آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

آنفلوآنزای پرندگان به زبان ساده

آنفلوآنزای پرندگان به زبان ساده

آنفلوآنزای پرندگان چیست و تهدیدات انسانی و دامی آن در کجا نهفته است؟ خطر اصلی در این بیماری کجا نهفته است: همانگونه که در مطالب پایین تر توضیح خواهیم داد ویروس آنفلوآنزای پرندگان به دو دسته فوق حاد و تحت حاد تقسیم بندی میشوند که در این میان حتی سویه های تحت حاد نیز امکان جهش یافتن و تبدیل به سویه های فوق حاد را دارا می باشند.سویه های H5 و H7 از جمله سویه های نگران کننده برای جمعیت انسانی و دامی می باشند چرا که این دو سویه توانایی جهش سریع و تبدیل به فرم حاد را دارا می باشند که اپیدمی و پاندمی های ویرانگری را باعث خواهند شداز سال ۴۱۰۲ که سویه جدید در دنیا منتشر شد کلیه اطالعات رخدادهای بین المللی در سایت سازمان جهانی بهداشت دام ثبت شده اند و در ای میان برخی از سویه های جدید در چند سال اخیر پدیدار شده اند ، بیماری آنفلوآنزای پرندگان ه ر روز تواتر بیشتری در کشورهای دنیا پیدا می کند و در این میان بصورت فزاینده ای در آسیا در حال گسترش می باشد، سویه H5N8 ابتدا فقط در آسیا یافت می گردید ولی اکنون قاره آمریکا ، اروپا و بسیار کشورهای دیگر را نیز در نوردیده است. آنفلوآنزای پرندگان مخاطره ای برای جمعیت انسانی کره زمین: از میان ۰۲۲ سویه شناخته شده ویروس آنفلوآنزا ، تنها هشت سویه آن از نقطه نظر انتقال به انسان حائز اهمییت می باشند.در اغلب موارد ابتالی به ویروس آنفلوآنزای پرندگان تنها یک بیماری خفیف ایجاد می نماید ولی در هر صورت برخی از سویه ها همچون H5N1 و H7N9 می توانند بیماری شدید و یا حتی کشنده در انسان ایجاد نماید. منبع اصلی ابتالء به این ویروس در تماس مستقیم بودن با پرندگان مبتال و یا اشیاء و سطوح آلوده به ویروس می باشد. در معرض خطر ترین افراد عبارتند از : مرغداران، دامپزشکان ، کارگران و کارمندان کشتارگاهها، کارگرانی که وظیفه امحاء پرندگان درگیر را برعهده دارند، شکارچیان و افرادی که در بازارهای فروش پرندگان زنده فعالیت می نمایند.انتقال از انسان به انسان بسیار نادر است ولی در هر صورت مواردی از انتقال به خویشاوندان درجه یک فرد بیمار و یا کارکنان مراکز بهداشتی که با بیماران آلوده در تماس بوده اند اتفاق افتاده است. نشانه ها و عالئم بیماری آنفلوآنزای پرندگان در انسان رنج متفاوتی دارد از عالئم تیپیک آنفلوآنزای انسانی ) همچون تب، سرفه، التهاب گلو، دردهای عضالنی( تا عفونت های چشمی، اسهال، عالئم گوارشی، پنومونی ، مشکالت تنفسی حاد و سایر مااطرات شدید تهدید کننده جدی حیات . به عنوان درمان برخی از داروهای ضد ویروس در برابر برخی از سویه های آنفلوآنزای پرندگان در دسترس می باشد. مزارعی پرورشی که انسان ، طیور و خوک در تماس نزدیک با یکدیگر هستند به عنوان محیط های پر مااطره ای که سویه های جدید در آن تولید و بازآرایی می شود مطرح می باشند که در آنها فاکتورهای سویه های انسانی و حیوانی با یکدیگر آمیاته می شوند. بر این اساس تشایص زود هنگام و کنترل بیماری در جمعیت دامی بسیار بسیار حائز اهمییت است. پاندمی )همه گیری جهانی( زمانی رخ می دهد که تغییر در ویروس آنفلوآنزا آنچنان شدید باشد که انسانها هیچ گونه ایمنی در برابر آن نداشته باشند، ویروس آنفلوانزای پرندگان به صورت بالقوه توانایی ایجاد بیماری بصورت پاندمی را دارد. زمانی که اپیدمی آنفلوآنزا در پرندگان همزمان با اپیدمی آنفلوآنزای انسانی رخ بدهد در این حالت شانس اینکه میان ویروس آنفلوآنزای پرندگان با ویروس آنفلوآنزای انسانی نوترکیبی جدید رخ دهد که باعث ایجاد سویه جدیدی که به آسانی به انسان و میان انسانها انتقال یابد باالتر می رود. امروزه با وجود تعداد باالی مسافران بین المللی، اپیدمی های بیماریها به آسانی منتقل شده و حالت پاندمی می یابند.در قرنهای گذشته چهار پاندمی داشته ایم : پاندمی آنفلوآنزای اسپانیا از سال ۰۱۰۱ تا سال ۰۱۰۱ ، پاندمی آنفلوآنزا آسیا از سال ۰۱۹۱ تا ۰۱۹۱ ، پاندمی آنفوآنزای هنگ کنگ از سال ۰۱۹۱ تا سال ۰۱۹۱ و پاندمی H1N1 یا پاندمی آنفلوآنزای خوکی در سال ۴۱۱۱ . مخاطرات آنفلوآنزای پرندگان برای ایمنی مواد غذایی : در کشورهای پیشرفته دنیا قوانین سات گیرانه دامپزشکی و ایمنی مواد غذایی و بازرسی های قانونی از ورود گوشت و تام آلوده دامهای ناسالم به زنجیره غذایی جلوگیری می نماید ، واردات از کشورهای آلوده به بیماری و ویروس ممنوع شده و یا تحت تدابیر بسیار سات بیولوژیکی قرار می گیرد.بسیاری از ویروسهای آنفلوآنزای پرندگان در دستگاه تنفس و گوارشی پرندگان آلوده وجود دارند نه در گوشت آنها ولی برخی از سویه های آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان می توانند در گوشت بدن پرندگان نیز وجود داشته باشند. اگرچه پرندگان بیمار تولید تام را متوقف می نمایند ولی در فازهای ابتدایی بیماری می توانند آلوده به ویروس باشند ، تام ها میتوانند حامل ویروس در داخل )زرده و سفیده ( و در خارج و بر روی پوسته باشند. ویروسهایی که در مدفوع و همچنین پوسته تام وجود داشته باشند می توانند برای چندین هفته زنده بمانند. تمامی تام هایی که در اطراف مناطق آلوده تولید می شوند برای اطمینان از از میان رفتن ویروسهای داخل تام باید کامال پاته شده و مصرف شوند. دمای باالی ۱۱ درجه سانتیگراد ویروس را از میان می برد بنابراین گوشت و تام خوب پاته شده از لحاظ مصرف انسانی حتی اگر بر فرض حامل بودن ویروس از نظر تغذیه ایمن می باشند. قرار دادن محصوالت خام دامی همچون گوشت در یاچال و فریزر باعث کشته شدن ویروس نمی شود و حتی در موارد نادری ویروس آنفلوآنزای پرندگان از گوشت اردک یخ زده صادر شده به ژاپن و آلمان جدا گردیده است. بزرگترین مااطره بهداشتی در این خصوص حاصل تعامل با طیور آلوده می باشد. بیشترین احتمال ضریب ابتال به بیماری در زمان کار با گوشت خام طیورقبل از پاتن و بصورت خام اتفاق می افتد هرچند این عامل در شهرهای بزرگ کشور همچون تهران به ندرت اتفاق می افتد ولی در بسیاری از شهرهای کوچکتر کشور و روستاها خانواده ها عادت به نگه داشتن طیور در منزل خود دارند و تغییر این عادت بسیار مشکل به نظر می رسد چرا که از نظر آنان )خانواده هایی که پرنده نگهداری می کنند( پرنده مرده یا بیمار بسیار با ارزشتر از آنست که معدوم شود و ممکن است در این شهرها و یا روستاها پرنده بیمار یا مریض وارد زنجیره غذایی گردد. البته باید عنوان کرد که نظارتهای بهداشتی دامپزشکی که توسط باش خصوصی و دولتی با شدید ترین نظرات قرنطینه ای اعمال می گردد تقریبا بصورت صد در صدی مانع از ورود پرندگان بیمار به چرخه غذایی می گردد. پرسش و پاسخهای آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان سویه H5N8 1- بیماری آنفلوآنزای پرندگان چیست؟ بیماری آنفلوآنزای بیماری پرندگان است ، این بیماری به وسیله تیپ A ویروس آنفلوآنزا ایجاد می شود که می تواند چندین گونه از پرندگان اهلی را تحت تاثی قرار دهد که از جمله آنها می توان به طیور روستایی و صنعتی، بوقلمون ، بلدرچین، اردک و مرغ شاخدار و … اشاره نمود.همچنین این ویروس می تواند پرندگان زینتی و خانگی ، پرندگان مهاجر وحشی و مرغ های دریایی را به بیماری مبتال کند.ویروس آنفلوآنزای پرندگان هرچند با فراوانی کمتر از گونه های پستانداران ذیل نیز همانند انسانها نیز جدا گردیده است: خوک، گربه ، ببر، سگ ، اسب، موش صحرایی و خانگی،راسو و موش خرما. ۲- آنفلوآنزای فوق حاد و تحت حاد به چه معنایی می باشد؟ سویه های ماتلفی از ویروس آنفلوآنزا وجود دارد که عموما به واسطه شدت بیماری که در پرندگان ایجاد می نماید به دو دسته تقسیم بندی می شوند: ۰-۴( گروه اول که سویه های تحت حاد LPAI را شامل می شود که ویروس های این گروه بیماری با عالئم بالینی بسیار کم و یا بدون عالئم بالینی در بیمار ایجاد می نماید. ۴-۴( گروه دوم که سویه های فوق حاد HPAI را شامل می شود که ویروس های این گروه بیماری با عالئم بالینی بسیار شدید و یا ممکن است مرگ و میر باالیی را در پرندگان ایجاد نمایند. در واقع تشایص سویه های فوق حاد و تحت حاد ویروس آنفلوآنزا برمبنای نتایج روشهای آزمایشگاهی می باشد که در کتاب مرجع سازمان جهانی بهداشت دام تشریح گردیده است.خصوصیات ویروسهای آنفلوآنزای پرندگان در این دو دسته به عنوان سویه های بیماریزای فوق حاد و تحت حاد )شدت و حدت بیماری ایجاد شده( در واقع اختصاصی طیور)ماکیان( و سایر پرندگان می باشد و لزوما )ضرورتا( برای سایر گونه هایی که به ویروس آنفلوآنزای پرندگان حساس می باشند، همچون انسانها ، قابل تعمیم نیست. ۳- رخداد آنفلوآنزای سویه H5N8 کجا گزارش شده است؟ این سویه از ویروس آنفلوآنزا برای اولین بار در سال ۴۱۱۱ در ایالت آیداهو ایاالت متحده آمریکا گزارش گردید و پس از آن در سال ۴۱۰۲ از ایالت کالیفرنیا مجددا گزارش گردیده است.سویه فوق حاد H5N8 اخیرا در گونه های طیور در کشورهای کره جنوبی، ژاپن و چین گزارش گردیده است. در ژانویه سال ۴۱۰۲ مقامات رسمی کره جنوبی اولین مورد ابتال به سویه فوق حاد H5N8 را گزارش نمودند ، ۴۱ رخداد وقوع این سویه از بیماری آنفلوآنزا در پرندگان گزارش گردید که گونه های جانوری غازها، طیور و اردکها را مورد حمله قرار داد و نزدیک به ۹۱۱۱۱۱ پرنده حذف شدند. در سپتامبر سال ۴۱۰۲ این کشور متعاقبا رخداد دیگری از این بیماری را در اردکهای پرورشی گزارش نمود که در این واحد ۰۴۱۱ اردک به علت بیماری از بین رفته و ۰۱۱۱۱ اردک دیگر به منظور کنترل بیماری حذف شدند. در آپریل سال ۴۱۰۲ کشور ژاپن رخداد بیماری توسط سویه H5N8 گزارش نمود که ۰۰۴۱۱۱ پرنده برای کنترل بیماری حذف گردیدند. چهار ماه بعد در نوامبر همان سال رخداد دیگری از بیماری در قوهای گونه توندرا اتفاق افتاد که توسط نمونه های مدفوعی تایید گردید.چین در اکتبر سال ۴۱۰۲ دو رخداد بیماری توسط سویه H5N8 را گزارش نمود که یکی از آنها در حیات وحش و دیگری در اردک رخ داده بود. اوایل ماه نوامبر مقامات آلمانی وقوع بیماری توسط این سویه را در مزرعه پرورش بوقلمون در مکلنبرگ گزارش نمودند که ۰۱۷۰ پرنده حساس در همان فارم به منظور جلوگیری از گسترش یماری حذف شدند. در میانه های ماه نوامبر سرویس دامپزشکی کشور هلند ویروس را در یک مزرعه مرغ تامگذار به ظرفیت ۰۹۱۱۱۱ قطعه در شهر اوترخت شناسایی نمودند و چهار روز بعد دو رخداد دیگر بیماری گزارش گردید که در مجموع ۴۱۱۱۱۱ پرنده جذف شدند و اقدامات قرنطینه ای در زون ده کیلومتری به اجرا در آمد. در همان زمان کشور انگلستان تحت سویه H5N8 را در گله پرورشی اردک با سن ۹۱ هفته گزارش نمود و حدودا ۹۱۱۱ پرنده حذف گردیدند. ۴- منبع و منشاء ویروس سویه A و تحت سویه H5N8 چیست؟ برمبنای سکانسینگ اطالعات ژن HA ویروسهای گسترش یافته در آلمان ، هلند و انگلستان بسیار به سویه ویروس H5N8 جمهوری کره قرابت داشته اند و تحقیقات همچنان به منظور یافتن منبع رخدادهای اروپا همچنان ادامه دارد. ۵- آیا پرندگان وحشی به عنوان ناقلین ویروس A آنفلوآنزا تحت سویه H5N8 مطرح می باشند؟ پرندگان وحشی به طور معمول ویروس آنفلوآنزا را در دستگاه گوارش و تنفسی خود حمل می نمایند ولی معموال به بیماری دچار نمی شوند و بصورت تاریای آنها به عنوان ناقلین و مازن ویروس آنفلوآنزا محسوب می شوند. در سرتاسر دنیا معیارهای مراقبت بیماری برمبنای پایش بیماری براساس وقوع و یا مشاصات ویروس آنفلوآنزا در پرندگان وحشی وضع گردیده است . تا کنون رخداد بیماری آنفلوآنزا توسط تحت سویه H5N8 در پرندگان وحشی در جمهوری کره، ژاپن و آلمان در اردکهای وحشی شناسایی شده است. عمده ویروسهای آنفلوآنزا باعث ایجاد بیماری در پرندگان وحشی نمی شوند ولی بسیار محتمل است که این پرندگان در طول مسیر مهاجرتی خود این ویروس را پراکنده نمایند. مقامات دولتی دامپزشکی قویا توصیه شده اند تا ضمن ایجاد آگاهی در جمعیت هدف ارتباط نزدیک به منظور برقراری روتین های همکاری با شکارچیان و یا هر فردی که ارتباط نزدیک با پرندگان وحشی مهاجر برقرار می کند داشته باشند تا بر همین اساس اطالعات مربوط به پیش آگهی در مورد پرندگان مهاجر بیمار یا مرده را داشته باشند. ۶- چگونه ویروس آنفلوآنزا A تحت سویه H5N8 در میان پرندگان انتقال و گسترش می یابد؟ تمامی سویه های ویروس آنفلوآنزا به وسیله تماس مستقیم با ترشحات پرنده آلوده توانایی انتقال را دارند. خصوصا توسط مدفوع و یا غذای آلوده، آب آلوده ، تجهیزات مزرعه و همچنین توسط کفش و لباس انسان.در حال حاضر این ویروس از مزرعه ای به مزرعه دیگر توسط پرندگان زنده محلی، افراد )ماصوصا اگر لباس و کفشها آلوده باشند( ، خودرو، وسایل و تجهیزات، غذا و قفس ها انتقال می یابد. سویه های فوق حاد می توانند مدتهای طوالنی در محیط زنده بمانند ماصوصا اگر درجه حرارت پایین باشد.فاکتورهای متعددی می توانند در گسترش بیماری آنفلوآنزا دخیل باشند که از آن جمله میتوان به : نقل و انتقال افراد و تجهیزات، بازارچه های محلی پرندگان زنده، پرورش طیور و حضور ویروس در پرندگان وحشی مهاجر. ۷- الزامات گزارش دهی برای آنفلوآنزای A تحت سویه H5N8 چیست؟ همانگونه که در الزامات سازمان جهانی بهداشت دام ذکر گردیده است تمامی رخدادهای آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که در هر یک از پرندگان اهلی و وحشی رخ بدهد میبایست توسط مقامات رسمی سازمانهای دامپزشکی کشورها به سازمان جهانی بهداشت دام گزارش گردد. سویه های تحت حاد ویروس آنفلوآنزا و تحت سویه های H5 و H7 نیز حتی در صورتی که بیماری را بصورت شدید ایجاد ننمایند می بایست به سازمان جهانی بهداشت دام گزارش گردند به علت اینکه استعداد ایجاد موتاسیون به سمت سویه های فوق حاد و یا آلوده نمودن سایر گونه ها را دارا می باشند. ۸- الزامات پایه ای و قانونی به منظور پیشگیری و کنترل جهانی آنفلوآنزای پرندگان چیست؟ تمامی کشورها می بایست زیرساخت های خدمات دامپزشکی در حوزه عمومی و خصوصی را بر مبنای استانداردهای سازمان جهانی بهداشت دام فراهم آورند که در برگیرنده موارد ذیل می باشد : الف( قانونگذاری مناسب ب( زیرساخت های سیستم های تشایص و هشدار سریع در صورت مواجهه با رخدادهای بیولوژیک در حیوانات ج( ایجاد و مدیریت مکانیسم های جبران خسارت د( آزمایشگاههای دامپزشکی کارآمد و توانمند ه( استفاده از واکسیناسیون در رخدادهای اپیدمیولوژیک مرتبط در زمانهای مناسب ۹- آیا سیاست حذف به عنوان اهرم کنترلی می تواند بکار گرفته شود؟ در صورتی که آلودگی در حیوانات مورد شناسایی قرار گرفت، عموما سیاست حذف به منظور کنترل و ریشه کنی بیماری مورد استفاده قرار می گیردکه الزامات قانونی آن شامل )که در کتاب رفرانس سازمان جهانی بهداشت دام توصیف گردیده است(: الف( نابود نمودن کلیه حیواناتی که آلوده شده اند و یا در معرض تماس بوده اند )بر مبنای اصول رفاه دام سازمان جهانی بهداشت دام( ب( معدوم سازی مناسب و اصولی الشه های دام و تمامی محصوالت دامی ج( مراقبت و ردگیری طیور در معرض تماس و یا بالقوه آلوده شده د( وضع قوانین قرنطینه ای شدید و غیرقابل عدول در خصوص جابجایی پرندگان و یا تجهیزات و پرسنل بالقوه آلوده ه( ضد عفونی کامل مکان آلوده و( عدم استفاده مجدد از مکان آلوده حداقل به مدت ۴۰ روز برای کنترل سویه H5N8 در کشورهایی که درگیر بیماری شده اند معدوم سازی پرندگان حساس محلی در دستور کار قرار دارد و اجرا می شود. ۰۱- توصیه های سازمان جهانی بهداشت دام در خصوص واردات از کشورهای آلوده به ویروس آنفلوآنزای A تحت سویه H5N8: محاسبه ضریب خطر ناشی از وازدات از کشورهای آلوده به این ویروس اغلب بسیار پیچیده و در برگیرنده محاسبات و فاکتورهای متعددی می باشد که توسط سازمان جهانی بهداشت دام در نظر گرفته شده است. در صورتی که این سویه از ویروس در کشوری که صادرات محصوالت دامی به سایر کشورها دارد منتشر شود و موجب بیماری گردد ، توصیه های سازمان جهانی بهداشت دام برای تجارت ایمن در کتاب رفرانس سازمان جهانی بهداشت دام فصل ۰۱۰۲ ، معیارها و اقدامات ذکر شده در این باش از کتاب رفرانس سازمان جهانی بهداشت دام کامال مبنای علمی داشته و و نباید به سد غیر منطقی و محاسبه نشده ای برای تجارت منتهی شود منظور از این اقدامات شامل زون بندی های قرنطینه ای ، آزمایشات الزم در مورد جمعیت های دامی مبداء و دمای پروسس تام مرغها و … . ۱۱-معیارهای جبرانی که می بایست برای مرغداران در نظر گرفته شود چیست؟ سیستمهای جبران اقتصادی برای مرغداران و تولید کنندگانی که گله های خود را در اثر اجرای سیستم حذف اجباری که از طرف مقامات ملی و محلی قانون گذاری شده است در سرتاسر دنیا متفاوت می باشد، در برخی از کشورها این سیستم جبران اقتصادی اصال وجود ندارد و بر همین اساس سازمان جهانی بهداشت دام مقامات دولتی این کشورها را برای ایجاد و پیاده سازی این قانون تشویق می نماید چرا که این نوع قوانین جبرانی نقش کلیدی در تشایص زود هنگام و ایجاد شفافیت در گزارش دهی بیماری ایفا می نمایند و این مسئله محدود به بیماری آنفلوآنزای پرندگان نمی شود بلکه می تواند در برگیرنده سایر بیماریهای دامی نیز باشد. ۱۲-توصیه های ایمنی غذایی در مورد آنفلوآنزای پرندگان چیست؟ به عنوان معیارهای قانونی ایمنی مواد غذایی پرندگانی که به منظور اجرای معیارهای کنترل بیماری معدوم شده و یا حذف شده اند به هیچ عنوان نباید وارد چرخه مصرف غذایی گردد ولی هنوز هیچ مدرکی که نشاندهنده انتقال بیماری آنفلوآنزای پرندگان به انسان در اثر مصرف گوشت و یا تام ماکیان باشد در دست نیست. ۱۳-مخاطرات بهداشت عمومی مرتبط با بیماری آنفلوآنزای پرندگان چیست؟ ویروس آنفلوآنزای پرندگان ویروسی است که بسیار ماتص گونه ای است به این معنا که گونه های هدف مشاصی را درگیر می نماید ولی در موارد نادری از سدهای بین گونه ای جانداران عبور کرده و موجب آلودگی در انسان می گردد. این بیماری )آنفلوآنزای پرندگان( نباید با آنفلوآنزای فصلی انسانی (Flu) اشتباه گرفته شود. بیماری آنفلوآنزای فصلی انسان بیماری بسیار شایعی است که توسط ویروسهای H1 و H3 ایجاد می گردد.انتقال ویروس آنفلوآنزای پرندگان به انسان معموال در زمانی که تماس نزدیک با پرندگان آلوده وجود دارد و یا انسان در محیط های بسیار آلوده قرار می گیرد اتفاق می افتد. در حال حاضر تا زمان نگارش این مطلب مدرکی دال بر ابتالی انسانی با سویه H5N8 ویروس آنفلوآنزای پرندگان وجود ندارد. ۱۴-اقدامات پیشگیری کننده در سطح مزارع و گله های پرورش شامل چه آیتم هایی می باشند؟ انجام و تشدید اقدامات امنیت زیستی برای مرغداران به منظور جلوگیری از ابتال به بیماری در گله ها و مراکز تولید و پرورش ضروری است. به همین منظور موارد ذیل از جمله اقدامات مهم می باشند: الف( طیور خود را از مناطقی که به وسیله پرندگان مهاجر عمدتا مورد استفاده قرار می گیرد دور نگه دارید )عدم تاسیس مرغداری در این مناطق( ب( هیچ نوع امکاناتی را که جذب کننده پرندگان مهاجر و وحشی باشد را در فارم خود استفاده نکنید. ج( افراد و تجهیزاتی را که به فارم تولید و پرورش شما دسترسی دارند را محدود نمایید. د( سیستم ضد عفونی تجهیزات و فارم خود را همیشه کارا و به روز نگهدارید. ه( از ورود پرندگان جدید به فارم با سابقه بیماری نامشاص و بدون پرونده بهداشتی خودداری کنید. و( هرگونه بیماری و تلفات را سریعا به مقامات رسمی دامپزشکی گزارش دهید. ز( سیستم امحاء مناسب و براساس موازین بهداشتی را برای کود و الشه های پرندگان مرده در فارم خود بکار بگیرید. ح( سیستم واکسیانسیون مناسب و به موقعی را برای پرندگان خود طراحی نموده و آن را از طریق پرسنل مجرب و در زمان مناسب پیاده سازی نمایید

آریا منتخب پارسیان مشاوره و فروش انواع جوجه بوقلمون – جوجه شترمرغ – جوجه کبک – جوجه مرغ بومی – جوجه بلدرچین – جوجه اردک

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

 کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

کانال تلگرام آریا منتخب پارسیان

 

کانال تلگرامی آریا منتخب پارسیان

فروش تخم مرغ صادراتی

فروش جوجه مرغ صادراتی

فروش جوجه بوقلمون

فروش انواع بذر

فروش جوجه مرغ بومي

قیمت کنسانتره ۲/۵ درصد

قیمت پایاندان

قیمت پیش دان

فروش تخم بوقلمون نطفه دار

فروش جوجه بوقلمون برنز یکروزه

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

فروش پولت صنعتی

فروش جوجه شترمرغ

فروش دان شترمرغ

فروش جيره بوقلمون

فروش دان مرغ بومي

 

 

 

اريا منتخب

 

فروش جوجه شترمرغ

 

 

پرداخت انلاين

 

فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه مرغ گوشتی
نژاد کاپ،نژاد راس
فروش جوجه مرغ بومی
نژاد ورامین،نژاد گلپایگاناریا منتخباریا منتخباریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
اریا منتخب

ariamontakhab atlaat bishtar

ariamontakhab atlaat bishtar

اریا منتخب

telegram.me/ariamontakhab

ارم شركت اريا منتخب

ارم شركت اريا منتخب

فروش جوجه مرغ گوشتی
نژاد کاپ،نژاد راس
فروش جوجه مرغ بومی
نژاد ورامین،نژاد گلپایگان

www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیماریا منتخبت جوجه بوقلمون یک ماهه
اریا منتخب
telegram.me/ariamontakhab
اریا منتخب
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
اریا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب

اريا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب
اريا منتخب
اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
vفروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اريا منتخب
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ
فروش جوجه بوقلمونفروش جوجه بوقلمونفروش جوجه بوقلمون
قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی
اريا منتخب
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب

فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

*
*

یک × 2 =