واکسن های مورد نیاز گله بوقلمون گوشتی|واکسن های مورد نیاز بوقلمون هاجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
علی رغم وجه تشابه زیاد بین بوقلمون و مرغ، برنامه واکسیناسیون این پرنده ها متعاقب بیماری های متفاوت و مقاومت متفاوتشان نسبت به بیماری های مشترک، با هم تفاوت بسیاری دارند.در گله های بوقلمون گوشتی در مناطق مختلف کشور و با توجه به بیماری های موجود در منطقه از واکسن های نیوکاسل، آنفلوانزا، تی_آر_تی و ندرتا آبله استفاده می شود.با این حال، با توجه به بیماری های موجود در منطقه و شرایط آب و هوایی و فاکتورهای متعدد دیگر، برنامه واکسیناسیون هر مزرعه با مزرعه دیگر متفاوت است.تاتوجه به عدم وجود بیماری هایی همچون برونشیت عفونی و گامبورو در بوقلمون، تجویز واکسن این بیماری ها در این پرنده، کاملا و قطعا اشتباه است.در مناطق بدون ریسک تی آر تی برنامه واکسیناسیون پیشنهادی به شرح زیر است:1. پایان هفته نخست: الف) زنده نیوکاسل - کلون - یک دز قطره چشمی به همراه یک دز قطره بینی ب) کشته دوگانه نیوکاسل_آنفلوانزا - دو دز تزریق زیرجلدی پشت گردن2. پایان هفته پنجم: زنده نیوکاسل - کلون - دو دز برای هر پرنده - اسپری3. پایان هفته نهم: مثل هفته اول4. پایان هفته دوازدهم: مثل هفته پنجمدر مناطق با حساسیت بیشتر یا کمتر یا وجود بیماری های تی آر تی و آبله تغییرات در این برنامه ایجاد می شود.⚠️ این برنامه به هیچ عنوان برای عموم فارم ها تجویز نمی شود و تنها به عنوان نمونه ای برای همکاران دامپزشک آورده شده است.⚠️ برنامه واکسیناسیون تنها توسط دامپزشک مسئول فارم تعیین و تجویز میگردد.
قالب وردپرس