آمونیاک|مهمترین گاز سمی موجود در سالن های پرورش طیور آمونیاک استاريا منتخب|جوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ| جوجه مرغ بومي
مهمترین گاز سمی موجود در سالن های پرورش طیور آمونیاک است بالارفتن تراکم گاز آمونیاک در سالن باعث حالت تهوع و سوزش چشم کارگران می شودو به طیور آسیب می رساند میزان گاز آمونیاک بر اساس قسمت در میلیون بیان می شود و برای اندازه گیری آن از کاغذهای معرف استفاده می شود به این ترتیب که آنها را مرطوب می کنند و در سالن نگه می دارند تغییر رنگ آن از نارنجی تا آبی بیانگر میزان غلظت آمونیاک در سالن است غلظت آمونیاک تا 15 PPm قابل حس نیست اگر به 20 PPm تا 25 برسد قابل حس خواهد شد در غلظت 30 PPm تا 50 باعث تحریک وسوزش چشم ها ودر غلظت 50 PPm تا 100 باعث عوارض تنفسی می شود و رشد و تولید کاهش می یابد و اگر غلظت آن به 100 PPm برسد باعث ایجاد تاول روی سینه و اگربه 500 PPm برسد باعث مرگ حیوان می شود به طور کلی ضروری است که غلظت آمونیاک در سالن از 25 قسمت در میلیون بیشتر نشود آمونیاک از تجزیه اسید اوریک و سایر مواد حاوی نیتروژن مدفوع طیوربه وسیله میکروارگانیسم های بستر تولید می شود .افزایش دفع مواد حاوی نیتروژن به وسیله طیور ، بالارفتن رطوبت بستر ،گرمای محیط ، وجود میکروارگانیسم ها در بستر وقلیایی بودن بستر می تواند باعث افزایش تولید آمونیاک در سالن شود برای کاهش غلظت گاز آمونیاک در سالن می توان موارد زیر را رعایت کرد . PH بستر به کمتر از 7 ، برای این کار می توان از 2 لیتر فسفریک یا یک کیلوگرم سوپر فسفات برای هر مترمربع بستراستفاده کرد .1- افزایش تهویه سالن2- تعویض بستر و خشک نگه داشتن آن3- تنظیم جیره و کاهش دفع پروتئین ، نیتروژن و آب به وسیله طیور4- کاهشتهویههوای سالن های پرورش طیور برای تامین اکسیژن ، دفع رطوبت ، آمونیاک ونگهداری درجه حرارت مناسب باید به طور مرتب جریان داشته باشد حرکت هوا در سالن باید در تمام نقاط آن یکنواخت باشد و جریان هوا نیز همیشه به یک سمت باشد این کار با انجام تهویه در سالن های پرورش طیور تشکیل می شوداین دو جز باید به صورتی تنظیم شوندکه در زمان استفاده اثر یکدیگر رااز بین نبرند و خنثی نکنند
قالب وردپرس