آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

جدول قیمت محصول

قیمت خروس زربال در تاریخ 1402/7/1

استان / نام محصول زربال میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 12,500 13,000 12,750
آذربایجان غربی 12,500 13,000 12,750
اصفهان 12,500 13,000 12,750
البرز 12,500 13,000 12,750
اردبیل 12,500 13,000 12,750
ایلام 12,500 13,000 12,750
بوشهر 12,500 13,000 12,750
تهران 12,500 13,000 12,750
چهارمحال و بختیاری 12,500 13,000 12,750
خراسان جنوبی 12,500 13,000 12,750
خراسان رضوی 12,500 13,000 12,750
خراسان شمالی 12,500 13,000 12,750
خوزستان 12,500 13,000 12,750
زنجان 12,500 13,000 12,750
سمنان 12,500 13,000 12,750
سیستان و بلوچستان 12,500 13,000 12,750
فارس 12,500 13,000 12,750
قزوین 12,500 13,000 12,750
قم 12,500 13,000 12,750
کردستان 12,500 13,000 12,750
کرمان 12,500 13,000 12,750
کرمانشاه 12,500 13,000 12,750
کهگیلویه و بویراحمد 12,500 13,000 12,750
گلستان 12,500 13,000 12,750
گیلان 12,500 13,000 12,750
لرستان 12,500 13,000 12,750
مازندران 12,500 13,000 12,750
مرکزی 12,500 13,000 12,750
هرمزگان 12,500 13,000 12,750
همدان 12,500 13,000 12,750
یزد 12,500 13,000 12,750
میانگین 12750 12750

نمودار خروس زربال