علل و اهمیت استفاده از آنزیمها در تغذیه طیور
خرداد ۳, ۱۳۹۵
ضوابط بهداشتی صنعت پرورش طیور گوشتی
خرداد ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

سندرم مرگ ناگهانی

سندرم مرگ ناگهاني|علل تلف شدن جوجه های یک روزه09121986651|بیماری جوجه های یک روزه|دلیل تلف شدن جوجه های یک روزه|تلفات جوجه ها|بیماری جوجه ها|

عارضه سندرم مرگ ناگهاني كه از آن به عنوان سكته ياد مي شود، تلفات 0/۵ تا ۵ درصد در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي دارد. تشخیص بدن در وضعیت خوب با لوله گوارش پر و بدون هیچ عالمت و گاهي خلط در ريه ها ديده مي شود. وجود لخته هاي خون در دهلیز ها نیز گاهي مشاهده مي گردد. كیسه صفرا خالي و ماهیچه هاي سینه و ران رنگ پريده اند. گاهي خون در ريه ها و ادم عمومي نیز ديده مي شود اين ادم از حالت مایع کف آلود در برونش ها تا مایعی که فضاهای حفره پشتی سینه را پر می کند متغییر است. البته 5۵درصد جوجه ها ششهای طبیعی دارند. سن وقوع سکته تلفات ناشی از وقوع سكته ممکن است از دو روزگی تا پایان دوره وجود داشته باشد و حداکثر تلفات در مناطق مختلف متفاوت باشد. گزارشات تلفات را بین 52 و 52 روزگی را هم بیان کرده اند. میزان تلفات ناشی از سکته متفاوت بوده که از 0/۵ تا ۵ و حداکثر تا 22درصد هم مشاهده شده. است ارتباط جنس با وقوع بیماري سکته در نرها بیشتر از ماده ها بوده به طوری که 20 درصد تلفات ناشی از سکته در گله های مخلوط مربوط به نرهاست. غلظت سرمی یکسری مواد معدنی مانند کلسیم ، مس، روی، پتاسیم، سدیم و فسفر پس از مرگ تغییر پیدا کرده اند. جوجه ها ی تلف شده دقایقی قبل از مرگ دارای رفتار مشابهی با بقیه جوجه ها بودند و درست پس از مرگ، حمله ناگهانی به علت از دست دادن تعادل، بال بال زدن شدید و انقباضات شدید ماهیچه ای ایجاد گردید. بعضی از جوجه ها یی که به علت سکته تلف می شوند موقع مرگ جیغ می کشند تعادلشان را از دست می دهند به پشت یا سینه می افتند. عوامل موثر در وقوع سکته الف( حساسیت های نژادی و وراثت: در وراثت در بین سویه مادری و پدری، والد مادری ارتباط بیشتری وجود دارد. ب( عوامل محیطی: بیشتر محققین تنوع زیاد در میزان وقوع سكته را به تغذیه نسبت میدهند و عوامل محیطی متعددی از قبیل صدا، تراکم، تنش حرارتی یا اثرات متقابل را در وقوع آن دخیل می دانند. میزان تلفات حاصل از سكته در دی ماه باالترین و در تیر ماه پایین ترین حد قرار دارد و افزایش وقوع تلفات در ماه های سرد سال گزارش شده است. ج( نور: شدت زیاد نور وقوع سكته را افزایش می دهد. نتایج اکثر تحقیقات نشان میدهند که برنامه نوردهی شدت این بیماری را کاهش می دهد. اما نقش نور در بیماری زایی sds شناخته نشده است. همچنین باال بودن سطح مالتونین خون این عارضه را افزایش میدهد. د( تغذیه: عواملی چون سرعت رشد ،پروتئین های جیره، چربی ها، دانه غالت، ویتامین ها، مواد معدنی و پلت نمودن جیره، روی وقوع SDS موثرند. مطابق آزمایشات انجام شده کمیت و کیفیت پروتئین جیره در کاهش سکته نقش دارد. البته این نتایج ثابت نیستند بعنوان مثال فقط در بعضی موارد مصرف روغن گیاهی نسبت به حیوانی وقوع سکته را کاهش می دهد. همچنین مصرف زیاد گندم و ذرت کم در جیره سکته را افزایش میدهد. حبه کردن با بخار و فشار حساسیت به سکته را زیاد میکند مصرف زیاد پروتئین نیز ابتال به این سندرم را افزایش میدهد . و افزودن استیل سالسیلیک اسید به جیره کل تلفات را کاهش می دهد. ولی بر روی وقوع سکته اثری ندارد . تجویز بیکربنات پتاسیم در آب آشامیدنی به مدت سه روز تلفات را کاهش می دهد و مخلوط ۳ تا ۶ کیلوگرم از آن در هر تن خوراک تلفات را تا سطح قابل قبولی کم مي كند و این شاید به علت تاثیر غیر مستقیم نمک زیاد جیره بر وقوع آسیت باشد روشن است که سندرم مرگ ناگهانی در اثر سرعت زیاد رشد به واسطه برخی تغییرات متابولیسم و به خصوص تعادل اسید و باز بدن رخ می دهد. این سندرم را با تغییردر تغذیه و یا مدیریت که موجب کاهش رشد میشود میتوان ریشه کن نمود . ه( محدودیت غذایی و سرعت رشد: محدودیت غذایی با کم کردن سرعت رشد وقوع سکته را کاهش می دهد. همچنین افزایش پروتئین در جیره ابتدای دوره با کاهش تنش فشار روی سیستم قلب و عروق، تلفات اول دوره را کم می کند. معموال مرغ های درشت تر بیشتر دچار سکته می شوند . ی( اثر برخی ویتامین ها در سکته : بین میزان بیوتین غذا و سکته قلبی پرنده ها رابطه ای وجود دارد. معموال میزان بیوتین موجود در کبد جوجه های تلف شده کمتر از میزان بیوتین کبد جوجه های سالم است. کمبود بیوتین در جیره های که دارای چربی باال هستند خطر مرگ ناگهانی را کاهش میدهد و علت آن تغییر در سنتز پروستاگالندین است که در تضاد با عمل قلب می باشد. کاهش پروستاگالندین در بافت قلب همراه با کمبود بیوتین دیده میشود از این رو استفاده از بیوتین تا حدودی سبب پیشگیری از این سندرم میگردد. میزان پیشنهاد شده بیوتین در جیره غذایی ۳00 تا 000 پی پی بی است که به مراتب باالتر از حدی است که در جیره های عادی مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر بیوتین، اضافه نمودن ۳ گرم تیامین و ۵ گرم پیریدوکسین در هر تن غدا سبب کاهش تلفات سندرم مرگ ناگهانی در گله می شود.

دیدگاه ها بسته شده است

آریا منتخب پارسیان.
با ده سال سابقه
در زمینه فروش طیور

شماره های تماس ما

09121986651

09131007689

09123968671

09131005836