کنسانتره چیست؟|کنسانتره طیور مجموعه ای از مواد غذایی اصلی مورد نیاز طیور میباشدجوجه بوقلمون|جوجه شترمرغ|جوجه مرغ بومي بومی،فروش جوجه اردک
قاز پرورشي
کنسانتره طیور مجموعه ای از مواد غذایی اصلی مورد نیاز طیور میباشد که با استفاده از دانش علم تغذیه،به صورت متراکم و با فرمولی متعادل تهیه شده است تا مرغدار با مصرف آن در دان طیور،به آسانی بتواند مناسب ترین و اقتصادی ترین فرمول دان را با صرف حداقل هزینه و وقت تهیه نماید.مزایای استفاده از کنسانتره:ضریب تبدیل غذایی بهتر و افزایش راندمان تولید گوشت و تخمبه لحاظ غنی بودن کنسانتره از کلیه تک ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط عادی دیگر نیازی به استفاده از مکمل های تک درمانی نیستبا خرید یک محصول،حداقل ۳۰ ماده ی مورد نیاز طیور تامین میشوداحتمال استفاده از مواد فاقد کیفیت در جیره کاملا حذف میشودکاهش قیمت تمام شده ی جیرهمشکل تامین مواد دیگر در جیره و خریدهای متعدد دیگر از مراکز گوناگون با کیفیت های متغیر رفع میشودکاسته شدن از تعداد مواد اولیه در تهیه دان و جلوگیری از امکان بروز اشتباه در ساخت دانکاهش پرت دان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع غذایی و سرمایهتعادل بهتر انرژی و پروتئین در جیرهرشد و وزن گیری در هفته های اول و دوم تولید که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده وزن نهایی گله در آخر دوره است(در گله های گوشتی)حفظ کیفیت مواد مغذی بطور کاملتطابق وزن با سن در نمودار تولید و مقایسه آن با استانداردهای جهانیتامین عناصر و مواد کم نیاز در جیره بطور کاملکاهش استرس ها و جلوگیری از اختلالات متابولیکی ناشی از سوء تغذیهاستفاده از مواد جدید در علم تغذیه مانند مولتی آنزیم،اکسیدان،محرک رشد،پودر اشتها آور و غیرهتامین سطوح بالاتر از انرژی متابولیسمی پروتئین و سایر مواد مغذی در جیره های ارائه شدهیکنواختی مواد مغذی در جیره پس از ساخت دان و به دنبال آن یکنواختی رشد در گلهتامین نیازهای کلیه آمیخته های طیور گوشتی رایج در ایرانتسهیل در امر انبارداری مواد اولیه غذایی به دلیل کاهش تعداد مواد اولیه موجود در انبارپشتیبانی و راهنمایی علمی و عملی در استفاده از محصولاستفاده از مواد غیرمتعارف در جیره های پرورش طیور به عنوان مواد اولیه در کنار کنسانترهجلوگیری از آلودگی متقاطع در ساخت دانه
قالب وردپرس