ویتامین_ها وتاثیر گذاری انها برروی پرنده |انواع ویتامین ها و نقش انها در رشد طیورجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
ویتامین_ها وتاثیر گذاری انها برروی پرندهویتامین A کمبود این ویتامین موجب نقرس وکوری میشودودر دوران تولید مثل باعث مرگ جنین در تخم میشود کمبود این ویتامین با سبزیجات برطرف میشودویتامینB کمبود این ویتامین باعث اختلالات سوخت سازی بدن شده وضعف تعادل و بیماری عصبی را به همراه داردکه در دوران تولید مثل باعث مرگ جنین شده این ویتامین در تخم مرغ یافت میشودویتامینB1 کمبود این ویتامین باعث اماس روده وبی اشتهایی در پرنده میشودودر تولید مثل باعث تولد جوجه های ضعیف ومرگ ومیر جوجه هادرروزهای اولیه تولد میشوداین ویتامین در تخم مرغ موجود استویتامین B2 کمبود این ویتامین باعث اختلالات گوارشی وتنفسی میشودوموجب ضعیف شدن پرنده وتوقف رشد شود و باعث بدنیا امدن جوجه فلج ازناحیه انگشتان گردداین ویتامین در تخم مرغ واسفناچ یافت میشودویتامین B6 کمبود این ویتامین باعث کم خونی ضعف اعصاب ودرد شکم پرنده ودر تولید مثل باعث مرگ میر جنین و ضعف جوجه ها شود این ویتامین در جوانه گندم سبزی وتخم مرغ یافت میشودویتامین B۱۲ کمبود این ویتامین باعث اختلالات خونی وضعف پرنده و در رشد جنین وجوجه ها تاثیر گذار باشدوکمبود ان باعث تلفات جوجه شود این ویتامین در تخم مرغ یافت میشود
قالب وردپرس