فروش جوجه مرغ بومي اصفهان

فروش جوجه مرغ بومي 09121986651 تهران09131005836 اصفهان 09151006923مشهد

فروش مرغ بومي پليموت راك Plymouth Rock chicken از نژاد مرغ بومي

فروش مرغ بومی بلك استار ستاره سياه Black

Star chickens

فروش جوجه مرغ بومي بلك استارBlackStar chickens و پليموت راك از بهترين نژاد مرغ بومي با راندمان تخم گزاري Plymouth Rock chicken بالا +300 در صد تولد 90%

فروش جوجه مرغ محلي تبريز 09141003082 فروش جوجه مرغ فروش جوجه مرغ بومي 1ماه فروش جوجه مرغ بومي اصفهان نيمچه فروش مرغ بومي اماده تخم
فروش جوجه مرغ بومی

فروش جوجه مرغ بومي 09121986651 تهران09131005836 اصفهان 09151006923مشهد
فروش جوجه مرغ بومی
مرغ بومی بالغ

|فروش جوجه مرغ بومي گلپايگان|فروش جوجه مرغ نيمچه اصفهان|فروش مرغ بومي تخم گزار اصفهان|فروش جوجه مرغ يك ماه بومي اصفهان| فروش جوجه مرغ بومي يك روزه 1100فروش جوجه مرغ بومي1 ماه بومي 2800فروش جوجه مرغ بومي نيمچه كيلوي 8000فروش جوجه مرغ بومي نيمچه داني 10500 وزنه 1300 كيلوفروش جوجه مرغ بومي 35 در قفص 3500فروش جوجه مرغ بومي 40 در قفص3000فروش جوجه مرغ بومي 50 در قفص 2200فروش جوجه مرغ بومي 20 روزه 2200 آدرس : اصفهان،خیابان جابر انصاری،ابتدای 5آذر،ساختمان رسول،طبقه دوم،واحد4 شماره شرکت: 03134419879 شماره همراه : 09131005836 سایت:فروش جوجه مرغ بومي 09121986651 تهران09131005836 اصفهان 09151006923مشهد
اریا منتخب فروش جوجه مرغ بومي بلك استارBlackStar chickens و پليموت راك از بهترين نژاد مرغ بومي با راندمان تخم گزاري Plymouth Rock chicken بالا +300 در صد تولد 90%
فروش جوجه مرغ بومی

آوریل 2, 2016

فروش جوجه مرغ بومي اصفهان

فروش جوجه مرغ بومي اصفهان|فروش جوجه مرغ بومي گلپايگان09121986651|فروش جوجه مرغ نيمچه اصفهان|فروش مرغ بومي تخم گزار اصفهان|فروش جوجه مرغ يك ماه بومي اصفهان فروش جوجه مرغ بومي يك روزه 1100 فروش جوجه مرغ بومي1 ماه بومي 2800 فروش جوجه مرغ بومي نيمچه كيلوي 8000 فروش جوجه مرغ بومي نيمچه داني 10500 وزنه 1300 كيلو فروش جوجه مرغ بومي 35 در قفص 3500 فروش جوجه مرغ بومي 40 در قفص3000 فروش جوجه مرغ بومي 50 در قفص 2200 فروش جوجه مرغ بومي 20 روزه 2200 آدرس : اصفهان،خیابان جابر انصاری،ابتدای 5آذر،ساختمان رسول،طبقه دوم،واحد4 شماره شرکت: 03134419879 شماره همراه : 09131005836 سایت:www.ariamp.com