فروش جوجه مرغ بومي ،فروش جوجه اردك

فروش جوجه مرغ بومي ،فروش جوجه اردك

سپتامبر 16, 2017
قاز سفيد

فروش جوجه اردک ارومیه

فروش جوجه اردک ارومیه|فروش جوجه یک روزه و یک ماهه اردک پکنی09121986651|فروش اردک|فروش جوجه یک روزه اردک|فروش جوجه یک ماهه اردک|اردک پکنی|
سپتامبر 16, 2017
اوردك جوجه

فروش جوجه اردک زنجان

فروش جوجه اردک زنجان|فروش جوجه اردک پکنی یک روزه و یک ماهه09121986651|فروش جوجه اردک|فروش اردک|فروش جوجه یک روزه اردک|فروش جوجه یک ماهه اردک|
سپتامبر 16, 2017
قاز قاز

فروش جوجه اردک تبریز

فروش جوجه اردک تبریز|فروش جوجه اردک پکنی یک روزه و یک ماهه09141003082|فروش جوجه اردک|فروش اردک|جوجه اردک پکنی|جوجه اردک گوشتی|
سپتامبر 12, 2017
قيمت جوجه مرغ گوشتي نژاد راس

فروش مرغ بومی زنجان

فروش مرغ بومی زنجان|فروش جوجه یک روزه و یک ماهه مرغ بومی09141003082|فروش مرغ بومی|فروش مرغ آماده به تخم بومی|فروش جوجه یک ماهه و دوماهه بومی|
سپتامبر 12, 2017

فروش مرغ بومی در ارومیه

فروش مرغ بومی ارومیه|فروش جوجه مرغ یک روزه تا آماده به تخم مرغ بومی09141003082/09126450684|فروش جوجه مرغ یک روزه بومی|فروش جوجه آماده به تخم مرغ بومی|