اهمیت سلامت دستگاه گوارش در تولید گوشت بدون آنتی بیوتیک

 

با افزایش تعداد گلههایی با سیستم پرورشی بدون استفاده از آنتیبیوتیکها، تولیدکنندگان طیور با چالش- های زیادی روبرو هستند. شیوههای مدیریتی درست و افزودنیهای خوراکی طبیعی که از سلامت روده پشتیبانی میکنند، در جهت مدیریت رشد و محافظت از گله به تولیدکنندگان کمک میکنند. طی چند سال گذشته با توجه به تقاضای مصرف کنندگان و طرحهای نظارتی تولیدکنندگان مرغ، تعداد گلههایی که از آنتیبیوتیک استفاده نمیکنند در حال افزایش است. در حال حاضر دهها کشور، استفاده از آنتیبیوتیکهای محرک رشد را ممنوع کردهاند، اما بسیاری از کشورهایی که در آنها استفاده از آنتیبیوتیک ممنوع نیست، شاهد افزایش تقاضا برای محصولات بدون آنتیبیوتیک هستند. اصلیترین چالشی که تولیدکنندگان در اجرای برنامههای بدون آنتیبیوتیک با آن روبرو هستند، حفظ سلامت روده به منظور جلوگیری از آنتریت نکروتیک (یکی از رایجترین و از لحاظ مالی فلج کنندهترین بیماریهای طیور با میزان تلفات تا 50 درصد در جهان)، بدون استفاده از داروهای خوراکی میباشد. ابزار کمتر در جعبه ابزار برنامههای بدون آنتیبیوتیک استاندارد، استفاده از چندین عامل ضد باکتری از جمله آنتیبیوتیکهای محرک رشد، آنتیبیوتیکها با مصارف درمانی و یونوفرها را منع میکنند. ماهنامه علمی سال پنجم – شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهای ایتوک فردا دی ماه 1394 آنتیبیوتیکهای محرک رشد به طور مداوم و در سطوح پایین (کمتر از دز درمانی) و به منظور بهبود عملکرد و یکنواختی گله، کاهش عفونتهای باکتریایی و چالشهای تحت بالینی و بهبود سلامت گله استفاده میشوند. آنتیبیوتیکهایی با مصارف درمانی برای درمان بیماریهای باکتریایی استفاده میشوند، چرا که از رشد باکتری ممانعت به عمل میآورند. مقدار مصرف این آنتیبیوتیکها در سطوح توصیه شده انجام میگیرد و میکروارگانیسم به آنها مقاوم نمیشوند. درمان درگیریهای بالینی منجر به کاهش مدت زمان بیماری و گسترش باکتری و نهایتا کاهش تلفات میشود. در نهایت، یونوفرها دستهای از آنتیبیوتیکها هستند که صرفا به منظور جلوگیری از کوکسیدیوز که یک عامل مستعد کننده شناخته شده برای آنتریت نکروتیک است استفاده میشوند. ایجاد تغییرات حذف این ابزارها در برنامههای بدون آنتیبیوتیک استاندارد، نگرانیهایی را برای تولیدکنندگان در خصوص عملکرد، یکنواختی گله و بروز بیماری، به ویژه آنتریت نکروتیک و دیگر پاتوژنهای باکتریایی به ارمغان میآورد. علاوه بر این، از آن جایی که گلههای تحت درمان آنتیبیوتیکی باید از این برنامه حذف شوند، تردید برای درمان پرندگان و هم چنین پذیرش وضعیت بدون استفاده از آنتیبیوتیک میتواند منجر به ایجاد مشکلات رفاهی و سلامت پرنده گردد و تلفات ناشی از بیماریها را افزایش دهد. عوامل متعددی میتوانند تاثیر قابل توجهی در تکثیر باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس و ایجاد تغییر موفق به سمت تولید بدون آنتیبیوتیک داشته باشند که این عوامل شامل شیوههای مدیریتی، عوامل تغذیهای، کوکسیدیوز و آلودگی با مایکوتوکسینها میباشند که هر یک از آنها به صورت مجزا در بخشهای بعدی توضیح داده شدهاند. شیوههای مدیریتی بزرگترین عامل مدیریتی، در نظر گرفتن میزان بار باکتریایی محیط است. تعدادی از عوامل شناخته شده از جمله کاهش سلامت گله مادر، جوجه کشی و بهداشت نامناسب تخم مرغ، جوجه ریزیهای متوالی، افزایش تراکم، مدیریت بستر نامناسب و انتقال آلودگی از طریق کارگران – بازدیدکنندگان و تردد وسیله نقلیه میتوانند خطر ابتلا به چالش باکتریایی را افزایش دهند. عوامل تغذیهای رژیم خوراکی که بر بروز آنتریت نکروتیک در جوجههای گوشتی تاثیر مهمی دارد به عنوان یک عامل خطر کلیدی به حساب میآید. پروتئینهای غیر قابل هضم جیره، مانند آن چه که در پروتئینهای حیوانی مانند پودر گوشت و پودر استخوان و یا پودر ماهی مشاهده میشود، نمیتوانند در قسمتهای ابتدایی دستگاه گوارش مورد هضم و جذب قرار گیرند. در نتیجه، هضم این پروتئینها در بخشهای انتهایی روده منجر به ایجاد یک سوبسترا برای جمعیت میکروبی روده میشود. تخمیر پروتئین منجر به تولید فرآوردههای فرعی نامطلوب مانند آمینها و آمونیاک، افزایش pH روده و تشویق تکثیر باکتریهای بیماریزا میشود. کنترل کوکسیدیوز عفونت کوکسیدیال که در نتیجه شیوع یک بیماری طبیعی و یا از طریق آلودگی سطوح پایین از طریق واکسیناسیون کوکسیدیوز زنده ایجاد میشود، میتواند به اپیتلیوم روده آسیب وارد کند و منجر به تراوش پروتئینهای پلاسما (یک ماده مغذی غنی برای کلستریدیوم پرفرنژنس که میتواند برای تکثیر و تولید سم مورد استفاده قرار گیرد) به حفره روده گردد. این امر میتواند منجر به کاهش عملکرد و مستعد شدن پرندگان به آنتریت نکروتیک گردد. شکل 1. عوامل تاثیرگذار در توسعه آنتریت نکروتیک. با حذف داروهای ضد کوکسیدیوز، مدیریت کوکسیدیوز باید بر پایه استفاده از داروهای ضد کوکسیدیوز غیر آنتیبیوتیکی و یا واکسن کوکسیدیوز زنده و یا به احتمال زیاد بر پایه یک ماهنامه علمی سال پنجم – شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهای ایتوک فردا دی ماه 1394 برنامه چرخشی بین این دو استوار گردد. متاسفانه بسیاری از داروهای ضد کوکسیدیوز میتوانند منجر به ایجاد مقاومت کوکسیدیال شوند و بر خلاف یونوفرها، این داروهای ضد کوکسیدیوز خواص آنتیبیوتیکی ندارند. آلودگی مایکوتوکسین مایکوتوکسینها متابولیتهای سمی قارچها که توسط کپک- های رایج در بسیاری از اجزای جیرههای خوراک طیور تولید میشوند، میتوانند به طور مستقیم یکپارچگی روده را کاهش دهند و در نتیجه منجر به کاهش هضم و جذب مواد مغذی جیره و افزایش نفوذپذیری سد دیواره روده گردند. کاهش جذب مواد مغذی و تراوش پروتئینهای پلاسما به داخل مجرای روده به علت ایجاد این نفوذپذیری، منجر به افزایش غلظت پروتئین در مجرای روده شده و سوبسترای مناسبی را برای تکثیر کلستریدیوم پرفرنژنس فراهم میکند. علاوه بر این، مایکوتوکسینها اثرات نامطلوبی بر ایمنی ایجاد کرده و همبستگی بالایی بین آنها و عفونتهای رودهای مشاهده شده است. راهکارهای مدیریت سلامت دستگاه گوارش شیوههای درست مدیریتی کمک خواهند کرد که قرارگیری پرندگان در معرض شرایطی که در آن کلستریدیوم پرفرنژنس به راحتی میتواند پایگاهی را برای خود به دست آورد محدود گردد (جدول 1). سلامت گله مادر و جوجه کشی و بهداشت مناسب تخم مرغ برای جلوگیری از ایجاد آلودگی باکتریایی در جوجهکشی نیاز به بررسیهای متوالی دارد. عدم جوجهریزی- های متوالی منجر به کاهش جمعیت باکتریایی در گله و جلوگیری از انتقال باکتری از یک گله به گله جدید میشود. مدیریت بستر مناسب و کاهش تراکم گله نیز به کاهش خطر ابتلا به چالش باکتریایی و کاهش ریزش اووسیستهای کوکسیدیال به علت کاهش رطوبت بستر کمک خواهد کرد. علاوه بر این، ایجاد و حفظ اقدامات امنیت زیستی موثر در مورد بهداشت پرسنل، بازدید کنندگان و تردد خودروها نیز در جلوگیری از آلودگی از منابع خارج از گله ضروری است. جدول 1. فهرست بررسی سلامت روده. عامل اقدام اصلاحی مدیریت آلودگی جوجه کشی حفظ سلامت گله مادر، جوجه کشی و بهداشت مناسب تخم مرغ عدم رعایت فاصله مناسب بین دو جوجهریزی افزایش فاصله بین دو جوجهریزی تراکم گله و اجرای یک برنامه مدیریت بستر مناسب افزایش تراکم گله کاهش مدیریت بستر نامناسب آلودگی منابع بیرونی اجرای یک طرح امنیت زیستی موثر در مورد بهداشت افراد، محدودیت در دسترسی به مزرعه و کنترل تردد وسایل نقلیه توسعه کلنیسازی نامناسب باکتریایی روده استفاده از بایومین ایمبو با دز مناسب در جوجه کشی تغذیه پروتئینهای غیر قابل هضم (پروتئینهای حیوانی) تغییر به سمت جیره های کاملا گیاهی استفاده از دایجستروم پی ای پی با دز مناسب استفاده از آنزیمهای برون زادی هضم کننده پروتئین باکتریهای بیماریزا کوکسیدیوز استفاده از برنامه چرخشی ضد کوکسیدیوزهای غیر آنتیبیوتیکی و واکسن کوکسیدیوز زنده استفاده از بایومین ایمبو و دایجستروم پی ای پی با دز مناسب مایکوتوکسینها آلودگی خوراک به مایکوتوکسینها نظارت بر خوراک و استفاده از مایکوفیکس با دز مناسب دقیقا بلافاصله پس از تفریخ، یک دوره حیاتی برای توسعه دستگاه گوارش جوجه به حساب میآید. تغییرات انجام شده طی این دوره به طور کامل به کلنیسازی مناسب میکروبی بستگی دارد. استفاده از پروبیوتیکها در جوجه کشی یک فرصت ایدهآل برای باکتریهای مفید فراهم میکند تا پیش از این که جوجهها در معرض باکتریهای بیماریزا و قارچهای بالقوه موجود در مزرعه قرار گیرند در دستگاه گوارش کلنی تشکیل دهند. این امر به توسعه دستگاه گوارش و محافظت روده در برابر عفونتها کمک میکند. یک راه حل برای کاهش رشد و فعالیت باکتریها، محدود کردن دسترسی آنها به پروتئین به عنوان یک منبع تغذیهای کلیدی است. برای مثال، بسیاری از تولید کنندگان به سمت انتخاب یک رژیم خوراکی کاملا گیاهی تمایل پیدا کردهاند. افزایش قابلیت هضم مواد مغذی به طوری که به جای استفاده شدن توسط جمعیت ماهنامه علمی سال پنجم – شماره پنجاه و چهارم شرکت افزودنیهای ایتوک فردا دی ماه 1394 میکروبی توسط پرنده مورد جذب و استفاده قرار گیرند، گزینه دیگری است. برخی از افزودنیهای خوراکی فایتوژنیکی قادر به افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی درونزادی هستند چنان که توانایی پرنده را برای شکستن و جذب پروتئین و دیگر مواد مغذی افزایش میدهند و این مواد مغذی را از دسترس جمعیت میکروبی دور میکنند. استفاده از آنزیمهای پروتئولیتیک برونزادی روش دیگری است که میتواند به هضم بهتر پروتئین کمک نماید. پروبیوتیکها و افزودنیهای خوراکی فایتوژنیک، با یا بدون استفاده از داروهای ضد کوکسیدیوز یا واکسنها، میتوانند به کاهش اثرات منفی عفونت کوکسیدیال کمک نمایند. نشان داده شده است که این مواد میتوانند به منظور کاهش ریزش اووسیت، شدت صدمات روده و اثرات سو بر عملکرد استفاده شوند که این امر نقش این افزودنیها را به عنوان یک ضد کوکسیدیوز امید بخش نشان میدهد. آلودگی مایکوتوکسین نیز تولیدات دام و طیور در سراسر جهان را در معرض یک تهدید جدی قرار میدهد. با توجه به اثرات مضر متعدد مایکوتوکسینها، برنامه مدیریت مناسب مایکوتوکسینها برای محافظت از یکپارچگی روده ضروری است. نتیجه گیری مهمترین چالشهای تولیدکنندگان برای انتقال به سیستمهای بدون آنتیبیوتیک استاندارد، منوط به سلامت روده و پیشگیری از کوکسیدیوز و آنتریت نکروتیک میباشد. استفاده از یک برنامه بدون آنتیبیوتیک استاندارد نیاز به تغییر الگو دارد به طوری که درک شود که هیچ راه حلی که بتواند به تنهایی به عنوان یک جایگزین برای آنتیبیوتیکها عمل کند وجود ندارد. اصلاحات متعددی برای موفقیت مورد نیاز می- باشند و یک برنامه جامع سلامت روده باید به عنوان یک مولفه ضروری در نظر گرفته شود.

اریا منتخب فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه بوقلمون اریا منتخب پارسیان
ariamontakhab atlaat bishtar
www.ariamontakhab.com
اریا منتخب
www.ostrichskin.org
اریا منتخب
www.ariamp.com

فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

<h2>فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ</h2>
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون محلی
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
خرید و فروش بوقلمون | خرید و فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
خرید جوجه شترمرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه بوقلمون در تبریز

قیمت جوجه بوقلمون
پرورش بوقلمون به روش سنتی
سود پرورش بوقلمون
پرورش بوقلمون pdf
پرورش بوقلمون محلی
وزن بوقلمون
پرورش بوقلمون در خانه
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
جوجه بوقلمون
خرید جوجه شترمرغ
خریدار بوقلمون
فروش جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت شترمرغ بالغ
فروش جوجه بوقلمون
قیمت جوجه شترمرغ 94
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز جوجه شتر مرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت شترمرغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت گوشت شترمرغ
غذای شترمرغ چیست؟
اریا منتخب

اریا منتخب
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
قیمت روز جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
غذای جوجه بوقلمون
پرورش جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
قیمت جوجه بوقلمون
فروش جوجه بوقلمون محلی
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
فروش جوجه مرغ
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
قیمت جوجه بوقلمون یک روزه
قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون قیمت
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
خرید جوجه مرغ
غذای جوجه بوقلمون
قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی
اریا منتخب
خریاریا منتخبد مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش مرغ تخمگذار در اصفهان
قیمت مرغ تخمگذار 3ماهه
قیمت جوجه یک روزه بومی
مرغ جهادی
جوجه بومی
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه
پرورش مرغ بومی تخمگذار
فروش مرغ بومی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
آموزش پرورش مرغ بومی
پرورش مرغ محلی در خانه
فروش مرغ محلی
پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf
طرح توجیهی پرورش مرغ بومی
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه مرغ بومی
فروش جوجه مرغ محلی
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه محلی
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
خرید جوجه رسمی
فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه
جوجه بوقلمون محلی
فروش جوجه بوقلمون در شیراز
جوجه بوقلمون یک روزه
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
فروش جوجه بوقلمون مشهد
فروش جوجه مرغ
فروش جوجه بوقلمون در تبریز
طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت روز جوجه شتر مرغ
قیمت جوجه شترمرغ 94
قیمت شترمرغ زنده
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
غذای شترمرغ
قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ
وزن شترمرغ بالغ
قیمت شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ بالغ در سال 94
قیمت شترمرغ در سال 94
قیمت روز شترمرغ
قیمت شترمرغ پرواری
قیمت شترمرغ یک ساله
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت روز شترمرغ زنده
قیمت شترمرغ زنده
قیمت روز گوشت شترمرغ
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت گوشت شتر
قیمت گوشت شترمرغ
قیمت گوشت شترمرغ زنده
قیمت جوجه شترمرغ
فروش جوجه شترمرغ اصفهان
فروش جوجه شترمرغ مشهد
فروش جوجه بوقلمون اصفهان
قیمت جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ در سال 94
قیمت شترمرغ بالغ
قیمت روز جوجه شتر مرغ
غذای جوجه شترمرغ
قیمت جوجه شترمرغ 94
ای جوجه شترمرغ
غذای شترمرغ چیست
قیمت غذای شترمرغ
غذای اصلی شترمرغ
محل نگهداری شترمرغ
فروش خوراک شترمرغ
غذای شترمرغ در ایران
تغذیه شترمرغ پرواری
طرز تهیه خوراک شترمرغ
فروش جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت جوجه اردک یک روزه
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
خریدار اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش اردک اسرائیلی
پرورش جوجه اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت گوشت اردک
فروش اردک اسرائیلی
خریدار اردک
پرورش جوجه اردک
قیمت اردک گوشتی
قیمت اردک زنده
قیمت جوجه اردک
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت غاز بالغ
فروش غاز
قیمت غاز زنده
قیمت گوشت اردک
اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه
فروش جوجه اردک در تهران
قیمت اردک زنده
فروش جوجه اردک گیلان
قیمت اردک گوشتی
قیمت گوشت اردک
قیمت جوجه اردک پکنی
خریدار اردک
فروش اردک اسرائیلی
اریا منتخب
روش جوجه مرغ بومی مشهد
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ تخمگذار
فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان
قیمت جوجه یک روزه بومی
قیمت جوجه یکروزه بومی
مرغ جهادی
پرورش جوجه بومی
پرورش مرغ تخمگذار
اریا منتخب
خرید مرغ بومی تخمگذار
قیمت مرغ محلی تخمگذار
فروش مرغ بومی
فروش مرغ محلی
قیمت مرغ تخمگذار
پرورش مرغ بومی تخمگذار
پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین نژاد مرغ تخمگذار
پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار
بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران
فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار
مرغ نژاد لگهورن
مرغ لگهورن
نژادهای مرغ تخمگذار
نژاد مرغ مرندی
مرغ جهادی
مرغ لگرن
اریا منتخب
اریا منتخب
اریا منتخب
شترمرغ
09121986651-02188433196آریا منتخب
فروش جوجه شتر مرغ1 ماهه، 2 ماهه و 3 ماهه به نرخ اتحادیه
فروش جوجه شترمرغ 4، 5، 6 ماهه به نرخ اتحادیه
ارائه طرح توجیهی و مشاوره فنی، بهداشتی و جیره نویسی به صورت رایگان
بازدید و نمونه برداری دوره ای از مزارع تحت پوشش
خرید پوست شترمرغ خام و کراس شده
خرید پر و شاه پرشترمرغ از مزارع

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

پایگاه اطلاع رسانی آریا منتخب
در صورت اطلاعات بیشتر و یا درخواست به روز قیمتها……

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی

،ariamp،اریا مپیwww.ariamp.comفروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ فروش جوجه مرغ گوشتی راس کاپ فروش جوجه بلدرچین فروش جوجه مرغ بومی
اریا منتخب
فروش مستقیم و بدون واسطه جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس
از معتبرترین کارخانه جوجه کشی آمل
کیفیت عالی و وزن گیری مناسب در دوره پرورش
ارسال به سراسر کشور
بارگیری از کارخانه جوجه کشی آمل
جهت رزرو جوجه یکروزه و واریز وجه با شماره
اریا منتخب
اریا منتخب09123968671
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ
اریا منتخب
اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

اریا منتخب فروش جوجه بوقلمون فروش جوجه شترمرغ

02188433196

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 14 =