آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

کنترل میکرو ارگانیسم ها در بوقلمون

کنترل میکرو ارگانیسم هادربوقلمون۱

شرکت اریا منتخب پارسیان دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان و پروانه رسانه و فرهنگی نشر دیجیتال به شماره ۱۷۲۴۱۲ ت/۴۱۲۵۵ در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد آسپرژیلوس،فوزاریم،پینی سیلیوم وکلاویپس گونه های قارچی هستند که تحت شرایط مناسب در طول ذخیره سازی ،نقل وانتقال و مراحل تولید و رشدکرده و تاثیرات منفی زیادی بر روی دانه ها علوفه های مهم غذای در مزارع میگذارد. واکنش های بالینی به مدت زمان و مقدار تماس باسموم بستگی دارد و میتواند در شرایط حساس و حاد متفاوت باشد.شناسایی مایکوتوکسین های شناخته شده از اهمیت بالای برخوردار هستند زیرا اغلب علایم بیماریهای حاصل از آنها تاثیرگذار و نامشخص هستند.این مایکوتوکسین ها می توانند موجب مشکلات جدی در سلامتی دام شده و اثرات مخرب آنها می تواند در کشاورزی و دام پروری خسارات اقتصادی زیادی را به بار آورد. متاسفانه معیار های به کار برده شده در آزمایشات و تحقیقات بر روی دام جهت حفظ و حمایت حیوانات از اثرات سمی مایکوتوکسین ها اغلب هزینه و زمان زیادی را در بر میگیرد و تنها بخشی از آنها موثر واقع می شوند از جمله: غیر فعال کردن میکروب ها،مهار کننده های رشد قارچ ها ،تخمیر،جداسازی فیزیکی،غیر فعال کردن حرارتی ،پرتو افکنی ،ترکیب با آمونیاک ،تخریب با ازن و استفاده از جذب کننده ها . بیشترین نتیجه عملی و امید بخش در اضافه کردن جاذب های سموم به غذای آلوده می باشد که به طور انتخابی مایکوتوکین ها را در طول مرحله هضم و جذب خوراک احاطه و باند می کند در نتیجه مایکوتوکسین ها بدون آنکه جذب شده باشده و آسیبی به حیوان برساند از دستگاه گوارش عبور کرده و دفع میگردند.تحقیقات نشان میدهد تعدادی از جاذب ها توانای احاطه کردن(باند کردن ) آفلاتوکسین را دارند و از اثرات سمی آنها جلو گیری کرده و یا کاهش میدهند اما نمی توانند تمام مایکوتوکسین هارا به طورفیزیکی جذب کنند. بنابراین اغلب محصولات جهت خنثی کردن اثرات سمی مایکوتوکسین های مختلف در مراحل رشد و نمو قارچها تغیرات ویژه ای ایجاد می کنند مانند تغیرات زیستی . مواد خام و اغلب خوراک حیوانات نه تنها ممکن است توسط فارچ ها آلوده شوند بلکه توسط میکرو اورگانیسم های مضر دیگری نیز الوده میگردند. چند عامل بیماری مشترک حیوان و انسان از طریق غذا به انسان منتقل می گردند که از طرف اتحادیه اروپا به عنوان عامل مسمومیت غذای تعیین شده اند شامل سالمونلا،کامبلو باکترE-COLI،لیستریا مونوسیتوژن،کریپتوسپوریدیوم،اکینوکوکوس گرانولوزوس،ترسینالا اسپیرالیس وکلستریدیاپرفرنژنس می باشد. برخی از این میکرو ارگانیسم ها قادر به تولید متابولیت های خیلی سمی می باشند.جهت جلوگیری از تهاجم وسازگاری این میکرو ارگانیزم ها به دستگاه گوارش شرایط تهیه و تولید مواد غذایی باید مورد برسی و کنترل بیشتری قرار گیرد. آفلاتوکسین ها: گروهی از ترکیبات حلقوی برجسته هستندکه توسط قارچ اسپریوژیر تولید می شوند،در حال حاظر ۱۸ نوع آفلاتوکسین مختلف شناسای شده اند.آفلاتوکسین ها ی نوعB1،B2،G1،G2،ترکیبات مهمی هستند که به طور طبیعی یافت می شوند. آفلاتوکسین ها از ترکیبات سمی خطرناک و قوی برای حیوانات نیز عامل سرطانی برای انسان محسوب می شوند و برای برخی از حیوانات مانند قزل آلای رنگین کمان،گربه وجوجه اردک سمی قوی و کشنده به شمار می روند. عوارض مزمن این مایکوتوکسین ها به عنوان موتاژنیک ،تراتوژنیک وکارسینوژنیک شناخته شده اند. انسان علاوه بر بلع از طریق استنشاق و تماس پوستی هم نیز در معرض مسمومیت با مایکوتوکسین ها قرار میگیرد. طی گزارشی از اندازه گیری مایکوتوکسین ها T-2در غلات مصرفی در زمستان ۸۵ دریک مرکز نظامی در ایران همه نمونه های تهیه شده کم و بیش به سم T-2 آلودگی داشته اند و دامنه آلودگی ۹/۷الی ۴/۶۵میلی گرم در هر کیلو گرم متغیر بوده است. نمونه های گندم با میانگین ۴۰/۸+_۴/۴۲میکرو گرم در کیلو گرم داری بیشترین آلودگی جو با میانگین آلودگی ۲+_۳/۱۸میکرو گرم در هرکیلو گرم در دوره بعدی قرار گرفتند. تریکوتسن ها: تریکوتسن ها(TCT)خانواده مهمی از مایکوتوکسین ها است،گروه شیمیای از متابولیت های قارچی با ساختار اساسی مشابه که توسط انواع گوناگونی از قارچ ها ی رشد یافته برروی گیاهان تولید می شوند.علت اصلی نامیده شدن آنها به این اسم از حلقه شیمیای بنیادی ناشی شده است که به عنوان ساختار تتراسایکلیک۱۲و۱۳اپوکسی تریکوتسن توصیف شده است.در سطح سلولی ،TCTبه صورت ترکیب شیمیای قوی و اولیه در مهار تولید پروتئین عمل می کند و در پی آن اختلال ثانویه درسنتز DNAوRNAایجاد می شوند. TCTفعالانه بر روی تقسیم سلولی از قبیل سلول های دیواره معده و روده ،پوست وسلول های لنفاوی و خونی تاثیر می گذارند. عمل مسموم کنندهTCTبر غشاء مخاطی ،معدی و پوست تاثیر حاد گذاشته و نیز موجب کاهش سلول های مغز استوخان میشود. اکروتوکسین ها: اروتوکسین ها گروهی از ۷ متابولیت قارچی با ترکیب ایزوکومارین،اسید امینه ال-بتا فنیل آنالین هستند.اگر چه گروه اکراتوکسین شامل ۷ ترکیب می باشداما تنها اکراتوکسین به صورت شایع وگسترده به عنوان یک آلاینده طبیعی برای دانه های حبوبات و غلات مانند جو،گندم،جو دوسر،چاودار وذرت شناخته شده است.oAمهمترین مایکوتوکسین سمی برای پرندگان و ماکیان می باشد که از نظر سمیت و زهر آلودگی از ،آفلاتوکسین سمی تربوده وبا مایکوتوکسین تریکوتسن قابل مقایسه می باشد. فو مونیسین: تا کنون ۶ نوع مختلف فومونیسین آنالیز وشناخته شده است شامل: فومونیسین هایA1.A2.B1.B2.B3.B4.فومونیسین های گروه Aدارای آمینو اسید می باشند،در حالی که سری Bیک آمین آزاد دارد،عامل اختلاف وتفریق فومونیسین ها ی در محل جانشینی عامل هیدروکسیل در ساختمان مولوکول آنها می باشد.ممکن است فومونیسین ها در بعضی از ترکیبات بیولوژیکی با اسفینگولیپید ها و یا اسفینگوسین ها در ارتباط وتداخل بوده و به دلیل شباهت بخش الکلی پلی هیدریک جایگزین آنها می شود. زیرالنون: زیرالنون سمی استروژنیک می باشد که توسط قارچ فوزاریوم گرامیناروم وگونه های مرتبط تولید می شود و دارای حلقه فنلی اسیدلاکتیک با ویژگی استروژنیک قوی است در درجه حرارت پایین یادرجه حرارتها ی متناوب بالا وپایین(حدود ۱۸درجه سانتی گراد)ورطوبت مناسب( ۱۵-۱۸درصد)رشد زیرالونن افزایش خواهد یافت.زیرالونن می تواند تحریکات جنسی در گاو وخوکهای ماده را افزایش داده ویادر دوره قبل از بلوغ غلظت وترشحات هورمونی رابه ۱-۵ppmبرساندکه می تواند موجب بیماری دستگاه تناسلی در دام ماده جوان شود. علاوه بر اختلالات تولید مثلی نظیر نازای ،از بین رفتن جنین و سقط در گاوه وخوک های ماده و کاهش حجم بیضه ،کاهش قوای جسمانی وافزایش حجم غدد تناسلی در حیوان نر به دنبال مصرف مواد غذای آلوده به این توکسین گزارش گردیده است(مطالعاتی از ایتالیاو پورتوریکو احتمال ارتباط این سم را با بزرگی پستان دختران جوان و بلوغ زودرس جنسی در اثر مصرف زرت آلوده به زیرالونن گزارش نموده اند). مطالعات متعددی در زمینه آلودگی غلات از جمله گندم به زیرالونن در مناطق مختلف جهان انجام شد.زاخاروا(۱۹۹۴)از کشور روسیه از ۱۵۴نمونه گندم طی سال های ۱۹۹۳-۹۴تنها در سه نمونه گندم ،زیرالونن را در میزا ن پاین گزارش نمودند. اگر چه زیرالونن برای ماکیان غیر سمی به نظر میرسد اما تشخیص و اندازه گیری این سم در خوراک ماکیان به عنوان یک شاخص برای سایر سموم فوزاروم ناشناخته مورد استفاده قرار گیرد. قارچ های مولد زیرالونن جزء قارچ های انباری محسوب می شوند.ذرت معمولا در سیلو های ذخیره سازی به قارچ فوزاریوم آلوده می گردد در حالی که غلات در سطح مزرعه آلوده می گردند. نکات کلیدی در تولید خوراک سالم شامل موارد زیر می باشد: ۱-اصلاح اصول ۲-اصلاح شیوه های محصول ۳-اصلاح روشهای ارزیابی ۴-اصلاح موقعیت و شرایط و مراحل تولید وسیلوی خوراک ۵-اصلاح باز بینی و نظارت ۶-باتوجه به استفاده از روش های نوین تولید خوراک با استفاده از حرارت و فشار بالا و استفاده از مواد نگه دارنده در کنترل میکرو ارگانیسم ها ی مضر بسیار مفید می باشد. جهت تهیه خوراک از طیف خاصی از مواد استفاده می گردد که با توجه به فرم فیزیکی انها ذخیره و حمل می گردند مانند:سیلو های مواد خام ،روغن،کنسلنتره پروتئینی گیاهان،خوراکهای آسیاب شده وغیره. استفاده از مهار کننده ها ی فعالیت قارچها جهت جلو گیری از فسادی که توسط رشد گونه قارچها ایجاد می شود نه تنها لازم و ضروری است بلکه برای کاهش خطرات بیشتر تولید سم در طول ذخیره سازی نیز لازم است. البته همیشه این امکان وجود ندارد تا بتوان مواد خام عاری از این نوع متابولیت های ثانویه سمی را به دست آورد،همچنان که محصول می تواند در طول برداشت آلوده گردد.میزان امکان تهیه مواد خام عاری از از این نوع متابولیت های ثانویه وجود ندارد و همچنین امکان آلوده شدن مواد خام در طول دوره تولید و ذخیره سازی وجود دارد.چنان چه ماده غذایی به بیش از یک نوع مایکوتوکسین آلوده گردد به علت اثر سینرژیستی اثرات مسمومیت تشدید خواهد شد. که ترکیبات مایکوتوکسین در خوک ها و پرندگان خانگی مورد ارزیابی و تحقیق قرلر گرفته است،در تحقیقات انجام شده بر روی پرندگان وخوک ها اثر سینرژیستی بین آفلاتوکسین و اکرارتوکسین Aو همچنین آفلاتوکسین و سم T-2دارای بیشترین سمیت می باشد. در نتایج سم شناسی،اثر سیترژیستی بین اسید فوزاریک ومایکوتوکسین ترکیب شده با خوراک گوساله های جوان ،اثبات شده است. زیرالونن باتاثیر بر ترشح استروژن اثر زیادی بر روی فعالیت های تولید مثلی گاوها می گزارد ای عوارض عبارتند از: ایجاد تورم و التهاب در رحم و واژن بزرگ شدن نوک و غدد پستانی ایجاد ناباروری وبارداری کاذب عدم فحلی بیرون زدگی واژن ومقعد فشار بر جنین در حال رشد در رحم ضعف استخوانی و ایجاد پاهای بلند وباز، مرگ جنین زایمان زود رس وتاخیر در جفت گیری پس از زایمان کاهش مصرف خوراک سرکوب سیستم ایمنی و کاهش جذب مواد مغذی و متابولیسم ضعیف. در حیوانات مزرعه ای ،مایکوتوکسین ها اثرات منفی روی مصرف خوراک ،عمل کرد حیوان ،میزان رشد و سیستم ایمنی دارند معمولا در نشخوار کنندگان به علت توانایی سم زدایی میکرو ارگانیسم های شکمبه،مقاومت بیشتری به خوراک آلوده به مایکوتوکسین دارند. مشکل مایکوتوکسین ها فقط در خوراک حیوان یا کاهش عملکرد دام و طیور نیست بلکه به علت ماندگاری این سم در گوشت ،شیر(مانند آفلاتوکسین M1در شیر) و تخم مرغ می تواند برای انسان تهدید آمیز باشد. حتی هنگامی که در مقادیر کم مصرف شود آسیب کبدی با بزرگ شدن کبد،رها کردن آنزیم های به خون (اسپارتاآمینوترانسفراز وآلکالین فسفات) و سنتز ناقص پروتئین تشخیص داده می شود. کنترل رشد کپک ها و مایکوتوکسین ها برای کارخانه ها ی خوراک دام و طیور و دام داری ها بسیار مهم است. مواد باز دارنده رایج رشد کپک و قارچها عبارت اند از: الف)بازدارنده های آلی مانند اسید های آلی (یک یا مجموعه ای از اسید های مانند اسید پروبیوتیک،سوربیک،بنزوئیک،سیتریک….) ب)بازدارنده های شیمیای مانند نمک های اسیدهای معدنی و آلی (کلسیم پروبیونات و پتاسیم سوربات )،سولفات مس،ترکیبات فرم آلدئید ویولت دو ژانسیون(به دلیل تراتوژنیک منسوخ شده است). جاذب های مایکوتوکسین ها در خوراک: الف)جاذب های آلی مانند :اسید های آلی و دیواره یا عصاره مخمرها و زغال (کربن)فعال شده. ب)جاذب های معدنی (زئولیت،بنتونیت هاو هیدروکسیدهای سیلیکات آلومینیوم ،سدیم وکلسیم). اثرات سینرژیستی جاذب ها در تحقیقات مختلف تایید گردیده است از این رو جهت افزایش اثرات جذبی توکسین بایندر ها ترکیبی شامل یک یا چند بازدارنده های رشد وجاذب های مایکوتوکسین ها تولید وارائه گردیده است. Toxy-nil dryیک توکسین بایندر چند جزئی شامل :اسیدهای آلی عصاره مخمری ،هیدروکسید سیلیکات آلومینیوم،سدیم وکلسیم،کلسیم پروپیونات،سولفات مس می باشد. نحوه عملکردتوکسین بایندرT oxy-nil DRYبر روی مایکوتوکسین ها ی مختلف: عملکرد اصلی toxy-Nil DRYاز طزیق تحریک وتغیرات زیستی صورت می گیرد،مجموعه مراحلی که با یک فرایند شیمیای خارج سلولی وتغیرات شیمیای توسط میکرو ارگانیسم ها ی زنده یا محصولات آنها انجام می شود.متابولیت های حاصله از میکرو ارگانیسم ها از طریق تغیرات زیستی شکل یافته و در نهایت محصولات به طور شیمیایی از ترکیبات اصلی جدا می شوند که اغلب قطبی(آبدوست)هستند(مایکوتوکسین ها،گروهی از متابولیت های ثانویه قارچی هستند). این متابولیت ها با ویژگی قابلیت حلالیت،توانایی حضور در ارگانهای موجود زنده و در نتیجه انتشار و پخش آنها در بافتهای مختلف ،توانایی زیستی موجود زنده راکاهش می دهد. این پدیده موجب کاهش جذب لوله های کلیه و روده شده و در نتیجه باز جذب آنها از طریق ادرار و فاسیای دستگاه گوارش افزایش می یابد. واکنش های تغیرات زیستی توسط چندین سیستم آنزیمی که در شبکه آندوپلاسمی صاف سیتوزولهای سلولی که بسیاری از سلول های زنده قرار دارد ،صورت می گیرد. واکنش های اولیه آنزیمی که در تغیرات زیستی در پی مسمومیت با مایکوتوکسین ها ایجاد می شود.شامل واکنش های اکسیداسیون _احیاء وهیدرو لیز(مشتقات شکل گرفته بیشتر قطبی بوده و به عنوان کاتالیزورباعث کاهش یا اضافه کردن فعالیت شیمیای درون سلولی می گردد به مانند گروه هیدروکسیل ،تیول،آمینه و یاکربوکسیل)می باشد.این گروه ها به ترکیبات اجازه می دهند تا تحت تاثیر عملکرد گروه های دیگر قرار گیرند که شامل واکنش های ترکیبی و مزدوج و در بر گیرنده حلقه های کوالانسی مولوکول های درونی می باشد،که در نهایت واکنش های مزدوج (کمپلکس)محدود یا حذف می گردد. مایکوتوکسین تریکوتسن توسط سه واکنش اصلی ،مورد متابولیزه می گردد:داستیلاسیون (هیدرولیز)،هیدروکسیلاسیون(اکسیداسیون)و داپوکسیداسیون(احیاء)احیاءدر اپوکسیدحلقه۱۲-۱۳مهمترین عمل سم زدای است،زیرا اپوکسید اپوکسید برای ایجاد مسمومیت لازم و ضروری است.مهمترین مشخصه عمل تغیر اکراتوکسین A،هیدرولیز شدن آن اپوکسید دراکراتوکسینA(OA) و ال بتافنیل آلانین می باشد. واکنش ها اصلی آنزیمی این گونه تغیرات در آفلاتوکسین به دو گروه تقسیم می شود: واکنش های شامل اکسیداسیون –احیاء وهیدرولیزمتابولیت های واکنش های تولید شده در مرحله اول که به منظور تسهیل در دفع با استفاده از مواد آندوژن کونژوگه می گردد. زیرالونن به دو گروه آلفا و بتا تقسیم می شود. Toxy-Nil DRYدارای طیف گسترده ای از فعالیت است که مایکوتوکسین ها ی قطبی کم قطبی را کنترل می کنداز جمله:افلاتوکسین ،اکراتوکسین ،تریکوتسن(۲-TH،۲-T)،نیوامنون وغیره. آزمایش بر روی حیوانات در آزمایشگاه موسسه علوم حیوانی لیتوانی به وضوح نشان می دهدکهTOXy-NiL DRYبه طور شیمیای سم زیرالونن رادر موجود زنده خنثی می کند.به علاوهToxy-nil DRYعمل جذب و خنثی کردن مولوکول های مایکوتوکسین ها را انجام داده و تأثیری بر مولوکول ها ی ساده مانند مواد معدنی ندارد. نقش اسید های ارگانیک در مایکوتوکسین بایندر در خوراک حیوانات ،جهت حفظ سلامتی خوراک ومحصولات دامی از اهمیت زیادی برخوردار است.اغلب مواد خام یا حتی محصولات نهایی با باکتری هایی مانند:سالمونلا،کامپیلوباکتریا،E-coli،کلستریدیا و دیگر باکتری ها وقارچها و مخمر هایی که توان تولید متابولیت های ثانویه سمی را دارند ،آلوده می گردد. حفظ و نگه داری مواد خام برای خوراک انسان و حیوان دارای اهمیت زیادی است ،از آنجایی که به طور طبیعی مواد مغذی در خوراک آن را مستعد آلودگی های میکروبی می نماید و می تواند موجب بیماری های سخت و یا مسمومیت در حیوانات و انسان ها شود. استفاده از اسید ارگانیک و نمک های آن در جهت حفظ و نگه داری کیفیت غذای در مواد انبار شده به عنوان ممانعت کننده از رشد میکرو ارگانیسم ها دارای اهمیت زیادی است. بنابراین برنامه های ویژه ای نیز چهت کاهش خطرات و بهینه کردن عملکرد حیوانات و اطمینان از سلامتی خوراک خوب در نظر گرفته شده است پایگاه اطلاع رسانی آریادر صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……یا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره ۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ ۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ ۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ ۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱                     تماس با ما                       درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

www.ostrichskin.org

www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>

اریا منتخب

اریا منتخب

برای اطلاعات بیشتر و یا در صورت درخواست خرید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید و یا پیامک کنید.
۰۳۱۳۴۴۱۹۸۷۹-۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶_۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ _فروش جوجه شترمرغ، فروش جوجه بوقلمون،

فروش جوجه اردك، فروش جوجه مرغ بومي، فروش جوجه بلدرچين،فروش بوقلمون ۱ روزه- ۲

روزه- ۳ روزه،فروش شترمرغ يك ماهه- ۲ماهه-۳ ماهه خريد جوجه شترمرغ، خريد شترمرغ،

خريد شترمرغ پرواري، خريد شترمرغ مولد،خريد جوجه بوقلمون ۱ روزه، خريد بوقلمون ۱ ماهه،

کنترل میکرو ارگانیسم هادربوقلمون۱

خريد بوقلمون پرواري، پرورش شترمرغ، فروش تخم شتر مرغ، خريد پوست شترمرغ،

خريد تخم شترمرغ، فروش روغن اصل شترمرغ، بهترين خريدار شترمرغ زنده،اریا منتخب گوشت

شترمرغ به صورت جزئئ- عمده- جرئئ، بسته بندي، فروش كنسانتره شترمرغ، مشاوره

در امر جيره، مشاوره رايگان در امر پرورش شترمرغ، پيش فروش جوجه شترمرغ،

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ ۱ هفته-۱۵ روزه-۲۰روزه،۱ ماهه-۲ماهه-۳ ماهه،

مزرعه پرورش شترمرغ، كشتار بوقلمون،اریا منتخب كتار شترمرغ، سايت مشاوره

در امر پرورش شترمرغ، فروش جوجه شترمرغ ۱ هفته اي،۱۵ روزه و ۱ ماههاریا منتخب،

کنترل میکرو ارگانیسم هادربوقلمون۱

خريد پوست كراس شده،خريد پوست رنگ شده، خريد پوست خاماریا منتخب،خريد پوكه

تخم شترمرغاریا منتخب، فروش جوجه بوقلمون بيوتي،نيكلاس،هيبريت، شترمرغ پيش مولد،

جيره آغازين ( استارتر)، جيره ۳-۶، جيره ۲-۴ ، مشاوره و اطلاعات در مورد انواع بيماريهاي

شترمرغ و بوقلمون، طريقه مصرف واكسن،فروش و خريد شترمرغ مولد-پيش مولد-پرواري،

سايت مشاوره در امر پرورش بوقلمون- جوجه بوقلمون- جوجه بلدرچين– جوجه اردك و جوجه مرغ بومي
عباسی اسماعیل

شترمرغ
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱-۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ۱ ماهه، ۲ ماهه و ۳ ماهه به نرخ اتحاديه
فروش جوجه شترمرغ ۴، ۵، ۶ ماهه به نرخ اتحاديه
ارائه طرح توجيهي و مشاوره فني، بهداشتي و جيره نويسي به صورت رايگان
بازديد و نمونه برداري دوره اي از مزارع تحت پوشش
خريد پوست شترمرغ خام و كراس شده
خريد پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

کنترل میکرو ارگانیسم هادربوقلمون۱

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره

اریا منتخب۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

ایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب

کنترل میکرو ارگانیسم هادربوقلمون۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت اطلاعات بیشتر و يا درخواست به روز قيمتها……
يا سفارش خرید و فروش خود و…. به شماره۱۰۰۰۵۵۱۳۸۴۱۳۲۵_۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ _ ۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶
درخواست خود را علام نماید و پيامك کنید
پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در نظر دارد جهت جمع آوری اطلاعات فروشندگان خریدارها ودباغی هاپوست گاو و گوسفند شترمرغ وغیره در صورت اطلاعات بیشتر قیمتها به
شماره۳۱۰۰۰۸۸۱۰۰۰۰۱۰۳_۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱ _
۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱-۰۹۱۲۶۴۵۰۶۸۴-۰۹۱۲۳۳۰۶۴۷۶
– (۰۲۱)۸۸۴۷۳۰۷۱-۸۸۴۰۸۱۴۵-۸۸۴۷۸۳۵۱-۸۸۴۳۳۱۹۶
درخواست خود را اعلام نماید و پیامک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۲۱۸۸۴۳۳۱۹۶

*
*

هفده − یک =