تهویه سالن های پرورش بوقلمون و سرعت جریان هوا

فروش جوجه خروس یک روزه1

تهویه سالن های پرورش بوقلمون و سرعت جریان هوا

مقدمه مرغها در ساختمانهایی با محیطی کنترل شده پرورش می یابندتا در این محیط رشد و تولیدشان را زیاد کنند.یک سیستم تهویه نقش مهمی را در کنترل این محیط بازی میکند.درک و دانستن بکار گیری اصول سیستم تهویه کمک میکند که بتوانید سیستم تهویه خود را بهتر و کارامدت واقتصادیتر مدیریت کنید.تولید افزایش یافته و هزینه کاهش یافته معمولا سود اوری را زیاد میکنند دف این مقاله اینست که بعضی از مفاهیم سیستم تهویه وفاکتورهای کلیدی که بر مقدار جابجایی هوای مورد نیاز در کنترل حرارت – رطوبت – و غلظت گازهادر داخل سالن بوقلمون را بیان کند @ariamontakhab اهداف سیستم تهویه: یک سیستم تهویه باید هوا را بین داخل و خارج ساختمان به جریان بیاندازد. همچنین انتظار میرود که یکنواختی مناسبی در محیط ایجاد کند و در تمام طول سال ساختمان به شکل اقتصادی تهویه گردد.سیستم تهویه هوای تازه بیرون را بداخل سالن اورده در حالیکه هوای داغترومرطوب داخل را نیزخارج میکند.جابجایی هوااز گرما –رطوبت و دی اکسید کربن تولید شده توسط پرنده را از ساختمان حذف میکند.این هوایی که بین داخل و خارج سالن جریان دارد بخش مهمی از سیستم تهویه است.مقدار یا سرعت جابجایی هوای مورد نیاز باید کنترل شودتا اینکه محیط در شرایط اقتصادی مطلوبی در تمام طول سال باقی بماند محیط مطلوب و مناسب داخل سالن: ایجاد یک محیط مناسب در داخل سالن بوقلمونها مشکلترو پیچیده تر از کنترل ساده حرارت – رطوبت نسبی – غلظت آمونیاک و وضعیت بستر است محیطی که بوقلمونها احساس میکنند شامل شاخصهای محیطی بسیار بیشتری است شاخصهای محیطی اضافه ای که مهمند شامل: شدت جریان هواvelocity – تراکم دفعیات مساحت برای هر پرنده – نور و روشنایی – کیفیت و کمیت اب اشامیدنی وغذا – ووضع سلامت و بیماریها است سیستم تهویه اثر مستقیمی بر حرارت –رطوبت – شدت جریان هواvelocity – و تراکم گاز و دفعیات دارد.این شاخصها به منظور ثبت اینموضوع که آیا محیط خوب کنترل میشود اندازه گیری و به کار گرفته میشوند شاخصهای محیطی که در این مقاله توضیح داده میشوند حرارت –رطوبت و غلظت گازها خواهند بود حفظ یک محیط مطلوب یک تصمیم درست مدیریتی است که به سن پرنده وضعیت دفعیات و بستر و شرایط هوایی بستگی دارد. رطوبت نسبی داخل سالن باید رنجی بین ۵۰تا۷۰ درصد داشته باشد..غلظت امونیاک باید کمتر از ۲۵ ppm نگه داشته شود.غلظت دی اکسید کربن باید کمتر از ۵۰۰۰ppmنگهداشته شود انواع سیستمهای تهویه واجزای آنها: سیستم تهویه مکانیکی از ۴ جزئ عمده تشکیل شده است: فنها – پنجره ها – هیتر ها و کنترل وتنظیم فنها و پنجره هامقدار جابجایی هوا را در سیستم تهویه مکانیکی کنترل میکنند.در این سیستم پنجره ها بر توزیع و مخلوط شدن هواهم اثر دارند.هیترها گرمای تکمیلی رادرزمان سردی هواو یا در مواقعی که پرنده بسیار کوچک و جوان است و نمی تواند حرارت کافی برای گرم کردن فضای تولید کند ایجاد میکنند کنترلها نیازمند تنظیم سرعت تهویه(کنترل فنها) و شدت جریان هوا از طریق پنجره ها طبق تغییر وضعیت هوا و اندازه پرنده و تغییر سایز بدنی پرنده است طراحی سیتم تهویه در مقابل مدیریت: طراحی سیتم تهویه در مورد انتخاب اندازه و انتخاب اجزای سیستم(هیترها – پنجرها وفنها) از میان انواع و اندازه های موجود و در دسترس بحث میکند.امر طراحی توجه به شرایط نا مناسب(extreme) دارد تا از اینکه ((اجزایی که در سیستم انتخاب شده اند میتوانند تهویه کافی ایجاد کنند و محیط را حتی در طول اب وهوای ناملایم کنترل نمایند)) مطمئن شود در طراحی سیستم از مبانی و اصول تهویه استفاده میگردد در امر تهویه تمرکز بر کارایی و کنترل موثر محیط است که به تغییر شرایط پاسخگو باشد.این نکته مهم است که اصول و مبانی تهویه رابدانیم تا بتوانیم سیستم تهویه را بهتر مدیریت کرده و امکان ایجاد محیطی مطلوبتر و اقتصادی تر را ایجاد کنیم توازنهای (رعایت شونده در) سیستم تهویه: یک اصل پایدار برای درک اینکه چگونه سیستم های تهویه طراحی و اجرا میشوند_ اصل بالانس و توازن است.سیستمهای تهویه ای بر این حقیقت استوار شده اند که تجمع هوایی که وارد میشود باید در توازن و تعادل با مقدار هوایی باشد که بخاطر جابجایی هوا از سالن خارج میشود. مقدار انرژی که وارد سیستم میشود یا در ساختمان تولید میشود باید معادل با انرژی باشد که از طریق تهویه یا اتلاف حرارتی سالن از سالن خارج میشود. مقدار رطوبتی که وارد میشود یا در داخل سالن نشط میکند و پاشیده میشود بایدبا مقدار رطوبتی که از سالن با تهویه خارج میشود متوازن و متعادل باشد آخرین توازن در مورد دی اکسید کربن صادق است بالانسهای مشابهی برای توضیح توازن رطوبت و گاز در جایگاه بکار گرفته میشود.توازنات سیستم تهویه معمولا با این فرض انجاممیشود که تجمع حرارت ملموس( (Sensible Heat – رطوبت یا دی اکسید کربن در داخل سالن وجود ندارد. وقتی که این تجمع صفر است بالانس و توازن به عنوان حالت پایدار و ثابت(Steady State) معروف است. در حالت پایدار انتظار میرود که حرارت داخل – رطوبت نسبی و غلظت دی اکسید کربن ثابت باقی بماند. اگر سیتم تهویه در حالت پایدار نباشد حرارت – رطوبت نسبی – و غلظتCO۲ در داخل سالن بالا و پایین میرودو نوسانات وسیع در این پارامترها ممکن است شرایط نامطلوبی را ایجاد کند توازن هوای خشک: تهویه محتاج به جابجایی هوا است. مقدار هوای خشکی که وارد میشود و از جایگاه خارج میشود باید در طول این جابجایی بالانس و متوازن باشد. هیچگونه تجمع یا تولیدی در هوا در سیتم تهویه پرنده ها وجود ندارد. جابجایی هوا بجای فوت مکعب هوا با مقدار پوند هوای خشک توضیح داده میشود که محاسبه اثرات حرارت و رطوبت را بر چگالی هوا و شدت جریان هوا در ساختمان آسانتر میکند در جایگاههایی که بصورت مکانیکی تهویه میشوند هوایی که از طریق فنهای خارج کننده هوا خارج میشود باید با هوایی که از طریق دریچه ها وارد میشود جایگذین شود. به ندرت گاهی مواقع دریچه ها درست نصب نمیشوند یا بگونه ای تنظیم میشوند که وقتی فنهای تهویه به کار می ا فتند تنها شکافها ی اطراف درها و پنجره ها است که هوای بیرون از آنها وارد میشود تهویه صحیح وجابجایی هوا در این وضعیت نمیتواند انجام بگیرد. در جایگاههای با تهویه طبیعی باید پنجره هایی وجود داشته باشند تا هوای تازه بیرون وارد شود و بماند – گرم شود – مرطوب شود و خارج شود. هوا از طریق این پنجره ها میتواند وارد و خارج شود اما عموما این شکل مناسبی از یک تهویه خوب نیست توازن در حرارت ملموس و قابل لمس: حرارت ملموس انرژی ای است که درجه حرارت اشیا را تغییر میدهد. اضافه شدن حرارت ملموس به هوا – هوا را داغ کرده و درجه حرارت هوا را بالا میبرد. حذف حرارت ملموس از هوا – هوا راخنک کرده و درجه حرارت هوا را پایین می اورد.پرنده ها حرارت ملموسی تولید میکنند که این حرارت تولید شده مقدارش در درجه اول به اندازه بدن و در درجه دوم به سلامت – مقدار خوراک – و سطح فعالیت پرنده بستگی دارد البته حرارت ملموس از طریق دیوار های ساختمان – سقف یا کف نیز از طریق کنداکسیون جابجا میشود. جابجایی حرارت سالن میتواند کم یا زیاد باشد.اتلاف حرارتی از سالن در شرایطی رخ میدهد که که حرارت سطح خارجی ساختمان کمتر از حرارت سطح داخلی ساختمان باشد.این وضعیت در اغلب مواقع سال عادی است. اضافه حرارت سالن در شرایطی رخ میدهد که حرارت سطح خارجی ساختمان بیشتر از حرارت سطح داخلی ساختمان باشد. این حالت در روزهای گرم تابستان رخ میدهد که کف و سقف با تابش خورشید گرم و داغ میشود عایق سازی از گرم و سرد شدن سالن جلوگیری میکند چون میزان جابجایی حرارتی سالن را کم میکند. نور خورشیدی که از طریق پنجره های ساختمان وارد ساختمان میشود حرارت ملموس را افزایش میدهد تبادل هوا و جابجایی آن – هوای خارج را بداخل می اورد که این هوا قبل از خروج از سالن گرم میشود. این جابجایی راه حلی برای حذف حرارت ملموس از سالن است توازن حرارت ملموس به حرارت ملموس تولید شده توسط پرنده ها و هیتر ها بستگی دارد.اگر هیتر ها روشن شوند حرارت اضافی ان با تبادل هوا و اتلاف حرارتی ساختمان حذف میشود. فاکتورهای زیادی بر توازن حرارت ملموس اثر میگذارند( یعنی اندازه بدن پرنده – تعداد پرنده ها – سطوح عایقکاری – حرارت بیرونی سالن – حرارت داخلی سالن و سرعت و مقدار جابجایی هوا ). حرارت ملموس البته برای تبخیر اب هم استفاده میشود آبی که در سالن پاشیبده میشود نشط از ظروف آب و ریخت و پاش ان توسط پرنده – و رطوبتی که از مدفوع در سالن دفع میشود باید بخار شود یا بصورت دستی از سالن حذف شود _ مثلا تعویض آن بخش از بستر که خیس شده است تا از اینکه بسترخیلی خیس و مرطوب شود جلوگیری کند. حرارتی که برای تبخیر اب مصرف میشود دیگربرای گرم کردن و بالا بردن درجه حرارت سالن نمیتواند بکار گرفته شود. این وضعیت در شرایط سردی هوا مطلوب نیست چون به حرارت ملموس برای حفظ درجه مناسب حرارت هوای ورودی لازم است در شرایط گرمی هوا خنک کردن با روش تبخیر اب میتواند به حذف مقداری از حرارت ملموس جلوگیری کند. استفاده از آب پاشها و صفحات تبخیر دهنده آب این کار را انجام میدهند توازن در رطوبت: مقدار رطوبت جایگاه پرنده بروضعیت رطوبت بسترو بر رطوبت نسبی هوا و پتانسیل غلیظ شده آن(تشکیل شبنم) بر دیواره ها اثر میگذارد. تهویه یکی از روشهای نسبتا غالب برای حذف رطوبت تولید شده در ساختمان است.. پرنده ها از طریق تنفس و دفعیات خود رطوبت تولید میکند.نشت آب و آب ریخته شده نیز در مقدار آبی که باید از سالن حذف شود باید به حساب بیاید جتوجه کنید که در تولید رطوبت رطوبت دفعیات برمقدار رطوبت تنفسی در سن ۴ تا ۱۶ هفتگی پیشی میگیرد. با این مطلب میتوان توضیح داد که چرا اغلب کنترل رطوبت بستر وقتی بوقلمونها در سن ۱۰ تا ۱۴ هفته هستند مشکل است هوای تهویه ای ،رطوبت را تا جایی که ممکن است جذب میکند.مقدار جذب گفته شده به مقدار رطوبت موجود در خارج سالنکه وارد سالن میشود – درجه حرارت هوای خارج سالنی–و مقدار رطوبتی که داخل جایگاه تولید میشود بستگی دارد. یکی از نکات کلیدی اینست که هوای گرم ظرفیت نگاهداری رطوبت بالاتری را نسبت به هوای سرد ایجاد میکند. یک قاعده انگشتی اینست که برای هر۲۰ درجه فارنهایت افزایش در درجه حرارت هوای خشک مقدار گنجایش نگهداری رطوبت۲ برابر میشود به این ترتیب وقتی تفاوت درجه حرارت بین هوای خارج سالن و داخل سالن زیاد است نسبت به وقتی که این اختلاف درجه حرارت کم و اندک است حذف رطوبت از سالن آسانتر است. در شرایط خیلی سرد وقتی اختلاف درجه حرارت بین داخل و خارج سالن بسیار زیاد است تبادل هوای چندانی جهت کنترل رطوبت انجام نمیگیرد. وقتی درجه حرارت های بیرون متعادل است و رطوبت نسبی بالایی دارد کنترل سطح رطوبت در ساختمان خیلی مشکل است چون توانایی هوای خارج در جذب رطوبت بسیار محدود است توازن گازها: توازن گازها یک پیشرفت کاملا جدیدی در مباحث تهویه است و انتظار میرود که در آینده مهمتر هم شوند.دو توازن کلی که میتواند انجام گیرد شامل بالانس دی اکسید کربن و اکسیژن است. گاز آمونیاک گاز مهمی در ساختمان پرنده است ولی رنجی از آمونیاک تولیدی در دست نیست.مهمترین منبع دی اکسید کربن در ساختمان بوقلمونهاخود بوقلمونها هستند و سوخت هیترها بوقلمونها به ازای هر۶۶۰ BTUاز کل حرارت تولیدی ۱ فوت مکعب CO۲تولید میکنند غلظت CO۲ در هوای خارج سالن حدود ۳۵۰ppm (۰/۰۳۵ %) میباشدمقدار تهویه برای کنترل CO۲ کمتر از مقادیر لازم برای کنترل حرارت ملموس و رطوبت است هیترهای پروپانی CO۲ راهمپای خود هوای گرم شده در فضای گرم شده جمع میکنند. یک هیر پروپانی۱.۲ فوت مکعب به ازای هر ۱۰۰۰BTU حرارت تولیدی CO۲ تولید میکند. جابجایی هوا با تهویه ،O۲ تازه را نیز برای پرنده ها فراهم میکند.پرنده ها در طول تنفس خود O۲ مصرف میکنند و CO۲ تولید میکنند به ازیا هر۶۶۰BTU کل حرارت تولید شده ۱.۲ فوت مکعب اکسیژن مصرف میشود. هوای بیرون در حدود۲۱۰۰۰۰ppm(۲۱%) اکسیژن دارد سرعت تهویه بر مبنای اکسیژن در مقایسه باکنترل CO۲ یا حرارت یا رطوبت بسیار پایین است که به این معنی است که وقتی که غلظت CO۲ یا مقدارحرارت یا رطوبت کنترل میشود –O۲ براحتی کنترل میشود جابجایی هوا: جابجایی و تبادل هوا برای کنترل و ایجاد بالانس و توازن در حرارت ملموس – رطوبت و غلظت گازها لازم است و میتواند کنترل شده یا کنترل نشده باشد.هوای جابجا شده تحت کنترل فنها تنها اجازه خروج در حرارت ملموس – رطوبت وco۲تولیدی پرنده ها را میدهد. جابجایی بیش از اندازه هوا ممکن است حرارت ورطوبت را بیش از حد حذف کند.و شرایط محیطی داخل سالن را نامطلوب نماید کنترل وضعیت جابجایی هوا میتواند از طریق تهویه مکانیکی یا طبیعی صورت پذیرد.که این نوع تهویه ها در جملات جدا گانه ای شرح داده شده اند نفوذهوا به داخل یا خارج انواعی از جابجایی کنترل نشده هوا هستند که از طریق شکافها و منافذاطراف درو پنجره ها ومنافذ کف و سقف انجام میشودنفوذ بیش از حد هوا به سمت داخل یا خارج( از این منافذ )ممکن است منجر به جابجایی و تبادل معنی داری در هوا گردد و شرایط سرمای کششی(cold drafty conditions) نامطلوبی را ایجاد کند یا هزینه انرژی زیادی راباعث شود( هیترها در صدد جبران اتلاف حرارت برایند) نگهداری خوب ساختمان به کاهش نفوذ به داخل یا خارج هوا کمک کرده و کشش سرمایی را به حد اقل رسانده و به حذف هزینه های اضافی انرژی کمک میکند تهویه هوا با کمک فنها انجام میگیرد. البته گاهی در شرلایط ویژه ای ممکن است فنها کار کنند ولی مقدار مطلوب جابجایی هوا را ایجاد نکنند توانایی فنها در ایجادسرعت در جابجایی هوا به مشخصات کارایی پنکه ها و فشار ثابت بستگی دارد که پنکه ها این ویژگی را در شرایط باد – وضعیت ورودیها و وضعیت دیگر پنکه ها متحمل میشود

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

 

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

13 − 5 =