آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

منابع مختلف متیونین سنتتیک در صنعت خوراک دام

متیونین یکی از اسیدهای آمینه مهم و ضروری در تغذیه طیور و خوک است. متیونین مورد نیاز حیوان را می توان از طریق خوراک های مختلف و یا با استفاده از متیونین سنتتیک تأمین کرد. برای تأمین ۰/۱% متیونین، هر یک از گزینه های زیر امکان پذیر می باشد: %۱۶ کنجاله سویا، ۵/۶% پودر ماهی و یا ۰/۱% دی ال – متیونین (DL-M). تأمین متیونین مورد نیاز با استفاده از متیونین سنتتیک اقتصادی بوده و بعلاوه بدلیل اجنتاب از کاربرد مقادیر مازاد بر نیاز پروتئین، از نظر علم تغذیه عملی معقول می باشد. خصوصیات منابع مختلف متیونین سنتتیک دی ال – متیونین (DL-M)، و متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع (Liquid MHA-FA)، بطور معمول بعنوان منابع متیونین سنتتیک در خوراک حیوانات مورد استفاده قرار می گیرند. DL-M محصولی جامد و به شکل پودر بوده و دارای ۹۹% متیونین و ۱% آب است. MHA-FA مایع، دارای ۱۲% آب و ۸۸% هیدروکسی آنالوگ متیونین است. هیدروکسی آنالوگ متیونین از نظر شیمیائی، متیونین واقعی محسوب نمی شود. مطالعات انجام شده (Drew et al., 2005) نشان می دهد که، آن بخش از هیدروکسی آنالوگ متیونین، که بصورت اولیگومر (مولکول های چندتایی) است، از نظر جذب و متابولیسم وضعیت خوبی نداشته و بنابراین ارزش غذایی ضعیفی دارد (Koban and Koberstein.,1994). هر دو دلیل اشاره شده موجب می شود که استفاده از این فرم تجاری متیونین سبب افت کارایی در تولید جوجه گوشتی گردد (Lemme, 2001). خصوصیات MHA-FA مایع، از نظر سهولت بکارگیری آن در فرآیند تولید خوراک (تنظیم مقدار آن در جیره و یا جابجایی و حمل و نقل) در مقایسه با DL-M مورد بررسی قرار گرفته است (Perez,2005). نتایج نشان می دهند، این محصول (Liquid MHA-FA) از مطلوبیت مناسبی برخوردار نیست. شاید همین مسئله موجب شده که تولید کنندگان MHA-FA مایع، محصولی به شکل پودر و بصورت نمک کلسیم متیونین هیدروکسی آنالوگ (MHA-Ca) به بازار ارائه کنند. این محصول نتیجه واکنش شیمیایی بین متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع و هیدروکسید کلسیم است. اگر فرآیند تولید این محصول به خوبی انجام گیرد، حداقل دارای ۸۴% هیدروکسی آنالوگ متیونین و حداقل ۱۲% کلسیم و ۱% آب خواهد بود. تحقیقات انجام شده نشان می دهند، متوسط کارایی حیاتی MHA-Ca در مقایسه با DL-M ،۶۴% است. نتایج تعداد زیای از تحقیقات انجام یافته (Jansman et al.,2003, Lemme et al.,2002 and Lemme and Petri,2003) که برای مقایسه کارایی حیاتی DL-M و MHA-FA مایع صورت گرفته، مبین آن است که کارایی نسبی MHA-FA مایع، در مقایسه با DL-M ( مقایسه در وزن مساوی) تقریباً ۶۵% است. نمک کلسیم متیونین هیدروکسی آنالوگ (MHA-Ca) نیز مانند MHA-FA مایع، بطور جامع و خصوصا در جوجه گوشتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ۶۹ تحقیق مختلف که در رابطه با پاسخ به سطوح مختلف این دو ماده بر مرغ تخم گذار و جوجه گوشتی اجراء شده، در جدول زیر مورد اشاره قرار گرفته است. تجزیه رگرسیونی کلیه داده ها و برای کلیه معیارهای کارایی (ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن، ….) بیانگر آن است که میانگین کارایی حیاتی (مقایسه در وزن مساوی) MHA-Ca در مقایسه با DL-M، تقریبا ۶۴% است (جدول ۱). نتایج مقایسات نشان می دهند که، MHA-Ca و MHA-FA مایع، از نظر پاسخ آنها بر جوجه گوشتی، تفاوت چندانی با هم ندارند. مزیت اصلی MHA-Ca، آن است که فقط از مونومر (مولکول تکی) هیدروکسی آنالوگ متیونین تشکیل شده، که این مزیت بواسطه خلوص کم تر (ناخالصی های مربوط به کلسیم و آب) در این محصول، خنثی می گردد. کارایی ضعیف جذب هیدروکسی آنالوگ متیونین (مونومر) در روده کوچک مانند آنچه در مورد MHA-FA مایع بیان شد، دلیل اصلی پائین بودن کارایی حیاتی نسبی در MHA-Ca می باشد. (Estive-Garcia (1988 در چهار آزمایش جداگانه نشان داد که DL-M در انتهای روده کوچک تقریباً بطور کامل جذب شده است، در حالیکه مقادیر جذب نشده MHA-Ca بطور منحنی داری در کلیه آزمایش ها بالا است براساس مطالعات انجام شده، دلایل محکمی بر تفاوت کارایی منابع مختلف متیونین وجود دارد. نتایج تحقیقاتی که فوقاً به آنها اشاره شد، دلیل بر ضعیف بودن کارایی حیاتی MHA-Ca در مقایسه با DL-M است که مهمترین آنها شامل جذب ناقص و شرکت در فعالیت میکروبی روده کور می باشد. مقالات علمی که دراین مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان می دهند که کارایی حیاتی MHA-Ca و MHA-FA مایع، تفاوت چندانی با هم ندارند. کارایی حیاتی MHA-Ca و MHA-FA مایع، حدود ۶۵% کارایی حیاتی DL-M است

*
*

چهار × پنج =