آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

مديريت گله هاي مادر در شرايط آب و هوايي گرم

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

 

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد در کشورهايي که دماي هوا اغلب به باالتر از ۰۳ درجه سانتي گراد مي رسد بايد مديريت خاصي را براي ثابت نگه داشتن توليد درگله اعمال نمود صنعت پرورش مرغ گوشتي امروزه نياز به توليد جوجه اي با کارايي بسيار باال ، افزايش وزن سريع ، ضريب تبديل غذايي خوب و ماندگاري باال دارد تا بيشترين ميزان گوشت را توليد نمايد . درعين حال متخصصين اصالح نژاد طيور بايد سطح توليد را در گله هاي مادر، در حداکثر مقدار ممکن حفظ نمايند علت تاکيد مداوم بر باالبودن ميزان توليد ، بيشتر بودن تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشي است زيرا از اين طريق مي توان به تعداد بيشتري جوجه يکروزه گوشتي دست يافت همانگونه که گله هاي مادر به منظور بهبود مستمر و مداوم در عملکرد جوجه هاي گوشتي ، بهگزيني مي شوند قابليت افزايش وزن سريع در مرغ مادر نيز افزايش مي يابد مديران توليد گله هاي مادر بايد با پذيرفتن اين موضوع و تنظيم و بهبود روشهاي مديريتي به حداکثر توان ژنتيکي مرغهاي گله خود در زمينه توليد دست يابند به طور مثال اگر در گله هاي مادر امروزي اصول تغذيه به خوبي رعايت نشود و يا اينکه از معيار نامناسبي براي کنترل وزن گله در اين مرحله خوراک بيشتري مصرف کرده و زماني که به مرحله توليد مي رسد وزن بسيار بااليي داشته باشد در چنين گله اي سن بلوغ جنسي افزايش يافته و شروع توليد به تاخير مي افتد و عملکرد توليد گله پايين تر از حد انتظار خواهد بود . مشکالت در مناطق با آب و هواي گرم مشکل اصلي در مناطق گرمسيري باال بودن دماي هوا مي باشد حرارت به طور مستقيم و يا غير مستقيم اثرات نامطلوب زيادي روي جوجه ها مي گذارد اثرات مستقيم اثرات نامطلوب زيادي روي جوجه ها مي گذارد اثرات مستقيم عبارتند از تلفات باال ، کاهش مصرف غذا و دارا بودن سرعت رشد آهسته ، ضريب تبديل غذايي نامطلوب و کاهش در باروري . اثرات غير مستقيم عبارتند از گرمازدگي گله ، بروز بيماريها به خصوص عفونتهاي باکتريايي از قبيل اشريشياکولي و سالمونال ، وقوع باالي کانيباليسم به علت شدت نور زياد در نواحي گرمسيري . اصول مديريت هدف کلي در مزارع مرغ مادر توليد تعداد زيادي جوجه يکروزه گوشتي و تخمگذار با کيفيت عالي است جهت رسيدن به اين هدف مديريت اصولي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و بايد تمام نکات زير را مورد توجه قرار داد : ۱- رعايت کامل اصول بهداشتي – ايزوله بودن مزرعه ، يک سن بودن جوجه ها در سالنهاي يک مزرعه و تخليه همزمان سالنها ، نظافت و سپس ضد عفوني کامل سالنها پس از تخليه ، کنترل صحيح ورود و خروج در مزرعه و معدوم نمودن صحيح الشه هاي تلفات . ۲- نوک چيني صحيح و با دقت ۰- برنامه نوري کنترل شده . ۴- برنامه غذايي کنترل شده . ۵- برنامه واکسيناسيون مناسب . ۶- مراقب صحيح از گله . ۷- آب آشاميدني با کيفيت خوب . ۸- کنترل وزن بدن و يکنواختي گله . ۹- تهويه مناسب . ۱۳ – تغذيه صحيح و فرمولهاي غذايي مناسب . پيشگيري و حل مشکالت دماي باال گرم بودن هوا در مناطق گرمسيري يک مشکل دائمي است زيرا در اين کشورها دماي هواي باالتر از ۰۳ درجه سانتي گراد طبيعي است حداکثر دماي روزانه مي تواند به ۰۹ تا ۴۳ درجه نيز برسد مرغدار بايد براي حل مشکالت مربوطه موارد زير را رعايت نمايد : ۱- کاهش دماي سالن پرورش جوجه از طريق عايق سازي سقف و پاشيدن اب روي آن و استفاده از مه پاش در داخل سالن و داشتن يک سيستم تهويه خوب . ۲- تهويه سالن جوجه ها را با نصب يک هواکش با اندازه بزرگتر از ۰۶ اينچ افزايش دهيد و در مناطقي که احتمال قطع برق وجود دارد بايد به تعداد کافي دريچه هوا در سقف ويا در ديوار سالن نصب نمود تا در هنگام قطع برق بتوان از تهويه طبيعي بهره گرفت . ۰- مصرف آب آشاميدني را افزايش دهيد براي خنک نگه داشتن آب لوله اصلي اب بايد در زير زمين نصب شده باشد در صورت وجود امکان آلودگي آب ، جهت از بين بردن عوامل بيماريزا از قبيل کلي فرمها آب بايد ضد عفوني شود . ۴- افزايش ميزان مصرف غذا با تغيير دادن برنامه نوري به طوري که جوجه ها هنگام صبح که خنک ترين ساعات روز است قادر به مصرف غذا باشند در ضمن مي توان با افزايش ميزان تراکم مواد مغذي خوراک و تامين تهويه خوب به اين مسئله کمک نمود . ۵- کاهش تراکم سالن در مواقع گرما . مديريت گله هاي مادر گوشتي کنترل وزن بدن مرغها : با توجه به اينکه جوجه هاي گوشتي طوري اصالح شده اند که داراي سرعت رشد زياد وراندمان غذايي بااليي باشند بنابراين مرغهاي گله هاي مادر نيز بايد داراي صفات ژنتيکي مشابهي باشند با وجودي که افزايش وزن سريع در جوجه هاي گوشتي ضروري است ولي ثابت شده است که اين مسئله ميتواند مشکل افرين باشد کنترل وزن در مرحله رشد و قبل از تخمگذاري بسيار مشکل مي باشد ولي از بيشترين اهميت برخوردار است عدم توجه به وزن مرغها و خروسهاي گله مادر گوشتي مي تواند باعث به تاخير افتادن آغاز توليد تا بعد از ۲۵ هفتگي شود در نتيجه تعداد کمتري تخم از هر قطعه مرغ حاصل گشته ، باروري و جوجه درآوري کاهش مي يابد و مرغ در حال تخمگذاري نسبت به هواي گرم حساستر مي شود بدين ترتيب تلفات چنين گله اي بيشتر بوده و عملکرد پايين تري را نشان مي دهد . کنترل وزن بدن ۱- کنترل شديد وزن بدن مرغ در سنين اوليه ضروري است به ازا هر مرغ ۳/۵ کيلوگرم از خوراک پيش دان درنظر بگيريد اين مقدار بايد براي دو هفته تغذيه کامل کافي باشد سپس خوراک رشد را مورد استفاده قرار داده و محدوديت غذايي را اعمال نماييد وزن بدن مرغ در چهار هفتگي بايد بين ۴۳۳ تا ۴۵۳ گرم باشد . ۲- يک افزايش وزن دائمي و اهسته را بين سنين ۵ تا ۱۵ هفتگي حفظ نمائيد افزايش وزن در طي سنين ۵ تا ۱۳ هفتگي بايد در سطح پايين و ۹۳ گرم درهفته از ۱۱ تا ۱۵ هفتگي ، ۹۳ تا ۱۱۳ گرم در هفته مناسب باشد . ۰- افزايش وزن از سن ۱۶ تا ۲۶ هفتگي بايد تسريع گردد در طي اين دوران ، رشد و تکامل اندامهاي توليد مثل نيمچه ها و بلوغ جنسي شروع شده است در صورتي که سالنها کامال بسته نيستند براي گله اي که با کوتاهتر شدن طول روز مواجه است افزايش وزن در اين مرحله بايد بيشتر از گله اي باشد که در فصلي است که طول روز افزايش مي يابد هنگامي که نيمچه ها به سن ۱۶ تا ۲۳ هفتگي مي رسند افزايش وزن آنها بايد بيشتر از ساير مراحل باشد دراين مرحله وزن بدن بايد ۱۵۳ تا ۱۶۳ گرم در هفته افزايش يابد براي گله هايي که با افزايش طول روز مواجه هستند افزايش وزن در سنين ۱۶ تا ۲۳ هفتگي بايد کمتر يعني حدود ۱۱ تا ۱۱۵ گرم در هفته باشد افزايش وزن بدن نيمچه ها در ۲۱ تا ۲۴ هفتگي بايد به طور ناگهاني باال برود و به ۱۵۳ تا ۱۶۳ گرم در هفته برسد اما محدوديت غذايي بايد با احتياط صورت گيرد زيرا استرسي که دراثر محدوديت غذايي گله وارد مي شود مي تواند باعث بروز کاني باليسم و يا کوکسيديوز شد نوک چيني صحيح ، عملکرد مناسب دانخوري و کاهش شدت نورمي تواند اين مشکالت را تا حدي کاهش دهد . رعايت اين برنامه غذايي نه تنها حساسيت گله را نسبت به استرس گرمايي کاهش مي دهد بلکه باعث مي شود گله به موقع به توليدببايد بهتري داشته باشد تداوم تخمگذاري بيشتر شود وجوجه با کيفيت بهتري توليد گردد قدرت باروري خروس و فعاليت ان نيز افزايش مي يابد براي بدست آوردن درصد جوجه درآوري باالتر ، موارد زير بايدمرود توجه قرار گيرند . تجهيزات و برنامه ها بايد به سهولت قابل استفاده و اجرا باشند علي رغم آگاهي عمومي مبني بر اينکه نيازهاي غذايي مرغ و خروس متفاوت مي باشند اما اغلب مردم ترجيح مي دهند تا براي جلوگيري از بروز اشتباه درتغذيه که مي تواند اثرات زيانباري براي توليد داشته باشد از يک فرمول غذايي براي هر دو جنس استفاده کنند بهتر است براي کنترل وزن خروسها از دانخوريهاي بشقابي استفاده شود البته خروسها از دانخوريهاي بشقابي استفاده شود البته مرغها و خروسها با هم در صبح زود تغذيه مي شوند برنامه غذايي بايد طوري تنظيم گردد که کنترل وزن جوجه خروسها به موازات جوجه مرغها صورت گيرد وزن خروسها در ۴ تا ۵ هفتگي بايد ۱۵۳ درصد وزن مرغها باشد در طي دوره توليد ، خروسها هميشه بايد ۰۳ درصد سنگين تراز مرغها باشند مقدار غذاي روزانه خروسها در اين دوره ۱۱۵ تا ۱۰۳ گرم است براي جلوگيري ازدسترسي مرغها ، دانخوري ها خروسها بايد در موقعيت باالتري قرار گيرد وبراي جلوگيري از مصرف جيره مرغها توسط خروسها ازنرده هاي فلزي بر روي دانخوري مرغها استفاده مي شود . استفاده از pad و يا پوشال جهت خنک سازي تبخيري دماي باالي هوا در مناطق گرمسيري يک مشکلي عمده مي باشد تالش شده است تا با استفاده از سالنهاي باز اين مشکل برطرف گردد با وجود اين سيستم هاي خنک کننده تبخيري روش موثري را به منظور حفاظت گله در برابر تلفات ، وقوع بيماري و افت توليدناشي از استرس گرمايي براي صنعت طيور فراهم کرده است . در اين سيستم ، هوا با فشار از ميان اليه هاي پوشال مرطوب که داراي سطح زيادي مي باشند عبور کرده و وارد سالن مي شود حرارت هوا ، آب اين سطوح را تبخير کرده و در نتيجه از دماي هواکاسته شده و به رطوبت آن افزوده مي شود . در ۰ تا ۴ سال اخير در تايلند اين سيستم براي گله هاي مرغ گوشتي بيشتراز گله هاي مرغ مادر مورد استفاده قرار گرفته است سالنها معموال به طول ۱۲۳ متر ، عرض ۱۲ متر و ارتفاع ۴ متر مي باشند pad يا اليه پوشالي که براي اين نوع سيستم خنک سازي استفاده مي شود داراي قطر ۱۵ سانتي متر ، ارتفاع ۱/۵ متر و طول ۲۴ متر است در ابتدا ، پوشال را در يک طرف سالن نصب مي کردند اما بعدا طول ۲۴ متر را نصف کرده و هر قسمت در يک طرف سالن درست در مقابل يکديگر نصب شد تا از اين طريق سالن به طور يکنواخت تري خنک شود . عايق بندي سقف به منظور جلوگيري از انتقال حرارت تشعشعي به داخل سالن ، اهميت دارد در مراحل اوليه از نوعي ميکروفيبر براي عايق سازي استفاده مي شد ولي با توجه به نقاط ضعفي که اين ماده داشت در حال حاضر از پلي اورتان در سطح داخلي سقف استفاده مي شود آزمايشهايي در حال انجام است که ورقهاي منعکس کننده حرارت براي نصب روي پشت بام استفاده شود اين نوع ورقها در مقايسه با پوششهاي شيميايي پشت بام ارزانتر تمام مي شوند و به همين دليل احتماال در اينده استفاده از اين نوع عايق بندي بر ساير انواع ترجيح داده خواهد شد . براي استفاده از سيستم خنک سازي تبخيري بايد سالن کامال بسته باشد و هيچ راه ديگري براي ورود هوا به جز از طريق سيستم تهويه وجود نداشته باشد به منظور هدايت جريان هوا برروي پرنده ها ، صفحات برگرداننده هوا به فاصله ۱۲ متر از سقف آويزان مي شوند هوا با سرعت ۱۲ متر دردقيقه و توسط ۸ هواکش ۴۸ اينچي به ظرفيت ۲۳ هزار فوت مکعب در دقيقه که درانتهاي ديگر سالن قرار گرفته اند به درون سالن کشيده مي شود . فوايد سيستم خنک سازي تبخيري اين سيستم استرس گرمايي را کاهش داده و باعث بهبود سالمت گله مي شود که منجر به توليد باالتر در گله هاي مادر مي گردد تلفات به خصوص در فصول گرم کاهش مي يابد . در مقايسه با سالنهاي باز ، به تعداد کمتري هواکش نياز است که اين امر موجب صرفه جويي در مصرف برق مي شود از ان جايي که در اين سيستم ميتوان سالن را تقريبا به طور کامل تاريک نمود برنامه هاي نوري به راحتي قابل اجرا بوده و در نتيجه مي توان رشد گله را به خوبي تحت کنترل قرار داد هوا به طور يکنواخت در سالن جريان مي يابد هواي تازه اي که ميان اين سيستم عبور ميکند درمدت کوتاهتري توسط هواکش خارج مي شود اين عبور سريع باعث کاهش مقدار گاز امونياک در سالن مي گردد در هنگام استفاده از سيستم خنک کننده براي جوجه هاي گوشتي ، ميران رشد وبازده غذايي افزايش مي يابد . نکاتي را که در اين سيستم بايد مورد توجه قرار داد وجود سيستم برق اضطراري وسيستم هشدار دهنده از ضروريات اين سيستم است در صورت قطع برق به مدت بيش از دوساعت ، پرندگان سريعا تلف مي شوند . هواکش ها ، مسيرهاي ورودي هوا و صفحات منحرف کننده هوا بايد به طور مرتب کنترل شده و از کار کردن انها با حداکثر بازدهي اطمينان حاصل نمود . در صورتي که مقدارامالح کلسيمي آب باال است بايد هر چند وقت يک بار سيستم را شستشو داد تا از تجمع امالح و بسته شدن منافذ عبور هوا جلوگيري به عمل ايد . براي کنترل حشرات و جلبکها بر روي سيستم و حفظ کارايي آن ، استفاده از حشره کشها ضروري است . سالنهاي بسته همان طور که قبال اشاره شد يکي از فوايد سيستم خنک سازي تبخيري درمقايسه با استفاده از سالنهاي باز ، توانايي ايجادتاريکي در سالنهايي است که به اين سيستم مجهز هستند . هدف از بکارگيري سالن بسته ، کنترل بلوغ جنسي در نيمچه هاي مادر است به طوري که انها درزمان موردنظر يعني در ۲۵ هفتگي به توليد بيايند تحت شرايط طبيعي ، شروع تخمگذاري به وسيله ترکيبي از افزايش دائمي وزن بدن و بلوغ جنسي کنترل مي شود اصوال در يک سالن بسته ، طول مدت روشنايي و همچنين شدت نور در طي دوران رشد ،در حد پاييني کنترل مي شود زماني که نيمچه ها ازنظر سن و وزن بدن به حد مناسب برسند برنامه نوردهي با افزايش طول مدت روشنايي و ميزان شدت نور به حالت معمول برگردانده ميشود از اين طريق مي توان نيمچه ها را به موقع به توليد آورد . خالصه اغلب نکاتي که مورد بحث قرار گرفت در رابطه با گله هاي مرغ مادرگوشتي بود معذالک به سادگي ميتوان اصول مربوطه را در جهت پرورش گله هاي گوشتي و يا مديريت گله هاي تخمگذار بکارگرفته اما به دليل آنکه استفاده از طرحها وايده هاي جديد هزينه زيادي در بر دارد قبل از اجرا بايد تحليل اقتصادي الزم روي آنها صورت بگيرد اما مهمترين نکته ، نيروي انسانيست که بايد تعليم الزم را ببيند تا برداشت مناسبي از روشها و تجهيزات جديد داشته باشد و در ان صورت است که مي توان به حداکثر عملکرد دست يافت . پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹                 تماس با ما                     درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

 

ariamontakhab

ariamontakhab

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

 

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

 

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

 

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون

 

 

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ

 

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

مديريت گله هاي مادر در شرايط آب و هوايي گرم
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ ۹۴
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی

 

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی

 

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

 

 

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

 

 

 

 

مديريت گله هاي مادردرشرايط آبوهوايي گرم

 

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

*
*

6 + 18 =