1- کلسیم میزان کلسیم و فسفربه نسبت 1 به 2 می باشد که برای استهکام استخوانها مفید می باشند. برای شترمرغهای درحال رشد میزان کلسیم 4/1% الی 5/2% می باشد که این میزان برای ماده ها در زمان تخمگذاری به 5/3% می رسد. برای جذب خوب کلسیم و فسفرما بایستی درجیره غذائی ازمقدارکافی ویتامینDاستفاده کنیم زیرا این ویتامین موجب انتقال این دوعنصربه خون می شود. برای تامین کلسیم مورد نیازنباید ازسنگریزه های آهکی یا خرده صدفهای دریائی استفاده کنیم زیرا موجب برهم خوردن تعادل کلسیم و فسفرمی شوند. همچنین دقت شود که برای تامین کلسیم از پودراستخوان استفاده نشود زیرا جذب کلسیم آن آهسته و اندک است که باعث کمبود کلسیم درحیوان می شود. کلسیم جهت شکل گیری استخوان– تخم وانقباظات عضلانی دارای اهمیت بسيار زيادي می باشد. مضرات استفاده بیش از حد کلسیم مصرف بیش ازحد کلسیم درجیره غذائی باعث کاهش میزان جذب روی و منگنز می شود که این عمل باعث ایجاد مشکلات زیر می شود: الف- در دوران تولیدمثلی باعث کاهش اسپرم سازی درنرها می شود زیرا یکی ازعناصر مهم برای تولید اسپرم روی می باشد و درماده ها مصرف بیش ازحد کلسیم باعث تولید تخم های بی نطفه می گردد و اگرهم تخمها نطفه دارهم باشند به خاطر پوسته ضخیم تخم جوجه ها توانائی شکستن پوسته وخارج شدن ازتخم را ندارند. پس برای جلوگیری ازاین مشکل بهترین کاراین است که ما غذای نرها را از ماده ها جدا کنیم زیرا جیره غذائی آنها در زمان دوران تولید مثل با هم فرق می کند. ب- کمبود منگنزبر روی تاندونهای لغزنده اثر گذاشته وموجب بد شکلی پاها می گردد که درمان آن بوسیله تکمیل کردن ppm20 منگنز انجام می گیرد که بایستی درجیره غذائی شروع کننده قراربگیرد وکمبود روی موجب بد شکلی مفاصل، بزرگ وضخیم شدن پوست پا و ساق می شود. پ- کمبود کلسیم موجب بیماریهای حرکتی می شود 2- فسفر جهت رشد استخوانها– متابولیسم انرژی و توازن الکترولیتها استفاده می شود که کمبود آن موجب برهم زدن توازن کلسیم شود 3- سلنیوم سلنیوم ارتباط نزدیکی با جذب و مصرف ویتامین Eدارد که کمبود آن موجب بیماری عضله سفید– ضعف پاها– عدم تحرک و کاهش باروری تخم می شود و زیاد بودن آن باعث کاهش کیفیت آلبومین می گردد. 4- سدیم موجب انقباض عضلات می شود که علائم کمبود آن شامل: کمبود رشد– ضایعات چشم و مشکلات تولید مثلی می باشد 5- کلر درهضم غذا نقش دارد که کمبود آن موجب کاهش رشد می شود 6- منیزیم درشکل گیری استخوان ها نقش دارد که کمبود آن موجب لرزش عضلات می شود 7- پتاسیم نقش حیاتی درفعالیتهای عضلانی دارد که کمبود آن موجب اسهال– پرو بال ژولیده و رشد ناقص می گردد 8- سولفور درسنتزاسیدهای آمینه حاوی سولفورنقش دارد که کمبود آن موجب کاهش رشد بدن می گردد 9- آهن کمبود آهن موجب : الف: کاهش باروری تخم ب: اختلال درمصرف مواد مهم و کم نیازمعدنی در رژیم غذائی شترمرغ پ: کم خونی، زیرا ترکیب مهم هموگلوبین خون می باشد مقدار بالای آهن موجب: الف: اختلال درمصرف فسفرکه درنهایت موجب کاهش نمواستخوان ها وعضلات می شود ب: تغییرمزه گوشت حیوان به طعم جگر پ: باروری خوب و همچنين طولاني شدن دوران باروري 10- مس درسنتزهموگلوبین و شکل گیری استخوان نقش دارد که علائم کمبود آن شامل لنگش– تورم مفاصل– کم خونی و نشانه های عصبی می باشد 11- روی درتوسعه پرها واستخوانها نقش دارد وعلائم کمبود آن کاهش توسعه پرها و کلفت و زبر کردن پوست پا می باشد 12- منگنز باعث فعال سازی چند سیستم آنزیمی می شود. همچنین درشکل گیری استخوان ها نقش دارد که کمبودآن موجب رشد ضعیف– اختلالات پاها– دررفتن تاندونها واختلالات تولید مثلی می شود. 13- کبالت کمبود آن موجب کمبود ویتامین B12 می شود که درنهایت موجب کاهش جوجه درآوری می گردد 14- ید درشکل گیری تیروکسین نقش دارد که کمبودآن موجب کاهش درصد جوجه درآوری می شود 15- مولیبدون وجود آن باعث متابولیسم چند ترکیب نیتروژنی می شود و کمبود آن موجب لنگش– تورم مفاصل– کم خونی و نشانه های عصبی می شود 16- فلور مقدارزیاد آن باعث ایجاد استخوان های متخلخل ونرم وتوسعه بافتهای استخوانی وسخت در سطوح مفصلی می گردد.
قالب وردپرس