ویتامین_ها وتاثیر گذاری انها برروی پرنده ویتامین A کمبود این ویتامین موجب نقرس وکوری میشودودر دوران تولید مثل باعث مرگ جنین در تخم میشود کمبود این ویتامین با سبزیجات برطرف میشود ویتامینB کمبود این ویتامین باعث اختلالات سوخت سازی بدن شده وضعف تعادل و بیماری عصبی را به همراه داردکه در دوران تولید مثل باعث مرگ جنین شده این ویتامین در تخم مرغ یافت میشود ویتامینB1 کمبود این ویتامین باعث اماس روده وبی اشتهایی در پرنده میشودودر تولید مثل باعث تولد جوجه های ضعیف ومرگ ومیر جوجه هادرروزهای اولیه تولد میشوداین ویتامین در تخم مرغ موجود است ویتامین B2 کمبود این ویتامین باعث اختلالات گوارشی وتنفسی میشودوموجب ضعیف شدن پرنده وتوقف رشد شود و باعث بدنیا امدن جوجه فلج ازناحیه انگشتان گردداین ویتامین در تخم مرغ واسفناچ یافت میشود ویتامین B6 کمبود این ویتامین باعث کم خونی ضعف اعصاب ودرد شکم پرنده ودر تولید مثل باعث مرگ میر جنین و ضعف جوجه ها شود این ویتامین در جوانه گندم سبزی وتخم مرغ یافت میشود ویتامین B۱۲ کمبود این ویتامین باعث اختلالات خونی وضعف پرنده و در رشد جنین وجوجه ها تاثیر گذار باشدوکمبود ان باعث تلفات جوجه شود این ویتامین در تخم مرغ یافت میشود
قالب وردپرس