط نکروز کوچک متمایل به رنگ صفرا و شکننده بودن کبد ( اسبیروکتوز ) نقاط نکروزه خیلی کوچک بروی کبد ( وبا ) نکروز بزرگتر ( شبه سل ) کبد ترد و شکننده با دانه های خونریزی و نکروتیک ( تورم کبد ویبریونی ) نقاط نکروزه و ندول خیلی بزرگ بروی کبد ( سل و کلی گرانولوما ) آبسه بروی کبد ( بولوروم ) جراحات نکروزه دایره ای ( تورم روده و کبد عفونی سر سیاه ) لخته خون بروی کبد ( همانژیوما ) پارگی کبد ( ضربه چربی زیاد کبد ) فیبروز کبد و سیروز ( مایکوتوکسیکوز – مسمومیت های مزمن – عفونت های باکتریایی مزمن )‌ محوطه صفاقی تورم موضعی صفاق ( بارگی سنگدان در اثر جسم خارجی - پیچ خوردگی روده – بدنبال کوکسیدیوز – اواخر کلی باسیلوز – شکستگی تخم – کانی بالیسم – وبا – سالمونلوز – تورم روده و کبد ) تورم صفاق در جوجه های جوان ( عفونت کیسه زرده – کلی باسیلوز – تورم کلیه یا نفریت ) لخته خونی در صفاق ( پارگی کبد و طحال – بد سکسینگ کردن جوجه ها ) وجود موارد زیاد مواد زرده ای در حفره بطنی ( پارگی فولیکول زرده – اسپیروکتوز – نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد – نفروز عمومی ) قلب و پرده قلب وجود مایع در پرده قلب ( مسمومیت با نمک – تورم ویروسی کبدی – مسمومیت با جوش شیرین – سیروز کبدی – آنگارا ) مواد فیبرینی در پرده قلب ( کلی باسیلوز) اورات در پرده قلب ( نقرس احشایی ) تحلیل قلب ( ضعف و آلودگی انگلی ) شل شدن و انبساط قلب ( سیروزکبد – مسمومیت با نمک ) نقاط خونریزی در عضلات قلب و چربی های اطراف ( نیوکاسل ) لکه های بزرگ خونریزی روی قلب ( وبای حاد – تورم ویروسی کبد – تیفوئید ) آبسه در عضله قلب ( پولوروم ) تورم عضله همراه درجات مختلف نکروز ( پولوروم مزمن – لیستریوز – بعضی حالات تیفوئید و سالمونلوز ) تومور در عضله فلب ( مارک و لکوز ) کیسه صفرا و کبد پر و منبسط بودن کیسه صفرا در جوجه ها ( سرما خوردگی – مسافرت طولانی – غذا نخوردن – کمبود ویتامین A – تورم روده ها – پولوروم ) پر و منبسط بودن کیسه صفرا در بالغین ( تورم کبد ویبریونی – تیفویید ) مرمری شدن طحال ( اسپیروکتوز ) تورم و پرخونی طحال ( مسمومیت با فورازولیدون ) توموری شدن طحال ( لکوز و مارک ) وجود دانه های کازئوزی در طحال ( سل ) خونریزی و نقاط خونریزی در طحال ( نیوکاسل – آنفلوآنزای فوق حاد – سندرم خونریزی ) طحال به رنگ گیلاس ( تیفوئید ) پیش معده و سنگدان بزرگ شدن پیش معده ( انسداد با پر و مواد بستر ) کلفت شدن جدار پیش معده ( مارک آلودگی های کرمی ) خونریزی در محل اتصال پیش معده به سنگدان ( اول و آخر و بروی غدد = نیوکاسل – مارک ) خونریزی در انتهای پیش معده ( گامبورو ) خونریزی بروی سطح پیش معده ( جسم خارجی – مسمومیت – سندرم خونریزی ) بزرگ شدن سنگدان ( انسداد ) تحلیل سنگدان ( تورم کلیه مزمن – بیماری میکروبی یا انگلی مزمن ) نکروز موضعی با تورم صفاق ناحیه ای ( پارگی در اثر جسم خارجی ) نقاط خونریزی روی دیواره و چربی های اطراف سنگدان ( نیوکاسل ) ضخیم شدن عضلات سنگدان ( پولورو مزمن ) نازک شدن عضلات سنگدان ( مارک و انباشتگی مزمن ) روده ها روده های شل و وارفته ( کرم ها – کوکسیدیوز تحت حاد و مزمن ) نقاط خونریزی در روده ها ( سندرم خونریزی – نیوکاسل – مسمومیت ها – آنتریت نکروتیک – کوکسیدیوز ) دانه های کازئوزی در روده ها ( کلی گرانولوما – سل ) دانه های کوچک در روده ها ( عفونت های استافیلوکوکی – تنیا ) ورم در روده کور ( کوکسیدیوز – بیماری سر سیاه – سالمونلوز ) محتویات سفت ورقه ورقه همراه لکه های نکروزه ( سر سیاه – تورم روده و کبد عفونی ) وجود مواد پنیری در روده ( سالمونلوز و در جوجه های جوان پلوروم ) بزرگ شدن فولیکول های لمفاوی در روده کور ( تورم روده و عفونت های عمومی ) تخمدان و مجرای تخم و بیضه ها استحاله و پرخونی شدید تخمدان ( نیوکاسل – تیفوئید – استرس های شدید – کمبود آب ) استحاله مزمن تخمدان ( تیفوئید – سالمونلوز ) توموری شدن تخمدان ( مارک – آدنو کارسینوما ) نقاط خونریزی در زرده همراه شکستگی تخم ( نیوکاسل – تیفوئید – وبا ) انسدادمجرای تخم با مواد سفید ضخیم کرمی ( ضربه – صدمه حین تعیین جنسیت ) بیرون زدگی مجرای تخم ( تخم مرغ های بزرگ در سنین پیری ) تورم بیضه ( بیماریهای تب دار – بدی تغذیه – کمبود ویتامین ها – ازدحام ) کلیه ها و بورس فابریسیوس تورم کلیه ها و وجود اورات ( کمبود ویتامین A – بدی مدیریت ) تورم و بیرنگی متمایل به زرد با نقاط خونریزی در زیر کپسول ( سندرم کبد و کلیه چرب ) تورم و پر خونی کلیه ها ( بیماری های تب دار ) تورم ورنگ صورتی متمایل به خاکستری با انبساط لوله های اداری ( نفروز عمومی ) وجود اورات در سطح کلیه ( نقرس ) تومور کلیه ها ( لکوز و مارک ) بزرگی غدد فوق کلیوی ( استرس ها ) مواد پنیری در کیسه فابریسیوس ( کمبود ویتامین A ) بزرگ شدن بورس ( گامبورو ) تحلیل بورس ( تورم ویروسی کبد – آخر گامبورو – مایکوتوکسیکوز ) دهان ، حلق ،‌ مری ، چینه دان طاول های سفید نکروزه بصورت لکه های سفید و منظم ( کمبود ویتامین A )‌ نکروز منتشر غیر یکنواخت و طاول در دهان و حلق و حنجره ( آبله ) مناطق نکروز وسیع در مری ( خوردن آهک خوردن – خوردن کات کبود ) وجود چرک در شکاف زیر بینی در دهان ( باستورلا – کوریزا – مایکوبلاسموز ) انسدادچینه دان ( بستر خوری – ازبین رفتن فعالیت عضلات در چینه دان در مارک ) محتویات خونی در چینه دان ( نوک چینی غلط - آلودگی با مایت – بارگی کیست خونی – کانی بالیسم ) مخاط حوله ای چینه دان ( کاندیدیازیس – مونیلیازیس ) ضخیم شدن و تظاهر خشن در سطح داخلی چینه دان ( کرم کابیلاریا آنولاتا ) حنجره و نای صفحات چرکی کازئوزی در حنجره و قسمت فوقانی نای ( وبا- نیوکاسل تحت حاد – آبله مخاطی – لارنگوتراکئیت ) تورم نای ( در تمام بیماریهای تنفسی تورم نای همراه خونریزی ( آنفلوآنزا – برونشیت – نیوکاسل ) تورم حنجره و نای همراه غشا های کاذب ( لارنگوتراکئیت عفونی ) تورم نای موکوئیدی با موکوس فراوان ( برونشیت – آنفلو آنزا ) موکوس زیاد در نای ( مایکوبلاسموز ) کرم در نای ( سینگاموس تراکئا ) ریه ها ادم و کمی بر خونی ( در طیوری که مدت کمی از مرگ آنها می گذرد ) ادم مشخص و بر خونی ( خفگی ) تغییر رنگ ریه متمایل به سبز یا قهوه ای محتوی مایع خون آلود ( تیفوئید ) ذات الریه وسیع همراه یا بدون کبدی شدن ( وبای حاد ) کبدی شدن ریه ها ( باستورلا بزودو توبرکلوزیس ) آبسه در ریه ( بولوروم – آسبرژیلوس ریوی ) اعصاب از بین رفتن خطوط عرضی اعصاب و قطور شدن غیر یکنواخت آنها ( مارک ) تورم یکنواخت اعصاب اصلی درجوجه های 2 تا 6هفته با تغییر رنگ متمایل به زرد(کمبود VITB2) استخوان ها خم شدگی استخوانها ( ریکتز دربرندگان جوان –بروزیس در بالغین ) استخوان به سادگی وبا صدای ترد میشکند وخم نمی شود( استئوبروز– خستگی مرغان تخمی درقفس ) ضخیم شدن استخوان ها با مجرای مغز استخوان باریک ( استئوبتروزیس ) رنگ مغز استخوان قرمز گیلاسی ( اریترولکوز ) رنگ مغز استخوان صورتی روشن ( مسمومیت با گاز منو کسید کربن ) مغز استخوان بی رنگ ( سندرم خونریزی – آلودگی شدید با کنه و مایت – تورم ویروسی کبد ) توده های سلولی بی رنگ در مغز استخوان ( لکوز میلویید ) دانه های کازئوزی در مغز استخوان ( سل ) مغز ادم و خونریزی در مخچه ( آنسفالو مالاسی کمبود ویتامین E – گرمازدگی )
قالب وردپرس