غلظت گاز آمونیاک|گازه ایی برای ضد عفونی سالن های مرغداری مثل گازجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
مهم‌ترن گاز سمی موجود در سالن های پرورش طیور آمونیاک است. بالارفتن تراکم گاز آمونیاک در سالن باعث حالت تهوع و سوزش چشم کارگران می شود و به طیور آسیب می رساند. غلظت آمونیاک تا ۱۵ PPm قابل حس نیست اگر به ۲۰ PPm تا ۲۵ برسد قابل حس خواهد شد . در غلظت ۳۰ PPm تا ۵۰ باعث تحریک وسوزش چشم ها و در غلظت ۵۰ PPm تا ۱۰۰ باعث عوارض تنفسی می شود و رشد و تولید کاهش می یابد و اگر غلظت آن به ۱۰۰ PPm برسد باعث ایجاد تاول روی سینه و اگر به ۵۰۰ PPm برسد باعث مرگ مرغ می شود. به طور کلی ضروری است که غلظت آمونیاک در سالن از ۲۵ PPm بیشتر نشود آمونیاک از تجزیه اسید اوریک و سایر مواد حاوی نیتروژن مدفوع طیور، به وسیله میکروارگانیسم های بستر تولید می شود. افزایش دفع مواد حاوی نیتروژن به وسیله طیور ، بالارفتن رطوبت بستر ،گرمای محیط ، وجود میکروارگانیسم ها در بستر و قلیایی بودن بستر می تواند باعث افزایش تولید آمونیاک در سالن شود. برای کاهش غلظت گاز آمونیاک در سالن می توان از تهویه مناسب و یا بهبود کیفیت بستر و یا بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش و آنگاه فلور محیطی استفاده کرد
قالب وردپرس